Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 472/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2019-07-08

Sygn. akt I C 472/18

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.06.2019 r.

Pozwem z dnia 26.07.2018r. powód D. S., reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego A. S. (1) domagał się zasądzenia od pozwanych A. B. i G. B., wspólników spółki cywilnej (...).c. A. B., G. B., solidarnie, kwoty 25.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23.06.2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy zakupu i montażu stolarki okiennej.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanych kosztów procesu. W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwani wskazywali, iż opisane w pozwie wady stolarki nie są wynikiem prac montażowych, a reklamacja dotycząca wady produktu powinna zostać skierowana do gwaranta – tj. producenta okien. Odnośnie roszczeń z rękojmi pozwani podnieśli zarzut przedawnienia, wskazując na upływ ponad dwóch lat od daty montażu okien do daty wniesienia pozwu. Pozwani zakwestionowali również wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia, argumentując, iż nie przedstawił on jakiegokolwiek wyliczenia wysokości dochodzonego w niniejszym procesie odszkodowania.

Na rozprawie w dniu 27.11.2018r. pełnomocnik powoda sprecyzował, iż roszczenie powoda dotyczy odszkodowania za nienależyte wykonanie świadczenia obejmującego dostawę i montaż okien.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód D. S. zawarł z pozwanymi A. B. i G. B., wspólnikami spółki cywilnej (...) s.c. (...), G. B. z siedzibą w Ł., ustną umowę, w oparciu o którą pozwani zobowiązali się dostarczyć powodowi stolarkę okienną w ilości 19 sztuk oraz dokonać jej montażu w budynku jednorodzinnym położonym
w R. nr 1020. Zamówienie dotyczyło stolarki okiennej produkowanej przez firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z., zaproponowanej przez pozwanych.

Pracownicy pozwanych dokonali montażu zamówionych okien na początku marca 2015r. W dniu 05.03.2015r. (...) s.c. wystawiła fakturę nr (...) na kwotę 13.700 zł, którą powód zapłacił. Jako nazwę towaru/ usługi na fakturze wpisano ; montaż stolarki budowalnej.

( zamówienie – k. 11, oferta – k.12-15, odpis faktury VAT – k. 16, 59, 100, pokwitowanie wpłat – k. 17-18, odpis karty gwarancyjnej – k. 60, 99)

Ponieważ okna zostały zamontowane w budynku jeszcze niezamieszkałym, na którego wykończenie powód nie miał tymczasowo funduszy, dopiero po kilku miesiącach od daty montażu, przy okazji mycia okien powód i jego żona zauważyli wygięcie ram skrzydeł w kilku oknach, w tym w oknie balkonowym. Po dokonaniu pomiarów stwierdzili nieszczelność o rożnym zakresie we wszystkich oknach.

( dokumentacja fotograficzna – k. 66-79, zeznania powoda – k.108-109, 202)

W toku postępowania reklamacyjnego wady te nie zostały usunięte.

Początkowo, po otrzymaniu od powoda zdjęć wadliwych okien, pozwani wysłali swojego pracownika w celu dokonania regulacji zawiasów. Następnie reklamacja została przesłana do producenta okien, który w dniu 15.03.2017r. za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformował powoda D. S., iż jego reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i w jej ramach zostanie wysłany serwisant celem usunięcia wad. Pomimo dołożenia okuć nie doszło do poprawy szczelności okien. Producent stolarki, odnosząc się do zgłoszenia reklamacyjnego od działającego w imieniu powoda Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ł., w piśmie z dnia 13.02.2018 roku stwierdził, iż wygięcia ram i skrzydeł okiennych o kilka mm, są skutkiem niewłaściwego montażu, zastosowaniem kotew lub dybli montażowych w niewystraczającej ilości, zaś zgłoszona przez klienta wada szyby nie powstała w procesie produkcji, a jest to uszkodzenie mechaniczne. W związku z tym reklamacja została potraktowana jako bezzasadna. Producent stwierdził również, iż po wizycie serwisanta firma (...) dokonała korekty montażu, lecz mimo dołożenia okuć nie uzyskano poprawy szczelności okien. Nie udało się również naprostować skrzydeł okiennych.

Pismem z dnia 25.03.2018r. powód D. S. wezwał pozwanych do naprawienia szkody poprzez usuniecie zgłoszonych wad stolarki, względnie wymianę stolarki na nową, w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od otrzymania wezwania.

Po bezskutecznym upływie w/w terminu pismem z dnia 20.06.2018r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanych do zapłaty odszkodowania w kwocie 25.000 złotych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

W odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty pozwani podtrzymali odmowną decyzję w zakresie naprawienia szkody, wskazując iż roszczenie powoda dotyczy gwarancji producenta okien, którym jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z..

( korespondencja e - mail – k. 19,21,55-58, 93, odpis zgłoszenia reklamacyjnego – k. 20, 58, odpis protokołu reklamacyjnego z wyceną – k. 22-27, k. 99, odpisy pism producenta okien – k. 28-30, k. 97, odwołanie powoda od decyzji dotyczącej zgłoszenia reklamacyjnego z dnia 25.01.2018r. – k. 31, wezwania przedsądowe do zapłaty z dnia 25.03.2018r. oraz z dnia 20.06.2018r. wraz z dowodem nadania i doręczenia przesyłek – k. 32-39, odpowiedź pozwanych na wezwanie do zapłaty z dnia 25.06.2018r. – k. 40, odpis pisma pozwanych z dnia 07.04.2018r. – k. 80, zeznania powoda – k. 108-109, 202, zeznania świadków : A. S. (2)- k. 201, J. S. – k. 201, T. S. – k. 201, P. B. – k. 201, P. P. – k. 201, zeznania pozwanych częściowo– k. 202)

Działania naprawcze pojęte przez pozwanych oraz przedstawicieli producenta okien polegające na dołożeniu okuć, wymianie wkładu szybowego, przemontowaniu części stolarki (usunięcie pianki, dołożenie kotew, zamocowanie ram) nie przyniosły spodziewanego rezultatu.

Po pomiarach i oględzinach stolarki dokonanych przez biegłego z zakresu budownictwa bez odkrywek niszczących biegły stwierdził fakt wygięcia się skrzydeł drzwiowych ( przy drzwiach balkonowych) oraz skrzydeł okiennych oraz wygięcia ram w następującym zakresie ;

- okno ( pozycja nr 5 w zamówieniu) – odchylenie około 3 mm ( wygięcie dotyczy ramy oraz skrzydła)

-

okno (pozycja nr 11 w zamówieniu): odchylenie około 3 mm skrzydła oraz ramy;

-

okno od strony północnej (pozycja nr 10 w zamówieniu): odchylenie około 2 mm jednego skrzydła;

-

okno (pozycja nr 10 w zamówieniu): odchylenie około 2 mm jednego skrzydła oraz 3 mm drugiego skrzydła;

-

okno o strony południowej (pozycja nr 6 w zamówieniu): odchylenie ramy około 2 mm, odchylenie skrzydła około 4 mm;

-

okno w salonie (pozycja nr 7 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 3 mm;

-

okno w salonie (pozycja nr 9 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 4 mm;

-

okno w salonie pozycja nr 8 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 5 mm;

-

okno w kuchni (pozycja nr 6 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 4 mm;

-

okno w kuchni (pozycja nr 8 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 3 mm;

-

okno w korytarzu (pozycja nr 4 w zamówieniu): odchylenie skrzydła około 3 mm;

-

okno w pomieszczeniu gospodarczym korytarzu (pozycja nr 2 w zamówieniu): odchylenie prawego skrzydła około 2 mm;

-

drzwi balkonowe parter strona zachodnia (pozycja nr 15 w zamówieniu): odchylenie prawego oraz lewego skrzydła po około 6 mm;

-

drzwi balkonowe parter, strona wschodnia (pozycja nr 1 w zamówieniu): odchylenie jednego (wiodącego) skrzydła około 7 mm, odchylenie drugiego skrzydła około 6 mm;

-

drzwi balkonowe piętro, strona zachodnia (pozycja nr 14 w zamówieniu): odchylenie jednego (wiodącego) skrzydła około 7 mm, odchylenie drugiego skrzydła odchylone około 6 mm (stwierdzono również fakt wypinania się skrzydła balkonowego w pozycji uchylnej);

- drzwi balkonowe piętro, strona zachodnia (pozycja nr 13 w zamówieniu): odchylenie każdego ze skrzydeł drzwiowych po około 5 mm;

-

drzwi balkonowe parter, strona południowa (pozycja nr 13 w zamówieniu): odchylenie każdego ze skrzydeł drzwiowych po około 6 mm.

-

drzwi balkonowe piętro, strona wschodnia (pozycja nr 12 w zamówieniu): odchylenie skrzydła drzwiowego około 6 mm.

Wszystkie wygięcia skrzydeł okiennych i balkonowych istnieją w kierunku wnętrza budynku oraz występują z różnym natężeniem w każdej elewacji, niezależnie od jej usytuowania względem kierunku stron świata. Podczas oględzin biegły stwierdził również, iż odchylenie jest większe przy dłuższych elementach profili, tj. ramach skrzydeł czy też ościeżnicach (co sugeruje wpływ zjawiska rozszerzalności termicznej materiałów na wielkość odkształceń). Podczas oględzin (dokonywanych w tym zakresie jaki był możliwy do przeprowadzenia w związku z obróbką szpaletów wewnętrznych oraz wykonaniem posadzek) nie stwierdzono wad montażowych mogących mieć wpływ na zaistnienie wad. Stwierdzono natomiast fakt istnienia uszkodzeń powierzchni szyby na stronie zewnętrznej jednego wkładu szybowego znajdującego się w drzwiach balkonowych parteru, o wymiarach 69 x 69 cm (uszkodzenia - rdzawe wżery na powierzchni szyby). Brak jest możliwości ustalenia w sposób miarodajny, czy do w/w uszkodzeń powierzchni szyby doszło podczas produkcji (montażu przedmiotowej szyby, czy też w innych okolicznościach, już po jej zamontowaniu) oraz co było przyczyną zaistnienia w/w nieprawidłowości.

Skutkiem opisanych powyżej odkształceń (wygięć) elementów stolarki jest powstanie widocznych nieszczelności okien powodujących istnienie mostków termicznych, w sposób istotny pogarszających parametry izolacyjne stolarki. Skala niektórych odkształceń (wygięć) skrzydeł jest tak znaczna, iż stanowi również o naruszeniu walorów estetycznych stolarki - np. nieszczelności oraz wygięcia skrzydeł drzwi balkonowych są takiej skali, iż widoczne są „gołym okiem”.

W aktach sprawy brak jest szczegółowej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej stolarki, strona pozwana nie przedłożyła jakiejkolwiek dokumentacji związanej z wyrobami będącymi przedmiotem opinii, tj. dokumentacji systemowej kształtowników PCV użytych do produkcji stolarki, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, aprobaty, itp. Z akt sprawy (k-95) wynika, iż producentem przedmiotowej stolarki była firma (...) Sp. z o.o. , zaś przedmiotowe wyroby wykonane zostały w systemie „5.0VL0 (...).

Przedstawiciel producenta stolarki, tj. firmy (...)” w wyniku dokonanych oględzin, po stwierdzeniu w dniu 11.03.2017r. wygięć skrzydeł drzwiowych przy drzwiach balkonowych dochodzących do 5 - 7 mm (protokół z dnia 1 1.03.2017r. k- 20) i 3- 9 mm (protokół z dnia 10.01.2018r. k-22), dokonał próby naprawy stolarki poprzez próbę jej „naprostowania” oraz dołożenie dodatkowego okucia (pismo k-30).

W ocenie biegłego stwierdzone podczas oględzin okien powoda nieprawidłowości wynikają z wad wyrobów, tj. nieprawidłowości stolarki zamontowanej przez pozwanych. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia wygięć mogą być błędy popełnione podczas produkcji, które to błędy mogą wynikać z naprężeń powstałych w „zimnych” (np. na skutek przechowywania w nieogrzewanym magazynie) profilach PCV łączonych z usztywnieniami stalowymi (pod wypływem ciepła profile PCV wydłużają się, co uniemożliwia im „sztywne” połączenie z wewnętrznymi usztywnieniami stalowymi, powodując w efekcie wygięcie skrzydeł. Możliwym jest również, iż opisane odkształcenia powstały w wyniku zastosowania wzmocnień profili o niewystarczającej wytrzymałości, która nie jest w stanie zapobiec skutkom naprężeń termicznych powstających w zamontowanych już profilach okiennych, wynikających z obciążeń temperaturowych, którym poddawana jest stolarka już w trakcie użytkowania - również w tym przypadku byłaby to wada materiałowa wyrobu. Brak jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej wyrobów nie pozwala na bardziej szczegółową analizę przedmiotowej kwestii, tj. ustalenie czy
w niniejszym przypadku zastosowano właściwe usztywnienia profilu PCV, czy profil spełnia wymagania w zakresie parametrów wytrzymałościowych określonych stosowna normą, aprobatą itp. - precyzyjne wskazanie, który z elementów wyrobu odpowiada za powstałe wady, możliwe byłoby jedynie po przeprowadzeniu szeregu badań laboratoryjnych weryfikujących właściwości wyrobu deklarowane przez producenta z rzeczywistymi parametrami stolarki. W niniejszej sytuacji brak jest możliwości wytłumaczenia powstałych nieprawidłowości błędami popełnionymi podczas montażu gotowej stolarki, które to błędy skutkowałyby tak jednoznacznymi i charakterystycznymi nieprawidłowościami, tj. wygięciami skrzydeł drzwiowych i okiennych, jakie stwierdzono podczas oględzin. Nie jest możliwe wytłumaczenie błędami montażowymi tych nieprawidłowości, które związane są np. tylko z zaobserwowanym wygięciem skrzydeł, bez wygięcia ram (ościeżnic) - nie jest jasne jaki wpływ miałyby (przy niezakłóconej możliwości otwierania i zamykania skrzydeł) na w/w nieprawidłowości (odkształcenie tylko w zakresie skrzydeł stolarki), ewentualne błędy montażowe związane z osadzeniem ram (ościeżnic) w otworach okiennych i drzwiowych. Również działania przedstawiciela producenta stolarki wskazywały na łączenie wad z nieprawidłowościami wyrobów nie zaś montażu, czego przykładem są działania polegające na dokładaniu okuć czy też analiza skuteczności wyprostowania skrzydeł stolarki poprzez jej przeszklenie.

Z powodu braku brak dokumentów dotyczących zamontowanych wyrobów nie ma możliwości odniesienia stwierdzonych odchyleń skrzydeł okiennych i drzwiowych do tych odchyleń, które są dopuszczalne przez producenta stolarki (wyroby powinny być sprawdzane przez producenta w ramach tzw. zakładowej kontroli jakości). W związku z powyższym w niniejszym przypadku poprzez analogię odniesiono wielkość odchyłek dopuszczalnych do wielkości związanych z wymaganiami istniejącymi przy montażu stolarki zakładającymi m.in. iż maksymalna odchyłka od pionu i poziomu na całej długości elementu stolarki nie powinna być większa niż 3 mm.

W kosztorysie szczegółowym dołączonym do opinii biegły dokonał wyliczenia kosztu usunięcia wad stolarki będącej przedmiotem niniejszej opinii, tj. kosztu robót budowlanych związanych z wymianą wadliwej stolarki (demontaż oraz zamontowanie nowych) - w zakresie 4 sztuk okien, gdzie stwierdzono odchylenia większe od 3 mm oraz w zakresie wszystkich drzwi balkonowych (6 szt.). Poziom nośników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie przyjęto na poziomie średnim z I kwartału 2019 r. dla robót remontowych (n/p wydawnictwa (...)).

W ocenie biegłego ze względu na zbyt duże odchylenia od normy dt. szczelności okien 10 z nich wymaga wymiany.

Stawkę roboczogodziny netto przyjęto dla miejsca prowadzonej inwestycji tj. województwa (...).

Szacunkowy koszt robót budowlanych związanych z usunięciem szkody biegły wyliczył na kwotę netto: 16.546,44 zł, brutto (8 % VAT): 17.870,16 zł.

Kwestia przyczyn uszkodzenia wkładu szybowego została uznana przez biegłego za drugorzędną, gdyż dotyczy okna, które wymaga wymiany. Biegły dokonał wyceny przy przyjęciu średnich poziomów cenowych stolarki o parametrach najbardziej zbliżonych do tej zamontowanej w budynku należącym do powoda.

( opinia pisemna biegłego D. L. – k. 126-137, opinia ustna – k. 200)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dołączonych do akt sprawy dokumentów, których treść, autentyczność i moc dowodowa nie budziła żadnych zastrzeżeń. W poczet wiarygodnego materiału dowodowego Sąd zaliczył również zeznania świadków oraz stron, w części w której korespondowały z zalegającymi w aktach sprawy dowodami z dokumentów, w szczególności dokumentami związanymi z przebiegiem postępowania reklamacyjnego. Sąd pominął natomiast te fragmenty zeznań pozwanych, które dotyczyły przyczyn powstania nieszczelności stolarki okiennej nabytej przez powoda, albowiem w tej części ich zeznania pozostają w oczywistej sprzeczności z treścią opinii biegłego.

Za podstawę rozstrzygnięcia Sąd przyjął opinię główną biegłego D. L., popartą argumentami przytoczonymi w opinii ustnej biegłego. Sąd uznał, iż przedmiotowe opinie są pełne, jasne, a wnioski końcowe zostały sformułowane w oparciu o oględziny przedmiotu sporu oraz analizę dokumentacji z akt sprawy z uwzględnieniem fachowej, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego biegłego.

Sąd zważył, co następuje:

Powód D. S. wywodził swoje roszczenie z treści art. 471 kc , zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Roszczenia odszkodowawcze w reżimie odpowiedzialności kontraktowej mogą być dochodzone niezależnie od dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. , I ACa 2148/16, LEX nr 2514581).

Kupujący, który w następstwie upływu terminu z art. 568 k.c. utracił uprawnienia z tytułu rękojmi nie traci wraz z upływem tego terminu roszczeń odszkodowawczych opartych o zasady ogólne (art. 471 k.c.) (tak też Sąd Najwyższy w uchwale. z 7 sierpnia 1969 r., III CZP 120/68, OSNCP 1970, Nr 12, poz. 212 i uchwale z 28 września 1995 r., III CZP 125/95, OSNC 1996, Nr 1, poz. 11 oraz. A. Brzozowski (w;) Kodeks cywilny, t. II Komentarz do art. 450-1088 pod. red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2011, s. 282-283).

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2018 r. , IV CSK 83/17 wskazano, iż „ szkodą w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. jest nie tylko poniesiony już przez poszkodowanego koszt usunięcia wad, ale również zrealizowanie obiektu budowlanego z wadami. Poszkodowany nie musi samodzielnie, z własnych środków pokrywać straty, ma jedynie obowiązek zapobiegania zwiększaniu rozmiarów szkody. W konsekwencji może konstruować roszczenie odszkodowawcze, jako odpowiadające kwocie wydatków koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad, o ile tylko zmierzają do ograniczenia lub wyłączenia szkody, są celowe oraz wystarczająco uzasadnione i mieszczą się w granicach wyznaczonych przez konstrukcję normalnego związku przyczynowego (art. 361 § 1 k.c.). Zasada pełnej kompensacji szkody (art. 361 § 2 k.c.) przemawia za tym, że wysokość odszkodowania powinna obejmować wszelkie koszty usunięcia stwierdzonych wad, a zatem zarówno materiały jak i robociznę”.

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, dochodzone na podstawie art. 471 k.c., jest świadczeniem mającym powetować szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem bądź zaniechaniem dłużnika. Jest to roszczenie o innym charakterze niż roszczenie o wykonanie umowy. Ma na celu wyrównanie uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem kontrahenta, a nie wymuszenie na nim wykonania zobowiązania zgodnie z treścią umowy ( wyrok SA w Warszawie z dnia 08.02.2018r., VI ACa 1227/16, LEX nr 2545225).

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy (ex contractu - art. 471 k.c.) rozpoczyna się w dniu, w którym szkoda, która powstała w związku z naruszeniem zobowiązania powinna zostać naprawiona.

Z mocy art. 474 kc dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Powyższe oznacza, że odpowiada niezależnie od tego, czy sam ponosi jakąkolwiek winę w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania lub tego, czy powierzył wykonanie zobowiązania osobie profesjonalnie do tego przygotowanej. Jeżeli przy jego wykonywaniu umów kontrahent posługuje się osobami trzecimi, to odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. W związku z tym Sąd uznał za chybiony zarzut pozwanych, iż w kontekście wyników opinii biegłego, nie ponoszą oni odpowiedzialności za sprzedaż i montaż stolarki okiennej obarczonej wadami jej producenta. Powód jako nabywca stolarki na podstawie umowy zawartej z pozwanymi nie był stroną stosunku umownego z firmą (...) Sp. z o.o., przy pomocy, której pozwani realizowali własne zobowiązanie wobec powoda. Okoliczność ta przesądza o ich odpowiedzialności kontaktowej za nienależyte wykonanie tego zobowiązania.

Mając na uwadze powyższe oraz okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd uznał, iż wniesione powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. W ocenie Sądu jest ono uzasadnione co do zasady, albowiem w ustalonym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych, o których mowa w art. 471 k.c. Powód wykazał nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci montażu stolarki okiennej z wadami fizycznymi, a ponadto poniesioną na skutek tego szkodę w postaci konieczności zakupu i montażu pełnowartościowych okien bez wad. Wbrew stanowisku przedstawionym przez pełnomocnika pozwanych wartość szkody nie sprawdza się jedynie do wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez powoda za zakup i montaż okien obarczonych defektem nieszczelności.

W oparciu o opinie biegłego D. L. Sąd ustalił, iż umowa dotycząca zbycia i zamontowania zamówionych przez powoda okien została wykonana częściowo w sposób nienależyty. Część stolarki okiennej -10 sztuk z 19- posiada bowiem wady materiałowe w postaci wygiętych profili, co powoduje powstanie nieszczelności o rozmiarze przekraczającym dopuszczalne normy. 10 sztuk okien wymaga z tego powodu wymiany na okna bez wad. Szacunkowy koszt tej wymiany, obejmujący materiał i robociznę, biegły wyliczył na kwotę 17.870,16 zł. W ocenie Sądu przedmiotowa kwota stanowi wartość szkody, jaką powód poniósł w związku z nienależytym wykonaniem przez pozwanych łączącej strony umowy. Szkodą w rozumieniu art. 361§2 kc jest w tym przypadku suma wydatków koniecznych do usunięcia tych wad stolarki, które powodują powstanie odchyleń od pionu większe niż 3 mm. Wobec tego według zasady pełnej kompensacji szkody wysokość odszkodowania winna obejmować koszty związane z zakupem i zamontowaniem nowych, niewadliwych okien.

Ze względu na bezterminowy charakter zobowiązania do zapłaty odszkodowania jego wymagalność następuje po wezwaniu do jego spełnienia. Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody w reżimie kontraktowym następuje po upływie 10 lat lub 3 lat, jeżeli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...)
z siedzibą w Ł., solidarnie, na rzecz powoda D. S. kwotę 17.870,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.06.2018 r. do dnia zapłaty, oddając powództwo w pozostałym zakresie jak zbyt wygórowane.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481§2 kc. Z akt sprawy wynikało, iż powód wzywał pozwanych pismem z dnia 20.06.2018r. do zapłaty odszkodowania w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Przedmiotowe pismo zostało doręczone pozwanym w dniu 21.06.2018 r.O. należą się więc od dnia 24.06.2018r., a nie 23.06.2018r. jak wskazano w treści pozwu.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 kpc zgodnie z wynikiem postępowania. Powód utrzymał się ze swoim roszczeniem w 71,48 %. Na koszty procesu złożyły się : opłata sądowa od pozwu 1250 zł oraz wydatki na opinie biegłego w łącznej kwocie 2.946,91 zł. W toku postępowania powód uiścił zaliczkę w kwocie 2.800 złotych.

W związku z powyższym zasądzono od pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł., solidarnie na rzecz powoda D. S. kwotę 6.478,82 zł tytułem zwrotu części kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego powoda. Na kwotę 2.861,82 zł złożyły się : zwrot części opłaty sądowej w kwocie 893,50 zł ( 1250 zł x 71,48 %) oraz zwrot części wydatków na poczet opinii biegłego w kwocie 1.986,32 zł ( 2.946,91 zł x 71,48 %).

W ostatnim punkcie wyroku Sąd nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łańcucie od powoda D. S. kwotę 8,78 zł, zaś od pozwanych A. B. i G. B., prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...) z siedzibą w Ł., solidarnie, kwotę 138,13 zł - tytułem brakującej części kosztów związanych z ustną opinią biegłego. Przedmiotowe koszty również zostały rozdzielone w proporcji wynikającej z procentowego uwzględnienia roszczenia powoda ( 193,24 zł - koszty opinii ustnej – x 71,48 % = 138,13 zł ( pozwani) , pozostała część
w kwocie 55,11 zł obciąża powoda, przy czym przy uwzględnieniu pozostałej części zaliczki uiszczonej przez powoda w kwocie 46,33 zł ( 2800 zł – 2753,67 zł = 46,33 zł ) do zapłaty pozostała kwota 8,78 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Data wytworzenia informacji: