Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 573/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2014-07-11

Sygn. akt VIII K 573/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w VIII Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Stępak

Protokolant: Magdalena Rucińska

Prokurator: Joanna Walczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2014 roku sprawy

A. M., ur. (...) w C., syna D. i I. z domu K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Choszcznie VI Wydział Grodzki z dnia 27 listopada 2006 roku wydanym w sprawie VI K 269/06 za czyny z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 05 lipca 2006 roku w warunkach określonych w ar. 91 § 1 kk na karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, przy czym kara została wykonana w całości,

2. Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 24 stycznia 2007 roku wydanym w sprawie II K 295/06 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 rok o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od 13 do 15 września 2006 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2008 roku zarządzono wykonanie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności,

3. Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 17 grudnia 2007 roku wydanym w sprawie II K 240/07 za czyn z art. 193 kk popełniony w dniu 19 maja 2007 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym; postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny w wysokości 1.800 zł.; postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 roku zawieszono postepowanie wykonawcze wobec A. M.,

4. Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w C. z dnia 12 marca 2008 roku wydanym w sprawie VI K 456/07

- za czyn z art. 289 § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 września 2007 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 września 2007 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; za te czyny orzeczono karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku; postanowieniem z dnia 17 września 2010 roku zarządzono wobec skazanego wykonanie kary 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; przy czym kara została wykonana w całości,

5. Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego z dnia 14 maja 2008 roku wydanym w sprawie VI K 7/08 za czyn z art. 291 § 2 kk popełniony na przełomie września i października 2007 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym; postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny w wysokości 1.800 zł.; kolejnym postanowieniem z dnia 17 września 2010 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na karę 90 dni pozbawienia wolności wobec nie uiszczenia orzeczonej zastępcze kary grzywny przy czym kara została wykonana w całości,

6. Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego z dnia 21 maja 2008 roku wydanym w sprawie VI K 507/07

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 10 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 15 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w bliżej nieustalonym czasie w lipcu 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 5 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 27 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 5 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 4 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 25/25 czerwca 2007 roku

Przyjmując, iż czyny te zostały popełnione w warunkach określonych w art. 91 § 1 kk w zw. z art. 279 1 1 kk wymierzono mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 21 lipca 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

- za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w nocy z 25/26 czerwca 2007 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

wskazane kary jednostkowe pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby,

7. Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie II K 46/08 za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 25 stycznia 2008 roku na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 27.01.2008 r. do dnia 26.05.2008 r.; kara została wykonana w całości,

8. Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie II K 76/10 za czyn z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 6 grudnia 2009 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat;

9. Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie II K 104/10 za czyn z art. 244 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 27.12.2009 roku do dnia 28.12.2009 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

10. Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie II K 61/11 za czyn z art. 242 § 1 kk popełniony w dniu 14 czerwca 2010 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana w całości,

11. Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 28 października 2011 roku wydanym w sprawie II K 175/11 połączono skazanemu kary wymierzone wyrokami z pkt. 3,4,5,6 kary i orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności zaliczając jednocześnie okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 21.05.2007 r., 24.01.2011 r. - 24.08.2011 r., 08.08.2007 r. - 09.08.2007 r.; ponadto połączono skazanemu kary wymierzone wyrokami z pkt. 8 i 9 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

12. Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w W. V. W. Karny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie VIII K 758/11 popełniony w dniu 4 września 2008 za czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

orzeka:

I. na podst. art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w stosunku do skazanego A. M.

w zakresie dotyczącym pkt 1 - 7 i 10,

II. na podstawie art. 575 § 1 kpk rozwiązuje orzeczenie o karzę łącznej zawarte w punkcie IV wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Choszcznie z dnia 28 października 2011 r. wydanego w sprawie II K 175/11,

III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § l k.k. i art. 569 § l k.p.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach opisanych w punktach 8, 9 i 12 i wymierza mu karę łączną 1 (jednego roku) i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

IV. na podstawie art. 576 kpk stwierdza, że wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym,

V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. B. kwotę 216 zł (dwustu szesnastu) złotych plus podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu,

VI. na podstawie art. 624 § l kpk zwalnia skazanego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił, iż A. M. skazany został prawomocnym wyrokiem:

1.  Sądu Rejonowego w Choszcznie VI Wydział Grodzki z dnia 27 listopada 2006 roku wydanym w sprawie VI K 269/06 za czyny z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 05 lipca 2006 roku w warunkach określonych w ar. 91 § 1 kk na karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, przy czym kara została wykonana w całości,

2.  Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 24 stycznia 2007 roku wydanym w sprawie II K 295/06 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 rok o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od 13 do 15 września 2006 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2008 roku zarządzono wykonanie kary 3 miesięcy pozbawienia wolności,

3.  Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 17 grudnia 2007 roku wydanym w sprawie II K 240/07 za czyn z art. 193 kk popełniony w dniu 19 maja 2007 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym; postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny w wysokości 1.800 zł.; postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 roku zawieszono postępowanie wykonawcze wobec A. M.,

4.  Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w C. z dnia 12 marca 2008 roku wydanym w sprawie VI K 456/07

- za czyn z art. 289 § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 września 2007 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w nocy z 15 na 16 września 2007 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; za te czyny orzeczono karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku; postanowieniem z dnia 17 września 2010 roku zarządzono wobec skazanego wykonanie kary 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; przy czym kara została wykonana w całości,

5.  Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego z dnia 14 maja 2008 roku wydanym w sprawie VI K 7/08 za czyn z art. 291 § 2 kk popełniony na przełomie września i października 2007 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym; postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny w wysokości 1.800 zł.; kolejnym postanowieniem z dnia 17 września 2010 roku zamieniono orzeczoną karę ograniczenia wolności na karę 90 dni pozbawienia wolności wobec nie uiszczenia orzeczonej zastępcze kary grzywny przy czym kara została wykonana w całości,

6.  Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego z dnia 21 maja 2008 roku wydanym w sprawie VI K 507/07

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 10 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 15 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w bliżej nieustalonym czasie w lipcu 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 5 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 27 lipca 2007 roku

- za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 5 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 4 sierpnia 2007 roku

- za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 25/25 czerwca 2007 roku

Przyjmując, iż czyny te zostały popełnione w warunkach określonych w art. 91 § 1 kk w zw. z art. 279 1 1 kk wymierzono mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 21 lipca 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

- za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w nocy z 25/26 czerwca 2007 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

wskazane kary jednostkowe pozbawienia wolności zostały połączone i wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat tytułem próby,

7.  Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie II K 46/08 za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 25 stycznia 2008 roku na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 27.01.2008 r. do dnia 26.05.2008 r.; kara została wykonana w całości,

8.  Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie II K 76/10 za czyn z art. 178a § 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 6 grudnia 2009 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,

9.  Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie II K 104/10 za czyn z art. 244 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 27.12.2009 roku do dnia 28.12.2009 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

10.  Sądu Rejonowego II Wydział Karny w C. z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie II K 61/11 za czyn z art. 242 § 1 kk popełniony w dniu 14 czerwca 2010 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana w całości,

11.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Choszcznie II Wydział Karny z dnia 28 października 2011 roku wydanym w sprawie II K 175/11 połączono skazanemu kary wymierzone wyrokami z pkt. 3, 4, 5 i 6 i orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności zaliczając jednocześnie okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 21.05.2007 r., 24.01.2011 r. – 24.08.2011 r., 08.08.2007 r. – 09.08.2007 r.; ponadto połączono skazanemu kary wymierzone wyrokami z pkt. 8 i 9 i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

12.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w W. V. W. Karny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie VIII K 758/11 popełniony w dniu 4 września 2008 za czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

Obecnie A. M. odbywa karę pozbawienia wolności i przebywa w Zakładzie Karnym w N..

W dniu 15 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Sądu wniosek skazanego A. M. o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyroki wydane przez Sąd Rejonowy w Choszcznie w sprawach VI K 269/06, II K 295/06, II K 46/08 i II K 175/11 oraz wyrok wydany przez tutejszy Sąd w sprawie VIII K 758/11.

Sąd Rejonowy zważył co następuje :

W myśl art. 569 § 1 kpk Sąd wydaje wyrok łączny w przypadku istnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej. Z kolei art. 85 kk stanowi, iż jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Na wstępie należy wskazać, iż wobec skazanego A. M. zapadł wyrok łączny wydany przez Sąd Rejonowy w Choszcznie w sprawie II K 175/11 obejmujący kary wymierzone wyrokami z pkt. 3, 4, 5 i 6 oraz pkt. 8 i 9. Okoliczność ta ma znaczenie w aspekcie możliwości o ponownym wydaniu orzeczenia dotyczącego tych samych skazań.

Analizując w świetle powołanych przepisów sprawę A. M. Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zachodzą wskazane przesłanki z art. 85 kk oraz art. 569 kpk, aby połączyć wymierzone skazanemu jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawie II K 76/10, II K 104/10 i VIII K 758/11. Objęte tymi wyrokami przestępstwa zostały popełnione przed dniem 14 kwietnia 2010 r., to jest przed dniem wydania pierwszego z podlegających łączeniu wyroków, mianowicie wyroku zapadłego w sprawie II K 76/10. Orzeczenia te zawierają rozstrzygnięcia o wymierzeniu skazanemu kar pozbawienia wolności, a zatem kar podlegających łączeniu. Zaznaczyć należy, iż Sąd z urzędu badał, czy postępowaniem o wydanie wyroku łącznego należało by objąć inne kary orzeczone A. M. prawomocnymi wyrokami. Sąd zapoznał się z aktami spraw wymienionych we wniosku skazanego oraz treścią karty karnej i wskazanymi w niej wyrokami i dopatrzył się możliwości połączenia w wyroku łącznym jednego wyroku spośród wskazanych we wniosku oraz wyroków zapadłych w sprawach o sygnaturze II K 76/10 i II K 104/10.

Nie uległa natomiast żadna zmiana w zakresie kar jednostkowych orzeczonych w sprawach II K 240/07, VI K 456/07, VI K 7/08 i VI K 507/07, które to kary zostały połączone poprzednim wyrokiem łącznym. Sąd nie dostrzegł, aby kary jednostkowe zapadłe w tych wyrokach mogły zostać połączone nowym węzłem kary łącznej z jakimś innym wyrokiem. W tej sytuacji postępowanie w tym zakresie należało umorzyć z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej w postaci rei iudicatae. W orzecznictwie podkreśla się, że przewidziany w art. 17 § 1 pkt 7 zakaz ne bis in idem ma pełne odniesienie do postępowań w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Powaga rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7) w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego stanowi przeszkodę do wydania wyroku łącznego także w takiej sytuacji, gdy poprzednio zapadł wyrok łączny i orzeczono w nim dwie kary łączne, z których tylko jedna ulega rozwiązaniu z uwagi na możliwość połączenia z inną karą jednostkową.

Na marginesie należy wskazać, iż Sąd Rejonowy podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 2012 r. (sygn. akt I KZP 15/12), iż użyte w art. 575 § 1 k.p.k. wyrażenie "wyrok łączny traci moc" oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego tracą moc zawarte w poprzednim wyroku łącznym te jego rozstrzygnięcia o połączeniu kar lub środków karnych, bądź o umorzeniu postępowania na podstawie art. 572 k.p.k., które objęte zostały nowym wyrokiem łącznym, wydanym w związku z powstałą po wydaniu pierwszego wyroku łącznego potrzebą, wynikającą z przesłanek prawnomaterialnych, określonych w art. 85 k.k.

Przechodząc do dalszych rozważań należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk karę łączną pozbawienia wolności wymierza się w granicach od najsurowszej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 15 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z powyższymi dyrektywami kara łączna za popełnione przez A. M. przestępstwa, za które został skazany w sprawach o sygn. II K 76/10 i II K 104/10 Sądu Rejonowego w Choszcznie oraz VIII K 758/11 tut. Sądu mogła zostać wymierzona w granicach od 10 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, którą należy podzielić Sąd wydając wyrok łączny nie jest uprawniony do ponownego rozważania okoliczności, które były brane pod uwagę przy wymiarze kar podlegających łączeniu, powinien natomiast brać pod uwagę, czy pomiędzy poszczególnymi karami istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, a także czy po wydaniu wyroku miały miejsce takie zdarzenia, które przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary wobec skazanego.

Wymierzając karę łączną Sąd zastosował zasadę asperacji wymierzając karę pośrednią pomiędzy 10 miesiącami pozbawienia wolności a sumą kar podlegających połączeniu - 2 lata pozbawienia wolności. Za zastosowaniem częściowo zasady absorpcji przemawia fakt, iż w sprawach tych A. M. został skazany za przestępstwa, co do których pomiędzy dwoma istnieje bardzo bliski odstęp czasowy, zaś trzecie z nich zostało popełnione ponad rok i 3 miesiące wcześniej. Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie nie istnieje stosunkowo bliski związek czasowy pomiędzy wszystkimi popełnionymi przestępstwami. W sprawie VIII K 758/11 przestępstwo zostało popełnione w dniu 4 września 2008 r., w sprawie II K 76/10 przestępstwo zostało popełnione w dniu 6 grudnia 2009 r., zaś w sprawie II K 104/10 przestępstwo zostało popełnione w okresie pomiędzy 27 a 28 grudnia 2009 r. Podkreślić więc trzeba, iż wprawdzie odstęp czasowy pomiędzy drugim i trzecim w kolejności chronologicznej z wymienionych przestępstw wynosi tylko niecały miesiąc, to jednak odległość czasowa pomiędzy właśnie tymi przestępstwami a wcześniejszym wynosiła już ponad 1 rok i trzy miesiące. Wskazana sytuacja przemawia zatem tylko za częściowym zastosowaniem zasady absorpcji.

Sąd miał także na względzie fakt, iż każdy z trzech czynów, za które został skazany w tych sprawach, godził w inne dobro prawne - mienie, bezpieczeństwo w komunikacji oraz wymiar sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o związki podmiotowe pomiędzy popełnionymi przestępstwami to brak ich.

Rozważając, którą z zasad wymierzania kary łącznej należy zastosować w niniejszej sprawie Sąd uwzględnił, iż A. M. był wielokrotnie karany sądownie. Istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy pełnej absorpcji jest to, że A. M. w chwili obecnej był już karany 6 razy za popełnienie przestępstw godzących w mienie jako główny przedmiot ochrony, 2 razy za popełnienie przestępstw godzących w bezpieczeństwo w komunikacji i 2 razy za popełnienie przestępstw godzących w wymiar sprawiedliwości.

Sąd wymierzając karę łączną poddał analizie także opinię o skazanym wystawioną przez zastępcę dyr. ZK w N.. Jak wynika z jej treści, postawa i zachowanie A. M. w czasie odbywania kary są przeciętne. Wprawdzie był dwunastokrotnie nagradzany regulaminowo, lecz również trzy razy ukarano go dyscyplinarnie - m. in. za pozytywny wynik na obecność środków odurzających w moczu oraz ucieczkę z miejsca zatrudnienia realizowanego w systemie bez konwojenta. Podkreślić trzeba, iż komisja penitencjarna początkowo zakwalifikowała go do grupy P-2/z mimo że odbywał już karę pozbawienia wolności. Jednakże jego zachowanie w zakładzie karnym - nadużycie zaufania administracji ZK - oraz uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności skutkowało ustaniem przesłanek o stosowaniu wobec niego szczególnych względów resocjalizacyjnych i komisja penitencjarna zmieniła podgrupę klasyfikacyjną na R-1/z. Jak wynika z opinii, skazany nie należy do podkultury przestępczej, zaś w oddziale mieszkalnym nie sprawia problemów natury wychowawczej i porządkowej. Wprawdzie nie jest zatrudniony z uwagi na wycofanie z zatrudnienia w związku z ukaraniem, lecz podkreślić trzeba, iż nie zabiega o takie zatrudnienie. Skazany wprawdzie podjął naukę w ZK W. z (...) Szkole Zawodowej, lecz został wycofany z nauczania z uwagi na 50% absencję na zajęciach. Według sporządzającego opinię skazany jest umiarkowanie krytyczny w stosunku do popełnionych czynów przestępczych i swojego dotychczasowego życia.

Z powyższych przyczyn brak jest w ocenie Sądu przesłanek uzasadniających zastosowanie wobec skazanego dobrodziejstwa pełnej absorpcji przy łączeniu kar.

Z drugiej jednak strony Sąd uznał, iż nie zachodzą w niniejszej sprawie przesłanki do zastosowania pełnej kumulacji kar, która należeć winna raczej do wyjątków. Za tak surowym potraktowaniem skazanego nie przemawiają, zdaniem Sądu, względy prewencji indywidualnej i ogólnej, które powinny zostać spełnione bez potrzeby sięgania po dolegliwość kumulacji łączonych kar.

Powyższe okoliczności wskazują, iż w niniejszej sprawie należało zastosować zasadę częściowej absorpcji. Reasumując, w ocenie Sądu zasadnym było stosunkowo niewielkie podwyższenie najsurowszej z orzeczonych kar jednostkowych. Przy zastosowaniu tej zasady Sąd na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierzył A. M. karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Pozostałe orzeczenia zawarte w połączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

Zwalniając skazanego w całości od obowiązku zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa Sąd kierował się trudną sytuacją materialną skazanego odbywającego karę izolacyjną, która powoduje, iż uiszczenie tych kosztów wiązałoby się dla P. G. ze zbyt dużą dolegliwością. Rozstrzygnięcie to znajduje oparcie w treści art. 624 § 1 kpk.

W myśl § 14 ust. 5 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackiej oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2003r., nr 97, poz. 887) Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cichocka-Gnat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Stępak
Data wytworzenia informacji: