Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1705/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-10-14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Górecki (spr.),

Sędziowie: SA Karol Ratajczak,

SA Jacek Nowicki,

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

G. Ż.

przeciwko

J. Ż.

o rozwód

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r.,

sygn. akt XIII C 958/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

K. Ratajczak P. Górecki J. Nowicki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego M. S.. W uzasadnieniu wskazał, że brak przesłanek zarówno z art. 48 jak i 49 k.p.c., które stanowią podstawę do wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości. Z treści zażalenia wynikało, że pozwany domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu M. S..

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie uznać należało za bezzasadne.

Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w każdej sprawie. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przyjąć zatem trzeba, że uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego stanowić mogą stosunki charakterze emocjonalnym (np. przyjaźń, sympatia, niechęć), ujawniające się w trakcie postępowania poprzez przychylne odnoszenie się do jednej ze stron i nieprzychylność wobec drugiej strony.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie nie zachodzą okoliczności, które poddają w wątpliwość bezstronność sędziego M. S. Sędzia złożyła stosowne wyjaśnienia, o których mowa w art. 52 § 2 k.p.c. i zaprzeczyła, aby istniały jakiekolwiek względy przemawiające za jej wyłączeniem. Wypada także dodać, że w niniejszym postępowaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. zapadł wyrok w sprawie o rozwód, a pozwany złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesieni apelacji. Końcowo zaznaczyć wypada, że sama okoliczność niezadowolenia pozwanego z decyzji wydawanych przez sędziego w toku postępowania, nie może świadczyć o braku bezstronności i tym samym nie uzasadnia wyłączenia sędziego. We wniosku o wyłączenie sędziego, ani też w zażaleniu pozwany nie naprowadził żadnych tego rodzaju okoliczności, które poddawałyby w wątpliwość bezstronność sędziego. Zaznaczyć też trzeba, że brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy ustawy (art. 48 k.p.c.).

Z tych przyczyn na podstawie w/w przepisów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, oddalając zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c.

K. Ratajczak P. Górecki J. Nowicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Górecki,  Karol Ratajczak ,  Jacek Nowicki
Data wytworzenia informacji: