Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1790/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2015-02-18

Sygn. akt I C 1790/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Dalba

Protokolant: Anna Szwed

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. A.

przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) wystawionego w dniu 14 listopada 2013 r. przez Bank (...) S.A. z siedzibą w W., zaopatrzony w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia z dnia 13 grudnia 2013 r. referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w W. wydanego w sprawie I Co 4174/13;

2.  nakazuje pobrać od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie kwotę 468,- zł. (czterysta sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu, od której uiszczenia powódka była zwolniona;

3.  zasądza od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. A. kwotę 1.217,- zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200,- zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1790/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 czerwca 2014 roku powód B. A. wniosła przeciwko pozwanemu Bankowi (...) S.A. o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27 listopada 2013 roku, sygn. akt I Co 4174/13 do kwoty 35.800 zł. W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, iż w dniu 9 stycznia 2008 rok jej zmarły mąż D. A. zawarł z pozwanym umowę pożyczki gotówkowej, która opiewała na kwotę 8.950 zł. netto (10.650,50 zł. brutto), płatną w 48 ratach po 356,- zł. Zgodnie z Regulaminem umowy bank naliczał odsetki do dnia poprzedzającego spłatę, umowa ta została ubezpieczona w (...), co miało zabezpieczać spłatę pożyczki gotówkowej na wypadek śmierci pożyczkobiorcy. Mąż zapłacił za ubezpieczenie kwotę 1.253,- zł. D. A. zmarł w dniu 6 kwietnia 2008 roku, zaś postanowieniem 28 sierpnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w W., Wydział I Cywilny stwierdził, że spadek po D. A. nabyła jego żona. Bank wystąpił do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po mężu powódki, który to wniosek został odrzucony. W dniu 14 listopada 2013 roku Bank (...) S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, na kwotę kapitału w wysokości 9.340,51 zł. oraz kwotę odsetek umownych w wysokości 101,41 zł., które to zadłużenie ustalono na dzień śmierci jej męża, co świadczy o postawieniu w tym dniu pożyczki w stan wymagalności. Powódka zakwestionowała istnienie obowiązku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym, bowiem pożyczka została zaciągnięta w dniu 9 stycznia 2008 roku, jej mąż zmarł 6 kwietnia 2008 roku i na tę datę bank określił ostateczne zadłużenie stawiając pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności. Bank wystawił bte i wystąpił do Sądu z wnioskiem o nadanie bte klauzuli wykonalności dopiero w listopadzie 2013 roku, a jak stanowi art. 118 k.c., termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Podniosła, że bank wiedział zatem o śmierci dłużnika, a pomimo tego do roku 2013 nie podejmował żadnych kroków aby dochodzić roszczenie. Czynności podejmowane przez bank mogące przerwać bieg przedawnienia zostały dokonane po 5 latach od śmierci dłużnika, co oznacza, że działania banku są spóźnione, a sam dług przedawniony / k. 1-3/.

W odpowiedzi na pozew z dnia 4 sierpnia 2014 roku pozwany Bank (...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu pełnomocnik pozwanego podniósł, iż powódka nie kwestionowała istnienia ani wysokości roszczenia, a jedynie podniosła zarzut przedawnienia. Ponadto zgodnie z przedmiotową umową spłata pożyczki miała nastąpić w 48 ratach płatnych do dnia 19-ego dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata miała zostać zapłacona w dniu 19 lutego 2008 roku, zaś ostatnia w dniu 19 stycznia 2012 roku. Przedmiotowa umowa nie została wypowiedziana przed śmiercią Kredytobiorcy, który zmarł w dniu 6 kwietnia 2008 roku. Jednocześnie wskazać należy, iż umowa nie wygasła wraz ze śmiercią Kredytobiorcy, bowiem takiego skutku nie przewiduje zawarta między stronami umowa pożyczki gotówkowej ani Regulamin. Ponadto wskazał, iż zawarta przez D. A. umowa pożyczki gotówkowej została ubezpieczona na wypadek utraty życia, jednakże decyzją z dnia 11 lipca 2008 roku towarzystwo (...) poinformowało pozwanego o odmowie uznania roszczenia. Wobec odmowy wypłaty odszkodowania z polisy przez Towarzystwo (...) obowiązek spłaty pożyczki gotówkowej zaciągniętej przez D. A. spoczął na powódce. W związku z brakiem płatności w dniu 1 lipca 2013 roku bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Skierowanie zaś do Sądu wniosku o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w dniu 29 listopada 2013 roku przerwało bieg terminu przedawnienia wymagalnych począwszy od dnia 29 listopada 2010 roku rat kredytu. W związku z powyższym termin płatności każdej raty został oznaczony na dzień 19-ego każdego miesiąca, w przedmiotowej sprawie nie uległy zatem przedawnieniu raty kredytu wymagalne począwszy od raty płatnej dnia 19 grudnia 2010 roku aż do ostatniej raty płatnej do dnia 19 stycznia 2012 roku. W świetle powyższego zaś zarzut przedawnienia w stosunku do wskazanych powyżej 14 rat wymagalnych od dnia 19 grudnia 2010 roku aż do dnia 19 stycznia 2012 roku jest chybiony / k. 35-39/.

W piśmie z dnia 6 października 2014 roku powódka wskazała, że zarówno w treści pozwu jak i pismach kierowanych do banku nigdy nie uznała jego roszczeń. Według pozwanego żądana kwota stanowiła kapitał pożyczki, bez odsetek, których naliczania zaprzestano na dzień śmierci jej męża, nie przystaje on jednak do żadnej z kwot podanych w harmonogramie spłaty / k. 63-63v./.

W piśmie procesowym z dnia 27 stycznia 2015 roku pełnomocnik procesowy powódki podtrzymał żądanie powództwa i sprecyzował jednoznacznie, iż wnosi o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bte o nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 27 listopada 2013 roku oraz wniósł o zasądzenie kosztów procesu / k. 121/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 stycznia 2008 roku D. A. zawarł z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. umowę pożyczki gotówkowej, która opiewała na kwotę 8.950 (netto), tj. 10.650,50 zł. (brutto). Pożyczkobiorca oświadczył, że w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe poddaje się w zakresie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki egzekucji świadczeń pieniężnych prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W umowie zostało stwierdzone, iż Bank (...) S.A. będzie mógł wystawić tytuł egzekucyjny 35.800 zł. oraz będzie mógł do dnia 31 grudnia 2020 roku wystąpić o nadanie o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności / dowód – k. 3-4 - umowa pożyczki gotówkowej/.

Spłatę pożyczki rozłożono na 48 rat, każda w wysokości 341 zł., płatne do dnia 19 każdego miesiąca począwszy od lutego 2008 roku do stycznia 2012 roku włącznie / dowód: k. 50 – harmonogram spłat pożyczki gotówkowej/.

W tym samym dniu D. A. zabezpieczył spłatę powyższej pożyczki na wypadek m.in. swojej śmierci, składając wniosek ubezpieczeniowy, wskutek którego został objęty ochroną ubezpieczeniową w (...) z siedzibą w L. / dowód: k. 5 – wniosek ubezpieczeniowy/.

Decyzją z dnia 11 lipca 2008 roku (...) wydało decyzję o odmowie uznania roszczenia, wynikającego ze zdarzenia z dnia 6 kwietnia 2008 roku – zgon D. A. / dowód: k. 47 – decyzja o odmowie uznania roszczenia/.

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 651/08 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w W. w sprawie z wniosku B. A., z udziałem C. A., W. A., T. A. i J. A. o stwierdzenie nabycia spadku po D. A., stwierdził, że spadek po D. A. zmarłym dnia 6 kwietnia 2008 roku w W. w W. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 11 maja 1993 roku nabyła wprost jego żona B. A. w całości / k. 6 – postanowienie SR dla Warszawy-W. w W. z dnia 28 sierpnia 2008 roku/.

Wnioskiem datowanym na dzień 1 marca 2013 roku wnioskodawca Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przy udziale B. A. wniósł o stwierdzenie, że spadek po D. A., zmarłym w dniu 6 kwietnia 2008 roku na podstawie ustawy nabyła w całości małżonka spadkodawcy – B. A., na podstawie art. 670 kpc ustalenie przez Sąd spadku z urzędu kto jest spadkobiercą po D. A. / dowód: k. 6-8 – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku/.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Nc 317/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w W. odrzucił wniosek Banku (...) S.A. w W. o stwierdzenie nabycia spadku po D. A. / dowód: k. 9 – postanowienie SR dla Warszawy-W. w W. z dnia 15 kwietnia 2013 roku/.

Pismem z dnia 17 czerwca 2013 roku pełnomocnik Banku (...) S.A. w W. wezwał B. A. do zapłaty kwoty 9.441,92 zł. w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku w związku z wymagalnym zobowiązaniem wynikającym z niespłacenia przez kredytobiorcę D. A. zobowiązań wynikających z tytułu umowy pożyczki gotówkowej z dnia 9 stycznia 2008 roku / dowód: k. 10 – wezwanie do zapłaty/.

W odpowiedzi na powyższe pismo, pismem z dnia 26 czerwca 2013 roku B. A. poinformowała Bank (...) S.A., iż pożyczka jej męża była ubezpieczona na wypadek śmierci. Na podstawie tego ubezpieczenia zaś bank miał otrzymać wypłatę zadłużenia brutto wraz z ewentualnymi odsetkami naliczonymi do dnia śmierci / dowód: k. 12 – pismo z dnia 26 czerwca 2013 roku/.

W dniu 14 listopada 2013 roku Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), w którym zostało stwierdzone, że bankowi temu przysługuje wymagalne zobowiązanie od dłużnika B. A. będącego spadkobiercą zmarłego w dniu 6 kwietnia 2008 roku kredytobiorcy D. A.. Ponadto wskazano, iż dłużnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku (...) S.A. według stanu na dzień 6 kwietnia 2008 roku, tj. na dzień śmierci D. A. kwoty 9.441,92 zł., na którą składa się kwota 9.340,51 zł. z tytułu niespłaconego kredytu, kwota 101,41 zł. z tytułu odsetek umownych naliczonych zgodnie z Regulaminem (...) za okres od dnia 9 stycznia 2008 roku do dnia 6 kwietnia 2008 roku. Ponadto wskazano, iż od kwoty niespłaconego kredytu w wysokości 9.340,51 zł. i niespłaconych odsetek w kwocie 101,41 zł. Bankowi począwszy od daty wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego należne są dalsze ustawowe odsetki. / dowód: k. 17- bankowy tytuł egzekucyjny/.

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2013 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Co 4174/13 Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w W. na skutek wniosku Banku (...) S.A. z siedzibą w W. z udziałem B. A. nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu w dniu 14 listopada 2013 roku przez Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. A. do kwoty nie przekraczającej 35.800 zł. /dowód: 18-20 – wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dnia 2 grudnia 2013 roku; k. 21-22 – postanowienie z dnia 13 grudnia 2013 rok/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wszechstronnej analizy akt sprawy, na które złożyły się dokumenty wskazane i opisane w treści, co do autentyczności których Sąd nie miał żadnych wątpliwości i które nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Zebrane dowody stanowiły wystarczająca podstawę do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z przepisem art. 840 § 1 pkt 1 dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Dłużnik – stosownie do art. 840 § 1 pkt 1 – może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Cel, jakim jest z reguły trwałe uniemożliwienie przeprowadzenia w całości lub w części egzekucji ze wskazanego przez powoda tytułu egzekucyjnego, może być osiągnięty wówczas, gdy dłużnik wykaże nieistnienie zdarzenia, na którym oparto wydanie klauzuli wykonalności. Zaprzeczenie tym zdarzeniom może obejmować takie okoliczności, które wskazują, że określony tytuł nie powinien być opatrzony klauzulą wykonalności, jako niepodlegający wykonaniu lub niespełniający warunków przepisanych prawem egzekucyjnym.

Ustawa nie określa bliżej zdarzeń, które mogą być podstawą merytorycznej obrony dłużnika podjętej w powództwie egzekucyjnym. Powszechnie przyjmuje się, że określenie zdarzeń, o jakich mowa w art. 840 § 1, obejmuje zjawiska i stany świata zewnętrznego oraz objawy wewnętrznego życia stron, z którymi pozytywne przepisy prawa materialnego łączą wygaśnięcie zobowiązań albo które powodują niemożność egzekwowania świadczeń wynikających z tytułu egzekucyjnego. Przytoczenie w pozwie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności istoty zdarzeń, o jakich stanowi art. 840 § 1, następuje w formie zarzutów. Powód-dłużnik poza oznaczeniem w pozwie tytułu wykonawczego, który – w jego ocenie – nie jest już zdolny do egzekucji, powinien określić, w jakim zakresie domaga się pozbawienia lub ograniczenia jego wykonalności. Jeżeli zobowiązanie w następstwie zapłaty lub innego wskazanego w pozwie zdarzenia przestało istnieć, powód może żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości.

Przepis art. 840 § 1 pkt 1 kpc stanowi, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności. Oznacza to, że dłużnik może powoływać się w pozwie na zdarzenia, które zaszły przed powstaniem tytułu egzekucyjnego, jak również na zdarzenia zaistniałe pomiędzy powstaniem tytułu egzekucyjnego a nadaniem temu tytułowi klauzuli wykonalności. W wypadku zdarzeń mających miejsce po wydaniu tytułu egzekucyjnego wnoszący powództwo powinien wskazać na wpływ tych zdarzeń na nadanie klauzuli wykonalności. Jeżeli powód-dłużnik powołuje się na zdarzenia zaistniałe przed powstaniem tytułu egzekucyjnego, to tenże dłużnik ma prawo zaprzeczyć obowiązkowi spełnienia na rzecz pozwanego-wierzyciela świadczenia wskazanego w tytule.

W doktrynie i judykaturze do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania zalicza się: wykonanie zobowiązania, zrzeczenie się roszczenia przez wierzyciela, potrącenie, świadczenie w miejsce wypełnienia, odnowienie, wydanie wyroku, który zapadł na korzyść jednego z dłużników solidarnych, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są wszystkim dłużnikom solidarnym wspólne, zmianę wierzyciela, zmianę stosunków, z powodu których zobowiązanie albo obowiązek gaśnie lub ulega ograniczeniu, zmianę wierzyciela, dokonanie świadczenia przez dłużnika po wszczęciu egzekucji, ziszczenie się warunku rozwiązującego, odnowienie zobowiązania, dobrowolne zwolnienie dłużnika od długu lub rozwiązanie ugody. Przedawnienie w większości wypowiedzi jest uważane za zdarzenie powodujące wygaśnięcie zobowiązania, w niektórych jest zaś traktowane jako niemożność egzekwowania. Do zdarzeń powodujących niemożliwość egzekwowania należą m.in.: odroczenie uiszczenia świadczenia, rozłożenie na raty dochodzonej należności, niemożliwość świadczenia o charakterze przemijającym i wykonanie prawa zatrzymania (zob. E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 139 i n.; E. Wengerek, glosa do orzeczenia SN z dnia 12 kwietnia 1962 r., 2 CR 549/61, NP 1964, nr 3, s. 307 i n. oraz uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 listopada 1996 r., II CKN 7/96, OSNC 1997, nr 4, poz. 39, a także uzasadnienie uchwały SN z dnia 25 stycznia 1977 r., III CZP 71/76, OSNCP 1977, nr 9, poz. 157) /T. Żyznowski w: Komentarz do art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, opubl. Lex 2014/.

W okolicznościach niniejszej sprawy powódka żądała pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na mocy postanowienia Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli I Wydział Cywilny z dnia 27 listopada 2013 roku, sygn. akt I Co 4174/13.

Z ustaleń stanu faktycznego wynikało natomiast, iż przedmiotowa umowa pożyczki gotówkowej zawarta została przez D. A. w dniu 9 stycznia 2008 roku oraz że D. A. zmarł w dniu 6 kwietnia 2008 roku. Z kolei Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w dniu 14 listopada 2013 roku wystawił powyższy bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę kapitału w wysokości 9.340,51 zł. oraz kwotę odsetek umownych w wysokości 101,41 zł., które to zadłużenie ustalono na dzień śmierci męża powódki, a następnie wystąpił z wnioskiem o nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, co nastąpiło w dniu 13 grudnia 2013 roku.

W ocenie Sądu orzekającego rację miała strona powodowa, iż pozwany nie miał podstaw do postawienia całego zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności, skoro nie dokonał uprzednio wypowiedzenia umowy pożyczki gotówkowej. Z powyższego zaś wynika, iż brak było podstaw do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego z oznaczeniem kwoty zadłużenia z tytułu niespłaconej pożyczki według stanu na dzień śmierci D. A., tj. na dzień 6 kwietnia 2008 roku.

Zgodnie przepisem art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Z kolei wmyśl przepisu art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3)przez wszczęcie mediacji.

Postępowanie klauzulowe, toczące się na skutek wniosku banku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, nie ma charakteru postępowania rozpoznawczego, w którym sąd bada zasadność roszczenia powoda, ale ma jedynie na celu sprawdzenie formalnych przesłanek nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, a nie jego merytoryczne badanie. Nadając klauzulę wykonalności, sąd stwierdza, że wystawiony przez bank tytuł nadaje się do realizacji w drodze egzekucji. Ustalenie natomiast, czy dochodzona przez bank należność rzeczywiście istnieje i czy została wskazana w bankowym tytule egzekucyjnym we właściwej wysokości, wykracza poza zakres kognicji sądu przy nadawaniu klauzuli wykonalności. W art. 125 k.c. przewidziano wprawdzie wydłużenie terminu przedawnienia do 10 lat, niezależnie od długości terminu określonego w przepisie szczególnym dla danego rodzaju roszczeń - w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organów wskazanych w tym przepisie, lub ugodą przed nimi zawartą. Jednak rozszerzenie skutku z art. 125 k.c. na tytuły egzekucyjne - wymienione w art. 96-98 ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe - nie znajduje uzasadnienia. Inne racje przemawiają bowiem za uznaniem określonego tytułu jako wystarczającego do nadania klauzuli wykonalności, inne zaś za wprowadzeniem dłuższego terminu przedawnienia. Ten ostatni efekt ustawodawca wyraźnie wiąże wyłącznie z kontrolą zasadności roszczenia przez organ niezależny od stron / wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2014 roku, sygn. akt. I ACa 687/13, opubl. Lex 1437877/.

W okolicznościach niniejszej sprawy pozwany bank wystawił przedmiotowy bankowy tytuł egzekucyjny w dniu 14 listopada 2013 roku. Zatem roszczenie banku uległo przedawnieniu za trzy lat wstecz liczone od daty wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, tj. w zakresie kwoty 11.594,- zł. (34 rat x 341 zł. każda) /harmonogram spłat – k. 50-51/. Tymczasem w bankowym tytule egzekucyjnym wskazano kwotę niespłaconej należności głównej w wysokości 9.340,51 zł.

W tym stanie rzeczy wobec przedawnienia roszczenia banku w zakresie kwoty wskazanej w bankowym tytule egzekucyjnym, Sąd orzekł, na podstawie przepisu art. 841 § 1 pkt 1 kpc, o pozbawieniu wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego w całości.

W pkt 2 wyroku Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) w zw. z art. 98 kpc.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 98 kpc w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349).

Mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...).

Dnia 16.03.2015 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Dalba
Data wytworzenia informacji: