Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 182/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-05-31

Sygn. akt I C 182/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę 630,91 zł

I zasądza od pozwanej J. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 432,91 zł ( czterysta trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy ), z tym że kwotę 340,45 zł ( trzysta czterdzieści złotych czterdzieści pięć groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2015 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej J. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 107,00 zł ( sto siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 77,00 zł ( siedemdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 182/16

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w W. wniósł w dniu 3 listopada 2015 r. pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wnosząc o zasądzenie od pozwanej J. K. kwoty 630,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wnosił ponadto o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie do rozpoznania.

Pismem procesowym z dnia 29 grudnia 2015 r. ( data stempla pocztowego ) powód uzupełnił braki formalne pozwu złożonego w elektronicznym postepowaniu upominawczym.

Pozwana J. K., prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, nie zajęła stanowiska w sprawie, nie złożyła żadnych wyjaśnień i nie wnosiła o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. w W. i J. K. zawarli w dniu 5 września 2014 r. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2000,00 zł. Strony uzgodniły, że zapłata należności nastąpi w 12 miesięcznych ratach obejmujących kapitał i odsetki od pozostałej do zapłaty części kapitału począwszy od dnia 6 października 2014 r. Ponadto J. K. miała zapłacić w tych samych ratach opłatę przygotowawczą w łącznej wysokości 390,00 zł oraz opłatę administracyjną w łącznej wysokości 15,00 zł. Wysokość stopy oprocentowania przeterminowanego strony ustaliły na 4-krotność stopy procentowej kredytu lombardowego (...). Strony uzgodniły ponadto, że w przypadku opóźnienia w zapłacie rat pożyczki, pożyczkodawca uprawniony jest do podjęcia działań upominawczo – windykacyjnych zgodnie kolejnością ustaloną w pkt 13. umowy na koszt pożyczkobiorczyni, w tym;

a.  Koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu – 25,00 zł;

b.  Koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty – 49,00 zł;

c.  Koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty – 49,00 zł;

d.  Koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego – 75,00 zł

( umowa pożyczki k. 20 – 25, pismo wraz z harmonogramem płatności rat k. 26 ).

Na skutek nieterminowej spłaty zobowiązania umowa z dnia 5 września 2014 r. została wypowiedziana przez pożyczkodawcę (...) S.A. w W. pismem z dnia 7 października 2015 r. Łączne zadłużenie na dzień 3 listopada 2015 r. wyniosło 432,91 zł, w tym kapitał – 333,30 zł, skapitalizowane odsetki – 7,15 zł, opłata administracyjna – 30,00 zł oraz opłata przygotowawcza – 62,46 zł ( bezsporne ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów, których prawdziwość nie budzi wątpliwości Sądu.

Wskazać należy, że powód (...) S.A. w W. domaga się zapłaty kwoty 123,00 zł z tytułu kosztów przygotowania i wysyłki monitu, wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty. Niewątpliwie, zgodnie z umową z dnia 5 września 2014 r. powodowi przysługuje roszczenie o zwrot należności z tego tytułu ( pkt 13. ppkt a. – c. umowy ), jednakże do pozwu powód załączył jedynie odpisy tych pism; brak jest natomiast dowodu ich wysłania do pozwanej.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo zasługuje w zasadniczej części na uwzględnienie.

Powód (...) S.A. w W. wniósł w dniu 3 listopada 2015 r. pozew przeciwko pozwanej J. K., domagając się zasądzenia kwoty 630,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa tj. 3 listopada 2015 r. do dnia zapłaty.

Dochodzona pozwem kwota stanowi sumę niespłaconego kapitału umowy pożyczki – 333,30 zł, skapitalizowanych odsetek – 7,15 zł, opłaty administracyjnej – 30,00 zł, opłaty przygotowawczej – 62,46 zł, kosztów przygotowania i wysyłki monitu, wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty w łącznej wysokości 123,00 zł oraz kosztu przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego – 75,00 zł.

Niewątpliwie, w świetle umowy z dnia 5 września 2014 r. roszczenie powoda uznać należy za zasadne w zakresie kwoty 333,30 zł z tytułu kapitału, 7,15 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz opłaty administracyjnej i opłaty przygotowawczej. Wskazać jednak należy, że z treści umowy nie wynika, aby powodowi przysługiwały odsetki ustawowe od opłaty administracyjnej i opłaty przygotowawczej. Wskazuje na to również harmonogram spłaty pożyczki, stanowiący integralną część umowy z dnia 5 września 2014 r., w którym wyraźnie wskazano odsetki liczone wyłącznie od rat kapitałowych. Z tych względów Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek ustawowych od opłaty administracyjnej i opłaty przygotowawczej.

Odnosząc się natomiast do żądania zapłaty kosztów przygotowania i wysyłki monitu, wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty w łącznej wysokości 123,00 zł oraz kosztu przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego – 75,00 zł, wskazać należy, że żądanie powoda w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. Jak wskazano powyżej, warunkiem przyznania tych należności w zakresie monitu, wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty jest nie tylko ich przygotowanie ale również wyzwanie. Powód nie wykazał, do czego jest zobowiązany z mocy art. 6 kc, że przygotowania korespondencja została wysłana do pozwanej J. K.. Brak jest również dowodu, nastąpiło przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego, co uzasadnia oddalenie powództwa w tej części. Wprawdzie umowa stron nie precyzuje co oznacza zwrot „przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego”, jednakże w sprawie brak jest dowodu jakichkolwiek czynności, poza przygotowaniem monitu, wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty, podlegających przecież odrębnej opłacie, mających charakter czynności tego rodzaju w potocznym choćby znaczeniu.

Uwzględniając powyższe, Sąd zasądził w pkt I wyroku od pozwanej J. K. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 432,91 zł, z tym że kwotę 340,45 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2015 r. do dnia zapłaty w pozostałym zakresie oddalając powództwo, o czym orzekł w pkt II wyroku.

O kosztach procesu, Sąd rozstrzygnął w pkt III wyroku, orzekając w tym zakresie na podstawie art. 100 kpc, obciążając nimi pozwaną J. K. stosunkowo od uwzględnionej części powództwa. W niniejszej sprawie, Sąd uznał zatem za zasadne zobowiązanie pozwanej J. K. do zwrotu kwoty 30,00 zł opłaty sądowej od pozwu oraz 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600,00 zł, ustalone zostały stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Pozwana J. K., pomimo prawidłowego zawiadomienia o rozprawie, nie stawiła się na rozprawę, nie wnosiła o rozpoznanie sprawy podczas swojej nieobecności i nie złożyła wyjaśnień na piśmie. W związku z powyższym, stosownie do art. 339 kpc w zw. z art. 340 kpc, wyrok ma charakter zaoczny.

W związku powyższym, zgodnie z art. 333 § 1 pkt 3 kpc wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności; sąd z urzędu bowiem nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono w pkt IV wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: