Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 477/16 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-07-26

Sygn. akt I C 477/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2016r.

Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Jawień

Protokolant Anna Lenik

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w G.

przeciwko T. P. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego T. P. (1) na rzecz powoda (...) S.A. w G. kwotę 1.282,98 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 98/100) z odsetkami ustawowymi liczonymi od:

- kwoty 669,38 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 38/100) od dnia 24 września 2012 r. do dnia zapłaty,

- kwoty 613,60 zł (słownie: sześćset trzynaście złotych i 60/100) od dnia 24 września 2012 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego T. P. (1) na rzecz powoda (...) S.A. w G. kwotę 407 zł (słownie: czterysta siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III.  przyznaje kuratorowi procesowemu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego T. P. (1) M. K. (1) kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia.

Sędzia:

Sygn. akt I C 477/16

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok

2.  kal. 21 dni

3.  po prawomocności wyroku wykonać pkt III

(...).VII.2016 r.

Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie

z dnia 26 lipca 2016r., sygn. akt I C 477/16

W dniu 4.V.2015 r. powód (...) S.A. w G. wniósł do Sądu Rejonowego w Krośnie przeciwko pozwanemu T. P. (1) pozew o zapłatę kwoty 1.282,98 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od:

1. kwoty 669,38 zł od dnia 24.IX.2012 r. do dnia zapłaty,

2. kwoty 613,60 zł od dnia 24.IX.2012 r. do dnia zapłaty,

wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 180 zł.

Powód (...) S.A. w G. wystąpił nadto o ustanowienie dla pozwanego T. P. (1) kuratora procesowego zgodnie z art.
144 k.p.c.

W uzasadnieniu okoliczności faktycznych naprowadzonych w pozwie powód (...) S.A. w G. podał, że zawarł z pozwanym w dniu 30.III.2012 r. umowę o świadczenie usług internetu, radia i telewizji kablowej na warunkach promocyjnych: (...), CK+ - 2012”, „ Internet + bez ograniczeń III EF”, z której warunków pozwany nie wywiązał się . Po stronie pozwanego T. P. (1) powstała zaległość w płatności za powyższe usługi, co spowodowało wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 31.VIII.2012 r. Mimo wezwań do zapłaty pozwany nie uregulował względem powoda kwoty dochodzonej pozwem ( k. 1 – 2 ).

Powód (...) S.A. w G. w uzasadnieniu pozwu uprawdopodobnił też, że miejsce pobytu pozwanego T. P. (1) nie jest znane, co dodatkowo wykazał jeszcze w piśmie z dnia 18.IX.2015 r.
( k. 2 i k. 38 – 39 ).

Dla pozwanego T. P. (1) zarządzeniem z dnia 21.III.2016 r. ustanowiony został kurator procesowy w osobie M. K. (1) – aplikanta adwokackiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w R. ( k.50 ), który w dniu 6.VI.2016 r. złożył odpowiedź na pozew.

W odpowiedzi na pozew kurator procesowy nieznanego z miejsca pobytu T. P. (1) wystąpił o:

1. oddalenie powództwa,

2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu wg norm procesowych, w tym kosztów należnych kuratorowi procesowemu.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew kurator procesowy nieznanego
z miejsca pobytu pozwanego wskazał, że mimo podjętych starań nie udało się ustalić aktualnego miejsca pobytu pozwanego, a tym samym zasadnym było wystąpienie o oddalenie powództwa ( k. 61 – 62).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 30.III.2012 r. pozwany T. P. (1) zawarł z powodem (...) S.A. w G. umowę abonencką o świadczenie usług internetu oraz radia i telewizji kablowej na warunkach promocyjnych: (...) - 3 „Internet + bez ograniczeń III EF”, (...), CK+ - 2012”.

Z mocy postanowień Regulaminu (...) - 3 „Internet + bez ograniczeń III EF” pozwany T. P. (1) otrzymał rabat w opłacie za podłączenie do sieci ( aktywację ), jak też rabat w opłacie za abonament za korzystanie z usług (...) ( § 2 ust. 1 lit. a) i lit. b)).

Stosownie zaś do Regulaminu (...), CK+ - 2012” pozwany T. P. (1) uzyskał rabat w jednorazowej opłacie za podłączenie do sieci ( aktywacja) usługi radia i telewizji (...) raz rabat
w opłatach abonamentowych za korzystanie z usług radia i telewizji (...) ( § 2 ust. 1 lit. a) i lit. b)).

Pozwany T. P. (1) mimo przyjętego na siebie zobowiązania terminowego wnoszenia na rzecz powoda opłat abonamentowych w wysokości wynikającej z faktur, nie czynił temu zadość już w 2012 r.

Powód (...) S.A. w G. skutkiem takiego stanu rzeczy wypowiedział pismem z dnia 9.VIII.2012 r. umowę ze skutkiem na dzień 31.VIII.2012 r., w którym to piśmie wskazał kwotę zadłużenia 343,35 zł. Następnie wezwaniem do zapłaty z dnia 18.III.2013 r. i z dnia 17.IV.2013 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 2.126,33 zł tytułem zapłaty za usługi telekomunikacyjne oraz kar umownych.

Pozwany T. P. (1) nie uczynił zadość powyższemu żądaniu.

( dowód: umowa abonencka z dnia 30.III.2012 r. o świadczenie usług internetu oraz radia i telewizji kablowej na zasadach promocyjnych: Regulamin 2012/006 (...), CK+ - 2012”, „ Internet + bez ograniczeń III EF”, i Regulamin (...), CK+ - 2012” k. 10 – 13), pismo z dnia 9.VIII.2012 r. – rozwiązanie umowy k. 16, noty księgowe z dnia 31.VIII.2012 r. k. 14 – 15, przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 18.III.2013 r. k. 18 oraz
z dnia 17.IV.2013 r. k.17 wraz z dowodami doręczenia).

Powyższych ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie dowodów wyżej przytoczonych, które w całości stanowiły dowody z dokumentów. Pozwany T. P. (1) reprezentowany przez kuratora procesowego prawdziwości tychże nie kwestionował, jak też będąc pouczonym o art. 207 k.p.c., art. 217 k.p.c., art. 229 k.p.c., art. 230 k.p.c. w zw. z art.13§2 k.p.c., nie formułował wniosków dowodowych ( k. 70 i k. 74).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią § 3 ust. 7 i ust. 5 Regulaminu (...) - 3 „Internet + bez ograniczeń III EF”, prowadzony przez powoda (...) S.A. w G. w przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu opłat za świadczone usługi internetowe powód miał prawo rozwiązać umowę
o świadczenie usług, co po stronie pozwanego powodowało utratę wszelkich korzyści z umowy wynikających i rodziło obowiązek zapłaty na rzecz powoda odszkodowania w wysokości nie przekraczającej ulgi przyznanej, określonej
w § 2 ust. 4, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy abonenckiej w promocji do dnia jej rozwiązania.

Powód (...) S.A. w G. wskazał, że była to kwota
613,60 zł ujawniona w nocie obciążeniowej z dnia 31.VIII.2012 r. ( k. 15).

Z kolei zgodnie z § 2 ust. 10 w zw. z § 2 ust. 6 Regulaminu (...)
(...), CK+ - 2012” w przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu opłat za świadczenie usług radia i telewizji (...), wynoszących co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy, powód miał prawo zaprzestać świadczenia usług, rozwiązać umowę z pozwanym i domagać się zapłaty odszkodowania
w wysokości nie przekraczającej ulgi przyznanej pozwanemu a określonej w § 2
ust. 4 pomniejszonej o proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

W nocie księgowej z dnia 31.VIII.2012 r. powód (...) S.A. w G. podał, że jest to kwota 669,39 zł ( k.14).

Pozwany T. P. (1) pod umową abonencką z dnia 30.III.2012 r. złożył swój własnoręczny podpis, w ten sposób akceptując warunki umowy.

Również w pełni zaakceptował postanowienia:

Regulamin (...)-3 „ Internet + bez ograniczeń III EF”,
i Regulamin (...), CK+ - 2012”, które stały się integralną częścią ww. umowy (k. 10 – 13 ).

Z dowodów zaoferowanych rzez powoda (...) S.A.
w G. wynika, że pozwany T. P. (1) z postanowień umowy abonenckiej
z dnia 30.III.2012 r. nie wywiązał się, co dało powodowi prawo do jej rozwiązania, a następnie wezwania pozwanego do zapłaty 613,60 zł i kwoty 669,38 zł, z powołaniem się na art. 57 ust.6 ustawy z dnia 16.VII.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne ( Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Pozwany T. P. (1) względem powoda (...) S.A. w G. kwot ww. nie uregulował, jak też nie wykazał ( art. 6 k.c.), by kwoty go nie obciążały.

Zgodnie a art. 353 1 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości ( naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Z kolei stosownie do art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający zwyczajowi.
W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania wierzyciel ( § 2 art. 354 k.c.).

Powód (...) S.A. w G. i pozwany T. P. (1) umową abonencką z dnia 30.III.2012 r. zawarli wg reguły powyższych art.k.p.c., zobowiązując się do wykonania jej postanowień. Pozwany z przyczyn sobie tylko wiadomych zaniechał wnoszenia opłat za usługi przez powoda świadczone, doprowadzając do powstania zaległości w kwocie 1.282,98 zł.

Mając na uwadze powyższe Sąd, w oparciu o przepisy prawa już wyżej wskazane orzekł jak w pkt I. wyroku. Orzeczenie zawarte w pkt II. i III. wyroku znajduje uzasadnienie w art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.XI.2013 r., w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych w sprawie cywilnej ( Dz.U. z 2013 r. poz.1476 ).

Sędzia

(...).VIII.2016 r.

Sygn. akt. I C 477/16

ZARZĄDZENIE

1)  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

- kuratorowi procesowemu nieznanego z miejsca pobytu pozwanego
T. P.M. K.

2) K.. 14 dni;

Sędzia

Kr. 4.VIII.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Jawień
Data wytworzenia informacji: