Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 704/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-10-11

Sygn. akt I ACz 704/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa I. R. Sp. z o.o w R.

przeciwko K. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego - Wydziału VI Gospodarczego
w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt VI GC 242/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie .

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy, dokonując oceny dokumentów przedłożonych przez powoda mających uzasadnić żądanie zwolnienia go od kosztów sądowych ( bilans sporządzony na dzień 31.05.2013 r. i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.05.2013 r.) – stwierdził, że powód nie spełnia warunków do zwolnienia go z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ( art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W zażaleniu na to postanowienie powód domagał się jego zmiany i zwolnienie powoda od kosztów sądowych, względnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Skarżący zarzucił naruszenie art. 103 u.k.s.c.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie jest nietrafne. W jego uzasadnieniu powód niemal dosłownie powtórzył i przytoczył te wszelkie argumenty, które zawarł już uprzednio w uzasadnieniu swego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jak sam podkreślił skarżący, powołując stosowne postanowienie Sądu Najwyższego osoba prawna wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych obowiązana jest przedstawić dokumenty, które pozwalają określić jej sytuację majątkową .

To od strony zależy, jakie dokumenty przedstawia sądowi dla uzasadnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd nie ma z kolei obowiązku wzywać strony do przedkładania jeszcze innych, dalszych dokumentów mających obrazować stan majątkowy i finansowy osoby prawnej . Sąd ocenia to, co przedstawia strona .

Powód przedstawił tylko dwa dokumenty wyżej wymienione .

Sąd Okręgowy dokonując oceny i analizy tych dokumentów stanął na stanowisku, że po stronie powoda nie zachodzą przesłanki z art. 103 u.k.s.c.

Sąd Apelacyjny to stanowisko podziela .

Do powoda należy wybór w jakiej kolejności zaspakajać swoje zobowiązanie finansowe , które obejmują także obowiązek uiszczania opłat sądowych.

Powód nie przedłożył wyciągów z kont bankowych ani raportów kasowych. Nie wskazał też, by doszło do zajęć komorniczych , co uniemożliwiałoby korzystanie z rachunków bankowych i ze zgromadzonych na nich środków finansowych .

Nie ma też przeszkód , by w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej powód zaciągnął kredyt na ten cel .

Reasumując powyższe – Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie działając na podstawie art. 397 § 2 kpc w związku z art. 385 kpc .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko
Data wytworzenia informacji: