Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1135/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2013-08-05

Sygn. akt I C 1135/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Szatkowska

Protokolant: Beata Grochowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2013r.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 374.021,01 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych jeden grosz) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 23.166 zł od dnia 26 czerwca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.838,24 zł od dnia 26 czerwca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 14.558,92 zł od dnia 27 czerwca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 17.820 zł od dnia 28 czerwca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.400,43 zł od dnia 3 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.676,48 zł od dnia 4 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.328,43 zł od dnia 11 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 14.256 zł od dnia 18 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 17.820 zł od dnia 20 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 16.062,20 zł od dnia 24 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.940,52 zł od dnia 24 lipca 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.579,47 zł od dnia 3 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.611,57 zł od dnia 9 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 21.844,20 zł od dnia 24 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.346 zł od dnia 24 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.381,18 zł od dnia 24 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.138,23 zł od dnia 30 sierpnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.557,44 zł od dnia 14 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.782 zł od dnia 21 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 6.649,69 zł od dnia 21 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 32.076 zł od dnia 22 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.910 zł od dnia 22 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.920,14 zł od dnia 28 września 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 18.149,08 zł od dnia 3 października 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.448,66 zł od dnia 5 października 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.090,88 zł od dnia 9 października 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 9.138 zł od dnia 17 października 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 12.940,19 zł od dnia 25 października 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.430,83 zł od dnia 6 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 9.801 zł od dnia 10 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.763,55 zł od dnia 10 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.800,85 zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 7.101,87 zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.568,16 zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 16.124,42 zł od dnia 27 listopada 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.564 zł od dnia 1 grudnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.654,17 zł od dnia 1 grudnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 3.076,84 zł od dnia 15 grudnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.960,24 zł od dnia 26 grudnia 2012r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 14.801,21 zł od dnia 3 stycznia 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.699,28 zł od dnia 8 stycznia 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.568,16 od dnia 10 stycznia 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.676,48 zł od dnia 16 stycznia 2013r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 25.919 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 1135/13

UZASADNIENIE

(...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 374.021,01 zł z ustawowymi odsetkami od dat szczegółowo w pozwie określonymi tytułem należności za sprzedane pozwanemu materiały medyczne.

Nakazem zapłaty z dnia 30 kwietnia 2013r., wydanym w postępowaniu upominawczym, zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem wraz żądanymi odsetkami ustawowymi.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o rozłożenie należności na 12 równych miesięcznych rat. Wskazał, iż pozostaje w opóźnieniu z realizacją zapłat na rzecz powoda, ale nie jest to sytuacja przez niego zawoniona, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego zadłużenie stale się powiększa, na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł. jest zmuszony dokonywać trudnych wyborów płatniczych, w ostatnim zaś czasie z uwagi na zbieg kilku egzekucji i lawinowy wpływ nakazów zapłaty możliwość dokonywania dobrowolnych zapłat została zablokowana. Wniósł o oddalenie powództwa i rozłożenie zadłużenia na raty.

W piśmie procesowym z dnia 31 maja 2013r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie zadłużenia na raty.

Sąd zważył, co następuje:

(...) Szpital Wojewódzki w C. nabywał od (...) S.A. w W. produkty lecznicze na podstawie umów z dnia : 2 sierpnia 2011r., z dnia 15 września 2011r., z dnia 23 stycznia 2012r., z dnia 2 sierpnia 2012r. i z dnia 25 października 2012r. ( v. k. 18 35, 37-46 umowy o dostawę leków).

Powód wystawiał faktury VAT na dostarczone leki, wskazujące należną do zapłaty kwotę i termin jej płatności. Za okres od maja 2012r. do grudnia 2012r. dostarczył pozwanemu lekarstwa za kwotę 374.021,01 zł ( v. k. 47-135).

Pismem z dnia 22 stycznia 2013r. powód wezwał pozwanego do zapłaty w terminie do 29 stycznia 2013r. kwoty 374.021,01 zł wg załączonego zestawienia faktur; wskazał iż w przypadku braku zapłaty powyższej kwoty w wyznaczonym terminie, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego ( v. k. 136 wezwanie do zapłaty).

Pozwany nie zapłacił żadnej kwoty z należności dochodzonej w niniejszej sprawie ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pozwany szpital jest w złej sytuacji finansowej; nie spłaca zaległych zobowiązań ani też bieżących należności. Na koniec 2012r. jego zadłużenie wynosiło ok. 20 mln zł. Toczy się obecnie przeciwko niemu kilka postępowań egzekucyjnych ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny, ustalony został na podstawie dokumentów w postaci: umów o dostawę leków ( k. k. 18 35, 37-46 ), faktur VAT ( k. 47-135), wezwania do zapłaty ( k. 136).

Sąd zważył, co następuje:

Strony zawarły umowy sprzedaży leków, zatem zgodnie z art. 535 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia leków przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione leki nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Pozwany nie płaci ani zaległych, ani bieżących należności, toczy się obecnie przeciwko niemu kilka egzekucji, jego dług kilka miesięcy temu wynosił ok. 20 mln zł i stale zapadają nowe nakazy zapłaty. Nie jest więc w stanie płacić dobrowolnie ponad 30.000 zł miesięcznej raty na rzecz powoda. Poza tym, należy podkreślić, że przedstawiciel pozwanego szpitala nie stawił się na termin rozprawy, by podjąć próbę przekonania powoda i sądu do zasadności swojego wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty .

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu ( 18.702 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 7.200 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

z/ doręczyć odpis wyroku wraz z uzasadnieniem pozwanemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: