Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 97/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-09-27

Sygn. akt V Pz 97/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2013r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska (spr.)

Sędziowie: SO Beata Łapińska

SSR (del.) Urszula Sipińska-Sęk

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko B. K.

o wynagrodzenie i wydanie świadectwa pracy

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego – Sądu Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb.

z dnia 31 lipca 2013r.

sygn. akt IVP 14/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 roku, wydanym w sprawie IV P 14/13, Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 27 czerwca 2013 roku. Motywując powyższe podniósł, że pełnomocnik pozwanego złożył wniosek o uzasadnienie wyroku przed jego ogłoszeniem, a zatem w świetle treści art. 328 k.p.c. nie było podstaw do sporządzenia uzasadnienia.

Na powyższe postanowienie wniósł w dniu 12 sierpnia 2013 roku zażalenie pełnomocnik powoda. Skarżący zarzucił wyrokowi naruszenie prawa procesowego, a mianowicie

art. 158 § 1 k.p.c. i art. 157 § 3 k.p.c. przez brak sporządzenia protokołu z ogłoszenia wyroku, co uniemożliwia pewne ustalenie godziny ogłoszenia wyroku i zastąpienie tego protokołu notatką

– wydanie postanowienia po upływie ponad miesiąca od daty powzięcia wiadomości o wpłynięciu wniosku o uzasadnienie, a tym samym pozbawienie strony możliwości złożenia apelacji bez uzasadnienia w przepisanym terminie.

W uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik pozwanego podniósł, że prezentata Biura Podawczego Sądów Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Tryb. umieszczona na wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie wskazuje na godzinę złożenia wniosku, a do tego nie sporządzono protokołu z ogłoszenia wyroku, a zatem nie wiadomo, o której dokładnie godzinie wyrok został ogłoszony. Ponadto sędzia referent nie podjął niezwłocznie czynności zmierzających do rozpoznania wniosku o sporządzenie uzasadnienia, co stanowiło w ocenie skarżącego naruszenie etyki zawodowej.

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do sądu pierwszej instancji celem rozpoznania złożonego wniosku ponownie i zasądzenie od powoda kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew twierdzeniom skarżącego prezentata Biura Podawczego Sądów Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Tryb. umieszczona na wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wskazuje jednoznacznie, iż wniosek ten został złożony w dniu 27 czerwca 2013 roku o godzinie 10:50 (k. 31). Z akt sprawy wynika przy tym w sposób bezsporny, że ogłoszenie wyroku miało nastąpić w dniu 27 czerwca 2013 roku o godzinie 14:30, zaś nastąpiło po godzinie 15:45 (k. 29 i k. 32). Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że ogłoszenie wyroku nastąpiło o godzinie późniejszej, aniżeli złożenie wniosku o sporządzenie wyroku.

W tej sytuacji Sąd Rejonowy prawidłowo odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie na podstawie art. 328 § 1 k.p.c. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem może być bowiem skutecznie złożony dopiero po ogłoszeniu sentencji wyroku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2000 roku, I PKN 406/00, OSNP 2002/8/190).

Do podważenia zaskarżonego postanowienia nie mogą prowadzić także pozostałe zarzuty skarżącego, które stanowią jedynie bezskuteczną polemikę z prawidłowym rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Ostrowicz - Siwek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Marczyńska,  Beata Łapińska ,  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: