Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 420/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-01-17

Sygn. akt VI GC 420/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane (...) Sp. z o.o. w P.

przeciwko: (...) S.A. w P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w P. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Usługowo - Budowlanego (...) Sp. z o.o. w P. kwotę 149.957,08 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy) z ustawowymi odsetkami
od kwot:

- 133.284,52 zł od dnia 9 lipca 2013r. do dnia zapłaty,

- 16.672,56 zł od dnia 14 lipca 2013r. do dnia zapłaty,

II.  co do kwoty 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 lipca 2013r. powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 16.188,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje zwrot powodowi Przedsiębiorstwu Usługowo -Budowlanemu (...) Sp. z o.o. w P. kwoty 4.419,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych) tytułem opłaty sądowej od pozwu pobranej w zakresie niezaskarżonym sprzeciwem.

Sygn. akt VI GC 420/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 stycznia 2014r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód Przedsiębiorstwo – Usługowo – Budowlane (...) Sp. z o.o. w P. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) SA w P. kwoty 267.782,98 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu dla niniejszego powód wskazał, iż w dniu 17.11.2011r. strony zawarły umowę mocą której powódka zobowiązała się przebudować, rozbudować istniejący budynek siedziby pozwanego w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość usług w (...) SA – Adaptacja Budynku przy ul. (...) w P.”. Zgodnie z § 10 umowy strony ustaliły wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę 2.450.000 zł brutto które uległo zwiększeniu o kwotę 96.064,72 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. Powódka w trakcie realizacji inwestycji dostarczyła pozwanej 17 faktur, pozwana nie kwestionowała zasadności ani wysokości kwot wynikających z tych faktur, zostały one zaakceptowane przez działającego
w imieniu pozwanej prezesa zarządu.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wniesionego co do części roszczenia, a to: 149.957,30 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: - 133.284,74 zł od dnia 9.07.2013r.,

- 16.672,56 zł od dnia 14.06.2013r. do dnia zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa w w/w części z jednoczesnym zasądzeniem od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania.

Pozwany przyznał fakt zawarcia umowy, wykonania prac przez powoda w ramach tej umowy, a także prac w ramach robót dodatkowych (na podstawie odrębnych umów), fakt wystawienia przez powoda faktur VAT objętych żądaniem pozwu, jak również w pozostałym zakresie wykonanych robót w ramach umowy głównej i dodatkowych. Zarzucił jednak, iż zgodnie z § 12 ust. 5 (w brzmieniu określonym aneksem (...) do umowy) i 6 umowy z dnia 17.11.2011r. łączna wartość brutto robót odebranych protokołami częściowymi nie mogła przekroczyć 95 % wartości umowy brutto, pozostała część wynagrodzenia podlegała wypłaceniu wykonawcy po podpisaniu przez wszystkie strony protokołu końcowego odbioru robót. Skoro wartość robót brutto w umowie wynosiła zgodnie z § 10 wynosiła 2.450.000 zł to górna granica faktur częściowych to kwota 2.327.500 zł. W toku dotychczasowej współpracy pozwana wypłaciła powodowi kwotę 2.209.262,96 zł po zwiększeniu tej kwoty o sumę z faktur których pozwana nie zakwestionowała w niniejszym postępowaniu (kwoty niezaskarżone sprzeciwem) suma należności z faktur częściowych wyniosła 2.327.088,64 zł. Ze względu na zastrzeżenia co do jakości prac wykonywanych przez pozwanego strony nie dokonały odbioru końcowego, a zatem powód nie jest uprawniony do wystawienia pozwanej faktury VAT nr (...) na kwotę 133.284,74 zł, ani do żądania zapłaty tej kwoty.

Ponadto pozwana odnosząc się do należności z faktury (...), powołując się na zapisy § 6 i 7 umowy o roboty dodatkowe z dnia 22.03.2013r. wskazała, iż podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru, a tymczasem powód przedstawił fakturę z protokołem odbioru na którym figuruje wyłącznie podpis prezesa zarządu pozwanej, brak jest natomiast podpisu inspektora nadzoru w związku z czym brak jest podstaw do żądania od pozwanej zapłaty kwoty 16.672,56 zł objętej tą fakturą.

W ustosunkowaniu się do powyższego strona powodowa wskazała, iż faktura VAT nr (...) została zaakceptowana przez działającego imieniem pozwanej prezesa zarządu, do przedmiotowej faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót sporządzony w dniu 29.05.2013r. w którym stwierdzono, iż jakość wykonanych robót jest dobra a protokół został podpisany przez wszystkich inspektorów nadzoru oraz przez prezesa zarządu pozwanej. Ponadto w dniu 16.05.2013r. kierownik budowy dokonał odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i jednocześnie w siedzibie pozwanej złożono pismo zawierające zgłoszenie wykonania robót z prośbą o powołanie komisji odbioru, zatem powódka wywiązała się ze swoich obowiązków. Wszystkie roboty
w ramach przedmiotowej umowy zostały odebrane przez inwestora bez zastrzeżeń co wynika z protokołów odbioru wykonanych robót podpisanych przez wszystkich inspektorów nadzoru oraz przez prezesa zarządu pozwanej i stwierdzono w tych protokołach, że jakość robót jest dobra. Ponadto ewentualne stwierdzenie usterek przez inwestora nie może być podstawą do odmowy dokonania odbioru, a obiekt będący przedmiotem prac budowlanych został faktycznie przejęty przez pozwaną i w chwili obecnej jest przez nią użytkowany.

Odnosząc się do zarzutów w zakresie żądania kwoty 16.672,56 zł objętej fakturą nr (...) powódka wskazała, iż zgodnie z § 6 umowy
o roboty dodatkowe z dnia 22.03.2013r. podstawą do wystawienia faktury miał być protokół odbioru podpisany przez zamawiającego i zważywszy na fakt uregulowania niniejszego w umowie dodatkowej brak było zastosowania w tym zakresie zapisów umowy z dnia 17.11.2011r. na podstawie § 7 umowy z dnia 22.03.2013r. Prezes pozwanej spółki podpisał protokół odbioru i fakturę wystawioną na podstawie tego protokołu bez zastrzeżeń, ponadto w analogicznej sytuacji pozwana nie kwestionowała należności z faktury (...) mimo, że została wystawiona na podstawie umowy o roboty dodatkowe z dnia 17.05.2013r. o identycznych zapisach jak w umowie z dnia 22.03.2013r. przy tożsamości podpisów.

W dalszym toku sprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

W dniu 17.11.2011r. pomiędzy stronami to jest Przedsiębiorstwo – Usługowo – Budowlane (...) Sp. z o.o. w P., a (...) SA w P. została zawarto umowa na podstawie powódka zobowiązała się przebudować, rozbudować istniejący budynek siedziby (...) SA w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość usług w (...) SA – Adaptacja Budynku przy ul. (...) w P.”.

W niniejszej umowie strony ustaliły m.inn. wysokość wynagrodzenia - §10, sposób odbioru robót - §11, sposób stwierdzenia usterek i konsekwencje z tym związane - § 11 pkt 5, sposób zapłaty wynagrodzenia - §12.

Dowód: umowa (...) z dnia 17.11.2011r. (k. 66-74).

W dniu 30.04.2012r. strony zawarły aneks nr (...) do umowy nr (...) którym to zmieniły § 12 pkt 1 umowy.

Dowód: aneks nr (...) z dnia 30.04.2012r. (k. 75-76).

W dniu 22.03.2013r. strony zawarły aneks nr (...) do umowy w którym to zmieniły § 12 pkt 5 umowy.

Dowód: aneks nr (...) z dnia 22.03.2013r. (k. 4).

W toku i w ramach realizacji umowy z dnia 17.11.2011r. zostały sporządzone następujące protokoły wykonanych robót a na ich podstawie wystawiono następujące faktury:

Data protokołu wykonanych robót

Czasokres robót objętych protokołem

Wartość robót objęty protokołem

Nr i data faktury wystawionej na podstawie protokołu

Wartość faktury netto i brutto

7.01.2012r.

1.12.2011r.-7.01.2012r.

136.118,78 zł

(...) z dnia 7.01.2012r.

136.118,78 zł

167.426,10 zł

5.04.2012r.

7.01.2012r –

31.03.2012r.

407.015,75 zł

(...) z dnia 5.04.2012r.

407.015,75 zł

500.629,37 zł

4.05.2012r.

1.04.2012r.- 30.04.2012r.

7.699,93 zł

(...) z dnia 4.05.2012r.

7.699,93 zł

9.470,91 zł

5.06.2012r.

30.04.2012r.– 31.05.2012r.

37.603,73 zł

(...) z dnia 5.06.2012r.

37.603,73 zł

46.252,59 zł

2.07.2012r.

1.06.2012r.– 30.06.2012r.

241.154,15 zł

(...) z dnia 2.07.2012r.

241.154,15 zł

296.619,60 zł

2.07.2012r.

1.06.2012r.– 30.06.2012r.

309.762,17 zł

(...) z dnia 2.07.2012r.

309.762,17 zł

381.007,47 zł

1.08.2012r.

1.07.2012r.– 31.07.2012r.

220.129,25 zł

(...) z dnia 1.08.2012r.

220.129,25 zł

270.758,98 zł

30.09.2012r.

1.08.2012r.– 30.09.2012r.

132.821,57 zł

(...) z dnia 12.10.2012r.

132.821,57 zł

163.370,53 zł

22.11.2012r.

1.10.2012r.- 22.11.2012r.

158.634,20 zł

(...) z dnia 22.11.2012r.

158.634,20 zł

195.120,07 zł

4.01.2013r.

22.11.2012r.– 4.01.2013r.

59.484,64 zł

(...) z dnia 4.01.2013r.

59.484,64 zł

73.166,11 zł

20.02.2013r.

4.01.2013r.– 20.02.2013r.

85.724,58 zł

(...) z dnia 27.02.2013r.

85.724,58 zł

105.441,23 zł

22.03.2013r.

20.02.2013r. –

22.03.2013r.

87.359,77 zł

(...) z dnia 28.03.2013r.

87.359,77 zł

107.452,52 zł

16 maja 2013r. pismo powoda zawierające zgłoszenie zakończenia zadania zgodnie z umową i aneksami , z prośbą o powołanie komisji odbioru k- 121

29.05.2013r.

22.03.2013r –

16.05.2013r.

108.361,58 zł

(...) z dnia 29.05.2013r.

108.361,58 zł

133.284,74 zł

Łącznie brutto:

2.450.000,22 zł

W dniu 16 maja 2013r. tak więc przed ostatnim z dokonanych odbiorów powód zgłosił do odbioru wykonane prace w ramach zawartej między stronami umowy wnosząc o powołanie komisji odbioru.

( dowód : pismo z dnia 16 maja 2013r. k- 121)

Po tej dacie bo w dniu 29 maja 2013r. strony sporządziły protokół odbioru ( czasokres prac do 16 maja 2013r.) stwierdzający jakość robót jako dobrą, podpisany przez inspektorów nadzoru i wykonawcę, na którego podstawie wystawiono fakturę nr (...) z dnia 29 maja 2013r, którą to właśnie pozwany zakwestionował i która stanowi przedmiot niniejszego sporu.

Każdy z w/w protokołów odbioru obejmował wartość wykonanych robót w danym odcinku czasowym oraz określenie jakości wykonanych robót jako „dobra” ze stwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem). Protokół zawierał również zestawienie. Zestawienie to obejmowało:- rodzaj robót,- wartość robót wg kosztorysu,- wartość robót o początku budowy, - wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym. Tym samym każdy kolejny protokół zawierał odniesienie do robót uprzednio wykonanych od początku budowy, obrazując stan od początku budowy do aktualnego. Każdy z protokołów sporządzonych w ramach realizacji umowy głównej był podpisany przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wykonawcy (powoda). Faktury zaś wystawione na podstawie tych protokołów podpisane były przez prezesa zarządu pozwanego i przedstawiciela powoda. Protokoły odbioru obejmowały pełny zakres robót objęty umową z dnia 17.11.2011r., a faktury wystawione na ich podstawie pełne wynagrodzenie przewidziane umową. Tak więc roboty w zakresie umowy głównej zostały wykonane w całości i odebrane w całości bez zastrzeżeń.

Dowód: Faktury wraz z protokołem obioru wykonanych robót wraz z zestawieniem wartości robót wykonanych od początku budowy (k. 6-46).

W dniu 22.03.2013r. strony podpisały umowę o roboty dodatkowe – wykonanie instalacji ciepła i chłodu technologicznego na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz zabezpieczenia agregatu chłodzącego ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych oraz ustaliły wysokość wynagrodzenia ( 16.672,56 zł brutto), termin płatności, podstawę dla wystawienia faktury - protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego, a także iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kc, również odpowiednio zapisów umowy z dnia 17.11.2011r. W ramach realizacji tejże umowy powód wykonał roboty, sporządzono protokół odbioru wykonania robót w dniu 14.05.2013r. o wartości 13.554,93 zł z oznaczeniem jakość wykonanych robót jako dobrej. Na tej podstawie powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę netto 13.554,93 zł kwotę brutto 16.672,56 zł. Zarówno protokół odbioru robót jak i fakturę imieniem pozwanego podpisał Prezesa Zarządu (...) P. S.. Faktura nie została zapłacona przez pozwanego, zasadność tej faktury pozwany zakwestionował i stanowi ona właśnie przedmiot niniejszego sporu.

(dowód: umowa wraz z protokołem odbioru i fakturą k- 54-56).

W dniu 17.05.2013r. strony podpisały umowę o roboty dodatkowe – wydzielenie w istniejących korytarzach na parterze budynku dwóch pomieszczeń biurowych oraz ustaliły, iż wysokość wynagrodzenia (10 373,16 zł brutto), termin płatności, podstawę dla wystawienia faktury - protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego, a także, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kc, również odpowiednio zapisy umowy z dnia 17.11.2011r. W ramach realizacji tejże umowy sporządzono protokół odbioru wykonania robót w dniu 5.06.2013r. o wartości 8.433,46 zł z oznaczeniem jakość wykonanych robót - dobra. Na tej podstawie wystawiono fakturę VAT nr (...) na kwotę netto 8.433,46 zł kwotę brutto 10.373,16 zł. Zarówno protokół odbioru robót jak i fakturę imieniem pozwanego podpisał Prezesa Zarządu (...) P. S.. Faktura nie została co do swej zasadności zakwestionowana przez pozwanego.

(dowód: umowa wraz z protokołem odbioru i fakturą k- 50-53).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie przedłożonych do akt sprawy dokumentów, które stanowiły wzajemnie spójną i logiczną całość, a tym samym cechowały się wiarygodnością. Żadna ze stron zresztą nie kwestionowała, iż osoby podpisane pod tymi dokumentami złożyły oświadczenie inne niż o treści w tych dokumentach, brak również podstaw dla przyjęcia, iż oświadczenia jak w treści tych dokumentów nie znajdowały odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia w toku postępowania, po złożonym sprzeciwie zakreślającym w istocie zakres dokonywanego rozpoznania i wydanego rozstrzygnięcia było żądanie powoda Przedsiębiorstwa – Usługowo – Budowlanego (...) Sp. z o.o. w P. w stosunku do pozwanej (...) SA w P. o zasądzenie kwoty 149.957,30 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty:

a) 133.284,74 zł od dnia 9.07.2013r. do dnia zapłaty,

b) 16.672,56 zł od dnia 14.06.2013r. do dnia zapłaty.

Ad a)

Kwota 133.284,74 zł stanowiła należność z faktury VAT nr (...) wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 29.05.2013r. stwierdzającego dobrą jakość wykonanych prac, wykonanych zgodnie z umową (projektem i kosztorysem), zawierającym również zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy.

Jak wynika z przedłożonych do akt sprawy, a zestawionych chronologicznie (tabela powyżej) protokołów odbioru wykonanych robót obejmujących pełny przedmiot wykonania umowy z dnia 17.11.2011r. – całość robót objętych przedmiotem tejże umowy została wykonana przez powoda w sposób prawidłowy (jakość dobra).

Poszczególne protokoły robót jeżeli zestawić je i zanalizować czasokresy z nich wynikające, a nadto wartości robót z nich wynikające zwłaszcza zważywszy na ostatni z protokołów z dnia 29.05.2013r. - stanowią w sumie całość zbieżną z kwotą należnego wynagrodzenia ostatecznego przewidzianego umową z dnia 17.11.2011r. Wynagrodzenie z tejże umowy zgodnie z § 10 wynosiło 2.450.000 zł brutto i suma kwot z poszczególnych protokołów po dodaniu sumy podatku VAT daje właśnie tą kwotę (0,22 grosza wyższą). Skoro więc protokoły robót obejmują pełny przedmiot umowy, oznacza to iż pełny przedmiot umowy został odebrany przez pozwanego, jak wynika z protokołów przez osoby ku temu upoważnione, bez zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości. Protokoły odbioru bowiem nie zawierają wskazania żadnych wad, ani usterek, nie zawierając również konieczności ich usunięcia. Tabele uwagi i zastrzeżenia stron są puste. Wniosek z powyższego, iż roboty objęte umową zostały wykonane i odebrane bez zastrzeżeń co do jakości.

Strona pozwana podniosła, iż nie został sporządzony protokół końcowy ponieważ przedmiot umowy został wykonany z zastrzeżeniami co do jakości. Powyższe twierdzenie było jednak lakoniczne, ogólnikowe, a także gołosłowne. Po pierwsze bowiem pozwany nie wskazał żadnych konkretnych wad i usterek w przedmiocie umowy, po drugie nie zawnioskował dla ich wykazania żadnych dowodów. Po trzecie gdyby wady miały miejsce z pewnością ujęte by zostały w protokołach dotychczasowych.

Niemniej jednak nawet jeżeli przyjąć, jak chciał tego pozwany (a ku czemu brak podstaw), iż przedmiot umowy miał wady to nie zwalniało to pozwanego od sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. Zgodnie bowiem z § 11 pkt 10 umowy to w protokole takim należało ująć wymienienie ujawnionych wad oraz decyzję zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycji obniżenia wynagrodzenia wykonawcy.

Tym samym więc nawet w przypadku odmowy odbioru zgodnie z § 11 pkt 6 umowy, zważywszy na wady przewidziane w pkt 1 i 2 pozwany nie był uprawniony do odmowy sporządzenia protokołu, a jedynie w protokole tym zgodnie z treścią § 11 pkt 10 ppkt 6 i 7 winien był ująć wady i decyzje z tym związane.

Sąd Okręgowy podziela zresztą co do obowiązku sporządzenia protokołu odbioru również stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzecznictwie w tym w wyroku z dnia 5.03.1997r. sygn.akt II CKN 28/97 i w wyroku z dnia 7 marca 2013r. sygn.akt II CSK 476/12.

Stosownie do treści § 12 pkt 5 umowy w treści nadanej aneksem nr (...) z dnia 22.03.2013r. łączna wartość brutto odebranych protokołami częściowymi nie mogła przekroczyć 95 % wartości umowy brutto. Niewątpliwie jednak , co jest faktem , łączna wartość dokonanych protokołami odbiorów wyniosła 100 %. Tym samym więc interpretując to racjonalnie należało przyjąć, iż ostatni z tych protokołów, a to z dnia 29.05.2013r. był w istocie protokołem końcowym.

Stosownie do § 12 pkt 4 rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez wykonawcę, przy czym zestawienie to miało być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez zamawiającego.

Otóż wskazać należy, iż zestawienia wartości wykonanych robót dołączane były do każdego z protokołu odbioru wykonanych robót, a na ich podstawie wystawiano faktury i zestawienia te obejmowały łącznie wartość dotychczasowych robót, będąc podpisane przez inspektorów nadzoru i prezesa zarządu pozwanego. Niniejsze miało również miejsce przy fakturze ostatniej, a to (...) z dnia 29.05.2013r. wystawionej na postawie protokołu odbioru z dnia 29.05.2013r., którego część stanowiło właśnie zestawienie obejmujące całość robót (całą wartość robót) i które zostało podpisane przez inspektorów nadzoru i prezesa zarządu pozwanego.

Tym samym należy przyjąć, iż warunki wynikające z umowy zostały spełnione i należność z umowy głównej winna być zapłacona przez pozwanego.

Nawet jednak gdyby przyjąć, iż protokół z dnia 29 maja 2013r. nie był protokołem końcowym to zważywszy na fakt zgłoszenia prac do odbioru przez powoda i bezpodstawnej odmowy sporządzenia odrębnego protokołu odbioru jako końcowego przez pozwanego, aktualnym pozostaje jego zobowiązanie do zapłaty należności w wysokości 133 284,74 zł.

Odnosząc się do argumentacji pozwanego co do braku podstaw dla zapłaty kwoty 16.672,56 zł, to również argumentacja w tym zakresie nie zasługiwała na uwzględnienie. Wskazać bowiem należy, iż kwota ta została naliczona za wykonanie przedmiotu umowy dodatkowej, a to z dnia 22.03.2013r. Na podstawie tejże umowy w § 3 strony ustaliły wynagrodzenie i ustaliły również, iż podstawą dla wystawiania faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego (§ 6 umowy). Niniejsze uregulowanie stanowiło uregulowanie czytelne, wystarczające, a przez to podlegające ocenie jako pełne. Brak bowiem podstaw dla zastosowania dodatkowych rygorów przewidzianych umową z dnia 17.11.2011r. w tym zakresie skoro umowa ta znajdowała zastosowanie tylko w sprawach nieuregulowanych. Kwestię podstawy dla wystawienia faktury umowa dodatkowa natomiast regulowała. Praktykę jej stosowania, a tym samym przyjmowaną przez strony interpretację pokazuje zresztą sposób sporządzenia dokumentacji w zakresie innej umowy dodatkowej, a to z dnia 17.05.2013r. gdzie również protokół obioru robót podpisał wyłącznie prezes zarządu, a więc zamawiający, a należności z tamtej umowy pozwany nie kwestionował. Tym samym należało przyjąć, iż sposób podpisania protokołu odbioru z dnia 14.05.2013r. był zgodny z umową o roboty dodatkowe z dnia 22.03.2013r. a ściślej § 6 tej umowy.

Stąd w ocenie Sądu również należność w żądanej kwocie 16.672,56 zł była zasadna. Dlatego też orzeczono jak w sentencji w pkt I na zasadzie art. 647 kc. W pkt II oddalono powództwo w zakresie przewyższającym ustalone wynagrodzenie w umowie z dnia 17.11.2011r. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc i złożyły się na nie kwota opłaty sądowej od pozwu w wysokości 8.971 zł ( naliczona ¼ od opłaty sądowej od pozwu w zakresie niezaskarżonym oraz pełna kwota opłaty sądowej od kwoty zaskarżonej sprzeciwem) oraz kwota 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ( na podstawie § 6 pkt 7 rozporządzenia MS z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielone przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu), a także 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zarządzenie:

1.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego,

2.  K.: tydzień.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: