Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1243/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-01-22

Sygn. akt: I C 1243/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r.

sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko A. K. (1)

o zapłatę kwoty 37 047,09 zł

I.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 37047, 09 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści siedem złotych 09/100) z ustawowymi odsetkami płatnymi od dnia 05 sierpnia 2015 do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 4270 zł (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 22 stycznia 2016

Strona powodowa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. K. (1) kwoty 37047,09 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód podniósł, że przedmiotowa wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwanego umowy kredytu nr (...) z G. (...) Bankiem, którego to kredytu pozwany nie spłacał. W dniu 29 września 2014 G. (...) Bank dokonał przelewu przysługującej mu wobec pozwanego wierzytelności na rzecz powoda, w związku z czym powód uzyskał legitymacje procesową czynną. Powód wystąpił do pozwanego z próbą polubownego odzyskania należnej mu kwoty, jednakże nie przyniosło to skutku. Zaległość pozwanego wobec powoda przedstawia się następująco: 19330,78 zł stanowi kwotę niespłaconego kapitału, 17036,77 zł stanowią odsetki, zaś 679,54 zł są to koszty dochodzenia roszczenia naliczone przez powoda.

Pozwany sprzeciwem od nakazu zapłaty (k.30-32) zaskarżył nakaz zapłaty w całości i zarzucił brak podstaw do jego wydania. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zarzucił, że z tego samego tytułu zostały wydane nakazy zapłaty, następnie zaopatrzone w klauzule wykonalności, na które pozwany nie wnosił sprzeciwu, a następnie komornik przy SR w Przemyślu A. B. prowadziła kilka postępowań egzekucyjnych, które skończyły się umorzeniami ze względu na bezskuteczność egzekucji. Po jakimś czasie na podstawie tych samych tytułów wykonawczych egzekucję wobec pozwanego wszczął w kilku postępowaniach egzekucyjnych komornik przy SR dla Łodzi- Widzewa P. P.; te postępowania egzekucyjne również skończyły się umorzeniami ze względu na bezskuteczność egzekucji. Zdaniem pozwanego nie można dwa razy wydawać nakazu zapłaty z tej samej sprawy, skoro sprawy zostały umorzone przez kolejnego komornika.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny i zważył, co następuje:

W dniu 24 lipca 2009 pozwany A. K. (1) zawarł z (...) Bank SA w K. umowę kredytu konsumpcyjnego nr (...); (...) Bank SA w K. przekształcił się w (...) Bank SA w W.. Ponieważ pozwany nie spłacał należności wynikających z wyżej opisanej umowy kredytu (...) Bank SA w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny i w grudniu 2011 roku wystąpił do Sądu Rejonowego w Krośnie o nadanie klauzuli bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...). Sąd Rejonowy w Krośnie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 (w sprawie I Co 2359/11) nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...).

Na podstawie tytułu wykonawczego stanowiącego bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), któremu klauzulę wykonalności nadał SR w Krośnie postanowieniem z 30 grudnia 2011, egzekucję prowadził z wniosku wierzyciela (...) Banku SA w W. komornik przy SR w Przemyślu A. B. w sprawie Km 437/12; postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Następnie z tego samego tytułu wykonawczego egzekucję wszczął z wniosku wierzyciela (...) Banku SA w W. komornik przy SR dla Łodzi – Widzewa w Łodzi P. P. w sprawie Km 131359/13; egzekucja w tej sprawie prowadzona jest do chwili obecnej.

W dniu 29 września 2014 (...) Bank SA w W. dokonał zbycia na rzecz U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. umową nr (...) wierzytelności wynikającej z umowy kredytu nr (...) z dnia 24 lipca 2009.

Pozwany A. K. (1) nie spłacał wobec pierwotnego wierzyciela, a następnie obecnego powoda należności wynikającej z wyżej opisanej umowy kredytu.

Wyżej opisany stan faktyczny sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:

- akt komornika przy SR dla Łodzi – Widzewa w Łodzi P. P. Km 131359/13, a w szczególności wniosku egzekucyjnego (k. 1), tytułu wykonawczego (k.5),

- akt komornika przy SR w Przemyślu A. B. Km 437/12 a w szczególności wniosku egzekucyjnego (k. 1), postanowienia z dnia 29 czerwca 2012 (k.51),

- akt SR w Krośnie I Co 2359/11, a w szczególności wniosku (k.2), (...) (k.3), postanowienia z 30 grudnia 2011 (k. 20),

- umowy kredytu konsumpcyjnego nr (...) (k. 3-6),

- umowy przelewu wierzytelności nr (...) z 29 września 2014 wraz z załącznikiem nr 1 (k.7-9),

- zeznań pozwanego (k.58-59).

Wyżej opisanym dowodom sąd dał wiarę w całości jako logicznym, spójnym i wzajemnie się uzupełniającym oraz nie kwestionowanym przez strony.

Zgodnie z przepisem art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, a wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W niniejszej sprawie pierwotny wierzyciel (...) Bank SA w W. umową przelewu wierzytelności nr (...) z dnia 29 września 2014 przeniósł skutecznie na powoda wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy kredytu konsumpcyjnego nr (...) zawartego 24 lipca 2009. Wysokość zobowiązania pozwanego wobec powoda wynika z przedłożonego załącznika nr 1 i nie była przez pozwanego kwestionowana.

Należy zauważyć, że powód nie dysponuje wobec pozwanego żadnym tytułem wykonawczym. Bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), któremu następnie SR w Krośnie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie I Co 2359/11 nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) Bank SA w W. został wydany na rzecz banku i nie może stanowić podstawy egzekucji innego podmiotu niż bank, w szczególności funduszu jakim jest powód w niniejszej sprawie. Stąd też zasadnym było wytoczenie przez powoda powództwa w niniejszej sprawie, jeśli powód chciał uzyskać wobec pozwanego tytuł egzekucyjny uprawniający go do egzekucji.

Mając powyższe na względzie sąd orzekł jak w punkcie I wyroku na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Orzeczenie o odsetkach znajduje uzasadnienie w treści przepisów art. 481 i 482 kc.

Orzeczenie o kosztach jak w punkcie II wyroku ma uzasadnienie w treści przepisów art. 98 kpc oraz § 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…). W szczególności na zasądzoną kwotę 4270 zł składają się:

- 17 zł tytułem opłaty administracyjnej od pełnomocnictwa,

- 1853 zł tytułem opłaty od pozwu,

- 2400 zł tytułem kosztów zastępstwa radcy prawnego.

ZARZĄDZENIE

1.  Wyrok z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu A. K.,

2.  K.. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: