Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1690/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2015-03-16

Sygn. akt IC 1690/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2015r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant Damian Gołębiewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2015r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w C.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.:

kwotę 105.322,72 zł (sto pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 22,48 zł od dnia 31.05.2013 r. do dnia zapłaty,

- 952,56 zł od dnia 16.06.2013 r. do dnia zapłaty,

- 9.850,68 zł od dnia 16.06.2013 r. do dnia zapłaty,

- 2.494,80 zł od dnia 16.06.2013 r. do dnia zapłaty,

- 54 zł od dnia 16.06.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 01.07.2013 r. do dnia zapłaty,

- 9.991,08 zł od dnia 20.07.2013 r. do dnia zapłaty,

- 3.447,36 zł od dnia 20.07.2013 r. do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 20.07.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 31.07.2013 r. do dnia zapłaty,

- 4.267,08 zł od dnia 18.08.2013 r. do dnia zapłaty,

- 3.447,36 zł od dnia 18.08.2013 r. do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 18.08.2013 r. do dnia zapłaty,

- 1.987,20 zł od dnia 24.08.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 31.08.2013 r. do dnia zapłaty,

- 681,48 zł od dnia 06.09.2013 r. do dnia zapłaty,

- 8.253,36 zł od dnia 22.09.2013 r do dnia zapłaty,

- 3.447,36 zł od dnia 22.09.2013 r do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 22.09.2013 r do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 01.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 1.334,88 zł od dnia 20.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 9.224,28 zł od dnia 27.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 3.447,36 zł od dnia 27.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 27.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24.60 zł od dnia 31.10.2013 r. do dnia zapłaty,

- 8.253,36 zł od dnia 29.11.2013 r. do dnia zapłaty,

- 4.471,20 zł od dnia 29.11.2013 r. do dnia zapłaty

- 108 zł od dnia 29.11.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 01.12.2013 r. do dnia zapłaty,

- 4.410,72 zł od dnia 23.12.2013 r. do dnia zapłaty,

- 4.309,20 zł od dnia 23.12.2013 r. do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 23.12.2013 r. do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 31.12.2013 r. do dnia zapłaty,

- 4.586,76 zł od dnia 04.01.2014 r. do dnia zapłaty,

- 3.654,72 zł od dnia 12.01.2014 r. do dnia zapłaty,

- 1.179,36 zł od dnia 12.01.2014 r. do dnia zapłaty,

- 108 zł od dnia 12.01.2014 r. do dnia zapłaty,

- 189 zł od dnia 19.01.2014 r do dnia zapłaty,

- 24,60 zł od dnia 31.01.2014 r. do dnia zapłaty,

- 6.964,92 zł od dnia 02.03.2014 r. do dnia zapłaty,

- 3.447,36 zł od dnia 02.03.2014 r. do dnia zapłaty,

kwotę 11.242,30 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 09.02.2015 r. do dnia zapłaty,

2.  umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

3.  zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 10.134 zł (dziesięć tysięcy sto trzydzieści cztery złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

4.  nakazuje zwrócić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Płocku część opłaty od pozwu w kwocie 1.250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

(...)

UZASADNIENIE

W. Polska sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 155,322,72 zł z ustawowymi odsetkami, liczonymi od kwot z poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu poda ł, iż jest następcą (...) sp. z o.o., u której pozwany zaciągnął dług w wysokości dochodzonej pozwem; należność wynika bezpośrednio z faktur, które były każdorazowo wystawiane przez powoda przy wydawaniu towaru. Do dnia dzisiejszego pozwany nie uregulował należności, mimo wezwania do zapłaty.

Nakazem zap łaty z dnia 16 maja 2014r., wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskar żył nakaz w całości; wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody -między stronami , rozłożenie zadłużenia na 16 równych miesięcznych rat i obciążenie powoda kosztami procesu, ewentualnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i obecnie wynosi ok. 36 min zł. Wniósł ponadto o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w P. z uwagi na zapis § 9 pkt 8 umowy z dnia 29 grudnia 2010r.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014r. S ąd Okręgowy w W.stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w P..

W pi śmie z dnia 27 stycznia 2015r. pozwany poinformował, iż w dniu 31 grudnia 2014r. zapłacił powodowi kwotę 50.000 zł. W odpowiedzi na powyższe powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia co do kwoty 50.000 zł, podtrzymał żądanie co do pozostałej części należności dochodzonej pozwem.

S ąd ustalił, co następuje:

C. Polska sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła w dniu 29 grudnia 2010r. ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowę w przedmiocie dostawy odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych do koagulacji łącznie z dzierżawą analizatora za umówioną kwotę, płatną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ( v. umowa z dnia 29grudnia 2010r. zżął. 9-24).

W dniu 30 kwietnia 2012r. zosta ł dokonany podział spółki (...) przez wydzielenie i przeniesienie części majątku dzielonej spółki, tj. Zakładu (...), w tym zobowiązań związanych z realizacją umów, zawartych w ramach zamówienia publicznego, na nowo powstałą spółkę pod nazwą (...) sp. z o.o. w W. (v. odpis z rejestru przedsiębiorców k. 7-8).

Pow ód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru i wystawił faktury na łączną kwotę 155.322,72 zł ( v. faktury k. 28-96 ). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 11 marca 2014r. pow ód wezwał szpital do zapłaty przedmiotowej kwoty zł wraz z odsetkami (v. wezwanie do zapłaty k.25-27).

Pozwany nie reguluje zobowi ązań, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na pokrywanie należności; obecne jego zadłużenie wynosi ok. 36 min zł, prowadzone procesy dotyczą kwoty ok. 19 min zł (v. okoliczność przyznana przez pozwanego). W maju 2014r. szpital posiadał na rachunku bieżącym podstawowym kwotę 639,82 zł ( v. zestawienie rachunków k. 118).

W szpitalu dzia łają 22 oddziały oraz stacja dializ, 40 poradni i zakłady diagnostyczne (v. dokumenty dotyczące struktury szpitala k. 115-117).

W dniu 31 grudnia 2014r. pozwany ui ścił tytułem spłaty przedmiotowej należności kwotę 50.000 zł (v. przelew z rachunku bankowego k. 150).

Powy ższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : umowy z dnia 29 grudnia 2010r. ( k. 9-24), odpisu z rejestru przedsiębiorców ( k. 7- 8), faktur wystawionych przez powoda ( k. 28-96), wezwania do zapłaty z dnia 11 marca 2014r. (k. 25- 27), zestawienia rachunku (k. 118), dokumentów dotyczących struktury szpitala (k. 115-117), przelewu z rachunku bankowego (k. 150).

S ąd zważył, co następuje:

Poniewa ż pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz - zgodnie z art. 505 § l kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawar ły umowy dostawy materiałów medycznych, zatem zgodnie z art. 605 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionowa ł ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia materiałów medycznych przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione materiały nie uiścił. Nie kwestionował również legitymacji czynnej powoda do dochodzenia należności.

Z tych wzgl ędów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc. Skapitalizowane odsetki od poszczególnych należności za okres od daty wymagalności, liczonej po upływie 30 dni od daty wystawienia faktur, na poczet których zaliczono wpłatę 50.000 zł, wynoszą łącznie 11.242,30 zł.

Nie uwzgl ędniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie

szczeg ólnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczno ść rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Długi pozwanego wynoszą ok. 36 min zł, z czego co do 19 min zł toczą się już postępowania sądowe. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu, nie jest prawdopodobne, by szpital był w stanie spłacić przedmiotową należność w ratach. Rozłożenie zaś zadłużenia na raty- bez wiarygodnej możliwości ich zapłaty- godzi w uzasadniony interes powoda.

Poniewa ż pozwany zapłacił w toku procesu część należności dochodzonej pozwem, a powód w tym zakresie cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia, należało umorzyć postępowanie w tej części na podstawie art. 203 kpc w zw. z art. 355 kpc, uznając, iż cofnięcie pozwu nie jest sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego, ani też nie zmierza do obejścia prawa.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te sk ładają się : opłata od pozwu (5.267 zł + 1.250 zł ~ 6.517 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda (3.600 zł - wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł). Ponieważ cofnięcie pozwu co do kwoty 50.000 zł nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, należało z mocy art. 79.1.3/a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwrócić powodowi połowę opłaty od pozwu od kwoty 50.000 zł.

S ąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, toczy się przeciwko niemu wiele

post ępowań cywilnych odnośnie zadłużenia, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szczęsna-Cichosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: