Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 661/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-10-26

  Sygn. akt I C 661/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska

Protokolant - Olga Olech

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa C. T.

przeciwko Giełda Praw Majątkowych (...) S.A. w W..

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

orzeka

1.  powództwo oddala;

2.  zasądza od powoda C. T. na rzecz pozwanego Giełda Praw Majątkowych (...) S.A. w W. kwotę 107 zł (sto siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 661/18

UZASADNIENIE

Powód C. T. pozwem złożonym w dniu 16 kwietnia 2018 r. wnosił o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie w dniu 19 listopada 2001 r. w sprawie VII Nc 1808/01 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 8 lutego 2018 r. w sprawie I Co 1214/17, ze względu na przedawnienie wierzytelności. Ponadto wnosił o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie H. S. pod sygnaturą Km 870/18.

Powód w uzasadnieniu pozwu wskazał, że egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przez Sąd w 2001 r. Od tego czasu nie były podejmowane czynności ze strony wierzyciela w celu wyegzekwowania długu. Ponieważ upłynął dziesięcioletni termin dochodzenia należności przewidziany w art. 125 k.c., nastąpiło przedawnienie dochodzenia roszczenia i tytuł egzekucyjny powinien być pozbawiony wykonalności. (pozew k. 3-4 akt).

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. Sąd udzielił zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek wierzyciela Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. w W. przeciwko dłużnikowi C. T. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. w sprawie Km 870/18 (postanowienie k. 15-16 akt).

Pozwany Giełda Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W., reprezentowany przez radcę prawnego G. L., wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Pozwany podniósł, że powództwo jest niedopuszczalne ze względu na częściowe wyegzekwowanie zadłużenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w sprawie VII Nc 1808/01, w kwocie 316,09 zł. Orzecznictwo wskazuje na niedopuszczalność postępowania w sytuacji gdy należność wynikająca z tytułu egzekucyjnego została wyegzekwowana. Odnośnie części jeszcze nie wyegzekwowanej żądanie powoda jest również niezasadne, gdyż bieg terminu przedawnienia był dwukrotnie przerwany poprzez składane wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi: w dniu 20 grudnia 2010 r. i 12 grudnia 2017 r. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia i dlatego roszczenie nie jest przedawnione (odpowiedź na pozew k. 18-19 akt).

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 19 listopada 2001 r. w sprawie VII Nc 1808/01 Sąd Rejonowy w Ciechanowie nakazał C. T. aby zapłacił (...) Państwowym S.A. Dyrekcja Przewozów Pasażerskich Wydział P. B. w G. kwotę 171,10 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 kwietnia 2001 r. do dnia zapłaty wraz z kwotą 80 zł tytułem kosztów procesu. Nakazowi została nadana klauzula wykonalności w dniu 20 grudnia 2010 r. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie I Co 1214/17 Sąd Rejonowy w Ciechanowie nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu stanowiącemu prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 19 listopada 2001 r. w sprawie VII Nc 1801/01 na rzecz Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W.. Ponadto postanowieniem tym Sąd zasądził na rzecz Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 187 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (dowód: tytuł w aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. Km 870/18).

W dniu 9 marca 2018 r. Giełda Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W. złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. wniosek o prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wydanego w sprawie I Co 1214/17 (dowód: wniosek w aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. Km 870/18).

Na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. wyegzekwował na rzecz Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 316,09 zł (dowód: rozliczenie w aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S. Km 870/18).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty dołączone do niniejszej sprawy oraz znajdujące się w aktach Km 870/18 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie H. S..

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny. Sąd jako wiarygodne ocenił dokumenty, gdyż ich prawdziwość nie budzi wątpliwości. Okoliczności faktyczne sprawy nie były sporne, natomiast przedmiotem sporu jest ocena prawna zdarzenia.

Sąd zaważył co następuje:

W ocenie Sądu wniesione przez powoda C. T. powództwo przeciwegzekucyjne nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód wskazał jako podstawę prawną swojego roszczenia art. 840§1 pkt 2 k.p.c. zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Droga tego procesu przysługuje dłużnikowi w celu obrony przed postępowaniem egzekucyjnym w wypadku, gdy postępowanie to narusza jego prawa podmiotowe-wynikające z prawa materialnego, a nie gdy zostało naruszone tylko prawo formalne (przepisy prawa egzekucyjnego).

To powództwo można wytoczyć, wtedy gdy tytuł egzekucyjny wyposażony jest w cechę prawomocności.

Niewątpliwym jest, iż nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 19 listopada 2001 r. w sprawie VII Nc 1808/01 jest prawomocny. Nakazem tym Sąd Rejonowy w Ciechanowie nakazał C. T. aby zapłacił (...) Państwowym S.A. (...) P. B. w G. kwotę 171,10 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 kwietnia 2001 r. do dnia zapłaty wraz z kwotą 80 zł tytułem kosztów procesu. Nakazowi została nadana klauzula wykonalności w dniu 20 grudnia 2010 r. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie I Co 1214/17 Sąd Rejonowy w Ciechanowie nadał klauzulę wykonalności temu tytułowi egzekucyjnemu na rzecz Giełdy Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W..

W myśl art. 843 § 3 k.p.c. w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Jest to termin prekluzyjny mający na celu zapobieżenie nadużywania powództwa przeciwegzekucyjnego.

Zasadność powództwa z art. 840 k.p.c. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności ocenia się według stanu rzeczy w chwili orzekania.

W rozpoznawanej sprawie nie zaszły żadne ze zdarzeń ujętych w art. 840 k.p.c. Zarzuty powoda dotyczą wyłącznie przedawnienia roszczenia.

Podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia nie jest zasadny.

Zgodnie z art. 125. § 1 k.c., w brzmieniu obowiązującym do 9 lipca 2018 r., roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

W myśl art. 123. § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Art. 124 §1 i 2 k.c. przewiduje, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Sąd Najwyższy stoi obecnie na stanowisku, że wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest czynnością odpowiadającą wymaganiom art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Uzasadniając je, sąd odwołał się do rozszerzającej wykładni terminu „bezpośrednio" użytego w tym przepisie. W wyroku z dnia 23 listopada 2011 r., (IV CSK 156/11, OSNC-ZD 2013, nr 1, poz. 7) Sąd Najwyższy stwierdził, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu na podstawie art. 788 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.

W niniejszej sprawie wierzyciel dwukrotnie składał wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 788 k.p.c.: 20 grudnia 2010 r. i 29 grudnia 2017 r. Tym samym bieg przedawnienia był przerwany i ponownie mógł być liczony od 21 grudnia 2010 r. r. i następnie 30 grudnia 2017 r. r. Mając na uwadze 10 letni termin dochodzenia roszczeń, należy stwierdzić, że tytuł egzekucyjny z dnia 19 listopada 2001r. nie uległ przedawnieniu i tym samym powództwo podlegało oddaleniu.

Powód przegrał proces w całości i zgodnie z art. 98 k.p.c. obciąża go obowiązek zwrotu pozwanemu kosztów procesu. Koszty postępowania poniesione przez pozwanego sprowadzają się do kosztów zastępstwa i zostały przez Sąd ustalone na odstawie §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 poz. 265) na kwotę 90 zł. Ponadto na koszty wchodzi opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, co spowodowało zasądzenie na rzecz pozwanego kwoty 107 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.

Zarządzenie: (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: