Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 228/11 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-08-28

Sygn. akt II C 228/11

POSTANOWIENIE

Dnia 28 sierpnia 2014 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział II Cywilny – Ewa Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia:

1.  przyznać biegłemu sądowemu I. H. wynagrodzenie za sporządzenie pisemnej opinii z dnia 7 sierpnia 2014 r. w kwocie 11 010, 47 zł (jedenaście tysięcy dziesięć złotych i czterdzieści siedem groszy), w tym 23 % podatku VAT oraz kwotę 653, 94 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii;

2.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłemu sądowemu I. H. wynagrodzenia i zwrotu wydatków określonych w pkt 1 w łącznej kwocie 11 664, 41 zł (jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) , przy czym, co do kwoty:
a) 4 000 zł (cztery tysiące złotych) z zaliczki wpłaconej przez powoda w dniu 24 kwietnia 2014 r., zaksięgowanej pod pozycją 2411 141384;
b) 7 664, 41 zł (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa;

3.  zobowiązać powoda poprzez pełnomocnika do wpłacenia do Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 7 664, 41 zł (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy I. H. zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 14 kwietnia 2014 r. (k. 1435) sporządziła pisemną opinię z dnia 7 sierpnia 2014 roku (k. 1469 i n.) oraz złożyła preliminarz kosztów na kwotę 11 664, 41 zł, w tym kwota 11 010, 47 zł tytułem wynagrodzenia i kwota 653, 94 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii. Biegła wskazała, iż na sporządzenie opinii poświęciła 280 godzin, a jako stawkę za godzinę pracy przyjęła kwotę 31, 97 zł.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 90, poz. 594 z późn zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518) stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1, 28 % do 1, 81 % kwoty bazowej, tj. odpowiednio od 22, 61 zł do 31, 98 zł.

Zgodnie zaś z art. 89 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawka tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegła przy obliczaniu wynagrodzenia zastosowała stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Zważywszy charakter sporządzonej przez biegłą opinii i rodzaj pytania, jakie zostało biegłej postawione przez Sąd Okręgowy, także charakter podjętych przez nią czynności, nie budzi zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na sporządzenie opinii, tj. 280 godzin. W związku z tym Referendarz sądowy przyznał biegłej wynagrodzenie w kwocie 11 010, 47 zł (w tym 23 % VAT), zgodnie z wnioskiem.

Ponad to wskazać należy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 wskazanej ustawy o kosztach sądowych biegłym przysługuje niezależnie od wynagrodzenia za wykonaną pracę zwrot wydatków niezbędnych do wydania opinii. Zgodnie z § 8 wskazanego wyżej rozporządzenia wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w przypadku ich braku – za pomocą oświadczenia. Biegła wniosła o przyznanie zwrotu wydatków z tytułu wydruku i oprawy opinii, opłat pocztowych w kwocie 653, 94 zł. W związku z tym, iż biegła udokumentowała poniesione wydatki Referendarz sądowy przyznał biegłej zwrot wydatków zgodnie z wnioskiem.

Zważywszy natomiast, iż o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego wnosiła strona powodowa Referendarz sądowy stosownie do treści przepisu art. 130 4 kpc w zw. z art. 130 5 kpc polecił wypłacić kwotę 4 000 zł, należną tytułem wynagrodzenia biegłego, z zaliczki wpłaconej przez powoda w dniu 24 kwietnia 2014 r., zaksięgowanej pod pozycją 2411 141384 (k. 1435 verte). Zważywszy natomiast, iż uiszczona przez powoda zaliczka okazała się niewystarczająca Referendarz sądowy polecił wypłacić kwotę 7 664, 41 zł tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa, zobowiązując powodów poprzez pełnomocnika do uzupełnienia zaliczki w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: