Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 655/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2018-06-04

Sygn. akt I C 655/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek

Protokolant st. sekr. sądowy Karolina Bieniek

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Tomaszowie Maz.

przy udziale -----------------------------------------

na rozprawie

sprawy z powództwa- E. W.

przeciwko- A. W.,

o ochronę naruszonego posiadania

orzeka; oddala powództwo.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 27 marca 2018 roku powódka E. W. domagała się przywrócenia posiadania dostępu do korzystania z energii elektrycznej, dostępu do wody, dostępu do centralnego ogrzewania poprzez zobowiązanie pozwanej A. W. do przywrócenia zasilania energią elektryczną budynku mieszkalnego położonego w T. , przy ul. (...) oraz zakazanie pozwanej dokonywania dalszych naruszeń w przyszłości. Wnosiła również o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania /k-3/.

Pozwana A. W. nie uznała powództwa i wniosłą o jego oddalenie / k-21/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny;

(...) położona w T., przy ul. (...) i zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalnym z suteryną oraz garażem. W księdze wieczystej ( (...),81/4) założonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jako jej właściciel została pozwana A. W., na podstawie postanowienia o podział majątku wspólnego z dnia 11 października 2007 roku.

Powódka E. W. zajmuje pomieszczenia na piętrze budynku mieszkalnego /dwa pokoje, kuchnię, łazienkę oraz korytarz. Na parterze budynku zamieszkuje pozwana A. W. z drugą córką A.. Strony są skonfliktowane. W latach 2013 -14 pozwana wystąpiła przeciwko powódce z pozwem o eksmisję. Powództwo zostało uwzględnione przez tutejszy Sąd. postępowanie odwoławcze, prowadzone przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb. w sprawie II Ca 764/15 zostało zawieszone, gdyż powódka E. W. wystąpiła do Sadu Rodzinnego z żądaniem ustalenia obowiązku alimentacyjnego polegającego na prawie dostarczenia E. W. pomieszczeń na piętrze budynku mieszkalnego w celu ich zajmowania, zamieszkiwania w nich. Powództwo w tej sprawie /III RC 491)15/ zostało nieprawomocnie oddalone.

Pozwana uważa, iż powódka powinna wyprowadzić się z nieruchomości i rozpoczęła samodzielne życie. Jej zamieszkiwanie w przedmiotowym budynku jest dla pozwanej uciążliwe, gdyż powódka nie oszczędza na zużyciu mediów, przez co do opłacenia pozostają wysokie rachunki. W dniu 12 marca 2018 roku ozwana wraz z córką A. wyprowadziła się z przedmiotowego budynku, a na jej zlecenie pracownicy zakładu energetycznego zdemontowali licznik prądu, odcinając jego dopływ do budynku. Pozwana sytuację taką wytłumaczyła koniecznością przeprowadzenia remontu w budynku, brakiem dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez powódkę oraz nieszczelnością pieca centralnego ogrzewania znajdującego się w suterenie. Powódka nie miała dostępu do pomieszczeń na parterze, do suteryny, do garażu.

/dowód; zawiadomienie o wpisie k-19 do k-20- akta księgi wieczystej PT1T/00035081/4, zeznania świadków; W. R. k-23 (00;33;31 do 00;38;35), M. G. k-23 do k-23 odwrót (00;39;24 do 00;51;35), przesłuchanie stron- E. W. k-23 odwrót (00;55;26 do 00;56;00 oraz 00;04;30 do 00;15;22), A. W. k- 23 odwrót (00;56;36 do 0;57;16 oraz 00;15;39 do 00;30;06)/.

Sąd zważył, co następuje;

Powództwo nie zasługuje na jego uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o dowód z zeznań świadków, dowód przesłuchania stron, dokumenty /powołane w części pierwszej uzasadnienia/.

Wskazane dowody, w postaci źródeł osobowych w zasadzie nie budzą wątpliwości, są ze sobą w miarę spójne i zasługują na danie im wiary. Wynika z nich w sposób jednoznaczny, że strony są skonfliktowane. Pozwana chce aby jej młodsza córka /powódka, licząca 37 lat/ wyprowadziła się z domu rodzinnego.

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel /posiadacz samoistny/, jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą /posiadacz zależny/ - porusza art. 336 k.c.

Posiadanie powódki jako posiadacza zależnego wynika ze stosunku użyczenia, czerpiącego swoje źródło w stosunkach rodzinnych.

Przepis art. 344 § 1 k.c. stanowi, że przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Z cytowanego przepisu wynika, że posiadanie jest stanem faktycznym, a roszczenie przewidziane w tym przepisie nie zależy ani od wiary posiadacza oraz od stanu zgodności posiadania ze stanem prawnym.

Roszczenie przewidziane w art. 344 § 1 k.c. wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia /art. 344 § 2 k.c./.

Zakres kognicji sądu w sprawach o naruszenie posiadania wyznaczony został poprzez dyspozycję art. 478 k.p.c., który stanowi, że w sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz powołane przepisy prawa Sąd orzekł o oddaleniu powództwa powódki. W istocie posiadanie powódki /posiadanie zajmowanych pomieszczeń na piętrze budynku mieszkalnego/ nie zostało przerwane przez działanie pozwanej. Doszło natomiast do odłączenia dopływu energii elektrycznej do całego budynku, a pozwana wyprowadziła się na ten czas z budynku. W ocenie Sądu, przedmiotem ochrony z art. 344 k.c. jest rzecz, wątpliwości zatem budzi czy dostęp do energii elektrycznej może być tu traktowany w kategorii rzeczy. Po drugie, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy, a mianowicie istnienie nieprawomocnego wyroku eksmisyjnego, doszedł Sąd do przekonania, że wprawdzie nieprawomocne orzeczenie sądu nie mieści się w przesłankach wymienionych w dyspozycji art. 344 § 1 k.c.zdanie drugie, to jednak zasady współżycia społecznego /art. 5 k.c./ przemawiałyby za usankcjonowaniem działania pozwanej. Rodzice nie mają bowiem obowiązku utrzymania dorosłych dzieci, mogących utrzymywać się samodzielnie.

Z tych też powodów oraz mając na uwadze powołane przepisy prawa orzeczono jak w sentencji wyroku.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pieprzycka-Wiktorowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Kubiczek
Data wytworzenia informacji: