Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 165/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2017-08-28

Sygnatura akt I C 165/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 sierpnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2017r. w K.

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko T. B.

o zapłatę

powództwo oddala.

sygn. akt I C 165/17

UZASADNIENIE

Strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany T. B. ma zapłacić na jej rzecz kwotę 658,79 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.06.2016 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. Uzasadniając swoje stanowisko podała, iż T. B. zawarł z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w dniu 20.02.2015 r. umowę pożyczki, na podstawie której pozwany otrzymał określną kwotę pieniężną. Wola zawarcia umowy pożyczki przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym nastąpiła poprzez złożenie wniosku w systemie elektronicznym, w tej samej formie potwierdził on akceptację ramowej umowy pożyczki. T. B. dokonał przelewu inicjacyjnego na konto bankowe wierzyciela pierwotnego wraz z oświadczeniem woli potwierdzającym warunki zawartej umowy wskazując tym samym numer rachunku bankowego właściwego do wypłaty kwoty pożyczki. Wierzyciel pierwotny dokonał więc przelewu kwoty pożyczki na zweryfikowane konto bankowe pozwanego. T. B. nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania. W związku z czym w dniu 02.10.2015 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zawarła z Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym.

W dniu 13.10.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniający żądanie.

Pozwany T. B. wniósł sprzeciw od w/w nakazu zapłaty, zaprzeczył, że zawarł umowę kredytową drogą elektroniczną. Ponadto podał, że w 2015 roku zawiadomił Komendę Powiatową Policji w K., iż kredyt wyłudziła inna osoba posługując się jego danymi osobowymi. O tym fakcie powiadomiony został wierzyciel pierwotny oraz o tym, że pozwany nigdy nie zamieszkiwał pod adresem figurującym we wszystkich dokumentach tj. ul. (...).

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie o sygn. akt VII Nc-e 1022183/16 stwierdził, iż pozwany skutecznie złożył sprzeciw co spowodowało utratę przez nakaz zapłaty mocy w całości i przekazania sprawy do tutejszego Sądu (k-9v).

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w dniu 2 października 2015 r. zawarła z Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jej rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki pierwotnego wierzyciela z dnia 20 lutego 2015 r. nr (...). W wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji wskazano, że pożyczkobiorcą był pozwany T. B.. Potwierdził to wydany przez powodowy F. dusz (...) w dniu 21.06.2016 r. wyciąg z ksiąg rachunkowych tego funduszu.

Dowód:

- wyciąg z rejestru funduszu inwestycyjnych (k: 21-22)

- odpis KRS (k: 23)

- kserokopia umowy przelewu wierzytelności (k: 24-28)

- wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu Sekurytyzacyjnego i Ewidencji Analitycznej (k; 29)

Dnia 04.03.2016 r. pozwany T. B. został wezwany do zapłaty długu wynikającego z umowy pożyczki nr (...) z dnia 20.02.2015 r.

Dowód:

- kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 04.03.2016 r. (k: 30)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Ustaleń powyższych Sąd dokonał na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę powodową. Pozwany zakwestionował istnienie wierzytelności i jej cesję, powód zaś nie podjął jakiejkolwiek aktywności dowodowej zmierzającej do wykazania swoich twierdzeń.

Wedle art. 509 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. jako podstawę swojego roszczenia wskazała umowę pożyczki w formie elektronicznej, która według twierdzeń pozwu została zawarta między (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna a pozwanym T. B.. Następnie wierzytelność przez umowę przelewu wierzytelności nabyła strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.. Jednakże umowa ta nie została przedłożona w toku niniejszego postępowania. Zgodnie z przepisem art. 720 k.c. umowa pożyczki jest stosunkiem prawnym umownym, do którego essentialia negotti należy zobowiązanie dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Pozwany konsekwentnie zaprzeczał twierdzeniu aby umowę taką zawarł z wierzycielem pierwotnym. Podnosił, iż zgłoszone zostało zawiadomienie na Policji w związku z popełnieniem przestępstwa, przez osobę która posługiwała się jego danymi i zaciągała kredyty gotówkowe. Na poparcie swoich twierdzeń przedłożył potwierdzenie złożenia takiego zawiadomienia.

W niniejszej sprawie obowiązywała zasada kontradyktoryjności, zgodnie z którą strony są zobowiązane do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Wynika to z przepisu art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c., które nakładają obowiązek wykazania takich twierdzeń. W niniejszej sprawie strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. działająca przez zawodowego pełnomocnika miała skutecznie udowodnić swoje twierdzenia przede wszystkim przedstawić umowę - jeśli taka istnieje-, na podstawie której dochodzi od pozwanego roszczenia. Powyższa umowa nie została w niniejszej sprawie przedłożona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( t.j.: Dz.U.2014.157 ) Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Jednak moc prawna tych dokumentów urzędowych, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym ( ust. 2 ).

Faktem jest, iż strona powodowa przedłożyła wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu Sekurytyzacyjnego, jednakże stanowi on jedynie dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c. oraz pozbawiony jest mocy prawnej dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r., I ACa 824/14 - Lex nr 1661137 ). W tym miejscu należy wspomnieć, iż poglądy judykatury i doktryny są zgodne. Na przykład w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 13 czerwca 2013 r., V CSK 329/12 cyt: ,, Dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia, np. cesji wierzytelności. Dokumenty te potwierdzają więc sam fakt zdarzenia w postaci cesji wierzytelności. Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności. Okoliczności te, w razie ich kwestionowania przez stronę przeciwną, powinien wykazać fundusz odpowiednimi dowodowymi, zgodnie z ciężarem dowodu wynikającym z art. 6 k.c.’’

Z tych względów powództwo jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: