Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2281/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-01-27

Sygn. akt I C 2281/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Różalska - Danilczuk

Protokolant: Małgorzata Dudek

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 roku w Warszawie

sprawy z powództwa E. C., A. O.

przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) S.A w W. na rzecz powódek w częściach równych kwotę 15.930,15 zł.(piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści zł. i piętnaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 8 maja 2012r. do dnia zapłaty

2.  Zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) S.A w W. na rzecz powódek w częściach równych kwotę

3397 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

3.  Nabuzuje pobrać od pozwanego Towarzystwo (...) S.A w W. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie kwotę 1439 ,10 zł. tytułem zwrotu wydatków poniesionych w sprawie.

Sygn. akt I C 2281/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 lipca 2012 r. powódki E. C. i A. O. wniosły o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na ich rzecz kwoty 15.930,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 maja 2012 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym nakazał pozwanej spółce zapłacić na rzecz powódek żądaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 maja 2012 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami procesu.

Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty i wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. C. zawarł z (...) S.A. umowę leasingu operacyjnego nr (...). Zawierając umowę leasingu A. C. podpisał deklarację zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców (bezsporne, potwierdzone deklaracją zgody – k. 61 i Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców – k. 62-65).

W okresie od 1 września 2000 r. do 2 lipca 2007 r. A. C. pozostawał pod opieką lekarza. Dokumentacja jego leczenia była fragmentaryczna i niekonsekwentna. A. C. cierpiał na otyłość oraz miał źle kontrolowane ciśnienie tętnicze. Biegły sądowy z zakresu kardiologii uznał, że dokumentacja medyczna pacjenta budzi wątpliwości w zakresie rozpoznania „miocardiopatii”, bowiem termin taki nie występuje w obowiązującej terminologii medycznej, a w przypadku uznania, że chodzi o kardiomiopatię to na podstawie przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do potwierdzenia takiego rozpoznania. Biegła uznała, że nie można stwierdzić, że śmierć A. C. nastąpiła w związku z następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności pozwanego zakładu ubezpieczeń tj. przed dniem 21 sierpnia 2007 r. (dowód: dokumentacja medyczna – k. 69-76, opinia biegłego sądowego lekarza kardiologa – k.125-128, opinia uzupełniająca – k. 175-179).

A. C. zmarł 24 grudnia 2007 r. (bezsporne).

Zgodnie z kartą statystyczną do karty zgonu przyczynami zgony była miokardiopatia jako przyczyna wyjściowa, niewydolność serca oraz zatrzymanie krążenia (dowód: kserokopia karty statystycznej – k. 67).

E. C. i A. O. są jedynymi spadkobiercami A. C. (dowód: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – k. 22-23).

E. C. i A. O. dokonywały spłat wynikających z umowy leasingu na łączną kwotę 18.084,99 zł (dowód: rozliczenie – k. 118-119).

Spadkobierczynie zgłosiły do Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. roszczenie o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego (bezsporne).

Towarzystwo (...) odmówiło wypłaty kwoty ubezpieczenia twierdząc, że jego odpowiedzialność jest wyłączona, gdyż zgon ubezpieczonego nastąpił w związku z następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wypadków zaistniałych przed tym dniem, co odpowiadało zapisom ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczącym wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (dowód: pismo – k. 9-19v).

19 kwietnia 2012 r. (...) S.A. zawarł ze spadkobierczyniami A. C. umowę przelewu wierzytelności, na mocy której wierzytelność z tytułu odszkodowania wynikającego z polisy (...) została przelana na spadkobierczynie (dowód: umowa cesji wierzytelności – k. 20-21).

Pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. doręczonym 4 maja 2012 r., E. C. i A. O. wezwały Towarzystwo (...) S.A. w W. do zapłaty kwoty 15.930,15 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania (dowód: pismo – k. 15 wraz z pocztowym potwierdzeniem odbioru – k. 14).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie okoliczności, które nie były sporne pomiędzy stronami, dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, które prawdziwość nie była przez strony kwestionowana oraz opinii biegłego sądowego lekarza kardiologa, oraz opinii uzupełniającej. Opinia sporządzona przez biegłego wyczerpująco odpowiadała na pytanie sądu oraz przedstawiała szczegółowe i przekonujące argumenty uzasadniające odpowiedź biegłego na pytanie zakreślone w tezie dowodowej. W opinii uzupełniającej biegły odniósł się do zastrzeżeń pozwanego i szczegółowo objaśnił i uzasadnił swoje stanowisko. Opinia biegłego wraz z opinią uzupełniającą były jasne i przejrzyste a przedstawione wnioski opinii zostały dokładnie umotywowane i poparte bogatą wiedzą medyczną.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu była kwestia odpowiedzialności pozwanego Towarzystwa (...) z tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej z A. C. jako ubezpieczonym. Warunki ubezpieczenia określone były w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Leasingobiorców.

Powód odmówił wypłaty świadczenia powołując się na wyłączenie swojej odpowiedzialności wynikające ze Szczególnych Warunków Ubezpieczenia. Twierdził bowiem, że zdarzenie ubezpieczeniowe, jakim była śmierć A. C., nastąpiło w związku z następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wypadków zaistniałych przed tym dniem. Pozwany podnosił, że w dokumentacji medycznej powoda sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia stwierdzono u niego miokardiopatię, która to choroba zgodnie z kartą zgonu była przyczyną jego śmierci.

Jak ustalił biegły sądowy kariolog powołany na potrzeby niniejszej sprawy termin miokardiopatia nie jest obowiązującym terminem medycznym. Uznając jednak, iż pod pojęciem miokardiopatii rozumiano kardiomiopatię to uwzględniając przedstawioną dokumentację medyczną, nie można stwierdzić, że śmierć A. C. nastąpiła w związku z następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności pozwanego zakładu ubezpieczeń tj. przed dniem 21 sierpnia 2007 r. Biegły szczegółowo wskazał, iż kardiomiopatia jako schorzenie niezwykle rzadkie i mające podłoże genetyczne, może być stwierdzone jedynie po przeprowadzeniu szeregu badań. Co więcej uznano, że choroby takie jak nadciśnienie czy otyłość nie są skorelowane z zachorowaniem na kardiomiopatię. Ponadto samo określenie kardiomiopatia nie jest wystarczające dla wskazania jednostki chorobowej, gdyż jest jedynie częścią nazwy choroby.

Sąd uwzględniając wnikliwą opinię biegłego stwierdził, że nie da się stwierdzić, by śmierć A. C. była następstwem lub konsekwencją chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dlatego też w ocenie Sądu brak było podstaw do wyłączenia odpowiedzialności pozwanego z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Mając na uwadze, że opłaty z tytułu umowy leasingu zawartej przez A. C. przewyższały żądaną przez powódki kwotę Sąd ograniczył zasądzoną sumę do żądanej kwoty 15.930,15 zł.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 kc w zw. z art. 817 § 1 kc ograniczając je zgodnie z żądaniem powódek do okresu od 8 maja 2012 r. do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 kc zgodnie zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

W punkcie 3 wyroku Sąd orzekł o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze Skarbu Państwa tytułem wynagrodzenia biegłego sądowego na podstawie art. 83 § 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Różalska-Danilczuk
Data wytworzenia informacji: