Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1173/09 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-01-21

Sygn. akt I C 1173/09

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2014 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział I Cywilny – Piotr Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. C. i A. C.

przeciwko Miastu (...) W.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, ewentualnie o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia dla biegłego

postanawia:

1.  przyznać biegłej sądowej M. M. wynagrodzenie za udział w rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 19 grudnia 2013 r. w kwocie 235,96 zł (dwieście trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) brutto oraz kwotę 15,01 zł (piętnaście złotych i jeden grosz) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z ustną opinią;

2.  polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłatę biegłej sądowej M. M. wynagrodzenie i zwrot wydatków określone w pkt 1 i 2, w łącznej kwocie 250,97 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

3.  zobowiązać pozwanego poprzez pełnomocnika do wpłacenia kwoty 250,97 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki na poczet nieopłaconej należności z tytułu wynagrodzenia biegłego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

UZASADNIENIE

Biegła sądowa w zakresie architektury i szacowania nieruchomości mgr inż. architekt M. M. stawiła się na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 19 grudnia 2013 r. (k.784) i złożyła ustną opinię uzupełniającą w ramach konfrontacji z drugim biegłym. Następnie biegła złożyła rachunek (k.781) wnosząc o przyznanie wynagrodzenia w stawce podwyższonej o 50%..

Zdaniem Referendarza sądowego, wniosek biegłego zasługuje na uwzględnienie w całości.

Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę biegły ma prawo żądać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku. Zgodnie z art. 90 w/w ustawy o kosztach sądowych do biegłego powołanych przez sąd stosuje się odpowiednio art. 85. Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd nie skorzystał z usług takiego biegłego.

Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjali­stami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Przy czym obecnie kwota ta wynosi 1.766,46 złotych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013r. poz. 518) stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1, 28 % do 1, 81 % kwoty bazowej, tj. odpowiednio od 22, 61 zł do 31, 98 zł. Zgodnie zaś z § 4 tego rozporządzenia, w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50% (tj. maksymalnie 47,97 zł) jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat.

Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z ust. 4 w/w ustawy o kosztach sądowych wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Zważyć należy, że z analizy przedstawionej karty pracy wynika, że biegły
przy obliczaniu wynagrodzenia zastosował stawki, mieszczące się w granicach wyznaczonych przez powyższe przepisy. Nie budzi też zastrzeżeń Referendarza sądowego czas poświęcony na wykonanie czynności merytorycznych. Na aprobatę zasługiwał także wniosek o podwyższenie stawki wynagrodzenia. Dlatego też należało przyznać biegłemu wynagrodzenie (łącznie z 23% VAT) oraz zwrot wydatków zgodnie z wnioskiem.

Zważywszy natomiast, iż to na wniosek strony pozwanej dopuszczono do konfrontacji biegłych (k.751).

Mając na uwadze wszystkie powołane wyżej przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: