Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 298/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-02-07

Sygnatura akt I C 298/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Magdalena Mastej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. w K.

sprawy z powództwa A. L. (1)

przeciwko (...) S.A. w J.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

I  powództwo oddala,

II  zasądza od powódki A. L. (1) na rzecz strony pozwanej (...) S.A. w J. kwotę 3.676,76 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III  koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt I C 298/17

UZASADNIENIE

Powódka A. L. (1) wystąpiła z powództwem przeciwko (...) S.A z siedzibą w J. wnosząc o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego jakim jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 23 listopada 1998r. wydany w sprawie I Nc 1553/98 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Wniosła także o zasadzenie od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje żądanie powódka podała że w 1995 roku prowadziła wraz z dwoma innymi osobami działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej, która zaciągnęła pożyczkę w (...) S.A z siedzibą w J.. Powódka podał dalej, że w 1995 lub 1996 roku opuściła Spółkę pozostawiając cały majątek pozostałym wspólnikom, a w zawartym porozumieniu wspólnicy zobowiązali się do spłaty zaciągniętej pożyczki. Powódka podała dalej, że później nie śledziła sytuacji dotyczącej zaciągniętej pożyczki, nie otrzymała żadnej korespondencji i nie mogła się odnieść do zarzutów (...) S.A. w J. w postępowaniu sądowym. Na koniec powódka podniosła zarzut przedawnienia roszczenia strony pozwanej skoro nakaz zapłaty został wydany 23 listopada 1998 r. i na tej podstawie wnosiła o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Strona pozwana (...) S.A z siedzibą w J. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko strona powodowa podała, że (...) S.A z siedzibą w J., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarła w dniu 14.07.1997r. m. in. z powódką A. L. (1) ( Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna (...) s.c.) umowę pożyczki, która nie została spłacona i w związku z tym umowa została wypowiedziana, a pożyczkodawca wystąpił z roszczeniem o zapłatę do sądu i 23 listopada 1998r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał nakaz zapłaty w sprawie pod sygnaturą I Nc 1553/98. Strona pozwana podała dalej, że w dniu 28 maja 1999 roku nakaz zapłaty został opatrzony klauzulą wykonalności i na podstawie tego tytułu wykonawczego w dniu 14 lipca 1999r. wierzyciel wystąpił do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Pozwany wskazał, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzono, gdyż nie znaleźli się nabywcy zajętych ruchomości. Strona pozwana podała, ze w dniu 2 sierpnia 2006r. zostało na jej wniosek ponownie wszczęte postępowanie egzekucyjne i toczy się ono dalej pod sygnatura km 835/06. Zdaniem strony pozwanej, nie nastąpiło przedawnienie dochodzonego roszczenia, albowiem niemalże nieprzerwanie od 14 lipca 1999 roku do chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce. Strona pozwana podniosła na koniec, że bez znaczenia dla toczącego się postępowania egzekucyjnego pozostaje fakt wystąpienia powódki ze spółki cywilnej, a także nie ma znaczenia treść ustaleń pomiędzy dłużnikami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 listopada 1998r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie nakazał by J. T., A. L. (1) i W. S. zapłaciły solidarnie na rzecz (...) S.A. w J. kwotę 25.345,00 złotych z ustawowymi odsetkami od 4 lipca 1998 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.471,60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Orzeczeniu temu została w dniu 28 maja 1999r. nadana klauzula wykonalności.

/dowód: nakaz zapłaty w sprawie I Nc 1553/98 – k – 8/

W 1999r. wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikom wymienionym w nakazie zapłaty, które to postępowanie zostało umorzone w 2005r. na skutek bezskutecznej egzekucji.

/dowód: wniosek z 14.07.1999r. – k – 66, obwieszczenie o licytacji – k – 67, adnotacja komornika o bezskutecznej egzekucji z 27.09.2005r. znajdująca się na odwrocie nakazu zapłaty – k – 8 odwrót/

W sierpniu 2006r. wierzyciel ponownie wniósł o wszczęcie egzekucji, które w tym samym roku zostało wszczęte i prowadzone przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze – J. W. pod sygnaturą km 1527/06, a później przekazane do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze - J. P.. Od grudnia 2006r. komornik ten prowadzi przeciwko dłużnikom, w tym przeciwko A. L. (1), postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą km 835/06.

/dowód: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z 14.07.1999r. - 70, postanowienie komornika J. W. z 6.11.2006r. – k – 72, zawiadomienie komornika sądowego J. P. z 28.12.2006r. skierowane do A. L. (2) – k – 73, wniosek wierzyciela z 20.02.2017r. – k – 3, wezwanie do zapłaty z 27.02.2017r. – k - 4 i zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – k – 5/

Sąd zważył co następuje:

Ustaleń powyższych sąd dokonał na podstawie dokumentów, których prawdziwość nie budziła wątpliwości.

Rację ma strona pozwana co do tego, że żadnego znaczenia dla zgłoszonego żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, nie ma podnoszona przez powódkę kwestia wystąpienia powódki ze spółki cywilnej i wzajemne ustalenia wspólników co do odpowiedzialności za dług wynikający z pożyczki uzyskanej od (...) S.A z siedzibą w J.. Skoro pożyczkodawca nie wyrażał zgody na zwolnienie powódki z długu to brak jest podstaw, by w przytoczonych przez nią okolicznościach, mogła ona powoływać się sytuacje opisane przepisem art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Przepis ten mówi, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpił zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Jak wskazano wyżej, kwestia wystąpienia ze spółki i okoliczności z tym związane, nie dawały podstaw do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności z przyczyn wskazanych w przepisie art. 840 § 1 k.p.c. Pozwana powołała się na przedawnienie, nie określając o jaki termin przedawnienia jej chodzi. Kwestia przedawnienia mieści się wśród okoliczności opisanych przepisem art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Podstawa ta nie miała jednak uzasadnienia w niniejszej sprawie. W grę mogło wchodzić przedawnienie, o którym mowa w przepisie art. 125 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Według przepisu art. 123 §. 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju. Przepis art. 124 § 1 k.c. mówi z kolei, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Opisany stan egzekwowania roszczenia, które zasadzone było nakazem zapłaty z 23 listopada 1998 roku, wyklucza, by można mówić o przedawnieniu roszczenia stwierdzonego tym nakazem. Wierzyciel wszczął na podstawie powyższego tytułu egzekucyjnego egzekucję w 1999 roku, a po jej umorzeniu w 2005 roku, wszczął ją ponownie 2006 roku i toczy ona się nadal.

Powyższe zadecydowało o oddaleniu powództwa powódki A. L. (1).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. zasądzając od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 3.676,76 zł. Na sumę tę składały się według spisu kosztów: 3.600,00 zł – wynagrodzenie adwokata, 17,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 59,76 zł – zwrot kosztu dojazdu do sądu.

Powódka była zwolniona od kosztów sadowych, dlatego na podstawie przepisu art. 113 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz623 ze zm.) koszty te zaliczono na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: