Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 121/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-07-19

Sygn. akt. III RC 121/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Szymorek-Wąsek

Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 roku w Piotrkowie Tryb.

na rozprawie sprawy z powództwa A. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową I. R.

przeciwko J. S.

o podwyższenie alimentów

1.  podwyższa alimenty od pozwanego J. S. na rzecz małoletniej powódki A. S., ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 08 października 2013 roku, w sprawie sygnatura akt III RC 443/13 z kwoty po 350 złotych miesięcznie do kwoty po 500 (pięćset ) złotych miesięcznie, płatne z góry poczynając od dnia 07 marca 2016 roku, pozostawiając bez zmian pozostałe, dotychczasowe warunki płatności;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego J. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych, tytułem opłaty od uwzględnionej części powództwa oraz 6 (sześć) złotych za klauzulę wykonalności;

4.  przejmuje na rachunek Skarbu Państwa pozostałe, nieuiszczone koszty sądowe;

5.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami;

6.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 121/16

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 07 marca 2016 roku małoletnia A. S., reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową I. R., wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego J. S., po raz ostatni ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 08 października 2013 roku w sprawie sygn. akt III RC 443/13, z kwoty po 350,00 złotych do kwoty po 800,00 złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca do rąk I. R., poczynając od dnia wniesienia powództwa z ustawowymi odsetkami w przypadku uchylenia terminu płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że od momentu ostatniego ustalenia alimentów od pozwanego na rzecz małoletniej powódki wzrosły jej usprawiedliwione potrzeby, a od września zacznie uczęszczać do przedszkola. Podniesiono, że sytuacja materialna pozwanego uległa poprawie poprzez wzrost wynagrodzenia uzyskiwanego ze stosunku pracy, a przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki utrzymuje się z pomocy MOPR oraz nie ma żadnej dodatkowej pomocy, gdyż jej rodzice nie żyją.

W odpowiedzi na pozew z 24 czerwca 2016 roku pozwany J. S. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Wskazał w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew, że w sprawie nie wykazano, aby wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki, a sytuacja finansowa powoda jest trudna, z uwagi na fakt przebywania na jego utrzymaniu żony i drugiego dziecka, jak również zobowiązań finansowych.

Na rozprawie 19 lipca 2016 roku przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki podtrzymała powództwo.

Pozwany J. S. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 08 października 2013 roku w sprawie sygn. akt III RC 443/13 zasądzono alimenty od J. S. na rzecz małoletniej A. S. w kwocie po 350,00 złotych miesięcznie płatnych do 15-tego każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – I. R. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

/ dowód: wyrok – k. 22 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. sygn. III RC 443/13 /

Podczas ostatniego ustalania alimentów małoletnia powódka A. S. miała 3 miesiące. Ujawniały się u niej problemy skórne, w związku z czym odbywała 2 wizyty w ciągu miesiącu u lekarza dermatologa. Zażywała maści, których koszt stanowił 40,00 – 50,00 złotych miesięcznie. Jej przedstawicielka ustawowa określiła koszty utrzymania małoletniej na kwotę 500,00 – 600,00 złotych miesięcznie. Małoletnia była karmiona piersią.

Matka dziecka I. R. w chwili ustalania alimentów była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Utrzymywała się z pomocy opieki społecznej. Otrzymywała dofinansowanie za mieszkanie. Ponosiła opłatę za energię elektryczną w kwocie 120,00 złotych miesięcznie, za wodę w kwocie 80,00 złotych miesięcznie. Ogrzewała mieszkanie piecem, do którego kupowała opał. Koszt gazu wynosił 60,00 złotych miesięcznie, a TV 50,00 złotych miesięcznie. Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki nie miała długów.

/ dowód: zeznania I. R. – k. 21 - 21v, zeznania J. S. - k. 21v akt sprawy sygn. akt III Rc 443/13 /

Pozwany J. S. mieszkał wówczas z konkubiną i jej dzieckiem. Jego partnerka była w 2 miesiącu ciąży. Pozwany pracował w firmie (...). a. jako elektryk. Znajdował się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Uzyskiwał wynagrodzenie w kwocie około 2.300,00 złotych netto miesięcznie. Był właścicielem samochodu O. (...) rok produkcji 1992. Ponosił następujące opłaty związane z utrzymaniem mieszkania: 600,00 złotych miesięcznie tytułem czynszu, 300,00 -350,00 złotych za energię elektryczną, 150,00 – 200,00 złotych za gaz, 100,00 – 150,00 złotych za wodę.

/ dowód: zeznania J. S.- k. 21v, zestawienie płac – k. 19 – 20 akt sprawy sygn. akt III Rc 443/13 /

Obecnie małoletnia powódka A. S. ma 3 lata. Od września 2016 roku będzie uczęszczać do przedszkola, którego koszt to 250,00 złotych miesięcznie.

Powódka mieszka wspólnie ze swoją przedstawicielką ustawową. Utrzymują się one z uzyskiwanego zasiłku rodzinnego w kwocie 89,00 złotych miesięcznie, alimentów od pozwanego w kwocie 350,00 złotych miesięcznie, pomocy z MOPR w kwocie 450,00 złotych miesięcznie oraz świadczenia 500,00 plus.

Koszty utrzymania lokalu to czynsz w kwocie 150,00 złotych miesięcznie, gaz – 50,00 złotych miesięcznie, energia elektryczna – 150,00 złotych na 2 miesiące. Opłata za TV i Internet to 60,00 złotych miesięcznie, za abonament telefoniczny – 30,00 złotych. Otrzymuje opał z opieki społecznej.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki spłaca kredyt zaciągnięty na remont mieszkania w ratach po 230,00 złotych miesięcznie. Zostały jej do spłaty jeszcze 3 raty.

/ dowód: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania k. 4 - 6, dwie decyzje Prezydenta Miast P. k. 23, 24, zeznania I. R. z rozprawy z 19 lipca 2016 roku – czas nagrania 00:20:10 – 00:29:51 k. 29v /

Pozwany J. S. mieszka wspólnie z żoną, jej dzieckiem oraz ich wspólnym synem, który urodził się (...) w P.. Jest zatrudniony na stanowisku elektryka w firmie (...) s. c. G. F., J. P. na podstawie umowy na okres próbny od 04 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. Obowiązuje go pięciodniowy tydzień pracy w wymiarze 40 godzin. Uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 2.300,00 złotych brutto miesięcznie. Pozwany J. S. nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy. Ma wadę wzroku. Jest właścicielem samochodu – rok produkcji 2000. Żona pozwanego pozostaje na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

Pozwany J. S. ponosi opłaty związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 700,00 złotych miesięcznie tytułem czynszu, 150,00 złotych miesięcznie za energię elektryczną, 50,00 złotych miesięcznie za gaz. Ponosi wydatki związane z TV i Internetem w kwocie 100,00 złotych miesięcznie, za telefon 150,00 złotych miesięcznie, za utrzymanie samochodu 250,00 złotych miesięcznie. Ponadto spłaca kredyt zaciągnięty na zakup lodówki w kwocie po 150,00 złotych miesięcznie oraz pozostałe kredyty w kwocie po 500,00 złotych miesięcznie.

/ dowód: umowa o pracę k. 25, kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia – k. 17, kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa – k. 18 - 18v, zeznania J. S. z rozprawy z 19 lipca 2016 roku – czas nagrania 00:29:51 – 00:45:33 – k. 29v – 30 /

Pozwany J. S. kupuje dla małoletniej A. S. ubrania, wyżywienie i słodycze na co przeznacza kwotę od 50,00 do 100,00 złotych miesięcznie. Ocenia koszt utrzymania córki na kwotę 700,00 – 800,00 złotych miesięcznie, a przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki na kwotę 800,00 złotych miesięcznie.

/ dowód: zeznania J. S. z rozprawy z 19 lipca 2016 roku – czas nagrania 00:29:51 – 00:45:33 – k. 29v - 30, zeznania I. R. z rozprawy z 19 lipca 2016 roku – czas nagrania 00:20:10 – 00:29:51 – k. 29v /

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów oraz zeznań przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki i pozwanego, które pozostawały ze sobą spójne i logiczne, przez co stanowiły nie budzący zastrzeżeń materiał dowodowy.

Sąd nie uwzględnił jedynie przedłożonych przez pozwanego paragonów fiskalnych, które stanowią jedynie dowód zakupu towaru, nie wskazując jednak osoby jego nabywcy, przez co nie stanowią wiarygodnego źródła dowodowego na okoliczność zakupów czynionych przez pozwanego J. S. na rzecz jego małoletniej córki A..

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o podwyższenie alimentów zasługuje na uwzględnienie w części.

Stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie, bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji wskutek czego zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego od momentu, w którym po raz ostatni zostały ustalone alimenty od zobowiązanego na rzecz małoletniej powódki, nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadnia ich podwyższenie. Małoletnia A. S. w październiku 2013 roku miała zaledwie 3 miesiące. Wymagała pielęgnacji, była karmiona piersią. Obecnie jest ona 3-letnią dziewczynką, która bardzo intensywnie rozwija się fizycznie. Należy zapewnić jej wyżywienie, ubranie oraz środki czystości odpowiednie do fazy jej rozwoju. Wymaga również zabawek stymulujących jej rozwój umysłowy. Ponadto winna partycypować w kosztach utrzymania lokalu, który zajmuje wspólnie ze swoją przedstawicielką ustawową. Małoletnia powódka od września 2016 roku będzie uczęszczała do przedszkola, którego miesięczny koszt stanowi 250,00 złotych, a obecnie należy zakupić jej do tego celu wyprawkę przedszkolną, na którą składają się przybory papiernicze, odzież, obuwie i inne akcesoria. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniej A. S. w stosunku do tych, które Sąd ustalił w październiku 2013 roku. Obecnie należy wskazać, iż oscylują one wokoło kwoty 800,00 złotych miesięcznie, co z resztą potwierdzają wyliczenia zarówno I. R., jak i J. S.. Wysokość obowiązku alimentacyjnego ograniczają możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Wskazać jednak należy, iż możliwości zarobkowe nie są uzależnione od rzeczywiście osiąganych dochodów, a od potencjalnych możliwości zarobkowych, które określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby zobowiązany przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, pozwany J. S. jest młodym, zdolnym do pracy mężczyzną, który nie posiada żadnych ograniczeń do aktywności zawodowej. Pracuje obecnie przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, co pozostawia mu czas wolny w ciągu tygodnia, w którym może również podejmować prace dorywcze. Podkreślić należy, iż Sąd uwzględnił w niniejszym rozstrzygnięciu, że uległa zmianie sytuacja osobista zobowiązanego, gdyż zawarł on związek małżeński, z którego narodziło się jego kolejne dziecko. Zakładając rodzinę winien jednak uwzględnić, iż posiada na utrzymaniu małoletnią córkę, wobec której ciąży na nim obowiązek alimentacyjny. Pojawienie się na świecie kolejnego dziecka oraz zawarcie związku małżeńskiego nie zwalnia go z obowiązku łożenia na utrzymanie małoletniej powódki. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych J. S. pozostaje kwota 500,00 złotych miesięcznie na pokrycie potrzeb małoletniej córki.

W związku z tym, należało w nowym zakresie ustalić obowiązek alimentacyjny zobowiązanego na rzecz małoletniej uprawnionej na kwotę po 500,00 złotych miesięcznie, która jest adekwatną do możliwości zarobkowych i majątkowych J. S. oraz pokryje część usprawiedliwionych potrzeb małoletniej. Podkreślić należy, iż pozwanego J. S. stać na zmianę i utrzymanie samochodu na nowszy, zaciąganie kredytów, kupowanie sprzętu AGD na raty. Stać go także na utrzymywanie niepracującej żony i drugiego dziecka,. Nie stać go jedynie na zwiększone alimenty na rzecz pierwszego dziecka.

W pozostałym zakresie, ponad kwotę 500,00 zł. powództwo oddalono, jako zbyt wygórowane. Matka dziecka także zobowiązana jest do łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletniej, lecz w odpowiednio mniejszej części, gdyż wypełnia ona swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania, sprawując bezpośrednią pieczę nad córką. Ustalony obowiązek alimentacyjny zgodny jest również z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, do której mają one prawo.

Stosownie do treści art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 ), Sąd nakazał pobrać od pozwanego J. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90,00 złotych tytułem opłaty od uwzględnionej części powództwa oraz 6,00 złotych za klauzulę wykonalności. Pozostałe nieuiszczone koszty sądowe przejęto na rachunek Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 100 kpc, wobec częściowego uwzględnienia powództwa, zniesiono wzajemnie koszty procesu między stronami.

Zgodnie natomiast z treścią art. 333 § 1 pkt 1 kp nadano wyrokowi w punkcie zasądzającym alimenty ( punkt 1 niniejszego orzeczenia ) rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów orzeczono, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Szymorek-Wąsek
Data wytworzenia informacji: