Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 678/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-10-22

Sygnatura akt I C 678/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Glazar

Protokolant: Magdalena Szlachtowicz

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko (...) S.A w W.

zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc)

I.  postępowanie w sprawie umorzyć;

II.  zasądzić od pozwanego (...) S.A w W.na rzecz powódki A. C.kwotę 7800 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7200 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nakazuje pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa kwotę 12000 zł. tytułem brakującej części opłaty, od uiszczenia której powódka była zwolniona.

Sygn. akt I C 678/13

UZASADNIENIE

Powódka A. C.wniosła o zwolnienie od egzekucji udziałów w spółce (...) sp. z o.o.w B.w ilości 2.500 sztuk, zajętych u dłużnika T. M.29.01.2013r. przez zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w L. S. B.M. R., w sprawie egzekucyjnej z wniosku (...) S.A. w W.oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Uzasadniając żądanie powódka wskazała, że 29.01.2013r. zajęte zostały na wniosek wierzyciela (...)S.A. w W.opisane wyżej udziały, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko T. M.o sygn. akt KM (...), podczas gdy dłużnik 15.11.2012r. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w (...) sp. z o.o.w B.na rzecz powódki. Dodała, że powzięła informację o zajęciu udziałów 27.02.2013r. Podniosła, że w tym stanie pozew o zwolnienie od egzekucji był konieczny i uzasadniony.

Do pozwu dołączona została przedmiotowa umowa sprzedaży udziałów w spółce (...) (k. 7-10).

Pozwany (...) S.A. w W.w piśmie z 08.10.2013r. wskazał, że ograniczył egzekucję prowadzoną wobec T. M.i zrezygnował z zajęcia i sprzedaży udziałów w spółce (...)w B.. W związku z powyższym wniósł o umorzenie postępowania i nieobciążanie go kosztami postępowania w trybie art. 101 i 102 k.p.c. (k. 70-71).

Pismem z 21.10.2013r. powódka cofnęła pozew i wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego (k. 110-112).

Jak stanowi art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Powódka cofnęła pozew ze skutkiem prawnym, a zatem Sąd, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., umorzył postępowanie.

Sąd obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powódki na podstawie art. 98 k.p.c. Pozwany dopiero w toku procesu spełnił żądanie powódki – wniósł o cofnięcie zajęcia spornych udziałów w spółce (...) w B., a zatem uznać należało, iż przegrał proces. Wobec tego, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu łącznie 7.800 zł, w tym 500 zł uiszczonej opłaty od pozwu, 100 zł kosztów stawiennictwa świadka na rozprawę w dniu 22.10.2013r. oraz 7.200 zł wynagrodzenia pełnomocnika (§ 6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz.U.2013.461 j.t.).

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 j.t.) w zw. z art. 98 k.p.c., nakazano pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze kwotę 12.000 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona.

Sąd nie znalazł podstaw do nieobciążania pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów. Nie znajdzie zastosowania art. 101 k.p.c. Pozwany co prawda uznał żądanie pozwu przy pierwszej czynności procesowej, niemniej nie sposób przyjąć, aby nie dał powodu do wytoczenia powództwa. Wszak wystąpienie z żądaniem opartym o art. 841 § 1 k.p.c. było uzasadnione, wobec zajęcia przez wierzyciela w toku egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi T. M. udziałów stanowiących własność powódki (k. 6). Potwierdza to także zachowanie pozwanego, który nie kwestionował przejścia na powódkę prawa własności udziałów i ograniczył egzekucję po otrzymaniu odpisu pozwu. Podobnie nie było podstaw do oparcia rozstrzygnięcia o kosztach na podstawie art. 102 k.p.c., w którym mowa, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Pozwany nie umotywował swojego wniosku w tym zakresie, a Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby zastosowanie tego przepisu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Dziedzic
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Glazar
Data wytworzenia informacji: