Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 466/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2016-12-19

Sygnatura akt I C 466/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 19-12-2016 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska

Protokolant: sekr.sąd. Jarosław Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 07-12-2016 r. w Koninie

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 92.981,76 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13.04.2016 roku do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.867 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Angelika Lewandowska

Sygn. akt I C 466/16

UZASADNIENIE

Powód (...)z siedzibą w W. domagał się od pozwanego J. K. zapłaty kwoty 92 981,76 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a także zasądzenia kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu podał, że kwota ta wynika z braku zapłaty przez pozwanego pożyczki zawartej z (...) Bank S.A. Powód wskazał, że bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny oraz że prowadzone było przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne, które nie doprowadziło do wyegzekwowania należności stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Następnie dług strony pozwanej z tytułu umowy bankowej przeszedł do majątku strony powodowej. Powód dalej argumentował, że na kwotą dochodzoną pozwem składa się niespłacona kwota należności głównej w wys. 42 830,20 zł, skapitalizowane odsetki umowne w wys. 4526,12 zł oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie w wys. 45 625,44 zł. Mimo, że powód wzywał pozwanego do spłaty całości zadłużenia, zobowiązanie nie zostało spełnione.

Pozwany J. K. na rozprawie w dniu 07.11.2016 r. oświadczył, że zgadza się z żądaniem pozwu, ponieważ zdaje sobie sprawę, że posiadał zadłużenie wobec (...) Banku.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany J. K. oraz jego żona K. K. zawarli w dniu 19.06.2007 r. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego z (...) Bank S.A. z siedzibą w K.. Na mocy tej umowy bank udzielił pozwanym pożyczki w wysokości 53 432,39 zł. Kredyt miał być spłacany wraz z odsetkami w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych płatnych 25 dnia każdego miesiąca w wys. 1183,32 zł.

/dowód: umowa konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) (k.21-27) Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy. /bezsporne/

Pismem z dnia 07.12.2009 r. w związku z brakiem spłat rat z tytułu kredytu oraz wypowiedzeniem umowy nr (...) i postawieniem całej należności w stan natychmiastowej wymagalności (...) Bank S.A. w K. wezwał pozwanego do zapłaty całej należności. Następnie w dniu 09.03.2012 r. (...) Bank S.A. w W. wystawił przeciwko J. K. i K. K. bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 70 303,54 zł. Postanowieniem z dnia 03.04.2012 r. Sąd Rejonowy w K. I Wydział Cywilny nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 09.03.2012 r. nr (...) wystawionemu przez (...) Bank S.A. w W.. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że umowa została zawarta z (...) Bankiem S.A., jednakże w dniu 04.01.2010 r (jeszcze przed powstaniem tytułu egzekucyjnego na podst. art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h. nastąpiło połączenie spółek poprzez przeniesienie całego majątku (...) Bank S.A. (spółka przejmowana) na (...) Bank S.A. (spółka przejmująca). Jednocześnie w uzasadnieniu podkreślono, że fakt połączenia banków został wykazany odpisem pełnym KRS z dnia 26.08.2010 r.

/dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty k.32, kopia bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 09.03.2012 r. k.33, postanowienie z dnia 03.04.2012 r. k.35-36/

Wierzytelność przysługująca (...) Bank S.A. w W. wobec pozwanego została wniesiona w dniu 26.02.2015 r. aportem przez (...) Bank S.A. w W. jako komandytariusza do spółki (...) sp. z o.o. Sp.k. W tej samej dacie (...) Bank S.A. w W. zawarł z (...) Sp. z o.o. (...)umowę przeniesienia praw i obowiązków komandytariusza w spółce, w ramach której (...) Sp. z o.o. (...) nabyła ogół praw i obowiązków komandytariusza w (...) sp. z o.o. Sp.k. Następnie w dniu 04.03.2015 r. na podstawie uchwały wspólników (...) sp. z o.o. Sp.k nastąpiło przeniesienie prawa własności do wierzytelności objętej niniejszym pozwem na rzecz (...) Sp. z o.o. (...). Następnie przedmiotowa wierzytelność została przeniesiona na powoda na podstawie umowy przeniesienia portfela wierzytelności z dnia 04.03.2015 r. zawartej pomiędzy (...) sp. z o.o. (...) a powodem.

/dowód: akt notarialny z dnia 26.02.2015 r. Rep. A nr (...) k.43, umowa przeniesienia praw i obowiązków komandytariusza z dnia 26.02.2015 r. k.46-48, akt notarialny z dnia 04.03.2015 r. Rep. A nr (...) k. 49-51, umowa z dnia 04.03.2015 r. przeniesienia portfela k.52-59/

Pismem z dnia 25.03.2015 r. pozwany został zawiadomiony, że wierzytelność z tytułu umów zawartych z (...) Bank S.A. w W. została przeniesiona na powoda.

/dowód: zawiadomienie o cesji wierzytelności k. 19/

Z wyciągu z ksiąg rachunkowych wystawionego przez powoda w dniu 13.04.2016 r. wynika, iż wysokość zobowiązania pozwanego na dzień wystawienia wyciągu wynosi łącznie 92 981,76 zł

/dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych powoda k. 16/

Zeznaniom pozwanego Sąd dał wiarę w całości, albowiem znalazły one potwierdzenie w dokumentach dołączonych do pozwu.

Dokumenty, na podstawie których ustalono stan faktyczny Sąd uznał za całkowicie wiarygodne. Autentyczność i prawdziwość treści w nich zawartych nie były kwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Powód na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu wykazał, że przysługuje mu wierzytelność wobec pozwanego wynikająca z tytułu umowy konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...) zawartej pomiędzy pozwanym a (...) Bank S.A. w K..

Zgodnie z art. 509 k.c . wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Na skutek przelewu wierzytelności doszło do zmiany strony stosunku zobowiązaniowego po stronie wierzyciela, a zatem powód jest legitymowany czynnie do występowania w niniejszym procesie.

Stosownie do treści art. 69 ust. 1 prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.2002 r. Nr 72 poz.665) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie zaś z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Przepis § 1 art. 482 kc ustanawia dopuszczalność żądania odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek (zarówno kapitałowych, jak i odsetek za opóźnienie) od chwili wytoczenia o nie powództwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 lutego 1992 r., I ACr 31/92, OSA 1992, z. 7, poz. 62).

Pozwany przyznał fakt istnienia zadłużenia. Nie kwestionował ani wysokości kwoty objętej pozwem, ani też legitymacji czynnej powoda. W tych okolicznościach Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwany przegrał proces w całości. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art 98 §1 i §2 k.p.c. strona przegrywająca zobowiązana jest do zwrotu kosztów procesu. Na koszty składają się: opłata sądowa, którą uiścił powód w kwocie 1163 zł oraz uzupełniająca opłata w kwocie 3487 zł, opłata od pełnomocnictwa w wys. 17 zł a także wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 7200 zł, którego wysokość wynika z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804).

Angelika Lewandowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Angelika Lewandowska
Data wytworzenia informacji: