Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 524/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-11-08

Sygn. akt I C 524/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący – SSR Lidia Kopczyńska

Protokolant - Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Bank (...) - Spółka Akcyjna z (...) w W.

przeciwko Wytwórnia (...) (...). (...) spółka jawna z/s w P.

o zwolnienie spod egzekucji

orzeka

I.  uchyla wyrok zaoczny z dnia 9 czerwca 2017 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie w sprawie o sygn. akt I C 524/17 i postępowanie w sprawie umarza;

II.  nakazuje Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie zwrócić powodowi Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty sądowej od pozwu;

III.  nakazuje Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie zwrócić pozwanemu Wytwórni (...) (...). (...) spółka jawna z/s w P. kwotę 68,00 zł (sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego;

IV.  zasądza od powoda Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwanej Wytwórni (...) K. M.-M. sp. j. z siedzibą w P. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 524/17

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2016 r. (data nadania w placówce pocztowej) powód Bank (...) S.A. z siedzibą w W., reprezentowany przez radcę prawnego G. G., złożył pozew przeciwko Wytwórni (...) K. (...) spółka jawna w P.. W pozwie powód wnosił o zwolnienie od egzekucji wierzytelności Wytwórni (...) K. M.-M. sp. k. z siedzibą w P. przeciwko dłużnikowi (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. w zakresie dotyczącym wierzytelności wobec Gminy P., wynikającej z umowy nr (...). (...).(...) z dnia 6 lipca 2015 r., przelanej przez dłużnika na rzecz powoda do wysokości zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego dłużnikowi na mocy umowy nr (...) kredytu obrotowego z dnia 29 lipca 2015 r., zajętej protokołem zajęcia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Km 1055/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego Marka Wojtczak przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie. Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jako wartość przedmiotu sporu powód wskazał kwotę 11.377 zł.

Do pozwu powód dołączył kserokopie umów zawartych z dłużnikiem w zakresie wierzytelności objętej pozwem.

Powód uiścił opłatę sądową w kwocie 569 zł (pozew k. 8-11 akt, opłata k. 83 akt).

Pierwsza rozprawa została wyznaczona na dzień 23 listopada 2016 r. Za pozwanego Wytwórnię (...) K. (...) spółka jawna w P. nikt się nie stawił i pozwany nie zajął stanowiska w odpowiedzi na pozew. Na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r. pełnomocnik powoda rozszerzył powództwo do kwoty 118.151,50 zł (protokół k. 94-95 akt).

Wobec rozszerzenia powództwa Sąd Rejonowy w Ciechanowie postanowieniem z dnia 25 listopada 2016 r. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Płocku według właściwości (postanowienie k. 96 akt).

Postanowieniem z dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Płocku sprawdził wartość przedmiotu sporu i ustalił, że przedmiotem sporu jest kwota 10.789,39 zł stanowiąca kwotę główną egzekwowanej należności. Ze względu na ustaloną wartość przedmiotu sporu Sąd Okręgowy w Płocku stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie (pismo procesowe powoda k. 104-105 akt, postanowienie k. 110 - 111 akt).

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie została wyznaczona rozprawa na dzień 9 czerwca 2017 r. Pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie rozprawy pozwany nie stawił się, nie wnosił o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność i nie składał żadnych wyjaśnień na piśmie. Po zamknięciu rozprawy Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny uwzględniający powództwo w całości (dowód: doręczenia zawiadomienia k. 117 akt, protokół rozprawy k. 118 akt, wyrok k. 119 akt).

Odpis wyroku został doręczony pozwanemu w dniu 3 sierpnia 2017 r. (potwierdzenie odbioru pisma k. 122 akt).

W dniu 9 sierpnia 2017 r. (data nadania w placówce pocztowej) pozwany Wytwórnia (...) K. (...) spółka jawna w P., reprezentowany przez pełnomocnika adwokata P. T., wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego.

W sprzeciwie pozwany wnosił o uchylenie wyroku zaocznego i oddalenie powództwa w całości. Ponadto pozwany wnosił o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W sprzeciwie pozwany podniósł, iż w sprawie Km 1055/16 nie doszło do zajęcia wierzytelności wobec Gminy P.. Ponadto pozwany wskazał, że konstrukcja przepisu art. 896 k.p.c. nie pozwala na wytoczenie procesu o zwolnienie spod egzekucji bez uprzedniego ustalenia u trzeciodłużnika czy istnieje obowiązek świadczenia na rzecz dłużnika. Samo zajęcie wierzytelności nie daje komornikowi prawa przymusowego odebrania świadczenia od osoby trzeciej zobowiązanej do świadczenia na rzecz dłużnika. W niniejszej sprawie Gmina P. dokonała analizy zasadności roszczenia i ze względu na cesję wierzytelności Gmina P. odmówiła realizacji zajęcia komorniczego i zadeklarowała przekazanie pozostałego po potrąceniu kar umownych świadczenia do rąk Banku (...) S.A. Powyższe kończyło egzekucję z wierzytelności służącej (...) sp. z (...). a nie Bankowi (...) S.A.. Tym samym wydanie orzeczenia zwalniającego spod zajęcia wierzytelność jest zbędne skoro wierzytelność nie jest objęta zajęciem komorniczym (sprzeciw k. 124-126 akt).

Od sprzeciwu została uiszczona opłata w kwocie 338 zł (opłata k. 123 akt).

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 r. sprawa została skierowana na rozprawę wyznaczoną na dzień 10 października 2017 r. Na wniosek pełnomocnika pozwanego termin rozprawy został zmieniony na dzień 25 października 2017 r. (zarządzenie k. 136, 137 akt).

Pismem procesowym z dnia 10 października 2017 r. (data nadania w placówce pocztowej) powód cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia oraz wnosił o zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictw w kwocie 34,00 zł i kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W piśmie pełnomocnik powoda przyznał, ze Gmina P. oświadczeniem z dnia 8 czerwca 2016 r. wskazała komornikowi, że w związku z dokonanym przelewem wierzytelności wszelkie należności wynikające z umowy zawartej między Gminą P. a (...) sp. z (...). są przekazywane powodowi (pismo k. 141-144 akt).

W odpowiedzi na w/w pismo powoda, pełnomocnik pozwanego pismem procesowym z dnia 14 października 2017 r. wnosił o umorzenie postępowania i o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz. Do pisma pełnomocnik pozwanego dołączył postanowienie Komornika z dnia 15 września 2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 1055/16, na podstawie art. 824§1 pkt 3 k.p.c., wobec bezskuteczności egzekucji (pismo k. 148-152 akt, kserokopia postanowienia komornika k. 153 akt).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 347 k.p.c. po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Przepis art. 332 § 2 stosuje się odpowiednio – mówi on, że jednakże w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie po wydaniu wyroku zaocznego w dniu 9 czerwca 2017 r. pozwany złożył sprzeciw, który spowodował ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd.

Jednakże przed merytorycznym rozpoznaniu sprawy przez Sąd, powód pismem procesowym z dnia 10 października 2017 r. cofnął pozew wraz z zrzeczeniem się roszczenia. Jako powód cofnięcia powództwa pełnomocnik powoda wskazał, że Gmina P. złożyła Komornikowi w dniu 8 czerwca 2016 r. oświadczenie, że w związku z dokonanym przelewem wierzytelności wszelkie kwoty wynikające z umowy zawartej między Gminą P. a (...) sp. z (...). są przekazywane powodowi (pismo k. 141-144 akt).

Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. W świetle art. 203 § 4 k.p.c. Sąd może jednakże uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż czynność ta jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa. Zgodnie zaś z treścią art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd (§ 2)

W niniejszej sprawie cofnięcie pozwu nastąpiło wraz z zrzeczeniem się roszczenia, pozwany ku temu nie oponował, jak również Sąd nie znalazł negatywnych przesłanek ku tej czynności procesowej. Zatem powyższe spowodowało uchylenie wydanego wyroku zaocznego z dnia 9 czerwca 2017 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie w sprawie o sygn. akt I C 524/17 i umorzenie postępowania w sprawie.

W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003, I ACz 6/03, OSA 2003/9/40).

W niniejszej sprawie jako przegranego należało uznać powoda, gdyż jeszcze przed wytoczeniem powództwa w dniu 29 lipca 2017 r. Gmina P. złożyła Komornikowi w dniu 8 czerwca 2016 r. oświadczenie, że w związku z dokonanym przelewem wierzytelności wszelkie kwoty wynikające z umowy zawartej między Gminą P. a (...) sp. z (...). są przekazywane powodowi. W niniejszej sprawie Gmina P. dokonała analizy zasadności roszczenia i ze względu na cesję wierzytelności Gmina P. odmówiła realizacji zajęcia komorniczego i zadeklarowała przekazanie pozostałego po potrąceniu kar umownych świadczenia do rąk Banku (...) S.A. Powyższe kończyło egzekucję z wierzytelności służącej (...) sp. z (...). a nie Bankowi (...) S.A.. Tym samym zbędne było wytoczenie powództwa o zwolnienie wierzytelności spod zajęcia, skoro wierzytelność nie jest objęta zajęciem komorniczym.

Zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 4.800,00 zł i taką też kwotę zasądzono od powoda na rzecz pozwanego jak również kwotę 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 80 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie zwrócić: tytułem nadpłaconej opłaty sądowej od pozwu powodowi Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 29,00 zł i tytułem nadpłaconej opłaty od sprzeciwu pozwanemu Wytwórnię (...) K. (...) spółka jawna w P. kwotę 68 zł.

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: