Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 267/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2019-01-03

Sygn. akt I Ns 267/18

POSTANOWIENIE ŁĄCZNE

Dnia 3 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

P.: SSO Tomasz Choczaj

Sędziowie: SO Katarzyna Powalska, SO Dagmara Kos

Protokolant: sekr. sąd. Justyna Raj

po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2019 roku w Sieradzu

na rozprawie

sprawy z wniosku S. W. (1), H. B. i T. G.

z udziałem K. M. - Komisarza Wyborczego w Ł. II, B. P. (1), M. D., E. P. Gminnej Komisji Wyborczej w W., K. P. Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)ds. ustalania wyników głosowania i B. P. (2) Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...) ds. przeprowadzenia głosowania

o protest przeciwko ważności wyborów

postanawia:

stwierdzić nieważność wyboru M. D. na radnego Rady Gminy
w W. w O. Wyborczym nr (...) i wygaśnięcie jego mandatu oraz nakazać przeprowadzenie w tym O. ponownych wyborów na radnego do Rady Gminy w W..

Sygn. akt I Ns 267/18

UZASADNIENIE

S. W. (2) w dniu 5 listopada 2018 r. wniosła protest wyborczy o stwierdzenie nieważności wyborów samorządowych do Rady Gminy W. w okręgu wyborczym nr 5 Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)
w W..

H. B. w dniu 5 listopada 2018 r. wniósł protest wyborczy
o stwierdzenie nieważności wyborów samorządowych do Rady Gminy W. w okręgu wyborczym nr 5 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
w W..

T. G. w dniu 6 listopada 2018 r. wniósł protest wyborczy
o stwierdzenie nieważności wyborów samorządowych do Rady Gminy W. w okręgu wyborczym nr 5 Obwodowej Komisji Wyborczej nr (...)
w W..

W uzasadnieniu protestów wnioskodawcy podali, że ze względu
na nieostemplowanie jednej z kart do głosowania, na której oddano głos
na kandydatkę B. P. (1), Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 stwierdziła,
że ilość głosów oddanych na tę kandydatkę (77) jest taka sama, jak liczba głosów oddanych na kandydata M. D. (77) i w związku z tym Gminna Komisja Wyborcza przeprowadzi losowanie, w którym wygrał kandydat na radnego M. D.. Wnioskodawcy wskazali, że to działanie Obwodowej Komisji Wyborczej, polegające na nieostemplowaniu karty
do głosowania, pozbawiło mandatu kandydatkę B. P. (1), co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności wyborów.

Postanowieniami z dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu połączył sprawy z wniosku H. B. i T. G. do sprawy z wniosku S. W. (1).

Uczestnicy postępowania: Komisarz Wyborczy K. M., P. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania K. W. i P. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania B. S. nie zajęli stanowiska w sprawie.

Uczestnik postępowania M. D. wniósł o stwierdzenie ważności wyborów.

Uczestniczki postępowania B. P. (1) i P. Gminnej Komisji Wyborczej w W. E. K. przyłączyły się do protestu wyborczego i wniosły o stwierdzenie nieważności wyborów.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Z protokołu Gminnej Komisji Wyborczej w W. z wyborów samorządowych z dnia 22 października 2018 r. wynika, że wybory do rady gminy przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, w których wybierany był jeden radny, (dowód: protokół z wyborów - k. 15 - 23) .

W okręgu wyborczym numer 5 Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
do rady gminy kandydowało dwóch kandydatów: B. P. (1) i M. D.,
(dowód: protokół z wyborów - k. 15 - 23) .

W tym okręgu uprawnionych do głosowania było 236 osób. Komisja wydała 161 kart do głosowania i taką liczbę kart wyciągnięto z urny. Spośród wydanych kart ważnych na 1 karcie postawiono znak (...) przy nazwiskach obu kandydatów, a na 5 kartach nie postawiono znaku (...) przy nazwisku żadnego
z kandydatów,
(dowód: protokół z wyborów - k. 25 - 26; oględziny kart
do głosowania - protokół z rozprawy - k. 70)
.

Spośród wydanych kart 1 karta była nieważna - nieopatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Głos na tej karcie oddano prawidłowo
na kandydatkę B. P. (1),
(dowód: protokół z wyborów - k. 25 - 26; oględziny kart do głosowania - protokół z rozprawy - k. 70).

Z uwzględnieniem karty nieostemplowanej na B. P. (1) oddano
78 głosów, a na M. D. 77 głosów. Po stwierdzeniu, że jeden
z głosów oddanych na B. P. (1) jest nieważny, Gminna Komisja Wyborcza w W. sporządziła protokół, w którym podano, że na B. P. (1) oddano 77 głosów ważnych i na M. D. również 77 głosów ważnych,
(dowód: protokół z wyborów - k. 15 - 23; oględziny kart
do głosowania - protokół z rozprawy - k. 69 verte)
.

W dniu 22 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza
w W. przeprowadziła losowanie kandydata na radnego, w wyniku którego wybrano M. D.,
(dowód: protokół z losowania - k. 24) .

Wyniki wyborów do Rady Gminy w W. ogłoszono w dniu
26 października 2018 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa (...) obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Ł. II
z dnia 24 października 2018 r. - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (...) (Dz. U. Woj. (...) z dnia 26 października 2018 r., poz. 5619),
(dowód: pismo z 21 listopada 2018 r. - k. 29) .

Powyższy stan faktyczny nie był sporny. Sąd ustalił go w oparciu
o wymienione wyżej dokumenty i dokonane oględziny kart do głosowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podstawę złożonych protestów stanowi art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 754, ze zm.), z którego wynika, że przeciwko ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Zgodnie z treścią art. 392 § 1 kodeksu wyborczego, protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego, w trybie określonym w art. 168 § 1 wyników wyborów na obszarze województwa.

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawcy złożyli protesty przed upływem czternastodniowego terminu, liczonego od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego wyników wyborów.

Art. 392 § 2 kodeksu wyborczego stanowi, że wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których
je opiera.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy doszedł do wniosku,
że zgłoszony w protestach zarzut dotyczący wpływu na wynik głosowania wydania przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania nieostemplowanej karty do głosowania był zasadny.

Z treści art. 35 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 979) wynika, że do zadań Komisji należy
m.in. ostemplowanie kart do głosowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 73 kodeksu wyborczego, karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone
lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie są nieważne.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że niezgodne z prawem działanie obwodowej komisji wyborczej (nieostemplowanie karty wyborczej
i wydanie jej głosującemu) miało w przedmiotowej sprawie bezpośredni wpływ na wynik wyborów, ponieważ nieostemplowana, a tym samym nieważna karta
do głosowania, doprowadziła do uzyskania przez dwóch kandydatów takiego samego wyniku w głosowaniu. Efektem zaś tego było przeprowadzenie losowania i wybór na radnego kandydata, na którego głosowała
w rzeczywistości mniejsza liczba wyborców.

Ze względu na powyższe, a zatem wobec wykazania, że Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania naruszyła przepisy kodeksu wyborczego, które dotyczyły głosowania, należało orzec, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 394 § 2 i 3 kodeksu wyborczego, czyli stwierdzić nieważność wyboru M. D. na radnego do Rady Gminy
w W. w O. Wyborczym nr 5 i wygaśnięcie jego mandatu oraz nakazać przeprowadzenie ponownego głosowania w sprawie wyboru
na radnego do Rady Gminy w W. spośród dwóch kandydatów już zgłoszonych, czyli M. D. i B. P. (1), w okręgu wyborczym nr 5 przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 ds. przeprowadzania głosowania i przeprowadzenie ponownego przeliczenia głosów oddanych w tym okręgu przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 ds. ustalania wyników głosowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Data wytworzenia informacji: