Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1086/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-11-14

Sygn. akt I C 1086/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka

Sędziowie: SO Jacek Bajak

SR (del.) Tadeusz Bulanda

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Koła (...) w O.

przeciwko (...) Związkowi (...)

o ustalenie i uchylenie uchwał

w przedmiocie wniosku powoda o wstrzymanie wykonania zaskarżonych uchwał

postanawia:

1. wstrzymać wykonanie uchwały Okręgowej Rady (...) w O. nr (...) z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wykluczenia Koła (...) w O. ze Zrzeszenia (...) Związek (...) oraz uchwały Naczelnej Rady (...) nr (...) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie odwołania Koła (...) z O. od uchwały Okręgowej Rady (...) w O. z dnia 02 czerwca 2016 r. na czas trwania postępowania;

2. oddalić wniosek w pozostałej części.

SSO Jacek Bajak SSO Bożena Chłopecka SSR (del.) Tadeusz Bulanda

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2016 r. wnioskodawca Koło (...) w O. wniósł o udzielenie zabezpieczania roszczenia we wszczętym postępowaniu o ustalenie, że Koło (...) w O. nadal jest członkiem Zrzeszenia (...) Związek (...), poprzez wstrzymanie prawomocności i wykonalności uchwały Okręgowej Rady (...) w O. nr (...) z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wykluczenia Koła (...) w O. ze Zrzeszenia (...) Związek (...) oraz uchwały Naczelnej Rady (...) nr (...) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie odwołania Koła (...) z O. od uchwały Okręgowej Rady (...) w O. z dnia 02 czerwca 2016 r. na czas trwania postępowania. Ewentualnie wnioskodawca wniósł o zabezpieczenie poprzez: zawieszenie procedury likwidacji Koła, umożliwienie mu polowań na zasadach obowiązujących w (...) Związku (...) i wykonywania planu łowieckiego oraz ustanowienia zakazu rozwiązania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr (...) położonego w województwie (...) z dnia 28 marca 2007 r. na czas trwania postępowania; zawieszenie procedury likwidacji Koła, umożliwienie mu polowań na zasadach obowiązujących w (...) Związku (...) i wykonywania planu łowieckiego oraz ustanowienia zakazu wydzierżawiania jakiejkolwiek osobie trzeciej lub osobom trzecim obwodu łowieckiego nr (...) położonego w województwie (...) na czas trwania postępowania; ustanowienie zakazu rozwiązania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr (...) położonego w województwie (...) z dnia 28 marca 2007 r. albo ustanowienia zakazu wydzierżawiania obwodu łowieckiego nr (...) jakiejkolwiek osobie trzeciej lub osobom trzecim na czas trwania postępowania (wniosek – k. 34-38).

Zarządzeniem z dnia 27 października 2016 roku Przewodniczący zarządził zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia wobec braku stosownej opłaty (zarządzenie k. 55).

W dniu 2 listopada 2016 roku powód uzupełnił braki fiskalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia i wniósł o rozpoznanie wniosku (k. 61).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania, jak również w jego toku (art. 730 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.). Zgodnie zaś z treścią art. 730 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny, który na podstawie § 2 przywołanego przepisu istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Dla udzielenia zabezpieczenia konieczne jest kumulatywne zaistnienie dwóch przesłanek określonych w art. 730 1 k.p.c., a mianowicie uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Podkreślić należy, że dla udzielenia zabezpieczenia w świetle powyższego przepisu konieczne jest jedynie uprawdopodobnienie, a nie udowodnienie istnienia wskazanych wyżej przesłanek.

Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczne prawdopodobieństwo jego istnienia. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia wiąże się z koniecznością uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Należy podkreślić, iż uprawdopodobnienie nie przesądza udowodnienia mogącego być podstawą do pozytywnego rozstrzygnięcia co do meritum sprawy. Istotą postępowania zabezpieczającego jest bowiem to, że sąd dokonuje jedynie wstępnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 07 maja 2012 r., sygn. akt I ACz 782/12, LEX nr 1164918).

Z kolei osiągnięcie celu postępowania w sprawie w rozumieniu art. 730 1 § 2 k.p.c. wiązać należy z rodzajem ochrony prawnej, której udzielenia żąda się w postępowaniu cywilnym. O istnieniu podstawy zabezpieczenia można więc mówić wtedy, gdy bez zabezpieczenia ochrona prawna udzielona w merytorycznym orzeczeniu w sprawie okaże się niepełna. Celem zabezpieczenia w przypadku roszczeń pieniężnych jest zapewnienie egzekucyjnej wykonalności przyszłego orzeczenia. Interes prawny przy tego rodzaju roszczeniach wynikać będzie przede wszystkim z faktu, iż zagrożona jest wypłacalność obowiązanego, w szczególności gdy nie ma on dostatecznego majątku.

Analiza stanowiska powoda Koła (...) w O. w zakresie zasadności podnoszonego roszczenia, w szczególności w oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, wskazuje, iż roszczenie zostało w należyty sposób uprawdopodobnione.

Wnioskodawca uprawdopodobnił, że w dniu 14 września 2016 r. Naczelna Rada (...) podjęła uchwałę nr (...) w sprawie odwołania Koła (...) z O. od uchwały Okręgowej Rady (...) w O. nr (...) z dnia 02 czerwca 2016 r. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 6 ustawy prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 tj. z późn. zm.) w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w (...) Związku (...) po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne stronom postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, odwołanie do sądu okręgowego, z zastrzeżeniem art. 42da ust. 3 od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.

Koło (...) w O. rozstrzygnięcie kończące wewnątrzorganizacyjne postępowanie w sprawie utraty członkostwa w (...)Związku otrzymało w dniu 7 października 2016 roku. Z treści tegoż rozstrzygnięcia jednoznacznie wynika utrata członkostwa wnioskodawcy w (...) Związku (...).

W ocenie Sądu meriti wnioskodawca uprawdopodobnił także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, bowiem mając na uwadze przedmiot żądania, w należyty sposób uprawdopodobnił, w jaki sposób brak zabezpieczenia roszczenia uniemożliwi wykonanie orzeczenia. Biorąc pod uwagę treść zaskarżonych uchwał, a także możliwe skutki, jakie powstaną w związku z ich wykonaniem uznać należało, że ich wykonanie może grozić wykluczeniem powoda z (...) Związku (...). Wykluczenie bowiem udaremni wykonanie orzeczenia Sądu w przypadku uwzględnienia powództwa. Koło łowieckie nie może zostać założone, jeżeli nie ma gwarancji uzyskania dzierżawy obwodu łowieckiego. Ponadto w razie utraty takiego obwodu koło łowieckie nie może w ogóle funkcjonować, a tym samym realizować swoich uprawnień i obowiązków przewidzianych w ustawie Prawo łowieckie. Z kolei niedzierżawienie przez okres co najmniej 1 roku żadnego obwodu łowieckiego powoduje podjęcie uchwały o rozwiązaniu koła przez właściwą radę okręgową. Ponadto brak zabezpieczenia doprowadzi także do pozbawienia wszystkich członków Koła (...) w O. całego majątku zgromadzonego przez Koło na przestrzeni 52 lat trwania koła o wartości ok. (...) zł. Na podstawie Statutu (...) Związku (...) bowiem, cały majątek likwidowanego koła łowieckiego przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem. W ten sposób, każdy z członków koła zostanie pozbawiony środków wpłaconych tytułem składek wartych po (...) złotych i w żaden sposób, nie będzie mógł z nich skorzystać. Ponadto bez majątku samo Koło nie będzie także w stanie funkcjonować, a stworzenie od nowa majątku koła będzie wymagało ponoszenia dość wysokich nakładów finansowych przez wszystkich członków koła.

Jednocześnie Sąd meriti uznał, iż zastosowany sposób zabezpieczenia roszczenia jawił się jako właściwy – zapewniający uprawnionemu należytą ochronę prawną (art. 730 ( 1) § 3 k.p.c.), a uwzględnienie wnioskowanych przez powoda Koło (...) ‘’ w O. dodatkowych sposobów zabezpieczenia stanowiłoby nadmierną uciążliwość dla (...) Związku (...), wobec czego wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozostałym zakresie jako nieuzasadniony podlegał oddaleniu.

Nadto Sąd nie uwzględnił wniosku o zasądzenie kosztów postępowania, gdyż zgodnie z treścią art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Postępowanie zabezpieczające zaś nie ma samoistnego charakteru, lecz pozostaje w związku z merytorycznym (jurysdykcyjnym) postępowaniem w sprawie. Z tego względu postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia nie mają charakteru postanowień kończących postępowanie w sprawie. Dlatego też o kosztach postępowania zabezpieczającego (w tym kosztach wykonania postanowienia) rozstrzyga się dopiero w orzeczeniu kończącym merytoryczne postępowanie w sprawie.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy na podstawie wskazanych przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Jacek Bajak SSO Bożena Chłopecka SSR (del.) Tadeusz Bulanda

Z: (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Chłopecka,  Jacek Bajak ,  Tadeusz Bulanda
Data wytworzenia informacji: