Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1399/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-08-13

Sygn. akt I ACz 1399/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 sierpnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Górecki (spr.)

Sędziowie SA Małgorzata Gulczyńska

SA Karol Ratajczak

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku L. G.

przy udziale A. S.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

na skutek zażalenia uczestniczki

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2013 r.

sygn. akt I Co 66/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Małgorzata Gulczyńska Marek Górecki Karol Ratajczak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał klauzulę wykonalności wyrokowi z dnia 7 grudnia 2000 r. także przeciwko małżonkowi dłużnika A. S. z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńska z dłużnikiem D. S. oraz rzekł o kosztach postępowania.

W zażaleniu na to postanowienie uczestniczka wniosła o „uchylenie” zaskarżonego postanowienia. Wskazała, że roszczenie jest przedawnione. Ponadto podniosła, że stroną postępowania, w którym zapadł wyrok był wyłącznie jej mąż. Nie ma zatem podstaw by nadawać na to orzeczenie klauzuli wykonalności, tylko z uwagi na to, że jest żoną dłużnika.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Przepis art. 787 § 1k.p.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz 1691 z 2004 r.), który znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie (art. 5 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy) stanowi, że tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego (§ 2).

Małżonek dłużnika nie jest stroną postępowania, w którym powstaje tytuł egzekucyjny (np. wyrok). Nie ma zatem znaczenia, że skarżąca nie była pozwaną w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu o sygn. akt I C 2957/00. Istotne jest bowiem to by osoba, na którą ma być nadana klauzula wykonalności pozostawała z dłużnikiem w związku małżeńskim i by pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa zarówno w chwili wyrokowania jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Okoliczności tych skarżąca zaś nie kwestionuje. W postępowaniu klauzulowym nie mogą natomiast być badane kwestie merytoryczne związane z zasadnością lub przedawnieniem roszczenia stwierdzonego w tytule egzekucyjnym. Podnoszone w tym zakresie zarzuty nie miały zatem wpływu na ocenę zasadności zaskarżonego orzeczenia.

Mając przy tym na uwadze, że wierzytelność powstała w związku z popełnionym przez małżonków wspólnie i w porozumieniu przestępstwem, nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość zaspokojenia przez wierzyciela z ich majątku wspólnego o jakich mowa w art. 41 § 3 k.r.o. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ww. ustawą z 17 czerwca 2004 r.

W tym stanie rzeczy zażalenie oddalono, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Małgorzata Gulczyńska Marek Górecki Karol Ratajczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Górecki,  Małgorzata Gulczyńska ,  Karol Ratajczak
Data wytworzenia informacji: