Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 361/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-09-27

Sygn. akt I C 361/16

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2016 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: – Sędzia SO Joanna Piwowarun – Kołakowska

Protokolant: – protokolant Justyna Chojecka

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia zastępowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew o zapłatę kwoty 6.731,72 zł (sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze) stanowiącej sumę odsetek ustawowych od kwoty 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) za okres od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku i odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku
do dnia 27 stycznia 2016 roku.

I C 361/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 stycznia 2016 roku, Skarb Państwa – reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, wniósł o zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia solidarnie od pozwanych (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu (k. 3).

W piśmie procesowym z dnia 21 czerwca 2016 roku, sprecyzowanym w piśmie procesowym z dnia 01 lipca 2016 roku, powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od pozwanych kwoty 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty oraz dodatkowo o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od pozwanych kwoty 6.731,72 zł (sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze) stanowiącej sumę odsetek ustawowych liczonych od kwoty 76.000,00 zł za okres od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 stycznia 2016 roku, czyli do dnia wniesienia pozwu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 6.731,72 zł od dnia wniesienia pisma z modyfikacją pozwu, tj. od dnia 21 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty (k. 173 – 175, 201 – 202).

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd odrzuci pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została prawomocnie osądzona.

Odrzucenie pozwu oznacza odmowę udzielenia sądowej ochrony prawnej roszczeniu powoda bez zajęcia merytorycznego stanowiska co do zasadności (bezzasadności) tego roszczenia w świetle norm prawa materialnego. Sąd odrzucając pozew stwierdza, że merytoryczne rozpoznawanie sprawy w danym zakresie jest niedopuszczalne wyłącznie z przyczyn formalnych, tj. z braku określonych w normach procesowych przesłanek.
Sąd obowiązany jest badać istnienie (nieistnienie) okoliczności wymienionych w art. 199 k.p.c. w zasadzie z urzędu, w każdym stanie sprawy (art. 202 k.p.c.).

Tożsamość roszczenia zachodzi, gdy identyczne są nie tylko przedmiot, ale i podstawa sporu. Musi zatem wystąpić tożsamość żądań zawartych w pozwach i ich podstawa, a także tożsamość okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie.

W okolicznościach niniejszej sprawy z treści żądania pozwu oraz pism z dnia 21 czerwca 2016 roku i 01 lipca 2016 roku z rozszerzeniem żądania powoda w niniejszej sprawie wynika, że powód rozszerzył żądanie pozwu w stosunku do pozwanych o kwotę 6.731,72 zł stanowiącą sumę odsetek ustawowych liczonych od kwoty 76.000,00 zł za okres od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 stycznia 2016 roku, czyli do dnia wniesienia pozwu, w sytuacji gdy we wniesionym przez niego w niniejszej sprawie w dniu 27 stycznia 2016 roku pozwie, sprecyzowanym co do rodzaju odsetek za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku w piśmie z dnia 21 czerwca 2016 roku, zostało już zawarte żądanie zasądzenia na rzecz powoda solidarnie od pozwanych odsetek od kwoty 76.000,00 zł za okres obejmujący okres od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 stycznia 2016 roku, a zatem sprawa o to samo roszczenie między stronami jest już w toku w niniejszej sprawie, co implikowało konieczność częściowego odrzucenia pozwu we wskazanym w postanowieniu z dnia 27 września 2016 roku zakresie, obejmującym żądanie określone w pismach powoda z dnia 21 czerwca 2016 roku i 01 lipca 2016 roku zawarte już we wniesionym w niniejszej sprawie pozwie.

Mając powyżej na uwadze, Sąd na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Piwowarun – Kołakowska
Data wytworzenia informacji: