Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII W 774/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-05-17

Sygn. akt VII W 774/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Wieczorek

Protokolnat: Anita Cichosz

Przy udziale oskarżyciela publicznego: xxxx

po rozpoznaniu w dniach: 19.04.2017r., 10.05.2017r.

przeciwko M. P. z domu S., córce T. i J. , urodzonej (...) w T.

obwinionej o to, że :

w okresie od 01.01.2013 do 20.06.2016 r. w miejscowości T., pow. (...) (...) woj. (...) wylewała nieczystości z terenu swojej posesji położonej przy ul. (...) w T. na grunty należące do gminy T.

tj. o wykroczenie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

orzeka

  1. obwinioną M. P. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu z tą zmianą, iż okres popełnienia wykroczenia ustala na czas od 01.12.2015r. do 20.06.2016r. i za to na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymierza obwinionej karę grzywny w kwocie 500,00 ( pięćset) złotych,

  2. zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków oraz kwotę 50,00 (pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt VII W 774/16

UZASADNIENIE

M. P. jest właścicielką nieruchomości położonej w T. przy ul. (...), gdzie również zamieszkuje.

/wyjaśnienia obwinionej – k. 85/

S. P., mąż M. P., prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przetwórstwie warzyw oraz gospodarstwo rolne w T. przy ul. (...).

/wyjaśnienia obwinionej – k. 85,

zeznania świadka S. P. – k. 97-97v./

Na terenie nieruchomości należącej do M. P. magazynowane są wyroby produkowane przez S. P. w postaci kapusty kiszonej oraz ogórków kiszonych umieszczonych w beczkach oraz ketchupy i majonezy.

/wyjaśnienia obwinionej – k. 85v,

zeznania świadka S. P. – k. 97-97v./

W fundamencie budynku posadowionego na nieruchomości M. P. umieszczona jest od wielu lat rura, której ujście wychodzi do zagłębienia w gruncie znajdującego się poza posesją M. P., a na nieruchomości gruntowej należącej do Gminy T..

/dokumentacja zdjęciowa – k. 78/

Pomiędzy M. P. a sąsiadami nieruchomości położonych przy ul. (...) w T. od wielu lat trwa spór, którego przyczyną jest wylewnie przez M. P. pozostałości po kiszeniu kapusty i ogórków przez rurę umieszczoną w fundamencie budynku. Nieczystości te wylewane są do zagłębienia terenu znajdującego się poza posesją M. P., a na terenie nieruchomości należących do Gminy T.. Wylane nieczystości są przyczyną nieprzyjemnego zapachu.

/notatka urzędowa – k. 4-9/

Inspektorzy z U. M. T. podczas oględzin zidentyfikowali wypływające z ujścia rury wychodzącej z nieruchomości M. P. nieczystości jako mogące pochodzić z produkcji kiszonek.

/notatka z oględzin z dnia 18 czerwca 2015 r. – k. 37, 39/

Na przełomie września i października 2016 r. na nieruchomości M. P. zainstalowana została instalacja kanalizacyjna i nieruchomość została przyłączona do sieci.

/umowa o wykonanie przewodu wodociągowego – k. 91,

umowa z (...) o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – k. 93-96/

W dniu 10.01.2017 r. wydana została przez B. M. T. w stosunku do M. P. decyzja nakazująca usunięcie rury plastikowej, zlikwidowanie otworu w ścianie zewnętrznej budynku oraz zaprzestanie odprowadzania nieczystości na działkę o nr. ewid. (...)należąca do Gminy T..

/decyzja z dnia 10.01.2017 r. – k. 63-65/

W dniu 20.03.2017 r. SKO w Ł. uchyliło decyzję z dnia (...) r. i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji, z uwagi m.in. na niezapewnienie stronie możliwości udziału w czynnościach dokonanych przez biegłego.

/decyzja z dnia 20.03.2017 r. – k. 66-73/

Obwiniona M. P. ma 42 lata, jest mężatką, posiada na utrzymaniu 2 dzieci w wieku 16 i 21 lat, posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest pielęgniarką, obecnie pozostaje zatrudniona na pół etatu w firmie (...) w Ł. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie około 600 zł, jest właścicielką domu mieszkalnego o powierzchni 200 m 2.

/wyjaśnienia obwinionej – k. 85/

Obwiniona przesłuchana na rozprawie głównej nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i wyjaśniła, że na jej działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a jedynie znajdują się na niej budynki gospodarcze pod magazyny, w których stoją beczki z kiszoną kapustą i ogórkami w liczbie ok. 10-15 sztuk. Wyjaśniła również, że nieruchomość przy ul. (...) w T. jest skanalizowana, a do budynków gospodarczych podłączone jest jeszcze jedno szambo. Podała również, że rura wychodząca z budynku służy do odprowadzania wody deszczowej i gdyby ją zlikwidowała, to miałaby zalaną posesję. Obwiniona wyjaśniła, że jest skonfliktowana z sąsiadami, odkąd zaczęły się sprawy oraz że z rury wypłynęła woda deszczowa. Wyjaśniła również, że nie jest pewna, czy któryś z sąsiadów nie robi jej czegoś na złość.

/wyjaśnienia obwinionej – k. 85v./

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny materiału dowodowego

i zważył, co następuje:

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionej w części odnoszącej się do tego, że nie wylewała ona pozostałości po kiszonkach przez rury zamontowane w budynku na grunty Gminy T.. W ocenie Sądu treść wyjaśnień oskarżonej w konfrontacji z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie świadczy o tym, iż stanowią one przyjętą i realizowaną przez obwinioną linię obrony. Wskazać bowiem należy, że ścieki wypływające z rury osadzonej w budynku na nieruchomości obwinionej zostały zidentyfikowane przez inspektorów z U. M.w T. jako pozostałości po kiszeniu kapusty i ogórków. Fakt prowadzenia przez męża obwinionej przetwórstwa warzywnego (co prawda w innym miejscu niż nieruchomość przy ul. (...)), magazynowania kiszonek na nieruchomości obwinionej, miejsce wylewu nieczystości do gruntu (ujście rury w funkamencie budynku należącego do obwinionej) oraz występujące w tym też miejscu największe ich nagromadzenie świadczy o tym, że nieczystości te pochodzą z nieruchomości obwinionej.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionej co do faktu podłączenia nieruchomości przy ul. (...) w T. do kanalizacji, instalacji szamba na nieruchomości oraz regularnego jego opróżniania, albowiem potwierdzone są one dowodami z dokumentów w postaci umowy z (...) w T. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, umowy o montaż przewodu wodociągowego oraz rachunków za wywóz nieczystości płynnych. Wskazać jednak należy, że przedmiotowe umowy oraz rachunki nie dotyczą okresu objętego postępowaniem, co pozwala w sposób zasadny uznać, że montaż kanalizacji zbiegł się w czasie z kontrolami przeprowadzanymi przez Gminę T. i dopiero wówczas nieruchomość faktycznie została do tej instalacji podłączona. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionej również co do tego, że jej nieruchomość posadowiona jest na terenie podmokłym oraz że rura zamontowana w budynku służy do odprowadzania wody opadowej.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka S. P. co do, że nieruchomość obwinionej znajduje się na terenie podmokłym, a uchodząca do zagłębienia terenu rura służy także do odprowadzania wód opadowych. Sąd pominął zeznania świadka w części dotyczącej wylewania nieczystości przez innych sąsiadów zamieszkałych przy ul. (...) jako niemające znaczenia dla przedmiotu niniejszej sprawy i niczego do niej nie wnoszące. Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka S. P. co do tego, że za ogrodzeniem nieruchomości obwinionej nie ma przykrych zapachów i że oskarżenia sąsiadów stanowią pomówienia na potrzeby sprawy. Ta część zeznań świadka pozostaje bowiem w sprzeczności z wynikami oględzin przeprowadzonych na nieruchomości obwinionej. Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka również w tej części, w której zeznał on, że J. W. wszelkie pozostałości po kiszonkach wylewa wyłącznie do szamba, albowiem pozostają one w sprzeczności z protokołami oględzin nieruchomości, które nieczystości te ujawniły również w zgłębieniu gruntu, znajdującym się poza nieruchomością obwinionej.

Sąd nie dał wiary zeznaniom J. W. co do tego, że pozostałości po kiszonkach wylewane były wyłącznie do szamba, bowiem pozostaje to w sprzeczności z protokołami oględzin nieruchomości.

Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów w postaci notatek urzędowych z przeprowadzonych oględzin posesji obwinionej, pism urzędowych zaprodukowanych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w stosunku do obwinionej, a w szczególności protokołów oględzin nieruchomości, mapki, decyzji z dnia (...) r. oraz z dnia (...)r. Ponadto, złożone do akt zawiadomienie o wszczęciu postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości przy ul. (...) Sąd ocenił jako wiarygodne, jednakże uznał je za emanację trwającego konfliktu sąsiedzkiego powstałego na tle wylewania przez obwinioną nieczystości. Podobnie Sąd ocenił przedstawioną przez obwinioną dokumentację fotograficzną prezentującą m.in. zaśmiecenie przydrożnych rowów.

Powyższe ustalenia i dokonana ocena dowodów doprowadziły Sąd do przekonania, że obwiniona dopuściła się czynu polegającego na tym, że w okresie od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 20 czerwca 2016 r. w miejscowości T., pow. (...) (...) woj. (...), wylewała nieczystości z terenu swojej posesji położonej przy ul. (...) w T. na grunty należące do gminy T., to jest wykroczenia określonego w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm., dalej w skrócie również jako „u.u.c.p.g.”).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. karze grzywny podlega, kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z drugim z powołanych przepisów, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez wykonywanie wymienionych w powołanym przepisie obowiązków. Z uwagi na bezprzedmiotowość rozpatrywania spełnienia niektórych z obowiązków przez obwinioną w okolicznościach niniejszej sprawy, należy ograniczyć się do przytoczenia tylko tych które pozostają w związku z jej przedmiotem. I tak wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek między innymi:

- zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy (pkt 3),

- gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt 3a),

- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (pkt 3b).

W ocenie Sądu, mając na względzie całokształt okoliczności niniejszej sprawy, to jest powtarzającą się od dłuższego czasu obecność nieczystości płynnych w postaci pozostałości po kiszonkach w zagłębieniu gruntu przylegającego do gruntu obwinionej, magazynowanie na terenie budynków gospodarskich obwinionej kiszonek (kapusty oraz ogórków), a także produkowanie kiszonek przez męża obwinionej, montaż kanalizacji na nieruchomości obwinionej oraz przyłącza do niej dopiero na jesieni 2016 r. dowodzi tego, że obwiniona wylewała nieczystości w postaci pozostałości po kiszeniu warzyw na przyległe do jej nieruchomości grunty należące do Gminy T..

W ocenie Sądu za nieprawdopodobne należy uznać sugestie obwinionej, co do tego, że pozostałości po kiszonkach już od dłuższego czasu są złośliwie wylewane przez sąsiadów obwinionej w taki sposób, ażeby upozorować, że pochodzą z nieruchomości obwinionej. Niekwestionowany w niniejszej sprawie jest fakt, że pomiędzy sąsiadami nieruchomości położonych przy ul. (...) w T. istnieje wieloletni konflikt, jednakże w ocenie Sądu wylewanie pozostałości po produkcji kiszonek stanowi przyczynę (podłoże), a nie skutek czy też złośliwy epizod w przebiegu tego konfliktu.

Powyższe doprowadziło Sąd do uznania, że obwiniona M. P. dopuściła się wykroczenia opisanego w sentencji wyroku, a wyczerpującego dyspozycję z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września (...). o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obwiniona jest winna, albowiem w niniejszej sprawie nie zachodzą, żadne okoliczności wyłączające winę obwinionej w popełnieniu przypisanego jej wykroczenia, czy chociażby mogące wpłynąć na zmniejszenie stopnia zawinienia. Obwiniona jest osobą dojrzałą, która pozostaje zdolna do rozpoznania bezprawności czynu, a także nie znajdowała się w nadzwyczajnej sytuacji motywacyjnej uniemożliwiającej danie posłuchu normie prawnej.

Jako okoliczność obciążającą poczytano obwinionej znaczny stopień zawinienia oraz trwałość i uporczywość w wylewaniu pozostałości po kiszonkach.

W ocenie Sądu kara grzywny w kwocie 500 zł pozostaje adekwatna do stopnia zawinienia, nacechowania zachowania obwinionej złą wolą oraz możliwości majątkowych obwinionej.

Sąd zasądził od obwinionej kwotę 100 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków w postępowaniu oraz kwotę 50 złotych tytułem opłaty od wymierzonej obwinionej kary. W ocenie Sądu sytuacja majątkowa obwinionej nie uzasadnia zwolnienia jej od ponoszenia kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wieczorek,  SSR M.Wieczorek
Data wytworzenia informacji: