Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 578/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-02-25

Sygn. akt V GC 578/12

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 25 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Byik

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Linde

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z powództwa: I. R.

przeciwko: W. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.10.2011 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.917,00 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt V GC 578/12

UZASADNIENIE

Powód I. R. wniósł o zasądzenie od pozwanego W. P. w postępowaniu upominawczym kwoty 50.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2011 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 13 listopada 2012 roku sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z pozwanym w dniu 24 maja 2010 roku umowę, której przedmiotem było wykonanie maszyny specjalnego przeznaczenia – do cięcia rur i profili kwadratowych zgodnie z ofertą z dnia 29 marca 2010 roku. Oferta stanowiąca załącznik do umowy zawierała opis maszyny, jej parametry, warunki zawarcia umowy, warunki płatności i gwarancji. Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę 161.800,00 złotych obejmującą wykonanie maszyny, jej montaż i uruchomienie oraz agregat plazmowy (...) wraz z palnikiem. Odbiór maszyny miał nastąpić w terminie 12 tygodni od daty pierwszej wpłaty części zaliczki. Dalsza część zaliczki miała być wpłacana sukcesywnie wraz z postępem budowy, przy czym wcześniejszy odbiór był akceptowany przez obie strony. Powód w dniu 04 marca 2010 roku dokonał zapłaty na rzecz pozwanego kwoty 70.000 złotych tytułem zaliczki na budowę maszyny. Pozwany wystawił fakturę VAT numer (...) potwierdzając wpłatę zaliczki. W dniu 02 maja 2011 roku powód uiścił kolejną część zaliczki w kwocie 50.000 złotych, zaś pozwany na potwierdzenie zapłaty wystawił fakturę VAT numer (...). Powód wielokrotnie kontaktował się z pozwanym w celu ustalenia terminu odbioru maszyny, zaś w dniu 27 czerwca 2011 roku zwrócił się do pozwanego pisemnie o wyznaczenie terminu wykonania maszyny. Wobec braku reakcji pozwanego powód wyznaczył pozwanemu dodatkowy i zarazem ostateczny termin dostarczenia maszyny na dzień 26 lipca 2011 roku, a w kolejnym piśmie poinformował, iż do dnia 08 sierpnia 2011 roku będzie oczekiwał potwierdzenia terminu odbioru z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Pozwany zapewnił o określeniu terminu odbioru maszyny do dnia 12 sierpnia 2011 roku, a następnie w piśmie z dnia 30 sierpnia 2011 roku wyjaśnił, iż do dokończenia maszyny niezbędne jest wykonanie kilku elementów przez kooperantów zewnętrznych do końca września 2011 roku oraz przedpłata ze strony powoda w kwocie 35.000 złotych netto. W dniu 02 września 2011 roku powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwał do zwrotu wpłaconych zaliczek w łącznej kwocie 120.000 złotych. Pomimo ostatecznego wezwania do zapłaty pozwany nie spełnił świadczenia. W zakresie zwrotu zaliczki w kwocie 70.000 złotych powód uzyskał prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie V GC 111/12. Niniejszym pozwem powód domaga się zatem zwrotu pozostałej części zaliczki w kwocie 50.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2011 roku, skoro ostateczny termin zwrotu tej kwoty wyznaczony wezwaniem z dnia 29 września 2011 roku upłynął w dniu 10 października 2011 roku.

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, zaś na rozprawie sądowej w dniu 25 lutego 2013 roku oświadczył, iż wnosi o oddalenie powództwa oraz wskazał, iż strony były związane dwiema umowami.

Sąd ustalił

Obie strony są przedsiębiorcami.

( okoliczność bezsporna)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej powód zawarł z pozwanym w dniu 24 maja 2010 roku umowę, której przedmiotem było wykonanie maszyny specjalnego przeznaczenia – do cięcia rur i profili kwadratowych zgodnie z ofertą z dnia 29 marca 2010 roku. Oferta stanowiąca załącznik do umowy zawierała opis maszyny, jej parametry, warunki zawarcia umowy, warunki płatności i gwarancji. Strony ustaliły cenę przedmiotu umowy na kwotę 161.800,00 złotych obejmującą wykonanie maszyny, jej montaż i uruchomienie oraz agregat plazmowy (...) wraz z palnikiem. Odbiór maszyny miał nastąpić w terminie 12 tygodni od daty pierwszej wpłaty części zaliczki. Dalsza część zaliczki miała być wpłacana sukcesywnie wraz z postępem budowy, przy czym wcześniejszy odbiór maszyny był akceptowany przez obie strony.

( umowa k: 12-14 wraz z załącznikami k: 15-18)

Maszyna będąca przedmiotem tej umowy była określana inaczej przez strony jako wypalarka do rur.

( zeznania powoda k: 57, zeznania pozwanego k: 58)

Powód w dniu 04 marca 2010 roku dokonał przelewu z rachunku na rzecz pozwanego kwoty 70.000 złotych tytułem zaliczki na budowę maszyny do cięcia rur i profili kwadratowych inaczej wypalarki do rur.

( przelew k: 20)

Pozwany wystawił fakturę VAT numer (...) potwierdzając wpłatę zaliczki.

( faktura k: 19)

W dniu 02 maja 2011 roku powód dokonał kolejnego przelewu na rzecz pozwanego tytułem zaliczki na wypalarkę do rur w kwocie 50.000 złotych.

( potwierdzenie transakcji k: 22)

Pozwany na potwierdzenie tej wpłaty wystawił fakturę VAT numer (...).

( faktura k: 21)

Powód wielokrotnie kontaktował się z pozwanym w celu ustalenia terminu odbioru maszyny, zaś w dniu 27 czerwca 2011 roku zwrócił się do pozwanego pisemnie o wyznaczenie terminu wykonania maszyny.

( pismo powoda k: 23-24)

Wobec braku reakcji pozwanego powód wyznaczył pozwanemu dodatkowy i zarazem ostateczny termin dostarczenia maszyny na dzień 26 lipca 2011 roku pod rygorem odstąpienia od umowy.

( pismo powoda z dnia 12 lipca 2011 roku k: 25)

Pozwany uznał to wezwanie za pozbawione podstaw prawnych.

( pismo pozwanego z dnia 26 lipca 2011 roku k: 26-27)

W kolejnym piśmie powód poinformował pozwanego, iż do dnia 08 sierpnia 2011 roku będzie oczekiwał na potwierdzenie terminu odbioru maszyny z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

( pismo powoda z dnia 01 sierpnia 2011 roku k: 29)

Pozwany zapewnił o określeniu terminu odbioru maszyny do dnia 12 sierpnia 2011 roku, a następnie w piśmie z dnia 30 sierpnia 2011 roku wyjaśnił, iż do dokończenia maszyny niezbędne jest wykonanie kilku elementów przez kooperantów zewnętrznych do końca września 2011 roku oraz przedpłata ze strony powoda w kwocie 35.000 złotych netto.

( pismo pozwanego z dnia 09 sierpnia 2011 roku k: 30, pismo pozwanego z dnia 30 sierpnia 2011 roku k: 28)

W dniu 02 września 2011 roku powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwał do zwrotu wpłaconych zaliczek w łącznej kwocie 120.000 złotych w terminie do dnia 10 października 2011 roku.

( odstąpienie od umowy k: 31-32)

Na skutek odstąpienia od umowy dotyczącej maszyny do cięcia rur i profili kwadratowych pozwany nie wykonywał dalej tej maszyny.

( zeznania pozwanego k: 58)

Pomimo ostatecznego wezwania do zwrotu kwoty 120.000 złotych, w tym kwoty 50.000 złotych objętej sporem pozwany nie spełnił świadczenia.

( wezwanie do zapłaty k: 33)

W zakresie zwrotu zaliczki w kwocie 70.000 złotych powód uzyskał prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie V GC 111/12.

( odpis wyroku ze sprawy V GC 111/12 k: 35-36)

W dniu 06 sierpnia 2012 roku powód wezwał pozwanego do zwrotu pozostałej części zaliczki w kwocie 50.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2011 roku.

( wezwanie k: 34)

W dniu 14 maja 2010 roku strony zawarły umowę na budowę maszyny specjalnego przeznaczenia- przecinarki plazmowej zwanej przez strony wypalarką do blach. Maszyna została przez pozwanego wykonana i zamontowana, natomiast powód zapłacił pozwanemu wynagrodzenie umowne.

( umowa k: 53-56, protokół serwisowy k: 52, zeznania powoda k: 57, zeznania pozwanego k: 58)

Sąd zważył

W celu wyjaśnienia należy na wstępie wskazać, iż strony zawarły ze sobą dwie umowy. Pierwsza umowa zawarta w dniu 14 maja 2010 roku dotycząca wykonania przez pozwanego przecinarki plazmowej – inaczej określana przez strony sporu jako wypalarka do blach została zrealizowana i rozliczona. Pozwany składając zeznania na rozprawie przyznał, iż za wykonanie maszyny w postaci przecinarki plazmowej otrzymał od powoda wynagrodzenie. Przedmiotem rozpoznania przez Sąd nie były zatem roszczenia powoda wynikające z tej umowy.

Druga umowa zawarta przez strony w dniu 24 maja 2010 roku dotyczyła wykonania przez pozwanego maszyny specjalnego przeznaczenia- maszyny do cięcia rur i profili kwadratowych określana przez strony jako wypalarka do rur. Funkcjonowanie takiej terminologii w kontaktach stron potwierdził pozwany przyznając w swoich zeznaniach, iż przecinarka plazmowa nie jest wypalarką do rur lecz wypalarką do blach.

Przedmiotem sprawy były zatem roszczenia powoda wynikające z umowy z dnia 24 maja 2010 roku dotyczące wypalarki do rur, czyli maszyny do cięcia rur i profili kwadratowych. Powód domagał się mianowicie od pozwanego zwrotu wpłaconej tytułem zaliczki kwoty 50.000 złotych wobec skutecznego odstąpienia od tej umowy. W tym miejscu wskazać należy, iż skuteczność odstąpienia powoda od umowy z dnia 24 maja 2010 roku została już przesądzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w prawomocnym wyroku z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie V GC 111/12. W wyroku tym zasądzona została od pozwanego na rzecz powoda kwota 70.000 złotych uiszczona pierwotnie przez powoda tytułem zaliczki na poczet realizacji tej umowy. Na skutek odstąpienia przez powoda od umowy kwota ta podlegała zwrotowi. Fakt wpłacenia przez powoda na rzecz pozwanego w ramach tej umowy dwóch zaliczek w kwotach 70.000 złotych i 50.000 złotych wynikał z treści poleceń przelewu. W obu przypadkach w treści przelewu powód zaznaczył, iż uiszcza te kwoty tytułem zaliczek na wypalarkę do rur. Pozwany otrzymanie obu wpłat potwierdził wystawieniem faktur numer (...) . W obu fakturach pozwany zaznaczył, iż wpłaty te stanowią zaliczkę na wypalarkę do rur. Obowiązek zwrotu powodowi pierwszej wpłaconej na rzecz pozwanego kwoty w wysokości 70.000 złotych został przesądzony w prawomocnym wyroku w sprawie V GC 111/12. W niniejszym postępowaniu nie miały zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy zeznania pozwanego wskazującego, iż część z otrzymanej wpłaty w kwocie 70.000 złotych, czyli kwotę 44.864,64 złotych zaliczył na poczet wynagrodzenia z umowy z dnia 14 maja 2010 roku. Kwestie te powinny być podnoszone i rozstrzygane we wcześniejszym postępowaniu w sprawie V GC 111/12 obejmującym roszczenie powoda właśnie w zakresie obowiązku zwrotu przez pozwanego kwoty 70.000 złotych. Sprawa ta została przez Sąd zakończona prawomocnym wyrokiem. W mniejszym postępowaniu Sąd rozstrzygał natomiast o obowiązku zwrotu powodowi przez pozwanego drugiej kwoty wpłaconej zaliczki w wysokości 50.000 złotych. Jak już podkreślono na wstępie fakt skutecznego odstąpienia przez powoda od umowy z dnia 24 maja 2011 roku został prawomocnie przesądzony przez Sąd w sprawie V GC 111/12. W obecnie rozpoznawanej sprawie pozwany nie kwestionował tego faktu. Przyznał wprost, iż powód odstąpił od tej umowy, stąd umowa ta nie była dalej realizowana przez pozwanego. Podczas składania zeznań pozwany wskazał, iż z zaliczki na kwotę 50.000 złotych na umowę dotyczącą wypalarki do rur zalicza kwotę 40.650,40 złotych, albowiem zaliczkę tę pomniejszył o podatek VAT, który musiał odprowadzić. Sąd nie uznał tego argumentu za zasadny. Na skutek odstąpienia od umowy stronie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu tego co świadczyła. ( art. 494 k.c.) Bezsporne było, iż powód uiścił na rzecz pozwanego kwotę 50.000 złotych. Obowiązkiem pozwanego jest zatem dokonanie zwrotu tej właśnie kwoty.

Mając na uwadze poczynione ustalenia i rozważania Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.

Rozstrzygnięcie o ustawowych odsetkach oparto na treści art. 481 k.c. w związku z art. 455 k.c., skoro ostateczny termin zwrotu kwoty 50.000 złotych wyznaczony wezwaniem z dnia 29 września 2011 roku upłynął w dniu 10 października 2011 roku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powód poniósł koszt opłaty sądowej od pozwu ( 2.500,00 złotych), koszty zastępstwa procesowego ( 2.400,00 złotych ) i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa ( 17,00 złotych ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Lenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Byik
Data wytworzenia informacji: