Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 339/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2018-11-09

Sygn. akt II W 339/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 listopada 2018 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : ----

po rozpoznaniu dnia 09 listopada 2018 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

M. M. (1) , s. J. i M. z d. W. , ur. (...) w R.

obwinionego o to, że :

w okresie od 21.08.2017 r. do 05.03.2018 r. w msc. J. gm. S. naruszył zakaz usuwania drzew na terenie działek o nr ew. 165 oraz 111/274 w obrębie nr 2 (...) ,

tj. o czyn z art. 127 ust.1 lit. d ustawy o ochronie przyrody

1.  Obwinionego M. M. (1) w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego że w okresie od 21.08.2017 r. do 05.03.2018 r. w msc. J. gm. S. naruszył zakaz usuwania drzew na terenie działki o nr ew. 165 w obrębie nr 2 (...) to jest popełnienia czynu z art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) i za to na podstawie z art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) wymierza mu karę grzywny w wysokości 1000 ( jeden tysiąc ) złotych ;

2.  Na podstawie art. 119 § 1 k.p.w. zasądza od obwinionego M. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie zryczałtowane wydatki w kwocie 100 ( sto ) złotych i 100 ( sto ) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt II W 339/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Współwłaścicielem działki nr ew. 111/274 położonej w miejscowości J. gmina S. , woj. (...) jest w między innymi matka obwinionego M. M. (3) J. która udzieliła obwinionemu w dniu 29 lipca 2017 r. pełnomocnictwo do zarządzania tą nieruchomością w tym między innymi uzyskania stosowanych zezwoleń administracyjnych do wycięcia drzew znajdujących się na tej działce ( k. 28 ) . Natomiast działka nr ew. 165 położona w miejscowości J. gmina S. , woj. (...) stanowił część linii brzegowej Z. Z. jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa (...) w D. ( k. 21 ) . Działki nr ew. 111/274 i nr ew. 165 graniczą ze sobą i są położone w obrębie nr 2 (...).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. do Państwowego Gospodarstwa (...) w D. wpłynęło pismo M. J. o wyrażenie zgody na wykonania prac konserwacyjnych w obrębie strefy brzegowej Z. Z. na wysokości jej działki nr ew. 111/274 . W piśmie tym M. J. określiła iż wykona pracę w zakresie usunięcia z dna zbiornika w strefie brzegowej graniczącej z jej działka ( na działce nr ew. 165 ) wypłaceń i namułów . Wniosek ten M. J. motywowała tym że chce wykonać pomost do celów rekreacyjnych. Ponadto zobowiązała się ona do wywiezienia urobku poza obszar brzegu Jeziora Z. . W piśmie tym M. J. nie wspomniała o wycince drzew z działki nr ew. 165 ( k. 19 ) . W piśmie z dnia 21 sierpnia 2017 r. M. J. otrzymała zgodę Państwowego Gospodarstwa (...) w D. na wykonanie tych prac konserwacyjnych i udrażniających na jej koszt pod bezpośrednim nadzorem pracowników tutejszego Zarządu Zlewni – termin rozpoczęcia prac należy zgłosić z minimum 7 dniowy wyprzedzeniem z zastrzeżeniem że urobek nie może być składowany w granicach Jeziora Z. oraz na innych gruntach będących własnością Skarbu Państwa w administracji (...) ( k. 18 ) .

We wrześniu 2017 r. obwiniony M. M. (1) zgłosił do Urzędu Miasta i Gminy S. zamiar wycięcia 29 drzew znajdujących się na działce nr ew. 111/274 w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo ( k. 28 ) . W dniu 21 września 2017 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w S. przeprowadzili oględziny na terenie działki nr ew. 111/274 w związku ze sprawą zgłoszenia zamiaru wycięcia 29 drzew z tej działki . Z oględzin tych został sporządzony protokół wskazujący drzewa do usunięcia z działki nr ew. 111/274 ( k. 33-34 ) . W terminie 2 tygodni od czasu sporządzenia tego protokołu właściwy organ administracyjny nie zgłosił sprzeciwu odnośnie usunięcia tych drzew z działki nr ew. 111/ 274 .

Sprawami związanymi z wycięciem drzew z działki nr ew. 111/124 zajmował się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez M. J. ( k. 28 ) obwiniony M. M. (1) który nadzorował zleconą przez siebie a wykonywaną w grudniu 2017 r. wycinkę drzew na działce nr ew. 111/274 oraz pracę konserwacyjne i udrażniające na działce nr ew. 165 . Podczas prac na działce nr ew. 165 firma wynajęta do wykonania tych prac przez obwinionego M. M. (1) , który nadzorował te prace, dokonała również wycinki i usunięcia nieustalonej liczby drzew znajdujących się na działce nr ew. 165 . Obwiniony M. M. (1) nie zgłosił jednak w 7 dniowym wyprzedzeniem zamiaru podjęcia prac na działce nr ew. 165 Państwowemu Gospodarstwu (...) w D. mimo iż z w/w pisma z dnia 21 sierpnia 2017 r. ( k. 18 ) wynikał taki obowiązek . Prace te prowadzone były bez nadzoru pracowników Państwowego Gospodarstwa (...) w D. mimo iż z w/w pisma z dnia 21 sierpnia 2017 r. ( k. 18 ) wynikał obowiązek prowadzenia tych prac pod nadzorem pracowników Państwowego Gospodarstwa (...) w D..

W dniu 05 marca 2018 r. L. W. pracownik Państwowego Gospodarstwa (...) w D. oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w S. dokonali oględzin działki nr ew. 165 i stwierdzili iż zakres wykonanych prac gruntowych i wodnych wykraczał poza zakres uzgodnień wynikających z pisma z dnia 21 sierpnia 2017 r. Państwowego Gospodarstwa (...) w D. ( k. 18 ) oraz stwierdzili usuniecie roślinności w postaci krzewów i drzew które porastały działkę nr ew. 165 . Został również przekroczony zakres prac ziemnych na działce nr ew. 165 wykonano bowiem podjazd najprawdopodobniej do wodowania łodzi . Drzewa które zostały wycięte z działki nr ew. 165 i z działki nr ew. 111/274 zostało pocięte i poukładane na działce nr ew. 165 , która graniczy z działką nr ew. 111/274. Nie usunięto również z działki nr ew. 165 urobku pochodzącego z prac konserwacyjnych i udrażniających ( k. 9-11 , k. 13-17 , k. 20-22 , k. 23-24 i k. 25-27 ) .

Obwiniony M. M. (1) jako pełnomocnik współwłaściciela działki nr ew. 111/274 na podstawie tego pełnomocnictwa nadzorował prace wykonywaną zarówno na działce (...) i nr ew. 165 ,podczas których z działki nr ew. 165 wynajęta przez niego firma dokonała usunięcia roślinności w postaci krzewów i drzew które porastały działkę nr ew. 165.

Obwiniony M. M. (1) ma ukończone 34 lat , żonaty , jest radcą prawnym i prowadzi własną działalność gospodarczą z której uzyskuje dochód w wysokości 15000 zł ,żonaty posiada na utrzymaniu 2 dzieci , nie był karany , nie leczy się odwykowo ani psychiatrycznie .

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów: częściowo wyjaśnień obwinionego M. M. (1) ( k. 31 , k. 70 i k. 71 ) , zeznań świadków : L. W. ( k. 2 , k. 6-7 i k. 71 ) i A. K. ( k. 71 ) oraz dokumentów w postaci : protokołu oględzin miejsca ( k. 9-12 ) ,dokumentacji fotograficznej ( k. 13-17, k. 25-26 ) , pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. ( k. 18 ) , pisma M. J. ( k. 19 ) , zdjęć ( k. 20, k. 22 ) , wypisu z rejestru gruntów ( k. 21 ) , pisma Państwowego Gospodarstwa (...) ( k. 23-24 ) , wydruku z maila ( k. 27 ) , pełnomocnictwa ( k. 28 ) , protokołu ( k. 33-34 ) , mapy do celów projektowych ( k. 35-36 ) , sprzeciwu od wyroku nakazowego z załącznikami ( k. 50-54 ) i pisma Urzędu Miasta i Gminy w S. ( k. 58 ) .

Obwiniony M. M. (1) staną pod zarzutem , iż w okresie od 21.08.2017 r. do 05.03.2018 r. w msc. J. gm. S. naruszył zakaz usuwania drzew na terenie działek o nr ew. 165 oraz 111/274 w obrębie nr 2 (...) to jest popełnienia czynu z art. 127 ust.1 lit. d ustawy o ochronie przyrody .

Obwiniony M. M. (1) w postępowaniu wyjaśniającym i na rozprawie przed Sądem nie przyznał do pełnienia zarzucanego mu czynu ( k. 31 i k. 70 ). W postępowaniu wyjaśniającym obwiniony M. M. (1) wyjaśnił iż zgodę na wycinkę drzew na działce której współwłaścicielką jest jego mama uzyskał z Urzędu Miasta i Gminy w S. i nie wiedział że ten obszar znajduje w (...) O. Chronionego Krajobrazu . Wycinkę realizował na tych działkach w listopadzie i grudniu 2017 r. , jednak według niego pracę na obu tych działkach zostały wykonane zgodnie z pozwoleniami ( k. 31 ).

Natomiast na rozprawie przed Sądem obwiniony M. M. (1) wyjaśnił iż działka nr ew. 111/274 jest współwłasnością między innymi jego matki M. J. i miał przez nią udzielone pełnomocnictwo . Obwiniony wskazał iż to on zlecił wykonanie wycinki drzew na działce (...) zgodnie z protokołem oględzin sporządzonego podczas wizji wykonanej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w S. na przełomie sierpnia i września 2017 r. . Drzewa na tej działce zostały wycięte na jego zlecenie w grudniu 2017 r. . Obwiniony M. M. (1) początkowo wskazał iż nie prowadził wycinki drzew na działce nr (...) która jest działką brzegową i nie zlecał takiej wycinki ( k. 31 i k. 70 ) . Następnie jednak przyznał iż na jego zlecenie prowadzone były również pracę na linii brzegowej na działce nr (...) . O zgodę na prace na tej działce występowała jego mama ( k. 71 ) .

Sąd dał pełną wiarę wyjaśnieniom obwinionego M. M. (1) oprócz fragmentu w którym stwierdził iż nie prowadził wycinki drzew na działce nr (...) która jest działką brzegową i nie zlecał takiej wycinki . W tym zakresie wyjaśnienia obwinionego M. M. (4) są dokładne , spójne , logiczne i korespondują z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zwłaszcza z zeznanymi świadków : A. K. ( k. 71 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę i dokumentów w postaci : pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. ( k. 18 ) , pisma M. J. ( k. 19 ) , pełnomocnictwa ( k. 28 ) , protokołu ( k. 33-34 ) , mapy do celów projektowych ( k. 35-36 ) .

Na wiarę nie zasługuje natomiast pozostała część wyjaśnień obwinionego M. M. (1) w której stwierdził iż nie prowadził wycinki drzew na działce nr (...) która jest działką brzegową i nie zlecał takiej wycinki . W tym zakresie wyjaśnienia obwinionego są wewnętrznie sprzeczne , niejasne i nielogiczne . Należy zauważyć iż obwiniony w swoich wyjaśnieniach następnie przyznał iż na jego zlecenie prowadzone były również pracę na linii brzegowej na działce nr (...) . O zgodę na prace na tej działce występowała jego mama ( k. 71) . Należy wskazać iż z zeznań świadka L. W. pracownika Państwowego Gospodarstwa (...) w D. wynika iż stwierdzili na działce nr ew. 165 że zakres wykonanych prac gruntowych i wodnych wykraczał poza zakres uzgodnień oraz stwierdzili usuniecie roślinności w postaci krzewów i drzew które porastały działkę nr ew. 165 ( k. 2 , k. 6-7 i k. 71 ) . Fakt ten potwierdzają dokumenty w postaci : pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. ( k. 18 ) , pisma M. J. ( k. 19 ) , pełnomocnictwa ( k. 28 ) , protokołu ( k. 33- 34 ) , mapy do celów projektowych ( k. 35-36 ) . Należy wskazać iż obwiniony M. M. (1) twierdził że nic nie wie o wycince drzew z działki nr ew. 165 mimo iż nadzorował też prace na tej działce co przyznał w swoich wyjaśnieniach ( k. 71 ). Należy wskazać iż z dokumentów w postaci protokołu oględzin miejsca ( k. 9-12 ) ,dokumentacji fotograficznej ( k. 13-17, k. 25-26 ) , pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. ( k. 18 ) , pisma M. J. ( k. 19 ) , zdjęć ( k. 20, k. 22 ) , wypisu z rejestru gruntów ( k. 21 ) , pisma Państwowego Gospodarstwa (...) ( k. 23-24 ) , wydruku z maila ( k. 27 ) , protokołu ( k. 33-34 ) , mapy do celów projektowych ( k. 35-36 ) i pisma Urzędu Miasta i Gminy w S. ( k. 58 ) wynika w jakim stanie znajdował się działka nr ew. 165 na obszarze w którym graniczy z działka nr ew. 111/274 . Należy wskazać iż na działce (...) zgromadzone były wycięte drzewa pochodzące zarówno z działki nr ew. 111/274 i nr ew. 165 mimo iż M. J. – której pełnomocnikiem jest obwiniony nie uzyskała na to stosownego zezwolenia od Państwowego Gospodarstwa (...) w D. . Należy ponadto wskazać iż M. J. występowała do Państwowego Gospodarstwa (...) w D. o zgodę na podjęcie prac konserwacyjnych na działce nr ew. 165 ( k. 19 ) . Tym samym obwiniony M. M. (1) – jej pełnomocnik w zakresie zarządu działką nr ew. 111/274 ( k. 28 ) musiał wiedzieć gdzie znajduje się granica pomiędzy tymi dwoma działkami i jakie prace może wykonać zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa (...) w D. z dnia 21 sierpnia 2017 r. ( k. 18 ) i pod jakimi warunkami może wykonać te prace na działce nr ew. 165 .

Wyżej wskazane fakty podważają prawdziwość wyjaśnień obwinionego M. M. (1) w zakresie jakim Sąd nie dał im wiary .

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków : L. W. i A. K. jako jasnym , dokładnym i precyzyjnym.

Z zeznań świadka L. W. – pracownika Państwowego Gospodarstwa (...) w D. wynika iż działka nr ew. 165 należy do Państwowego Gospodarstwa (...) w D.. W dniu 10 sierpnia 2017 r. do Państwowego Gospodarstwa (...) w D. wpłynęło pismo M. J. o wyrażenie zgody o wykonie prac konserwacyjnych w obrębie strefy brzegowej Jeziora Z. na wysokości jej działki . W piśmie tym M. J. określiła iż wykona pracę w zakresie usunięcia z dna zbiornika w strefie brzegowej ( działka nr ew. 165 ) wypłaceń i namułów co motywowała tym że chce wykonać pomost do celów rekreacyjnych. Ponadto zobowiązała się ona do wywiezienia urobku poza obszar brzegu Jeziora Z. . W piśmie tym M. J. nie wspomniała o wycince drzew z działki nr ew. 165 . W dniu 21 sierpnia 2017 r. M. J. otrzymała zgodę Państwowego Gospodarstwa (...) w D. na wykonanie tych prac udrażniających . Z dalszych zeznań świadka L. W. wynika iż M. J. nie wywiązała się ze swojego obowiązku i nie poinformowała Państwowego Gospodarstwa (...) w D. o rozpoczęciu tych prac. W dniu 05 marca 2018 r. on oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w S. dokonali oględzin działki nr ew. 165 i stwierdzili iż zakres wykonanych prac gruntowych i wodnych wykraczał poza zakres uzgodnień oraz stwierdzili usuniecie roślinności w postaci krzewów i drzew które porastały działkę nr ew. 165 . Został również przekroczony zakres prac ziemnych na tej działce wykonano bowiem podjazd najprawdopodobniej do wodowania łodzi . Świadek L. W. stwierdził iż nie jest w stanie stwierdzić ile drzew zostało usuniętych z działki nr ew. 165 , gdyż usunięte zostały też pnie drzew. Drzewa które zostały wycięte z działki nr ew. 165 i najprawdopodobniej z działki nr ew. 111/274 zostało pocięte i poukładane na działce nr ew. 165 , która graniczy z działką nr ew. 111/274 ( k. 2 , k. 6-7 i k. 71 ).

Natomiast z zeznań świadka A. K. – pracownika Urzędu Miasta i Gminy w S. wynika iż uczestniczył w oględzinach działki nr ew. 165 wobec sygnałów iż na tej działce dokonaniu wycinki drzew oraz wcześniej uczestniczył w oględzinach działki nr ew. 111/274 w celu sporządzenia protokołu oględzin tej działki w dniu 21 sierpnia 2017 r. ( k. 33-34 ) . Z zeznań tego świadka wynika iż według przepisów obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu właściciele działki nr ew. 111/274 mieli prawo wyciąć drzewa wskazane w tym protokole po upływie 14 dni od sporządzenia tego protokołu jeżeli stosowny organ nie zgłosi sprzeciwu przepływem 14 dni . W tym przypadku nie było takiego sprzeciwu i nie było żadnych obostrzeń związanych z wycinką drzew na (...) ( k. 71 ).

Sąd dał w pełni wiarę dowodom z dokumentów , albowiem dokumenty powyższe zostały sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych , nie zainteresowanych rozstrzygnięciem w sprawie , a zatem nie mających logicznego powodu , by przedstawiać nieprawdziwy stan rzeczy w dokumentach . Brak jest na tych dokumentach jakichkolwiek śladów podrobienia bądź przerobienia .

Sąd dał ponadto wiarę wszystkim ujawnionym na rozprawie dokumentom. Ich autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron, ani nie stoi w sprzeczności z żadnym innym dowodem, a tym samym nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Obwiniony M. M. (1) w ramach zarzucanego mu czynu został uznany za winnego tego że w okresie od 21.08.2017 r. do 05.03.2018 r. w msc. J. gm. S. naruszył zakaz usuwania drzew na terenie działki o nr ew. 165 w obrębie nr 2 (...) to jest popełnienia czynu z art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) .

Zgodnie z art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu albo grzywny

Działanie obwinionego M. M. (1) niewątpliwie wypełniło wszystkie znamiona wykroczeń art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) w albowiem że w okresie od 21.08.2017 r. do 05.03.2018 r. w msc. J. gm. S. naruszył zakaz usuwania drzew na terenie działki o nr ew. 165 w obrębie nr 2 (...). Fakt ten wynika wprost z wyjaśnień obwinionego M. M. (1) ( k. 31 , k. 70. 71 ) w zakresie jakim Sąd dał im wiarę zeznań świadków L. W. ( k. 2 , k. 6-7 i k. 71 ) i A. K. ( k. 71 ) oraz dokumentów w postaci : protokołu oględzin miejsca ( k. 9-12 ) , dokumentacji fotograficznej ( k. 13-17, k. 25-26 ) , pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. ( k. 18 ) , pisma M. J. ( k. 19 ) , zdjęć ( k. 20, k. 22 ) , wypisu z rejestru gruntów ( k. 21 ) , pisma Państwowego Gospodarstwa (...) ( k. 23-24 ) , wydruku z maila ( k. 27 ) , pełnomocnictwa ( k. 28 ) , protokołu ( k. 33-34 ) , mapy do celów projektowych ( k. 35-36 ) , i pisma Urzędu Miasta i Gminy w S. ( k. 58 ) .

Obwiniony M. M. (1) dokonał natomiast usunięcia drzew z działki nr ew. 111/274 w obrębie nr 2 (...) zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami . We wrześniu 2017 r. obwiniony M. M. (1) zgłosił do Urzędu Miasta i Gminy S. zamiar wycięcia 29 drzew znajdujących się na działce nr ew. 111/274 w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo ( k. 28 ) . W dniu 21 września 2017 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w S. przeprowadzili oględziny na terenie działki nr ew. 111/274 w związku ze sprawą zgłoszenia zamiaru wycięcia 29 drzew z tej działki . Z oględzin tych został sporządzony protokół wskazujący drzewa do usunięcia z działki nr ew. 111/274 ( k. 33 -34 ) . W terminie 2 tygodni od czasu sporządzenia tego protokołu właściwy organ administracyjny nie zgłosił sprzeciwu odnośnie usunięcia tych drzew z działki nr ew. 111/274 . Dopiero po tym terminie 29 drzew z działki nr ew. 111/274 zostało usuniętych .Tym samym w tym zakresie obwiniony M. M. (1) nie popełnił on czynu z art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ).

Z tych względów zarówno okoliczności sprawy , jak i wina obwinionego M. M. (1) nie budzą wątpliwości.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd wziął pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jaki i łagodzące.

W powyższej sprawie Sąd nie stwierdził istnienia wobec obwinionego M. M. (5) żadnych okoliczności łagodzących .

W powyższej sprawie Sąd na podstawie na podstawie art. 127 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1614 z poźn. zm. ) wymierzył obwinionemu M. M. (1) karę grzywny w wysokości 1000 złotych. Sąd uznał , iż grzywna w wysokości 1000 zł jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez obwinionego M. M. (1) . Wymierzenie obwinionemu M. M. (1) kary grzywny w wysokości 1000 zł spełni zarówno cele zapobiegawcze i wychowawcze , jakie winny być osiągnięte w stosunku do ukaranego .

Na podstawie art. 119 § 1 k.p.w. Sąd zasądził od obwinionego M. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie zryczałtowane wydatki w kwocie 100 ( sto ) złotych i 100 ( sto ) złotych tytułem opłaty.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kosiński
Data wytworzenia informacji: