Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1885/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2018-10-04

Sygn. akt: I C 1885/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Halina Sekuła

Protokolant:

sekretarz sądowy Dorota Delimata

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I. Zasądza od pozwanego (...) S.A.
w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 12.856,17 zł (dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy) z ustawowymi odsetkami:

1.  od kwoty 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

2.  od kwoty 11.258,17 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy) od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.

II. Nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A.
w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Krośnie:

1.  kwotę 563 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy złote) tytułem opłaty sądowej od rozszerzonego żądanie pozwu,

2.  kwotę 2.798,64 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zaliczki na poczet opinii biegłego.

III. Zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 3.697 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia

Sygn. akt I C 1885/17

UZASADNIENIE

Wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 4 października 2018 r.

Powódka K. D. pozwem z dnia 04.10.2017 r. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w W. na swoją rzecz kwoty 1.600 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19.01.2016 r. do dnia zapłaty, kosztów procesu wg. norm przepisanych oraz dopuszczenia zawnioskowanych dowodów. Wniosła również o zabezpieczenie dochodzonego roszczenia poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność ustalenia wysokości szkody na nieruchomości, jaką poniosła powódka oraz przyczyn jej powstania.

Na uzasadnienie swojego żądania podniosła, że na ścianach jej budynku zauważyła pęknięcia ścian. Wezwana na miejsce firma budowlana stwierdziła, że pęknięcia powstały w wyniku osuwania się ziemi. Proces ten widoczny jest na terenie otaczającym dom. Powódka posiadając umowę ubezpieczenia u pozwanego, zgłosiła zaistniałą szkodę. Strona pozwana decyzją z dnia 18.01.2016 r. odmówiła wypłaty odszkodowania wskazując, że pęknięcia powstały w wyniku osiadania fundamentów. Zdaniem powódki nie jest to prawdą, gdyż dom ma już prawie 50 lat i proces osiadania fundamentów już dawno się zakończył.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie roszczenia, to z uwagi na długotrwałość postępowania, w trakcie, którego chciałaby przeprowadzić prace konieczne polegające na zabezpieczeniu domu przed dalszą degradacją. Wcześniejsze wykonanie tych prac naprawczych uniemożliwiłoby przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ds. budowlanych.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o jego oddalenie w całości, zasądzenie od powódki kosztów postępowania, przeprowadzenia wnioskowanych dowodów.

Zarzucił, że roszczenie powódki jest bezzasadne. Strona pozwana, po zgłoszeniu przez powódkę szkody, przeprowadził postępowanie likwidacyjne w wyniku, którego decyzją z dnia 18.01.2016 r. odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, że przyczyną pęknięć jest osiadanie fundamentów, a należy wykluczyć, aby powstały one na skutek osuwania i zapadanie się ziemi.

Na skutek odwołania K. D. od decyzji dokonał ponownych oględzin miejsca szkody oraz przeanalizował zgromadzoną w sprawie dokumentację. Decyzją ostateczną z dnia 29.03.2016 r podtrzymał decyzję z 18.01.2016 r.. w uzasadnieniu wskazano, że szkoda nie powstała na skutek któregokolwiek z ryzyka z przewidzianego w łączącej strony umowy. Ponadto zakwestionował w całości dołączony do pozwu kosztorys, gdyż niezasadnie zawyża on wartość robót, a także zakres rzeczowy, co w konsekwencji prowadzi do zawyżenia roszczeń powódki.

Postanowieniem z dnia 27.12.2017 r. zabezpieczono roszczenie powódki poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ds. budowlanych, celem ustalenia wysokości szkody na nieruchomości, poniesionej przez powódkę oraz przyczyn jej powstania.

Pismem procesowym z dnia 30.05.2018 r. powódka rozszerzyła żądanie pozwu domagając się zasadzenia na swoją rzecz od pozwanego odszkodowania w kwocie 12.858,17 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19.01.2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu wg. norm przepisanych.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

K. D. na ścianach swojego budynku zauważyła pęknięcia. Firma budowlana, którą wezwała na miejsce szkody stwierdziła, że pęknięcia powstały na skutek osuwania się ziemi.

Powódka posiadała Polisę (...) nr (...) i wobec powyższego zgłosiła do ubezpieczyciela zaistniałą szkodę, domagając się wypłaty odszkodowania.

Strona powodowa przeprowadziła postępowanie likwidacyjne, w ramach którego dokonano oględzin i w oparciu o powyższe wykluczono, aby pęknięcia były spowodowane osuwaniem i zapadaniem się ziemi. Jako przyczynę pęknięć wskazano osiadanie fundamentów, co skutkowało wydaniem decyzji z dnia 18.01.2016 r. odmawiającą wypłaty odszkodowania. Na skutek odwołania się powódki od tej decyzji, ponownie dokonano oględzin przedmiotowej nieruchomości oraz ponownie przeanalizowano zgromadzoną w sprawie dokumentację. Decyzją ostateczną z dnia 29.03.2016 r. podtrzymano decyzję z 18.01.2016 r. wskazując, że zgłoszona szkoda nie powstała na skutek któregokolwiek z ryzyka przewidzianego w łączącej strony umowy.

Zgodnie z § 2 ust. 65 OWU osuwanie się ziemi oznacza – niespowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku; § 2 ust 131 OWU zapadanie ziemi oznacza – obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie; § 2 ust. lit l), m) OWU zdarzenia losowe – osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi.

Dowód :

1.  odpis Polisy (...) – k. 7;

2.  akta szkody – k. 24;

3.  ogólne warunki ubezpieczenia (...) – k. 32-47;

Biegły D. L. (1) po dokonaniu miejsca powstania szkody oraz zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalił, że przyczyna powstałych uszkodzeń są uaktywnione ruchy osuwiskowe zbocza, na którym znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny należący do powódki. Zdaniem biegłego, przyjęcie tezy, że wynikiem powstałych pęknięć ścian jest osiadanie fundamentów w budynku istniejącym ponad 40 lat (w którym nie dokonano nadbudowy lub też innych inwestycji mogących mieć wpływ na zwiększenie obciążeń konstrukcyjnych), jest sprzeczne z logiką i doświadczeniem życiowym i nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w oparciu o ustalenia dokonane w niniejszej sprawie.

Fakt istnienia czynnego osuwiska na terenie zbocza, gdzie usytuowany jest budynek powódki, zdaniem biegłego jest poza wszelką wątpliwością. Na powyższe wskazują takie zjawiska, jak – ukształtowanie terenu wskazujące na możliwość procesów osuwiskowych; przesunięte kręgi studzienne w istniejącej studni nieopodal przedmiotowego budynku; kształt roślinności (drzewa wygięte w charakterystyczny sposób tzw. „haki”), co wskazuje, na co najmniej kilkuletnią już aktywność osuwiskową. Fakt istnienia osuwiska potwierdza również usytuowanie i kierunek pęknięć i zarysowań – z największym natężeniem występują one głównie w jednym narożu budynku, usytuowanym najbliżej zaistniałego osuwiska.

Ponadto biegły ustalił wartość robót budowlanych niezbędnych do usunięcia szkody na kwotę 12.858,17 zł brutto. Wskazane szczegółowo w opinii prace naprawcze są związane jedynie z usunięciem przedmiotowej szkody. Nie stanowią one elementów udoskonalających czy ulepszających obiekt.

Dowód :

1.  opinia biegłego D. L. – k. 52-64;

2.  opinia uzupełniająca biegłego D. L. – k.82-85;

Dowody z dokumentów nie budzą żadnych zastrzeżeń, co do ich rzetelności i wiarygodności i nie były kwestionowane przez strony, dlatego Sąd dał im wiarę.

Opinia biegłego D. L. (3) jest logiczna, fachowa, zbieżna i również zasługuje na wiarę.

Powód początkowo domagał się zasądzenia tytułem odszkodowania kwoty 1.600 zł. Pismem z dnia 30.05.2018 r. (data wpływu – 01.06.2018 r.) rozszerzył żądanie pozwu domagając się zapłaty kwoty 12.858,17 zł , mając na uwadze ustalenia dokonane przez biegłego sądowego.

Zdaniem Sądu ustalone koszty ustalone w opinii biegłego D. L. (1), odnośnie materiałów i robocizny są w pełni wiarygodne.

Stosownie do treści art 805 § kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w zakresie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie – przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art 805 § 2 pkt1).

W niniejszej sprawie żadna ze stron nie negowała istnienia między nimi obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. Pozwany kwestionował przyczyny powstania szkody w nieruchomości K. D., w postaci pęknięć ścian oraz kosztorysu prac zmierzających do jej likwidacji.

(...) wykluczał, aby pęknięcia spowodowane zostały przez osuwanie czy zapadanie się ziemi. Powodem, według pozwanego, powstania szkody było osiadanie fundamentów budynku, a takiego ryzyka nie przewiduje łącząca strony umowa.

Jednakże z opinii biegłego D. L. (1) jasno wynika, że osiadanie fundamentów ponad 40-letniego budynku należy wykluczyć.

Biegły w sposób precyzyjny wyjaśnił przyczyny pęknięć ścian budynku – osuwanie się ziemi, a takie ryzyko objęte jest Polisą (...) nr (...) (pkt II, ppkt 2 polisy oraz § 2 ust. lit l), m) OWU zdarzenia losowe – osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi). Biegły również wskazał wartość prac zmierzających do usunięcia powstałej szkody, odnośnie których strona pozwana miała zastrzeżenia. Jednakże odnośnie odpowiedzi na te zarzuty przez biegłego, który opinię w tym zakresie podtrzymał, nie odniosła się.

W świetle powyższego, zdaniem Sądu roszczenie powódki jest w pełni uzasadnione i dlatego zasądzono na rzecz K. D. od pozwanego (...) S.A. kwotę Zasądza od pozwanego (...) S.A.
w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 12.856,17 zł z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1.600 zł od dnia 19.01.2016 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.258,17 zł od dnia 01.06.2018 r. do dnia zapłaty.

Odsetki od kwoty 1.600 zł zostały zasadzone od dnia następnego po wydaniu decyzji odmawiającej wypłatę odszkodowania, zaś od pozostałej kwoty - 11.258,17 zł, od dnia wpływu rozszerzonego żądania pozwu.

Orzeczenie o kosztach znajduje uzasadnienie w treści art 98 kpc.

Sędzia :

Z..

1.  (...)

(...)

(...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Sekuła
Data wytworzenia informacji: