Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 612/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2016-12-13

Sygnatura akt I C 612/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 22-11-2016 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki

Protokolant: sekr.sąd. Jarosław Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 8-11-2016 r. w Koninie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w W.

przeciwko P. K. (1) i B. K. (1)

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) solidarnie na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 122.708 zł 55 gr (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 108.806 zł 85 gr (sto osiem tysięcy osiemset sześć złotych osiemdziesiąt pięć gorszy) od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty zastrzegając pozwanej B. K. (1) prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie jej odpowiedzialności do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K. ul. (...), o powierzchni (...) ha, oznaczonej numerem działki (...), dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą nr (...) i nieruchomości położonej w K., o powierzchni (...) ha, oznaczonej numerem działki (...), dla której Sąd Rejonowy w K.prowadzi księgę wieczystą nr (...) oraz udziału w prawie własności budynków tam się znajdujących.

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie w stosunku do pozwanej B. K. (1).

3.  Umarza postępowanie w części dotyczącej roszczenia powoda (...) Bank (...) S.A. w W. o zasądzenie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) solidarnie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 122.708 zł 55 gr od dnia 19.01.2016r.

4.  Nie obciąża pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kosztami procesu.

5.  Nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

SSO Andrzej Nawrocki

Sygn. akt I C 612/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank (...) SA w W. wniósł początkowo o zasądzenie solidarnie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kwoty 122.708 zł 55 gr, na którą składają się: - kwota 122.708 zł 55 gr z tytułu kapitału kredytu; - kwota 6.970 zł 32 gr z tytułu odsetek umownych, naliczonych zgodnie z Regulaminem od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 3.10.2014r. do dnia rozwiązania umowy, tj. do dnia 16.04.2015r.; - kwota 400 zł z tytułu naliczonych zgodnie z Regulaminem oraz (...) Bank (...) SA w W.; - kwota 6.531 zł 38 gr z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy, tj. od dnia 17.04.2015r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg baku wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 122.708 zł 55 gr naliczonymi od dnia następnego po dniu wystawienia wyciągu z ksiąg banku, tj. od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty, a także zasądzenie solidarnie id pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu powód wywodził, iż w dniu 19.09.2011r. utworzony został bank (...) SA, który na zasadach określonych w art. 42 a Prawa bankowego wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego wierzyciela (...) SA Oddział w Polsce, natomiast w dniu 31.12.2012r. powód – jako spółka przejmująca – połączył się z (...) SA – jako spółka przejmowana w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. Nadto powód wskazał, iż w dniu 28.05.2008r. została zawarta z pozwanym P. K. (1) umowa Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...), a następnie strony zawarły porozumienie nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego. Wobec powyższego, iż pozwani nie wywiązywali się należycie ze swoich zobowiązań, to powód przesłał pozwanym wypowiedzenie tej umowy datowane na dzień 2.03.2015r., z zachowaniem 31 dniowego okresu wypowiedzenia, w związku przedmiotowa umowa uległa rozwiązaniu, a całe roszczenie stało się wymagalne. Pozwani przedsądowym wezwaniem do zapłaty z dnia 2.04.2016r. zostali wezwani do spełnienia świadczenia, jednakże do dnia dzisiejszego nie uregulowali całości dochodzonego roszczenia (k.2-7).

Pozwani P. K. (1) i B. K. (1) w odpowiedzi na pozew wskazali, iż nie wnoszą sprzeciwu do pozwu o zapłatę kwoty kredu, jak również wnieśli o zwolnienie ich z kosztów procesu. Pozwani wskazali, iż nie są wstanie spłacać rat kredytu ze względu na trudną sytuację materialną, przy czym obecnie pozwani mają zadłużenie w wieli bankach, jak również są prowadzone wobec nich postępowania egzekucyjne. Nadto pozwana B. K. (1) wskazała, iż nie pracuje i nie ma stałego źródła utrzymania. Natomiast pozwany P. K. (1) wskazał, iż do listopada 2014r. prowadził działalność gospodarczą, a obecnie jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku (k.66,67-68).

W toku procesu powód (...) Bank (...) SA w W. zmienił żądanie i w piśmie z dnia 9.08.2016r. powód wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kwoty 122.708 zł 55 gr, na którą składają się: - kwota 108.806 zł 85 gr z tytułu kapitału kredytu; - kwota 6.970 zł 32 gr z tytułu odsetek umownych, naliczonych zgodnie z Regulaminem od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 3.10.2014r. do dnia rozwiązania umowy, tj. do dnia 16.04.2015r.; - kwota 400 zł z tytułu opłat naliczonych zgodnie z Regulaminem oraz (...) Bank (...) SA w W.; - kwota 6.531 zł 38 gr z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy, tj. od dnia 17.04.2015r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg baku, tj. do dnia 18.01.2016r. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 108.806 zł 85 gr naliczonymi od dnia następnego po dniu wystawienia wyciągu z ksiąg banku, tj. od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty (k.86,101).

Pozwani P. K. (1) i B. K. (1) uznali powództwo w całości i wnieśli o nieobciążanie ich kosztami procesu (k.100, 101).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 28.05.2008r pomiędzy (...) SA w W., a pozwanym P. K. (1) – prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą FIRMA (...) P. K. (1) w K. – została zawarta umowa Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...), dotycząca kredytu w kwocie 90.000 zł (dowód: k.21-25).

W dniu 13.08.2008r pomiędzy (...) SA w W., a pozwanym P. K. (1) – prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą FIRMA (...) P. K. (1) w K. – została zawarta Umowa o Kredyt Bezpieczny (dowód: k.26-32).

W dniu 9.02.2011r pomiędzy (...) SA w W., a pozwanym P. K. (1) – prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą FIRMA (...) P. K. (1) w K. – została zawarta Umowa L. Bieżącej nr (...) (dowód: k.26-32).

Pozwany P. K. (1) posiadał zadłużenia z tytułu powyższych umów zawartych z (...) SA w W., które na dzień 5.04.2012r. wynosiło: - z tytułu umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) kwotę 69.304 zł 98 gr; - z tytułu Umowy o Kredyt Bezpieczny z dnia 13.08.2008r. kwotę 25.794 zł 04 gr: - z tytułu Umowy L. Bieżącej nr (...) kwotę 26.505 zł 11 gr (dowód: k.26-32).

W dniu 13.04.2012r. pomiędzy (...) SA w W., a pozwanym P. K. (1) – prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą FIRMA (...) P. K. (1) w K. – zostało zawarte porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego udzielonego na podstawie Umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku. Zgodnie z § 1 pkt.4 tego porozumienia pozwany oświadczył, że uznaje roszczenia Banku z tytułu umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) oraz z tytułu Umowy o Kredyt Bezpieczny z dnia 13.08.2008r. i z tytułu Umowy L. Bieżącej nr (...) co do zasady oraz co do wysokości zadłużenia. Natomiast z § 2 pkt.1 tego porozumienia wynikało, że celem umowy była konsolidacja i restrukturyzacja powyższego zadłużenia związanego z działalnością gospodarczą na zasadach określonych w porozumieniu, umowie oraz Regulaminie i odzyskanie przez pozwanego zdolności regulowania jego zobowiązań. W § 6 pkt.2 tego porozumienia jako zabezpieczenie spłaty ostatecznej kwoty restrukturyzacji została ustanowiona hipoteka umowna w łącznej kwocie w chwili złożenia wniosku o wpis do kwoty 243.300 zł na: - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami użytkowanymi na gruncie stanowiącym własność użytkownika położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkami i urządzeniami użytkowanymi na gruncie stanowiącym własność użytkownika położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K. (dowód: k.26-32).

Pozwany P. K. (1), w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności (...) SA w W. wynikającego z zawartego w dniu 13.04.2012r. porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 243.300 zł, również w dniu 13.04.2012r. złożył oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, przy czym oświadczenie to dotyczyło: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.. Również pozwana B. K. (1), w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, w dniu 13.04.2012r. złożyła oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, przy czym oświadczenie to pozwana złożyła jako współwłaściciel nieruchomości i dotyczyło ono: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.. W tym oświadczeniu dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji z dnia 13.04.2012r. pozwany P. K. (1) i pozwana B. K. (1) oświadczyli, że poddają się egzekucji z ograniczeniem do ww. nieruchomości oraz wyrazili zgodę na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 243.300 zł (dowód: k.33-34).

W dniu 19.04.2012r. do Sądu Rejonowego w K. V Wydział Ksiąg Wieczystych wpłynął wniosek o dokonanie w księgach wieczystych (...) wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 243.300 zł na rzecz (...) SA w W. na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z zawartego w dniu 13.04.2012r. porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego udzielonego na podstawie Umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku, przy czym taki wpis został dokonany w dniu 23.04.2012r. (dowód: k.110-112,122v akt księgi wieczystej (...) oraz k.79 akt księgi wieczystej (...)).

W dniu 31.12.2012r. powód – jako spółka przejmująca – połączył się z (...) SA – jako spółka przejmowana w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh (bezsporne).

Powód pismem z dnia 3.02.2015r. poinformował pozwaną B. K. (1), że Umowa Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) z dnia 28.05.2008r. wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku wraz z późniejszymi zmianami została wypowiedziana, z zachowaniem 31 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym pozwana została także poinformowana jako dłużnik rzeczowy, że okres wypowiedzenia upływa w dniu 16.04.2015r., a zadłużenie wynosi 114.859 zł 52 gr (dowód: k.35-36). Powód pismem z dnia 2.03.2015r. wypowiedział pozwanemu P. U. Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) z dnia 28.05.2008r. wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku wraz z późniejszymi zmianami, wskazując iż okres wypowiedzenia upływa w dniu 16.04.2015r., a zadłużenie wynosi 114.859 zł 52 gr (dowód: k. 37-42).

Powód w dniu 18.01.2016r wystawił wyciąg z ksiąg bankowych nr (...), stwierdzając w nim, że pozwani P. K. (1) i B. K. (1) jako dłużnicy solidarni, z tytułu Umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) z dnia 28.05.2008r., a następnie zmienionej porozumieniem nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego udzielonego na podstawie Umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku, mają zapłacić kwotę 122.708 zł 55 gr, na którą składają się: - kwota 108.806 zł 85 gr z tytułu kapitału kredytu; - kwota 6.970 zł 32 gr z tytułu odsetek umownych, naliczonych zgodnie z Regulaminem od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 3.10.2014r. do dnia rozwiązania umowy, tj. do dnia 16.04.2015r.; - kwota 400 zł z tytułu opłat naliczonych zgodnie z Regulaminem oraz (...) Bank (...) SA w W.; - kwota 6.531 zł 38 gr z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy, tj. od dnia 17.04.2015r. do dnia 31.12.2015r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg baku (dowód: k.43-44).

Powód przedsądowym wezwaniem do zapłaty z dnia 18.02.2016r. wezwał pozwanego do natychmiastowej zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, wskazując w tym wezwaniu, że stan zadłużenia na dzień 18.02.2016r. wynosił 123.334 zł 56 gr (dowód: k.46). Natomiast przedsądowym wezwaniem do zapłaty z dnia 2.04.2016r powód wezwał pozwaną do natychmiastowej zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, wskazując w tym wezwaniu, że stan zadłużenia na dzień 2.04.2016r wynosił 124.252 zł 71 gr (dowód: k.45).

Pozwana B. K. (1), która wcześniej pomagała pozwanemu P. K. (1) w prowadzeniu działalności gospodarczej, obecnie nie pracuje i od dnia 4.08.2016r. jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pozwana obecnie leczy się u onkologa oraz endokrynologa i na leki wydaje kwotę około 200 zł miesięcznie. Natomiast pozwany P. K. (1) do 2014r. prowadził działalność gospodarczą – hurtową sprzedaż chemii profesjonalnej, jednakże zaprzestał jej prowadzenia, ż uwagi kryzys gospodarczy oraz z uwagi na kradzież. Pozwany P. K. (1) od dnia 29.12.2014r. jest zarejestrowany jako bezrobotny, obecnie bez prawa do zasiłku. Pozwany leczy się z powodu cukrzycy, dny moczanowej oraz nadciśnienia i na leki wydaję kwotę około 100 zł miesięcznie. Pozwany P. K. (1) pracuje dorywczo, np. sprzedając ziemniaki na rynku i z tego tytułu otrzymuje 10-15 zł za dzień pracy. Pozwani mają na swoim utrzymaniu córkę, która ma 18 lat i uczy się, przy czym pozwanym w utrzymaniu pomagają ich rodzice, przekazując kwoty w zależności od potrzeb, mniej więcej 1.000 zł (dowód: k.75-77; zeznania pozwanego P. K. k.100v i zeznania pozwanej B. K. k.100).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: zeznań pozwanego P. K. (1) (k.100v) i pozwanej B. K. (1) (k.100) oraz dokumentów: kserokopii odpisu z KRS nr (...) (k.11-20), kserokopii umowa Obrotowego Kredytu Firmowego z dnia 28.05.2008r nr (...) (k.21-25), kserokopii porozumienia z dnia 13.04.2012r. nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego (k.26-32), kserokopii oświadczenia dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji z dnia 13.04.2012r. (k.33-34), kserokopii pisma powoda z dnia 3.02.2015r. skierowanego do pozwanej dotyczących wypowiedzenia umów (k.35-36), kserokopii pisma powoda z dnia 2.03.2015r. skierowanego do pozwanego dotyczących wypowiedzenia umów (k.37-42), wyciągu z ksiąg bankowych z dnia 18.01.2016r nr (...) (k.43-44), kserokopii przedsądowych wezwań do zapłaty z dnia 2.04.2016r. i z dnia 18.02.2016r. (k.45,46), kserokopii decyzji Starosty K. z dnia 4.08.2016r. i z dnia 29.12.2014r. (k.75,76), kserokopii recept pozwanego (k.77), a także dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w K. nr (...) i nr (...).

Sąd dał wiarę w całości zeznaniom pozwanych P. K. (1) i B. K. (1), gdyż zeznania te są jasne, logiczne, wzajemne się uzupełniają i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wartość dowodowa dokumentów zaliczonych w poczet dowodów nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje :

Powód (...) Bank (...) SA w W. ostatecznie wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kwoty 122.708 zł 55 gr, na którą składają się: - kwota 108.806 zł 85 gr z tytułu kapitału kredytu; - kwota 6.970 zł 32 gr z tytułu odsetek umownych, naliczonych zgodnie z Regulaminem od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia 3.10.2014r. do dnia rozwiązania umowy, tj. do dnia 16.04.2015r.; - kwota 400 zł z tytułu opłat naliczonych zgodnie z Regulaminem oraz (...) Bank (...) SA w W.; - kwota 6.531 zł 38 gr z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od kwoty kapitału kredytu za okres od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy, tj. od dnia 17.04.2015r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1.01.2016r. do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg baku, tj. do dnia 18.01.2016r. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 108.806 zł 85 gr naliczonymi od dnia następnego po dniu wystawienia wyciągu z ksiąg banku, tj. od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty. Powód wskazał, iż roszczenie swoje wywodzi z zawartej z pozwanym P. K. (1) w dniu 28.05.2008r. umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) oraz z zawartego ze stronami w dniu 13.04.2012r. porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w dniu 13.04.2012r. zostało zawarte porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego udzielonego na podstawie Umowy Obrotowego Kredytu Firmowego nr (...) wraz z konsolidacją innych kredytów zaciągniętych w Banku, jednakże zostało ono zawarte jedynie przez pozwanego P. K. (1) i pozwana B. K. (1) nie była stroną tego porozumienia.

Nadto z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż pozwany P. K. (1), w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, wynikającego z zawartego w dniu 13.04.2012r. porozumienia nr (...) o restrukturyzacji kredytu firmowego w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 243.300 zł, również w dniu 13.04.2012r. złożył oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji, przy czym oświadczenie to dotyczyło: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.. Również pozwana B. K. (1), w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, w dniu 13.04.2012r. złożyła oświadczenie dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji, przy czym oświadczenie to pozwana złożyła jako współwłaściciel nieruchomości i dotyczyło ono: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.. W tym oświadczeniu dłużnika hipotecznego o poddaniu się egzekucji z dnia 13.04.2012r. pozwany P. K. (1) i pozwana B. K. (1) oświadczyli, że poddają się egzekucji z ograniczeniem do powyższych nieruchomości.

W świetle powyższych okoliczności należy zdaniem Sadu uznać, iż takie oświadczenie pozwanej B. K. (1) - jako dłużnika hipotecznego z dnia 13.04.2012r. o poddaniu się egzekucji winno być potraktowane jako kumulatywne przystąpienie do długu, które polega na tym, iż do istniejącego zobowiązania dłużnika głównego, przystępuj osoba trzecia, która od tego momentu staje się także dłużnikiem, natomiast dłużnik główny nie jest zwolniony od obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Źródłem powstania przystąpienia do długu mogą być przepisy ustawy, bądź tez może być czynność prawna – umowne przystąpienie do długu, przy czym dopuszczalność stosowania umownego przystąpienia do długu nie wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego, jednakże taka czynność prawna jest dopuszczalne gruncie określonej w kodeksie cywilnym zasady swobody umów.

Nadto należy zauważyć, iż pozwana B. K. (1) oświadczenie z dnia 13.04.2012r. o poddaniu się egzekucji złożyła jako współwłaściciel nieruchomości i oświadczenie dotyczyło: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawie użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K., przy czym pozwana w tym oświadczeniu wskazała, że poddaje się egzekucji z ograniczeniem do powyższych nieruchomości.

W konsekwencji powyższych rozważań należy zdaniem Sądu uznać, iż roszczenie powoda w stosunku do pozwanych ma podstawę prawną w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe( tj. Dz.U.2015.128 ze zm.), przy czym odpowiedzialność pozwanej B. K. (1) – zgodnie z oświadczeniem z dnia 13.04.2012r. o poddaniu się egzekucji - jest ograniczona do: - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność, położonym w miejscowości K., ul. (...), działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K.; - prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność położonym w miejscowości K., działka nr (...), opisanej w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K..

Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe( tj. Dz.U.2015.128 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty.

W niniejszej sprawie pozwani nie kwestionowali zasadności żądanej kwoty, gdyż pozwani uznali powództwo w całości i jedynie wnieśli o nieobciążanie ich kosztami procesu. Zgodnie z art. 213 § 2 kpc Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W ocenie Sądu, w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego należy uznać, iż uznanie przez pozwaną B. K. (1) powództwo w całości jest sprzeczne z art. 319 kpc, zgodnie z którym jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności. prowizji od udzielonego kredytu.

Wobec powyższego – przy uwzględnieniu treści z art. 319 kpc – Sąd zasądził od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) solidarnie na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 122.708 zł 55 gr wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 108.806 zł 85 gr od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty, zastrzegając pozwanej B. K. (1) prawo do powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie jej odpowiedzialności do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w K. ul. (...), o powierzchni (...) ha, oznaczonej numerem działki (...), dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą nr (...) i nieruchomości położonej w K., o powierzchni (...) ha, oznaczonej numerem działki (...), dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą nr (...) oraz udziału w prawie własności budynków tam się znajdujących.skopiować pkt 1 wyrkou (punkt 1 wyroku).

Równocześnie Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie w stosunku do pozwanej B. K. (1) jako bezzasadne (punkt 2 wyroku).

Na podstawie art. 355 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej roszczenia powoda (...) Bank (...) S.A. w W. o zasądzenie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) solidarnie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 122.708 zł 55 gr od dnia 19.01.2016r. (punkt 3 wyroku). Powód bowiem wniósł początkowo o zasądzenie solidarnie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kwoty 122.708 zł 55 gr wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 122.708 zł 55 gr od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty. Następnie w toku procesu powód ograniczył żądanie i w piśmie z dnia 9.08.2016r. powód wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych P. K. (1) i B. K. (1) kwoty 122.708 zł 55 gr wraz z odsetkami ustawowymi ale od kwoty 108.806 zł 85 gr od dnia 19.01.2016r. do dnia zapłaty

Na podstawie art. 102 kpc Sąd nie obciążył pozwanych kosztami procesu, z uwagi na ich obecną trudną sytuację materialną oraz zdrowotną. Pozwana B. K. (1) obecnie nie pracuje i od dnia 4.08.2016r. jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, przy czym pozwana obecnie leczy się u onkologa oraz endokrynologa i na leki wydaje kwotę około 200 zł miesięcznie. Natomiast pozwany P. K. (1) od dnia 29.12.2014r. jest zarejestrowany jako bezrobotny, obecnie bez prawa do zasiłku, przy czym pozwany leczy się z powodu cukrzycy, dny moczanowej oraz nadciśnienia i na leki wydaję kwotę około 100 zł miesięcznie. Pozwany P. K. (1) pracuje dorywczo, np. sprzedając ziemniaki na rynku i z tego tytułu otrzymuje 10-15 zł za dzień pracy. Pozwani mają na swoim utrzymaniu córkę, która ma 18 lat i uczy się, przy czym pozwanym w utrzymaniu pomagają ich rodzice, przekazując kwoty w zależności od potrzeb, mniej więcej 1.000 zł. (punkt 4 wyroku).

Na podstawie art. 333 § 1 pkt. 2 kpc Sąd z urzędu nadał wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na fakt, iż pozwani uznali roszczenie (punkt 5 wyroku).

SSO Andrzej Nawrocki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Nawrocki
Data wytworzenia informacji: