Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 103/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-06-12

Sygn.akt IC103/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSO Renata Szatkowska

Protokolant: Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2014r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w P.

przeciwko (...) Szpitalom Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 172.404,66 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy z ustawowymi odsetkami od kwot:

-

9.164,88 zł od dnia 3 marca 2013r. do dnia zapłaty;-

-

896,40 zł od dnia 8 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-

2.646 zł od dnia 8 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-

2.366,28 zł od dnia 18 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-

474,01 zł od dnia 28 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-

5.097,60 zł od dnia 29 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-

4.460,40 zł od dnia 31 marca 2013r. do dnia zapłaty;

-1.123,20 zł od dnia 4 kwietnia 2013r.. do dnia zapłaty;

-

896,40 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

587,52 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

2.606,09 zł od dnia 7 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

5.686,20 zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

5.626,80 zł od dnia 13 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

3.931,20 zł od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

12.592,80 zł od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

3.499,20 zł od dnia 19 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;
-1.253,88 zł od dnia 28 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty;

• -11.884, l O zł od dnia 6 maja 2013r. do dnia zapłaty;

- 122,47 zł od dnia 14 maja 2013r. do dnia zapłaty;

-

500,09 zł od dnia 19 maja 2013r. do dnia zapłaty;

-

L 607,26 zł od dnia 25 maja 2013r. do dnia zapłaty;
-1.411,73 zł od dnia 26 maja 2013r. do dnia zapłaty;

-13.790,52 zł od dnia 26 maja 2013r. do dnia zapłaty; -1.015,20 zł od dnia 31 maja 2013r. do dnia zapłaty;

- 2.162,16 zł od dnia 8 czerwca 2013r. do dnia zapłaty;

-15.290,86 zł od dnia 16 czerwca 2013r. do dnia zapłaty;

- 4.217,90 zł od dnia 29 czerwca 2013r. do dnia zapłaty;
-14.006,74 zł od dnia 7 lipca 2013r. do dnia zapłaty;

-1.004,29 zł od dnia 26 lipca 2013r. do dnia zapłaty; -15.290,86 zł od dnia 28 lipca 2013r. do dnia zapłaty;

-

J. 411,73 zł od dnia 2 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

3.018,99 zł od dnia 4 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

496,69 zł od dnia 15 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty;

-13.128,70 zł od dnia 17 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty;

-

8.804,38 zł od dnia 8 września 2014r. do dnia zapłaty;

-

331,13 zł od dnia 13 września 2013r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 12.238 zł ( dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych)
tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 103/14

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 172.404,66 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w dniu 12 listopada 2012r. i w dniu 27 marca 2013r. zawarł z pozwanym umowy dostawy wyrobów medycznych; pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 17 października 2013r., wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Łodzi zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Płocku i o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami , rozłożenie zadłużenia na 17 równych miesięcznych rat i o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z N. nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł.

W piśmie z dnia 3 czerwca 2014r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty; szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zawarła w dniu 12 listopada 2012r. i w dniu 27 marca 2013r. ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy w przedmiocie dostawy określonych materiałów medycznych za umówioną kwotę, płatną w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu ( v. umowy k.19-25 ).

Powód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru i wystawił faktury na łączną kwotę 172.404,66 zł ( v. faktury i listy przewozowe k. 27 – 173 ). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismami z dnia 25 marca 2013r., z 18 kwietnia 2013r., z 25 kwietnia 2013r., i 28 sierpnia 2013r. powód wzywał szpital do zapłaty przedmiotowej kwoty w ratach. W odpowiedzi pozwany zaproponował rozłożenie należności na 5 rat, płatnych co miesiąc, na co powód nie wyraził zgody ( v. wezwania do zapłaty k.174 - 186 ).

Pozostali wierzyciele pozwanego szpitala uzyskali już tytuły egzekucyjne na łączną kwotę kilku milionów złotych ( v. k. 199 zestawienie tytułów egzekucyjnych).

Pozwany nie reguluje zobowiązań, gdyż wpływy zN. nie wystarczają na pokrywanie należności. W październiku 2013r. szpital posiadał na bieżącym rachunku ok. 900 zł ( v. zestawienie rachunku k. 196 ). Pracownicy szpitala weszli z pracodawcą w spór zbiorowy, domagając się m.in. podwyżek ( pismo związku zawodowego pielęgniarek i położonych k.197-199). Szpital prowadzi nadal działalność leczniczą; wykonuje badania diagnostyczne, udziela porad specjalistycznych, przeprowadza dializy, hospitalizuje chorych ( dane statystyczne działalności szpitala k.200).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : umów zawartych między stronami w dniu 12 listopada 2012r. i w dniu 27 marca 2013r. ( k. 19- 25), faktur wystawionych przez powoda i listów przewozowych ( k. 27 – 173), wezwań do zapłaty (k. 174 - 186), propozycji pozwanego rozłożenia zaległości na raty ( k. 180), zestawienia tytułów egzekucyjnych ( k.199), zestawienia rachunku ( k. 196), dokumentów dotyczących sporu zbiorowego ( k. 197-199), danych statystycznych odnośnie działalności leczniczej szpitala ( k.200 ).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowy dostawy materiałów leczniczych, zatem zgodnie z art. 605 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umów, ani faktu dostarczenia materiałów przez powoda, ani też okoliczności, że należności za dostarczone materiały nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc, płatnych od poszczególnych należności za okres od daty wymagalności, liczonej po upływie 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Dług pozwanego wynosił kilka miesięcy temu kilka milionów złotych, na taką kwotę wystawiono przeciwko szpitalowi tytuły egzekucyjne. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu szpital nie jest więc w stanie płacić przedmiotowej należności w ratach.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu (8.621 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 3.600 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, wystawiono przeciwko niemu kilkadziesiąt tytułów egzekucyjnych, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szczęsna-Cichosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: