Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1451/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-03-24

Sygn. akt I C 1451/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 26.06.2014 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasadzenie od pozwanego H. P. na jego rzecz kwoty 271745,55zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30.05.2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, że kwota dochodzona pozwem wynika z braku zapłaty przez pozwanego należności wynikającej z umowy zawartej w dniu 11.02.1997 roku przez pozwanego z (...) Bank S.A. , którą to wierzytelność nabył powód. Podał również, iż na dochodzoną kwotę 271745,55 zł, składa się kwota: 59876,31zł tytułem kapitału, 210675,00zł tytułem skapitalizowanych odsetek umownych naliczonych za okres od daty zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, 1194,24zł tytułem skapitalizowanych odsetek skapitalizowanych odsetek karnych za opóźnienie naliczonych do dnia poprzedzającego złożenie pozwu.

Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut przedawnienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.02.1997 roku pozwany zawarł z (...) Bankiem (...) S.A. Oddział w K. umowę o kredyt Nr (...) na podstawie, której bank udzielił mu kredytu w formie bezgotówkowej w kwocie 59.876,31zł na okres od 11.02.1997 roku ze spłatą do 11.08.2002 roku na sfinansowanie zakupu samochodu marki N. (...) nr rej. (...). Pozwany zobowiązał się spłacić kredyt w 66 miesięcznych ratach, ostatnia rata płatna w terminie do 11.08.2002 roku.

(dowód: umowa k.15-17, dyspozycja k. 18-19, harmonogram spłat k. 20-21, wniosek k. 23-25, zeznania pozwanego k. 104 odwrót-105, adnotacje 00;07;16-00;12;46)

(...) Bank (...) S.A. wypowiedział pozwanemu w/w umowę pismem z dnia 25.05.1997 roku i wezwał do spłaty całego kredytu z odsetkami w terminie 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, które to wypowiedzenie pozwany otrzymał i się z nim zapoznał.

(dowód: wypowiedzenie k. 35 akt sprawy Sądu Rejonowego w Sosnowcu sygn.akt I C 1011/12, zeznania pozwanego k. 104 odwrót-105, adnotacje 00;07;16-00;12;46, pisma pozwanego k. 36, k. 37 akt sprawy Sądu Rejonowego w Sosnowcu sygn.akt I C 1011/12)

Na podstawie wniosku (...) Banku S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 23 czerwca 2008 roku przeciwko P. P. i H. P..

(dowód: wniosek k. 2, bankowy tytuł egzekucyjny k. 4, postanowienie k. 30 akt sprawy Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn.akt I Co 642/08)

Na podstawie wniosku z dnia 24.09.2008 roku i w/w tytułu wykonawczego wszczęto przeciwko P. P. i H. P. egzekucję prowadzoną przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie P. Ś. pod sygn.akt KM 986/08. Postanowieniem z dnia 17.03.2011 roku Komornik umorzył postępowanie w sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

W piśmie z dnia 30.10.2008 roku pozwany prosi Komornika o umorzenie egzekucji.

W piśmie z dnia 19.02.2009 roku pozwany wyjaśnia komornikowi, że zaszło nieporozumienie, że nie ma żadnego zadłużenia wobec (...) Banku S.A. w K.

W piśmie z dnia 24.02.2009 roku H. P. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności z dnia 25.06.2008 roku i oświadczył, że nie ma żadnego zadłużenia wobec (...) Banku S.A. w K.. W wysłuchaniu w trybie art. 827 kpc z dnia 31.01.2011 roku Komornik poinformował wierzyciela, że postępowanie będzie umorzone, że wobec dłużnika prowadzonych jest 9 postępowań egzekucyjnych.

(dowód: wniosek k. 1, pismo pozwanego k. 24, k. 39, wniosek k. 57, wysłuchanie k. 78, postanowienie k. 82 akt sprawy Komornika przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie P. Ś. sygn.akt KM 986/08)

(...) Bank S.A w dniu 30.05.2012 roku złożył wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tego samego bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 23 czerwca 2008 roku przeciwko P. P. i H. P., któremu Sąd Rejonowy w Bełchatowie postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08 nadał klauzulę wykonalności, następnie postanowieniem z dnia 14 marca 2012 roku temu tytułowi wykonawczemu nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) Bank S.A w W.. Postanowieniem z dnia 06.05.2013 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu A. Jordan umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn.akt KM 1876/12 na wniosek wierzyciela, z uwagi na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

(dowód: wniosek k. 1-2, tytuł wykonawczy k. 3, postanowienie k. 87 akt sprawy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu A. Jordana sygn.akt KM 1876/12)

W pozwie z dnia 14.05.2012 roku H. P. wniósł o pozbawienie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 (...) wykonalności. W odpowiedzi na pozew powód uznał powództwo uznając za zasadny zarzut przedawnienia roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym z dnia 23.06.2008 – (...). Wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie sygn.akt I C 1011/12 Sąd Rejonowy w Sieradzu pozbawił w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) wystawiony przez (...) Bank Spółkę Akcyjną w K. w dniu 23.06.2008 roku, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08, któremu Sąd Rejonowy w Bełchatowie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie sygn.akt I Co 2494/11 na rzecz Genin (...) Bank (...) Akcyjnej w W., na którego przeszło uprawnienie (...) Banku S.A z siedzibą w K..

(dowód: pozew k. 1, odpowiedź na pozew k. 58-60, wyrok z uzasadnieniem k. 86-88 akt sprawy Sądu Rejonowego w Sieradzu sygn.akt I C 1011/12)

(...) Bank S.A. był (...) Bank (...) S.A. w K.. (...) Bank S.A. prowadził wcześniej działalność pod (...) Bank (...) S.A. , a (...) Bank S.A. jest następcą prawnym (...) Bank S.A.

(okoliczności bezsporne, odpis zupełny z rejestru przedsiębiorców k. 61-69, KRS k.70-73)

Powód nabył sporną wierzytelność z umowy bankowej o nr (...) wobec pozwanego od (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na podstawie umowy z dnia 30.05.2014 roku.

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego k. 10, załącznik do umowy k. 11, zawiadomienie o przelewie wierzytelności k. 26)

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo jest niezasadne.

Pozwany kwestionował roszczenie, podnosząc zarzut przedawnienia.

Pozwany nie kwestionował zawarcia w dniu 11.02.1997 roku z (...) Bankiem (...) S.A. Oddział w K. umowy o kredyt Nr (...) na podstawie, której bank udzielił mu kredytu w formie bezgotówkowej w kwocie 59.876,31zł na okres od 11.02.1997 roku ze spłatą do 11.08.2002 roku na sfinansowanie zakupu samochodu marki N. (...) nr rej. (...) pożyczki, ale podnosił, że został oszukany, że pisał o tym do banku, że „odstąpił od umowy”.

Zgodnie z art. 720 § 1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W myśl art. 118 kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby nie będącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata (takie też stanowisko Sądu Najwyższego zostało zawarte w wyroku z dnia 10.10.2003 r. w sprawie II CK 113/02 (OSP 2004/11/141).

Zgodnie z art. 123 § 1 kc bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji.

W świetle powyższego czynnościami uprawnionego przerywającymi bieg przedawnienia jest m.in. wniosek o wszczęcie egzekucji (art. 796 kpc), przy czym skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia nie niweczy późniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z uchwalą Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 (OSNC rok 2005, Nr 4, poz. 58, str. 1) również wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia. Stanowisko to wyznaczyło kierunek późniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, potwierdzony m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2012 r., II CSK 203/11 (LEX nr 1125087).

Zgodnie z art. 124 § 1 i 2 kc po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Przewidziany w art. 125 § 1 kc termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego sądowym tytułem egzekucyjnym rozpoczyna bieg na nowo od daty uprawomocnienia się tego tytułu (art. 124 § 2 kc), a nie od daty złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ani od daty nadania klauzuli wykonalności.

Przejęcie wierzytelności przez powoda w trybie art. 509 kc nie ma wpływu na okres przedawnienia, bowiem powód mógł nabyć od banku jedynie tyle uprawnień, ile bank sam posiadał. Powyższe rozważania mają zastosowanie również do przedawnienia się odsetek.

Będąca przedmiotem analizy w niniejszej sprawie umowa o kredyt Nr (...) została zawarta w dniu 11.02.1997 roku. Na podstawie tej umowy bank udzielił pozwanemu kredytu w formie bezgotówkowej w kwocie 59.876,31zł na okres od 11.02.1997 roku ze spłatą do 11.08.2002 roku na sfinansowanie zakupu samochodu marki N. (...) nr rej. (...). Pozwany zobowiązał się spłacić kredyt w 66 miesięcznych ratach, ostatnia rata płatna w terminie do 11.08.2002 roku.

Oznacza to, iż przedawnienie roszczenia ostatniej raty oraz odsetek z tytułu przedmiotowej umowy kredytu najpóźniej nastąpiło w dniu 11.08.2005 roku, a powód złożył pozew dnia 26.06.2014 roku

Zaznaczyć należy, że (...) Bank (...) S.A. wypowiedział pozwanemu w/w umowę pismem z dnia 25.05.1997 roku i wezwał do spłaty całego kredytu z odsetkami w terminie 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, które to wypowiedzenie pozwany otrzymał i się z nim zapoznał, a więc termin wymagalności całego kredytu to czerwiec 1997 roku a termin przedawnienia to czerwiec 2000 roku.

W niniejszej sprawie bieg przedawnienia nie został, więc przerwany poprzez złożenie wniosku przez (...) Bank S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku do Sądu Rejonowego w Bełchatowie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 23 czerwca 2008 roku, któremu postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08 Sąd Rejonowy w Bełchatowie nadał klauzulę wykonalności, bowiem termin ten już nie biegł. Nie może dojść do przerwy terminu, który już nie biegnie.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego wnioskiem z dnia 24.09.2008 roku i umorzenie postępowania w sprawie sygn.akt KM 986/08 przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie P. Ś. wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji postanowieniem z dnia 17.03.2011 roku nie spowodowało, że termin przedawnienia zaczął biec na nowo od daty uprawomocnienia się tego postanowienia.

Podobnie jak skierowanie przez (...) Bank S.A w dniu 30.05.2012 roku wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie tego samego bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 23 czerwca 2008 roku przeciwko P. P. i H. P., któremu Sąd Rejonowy w Bełchatowie postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08 nadał klauzulę wykonalności, następnie postanowieniem z dnia 14 marca 2012 roku temu tytułowi wykonawczemu nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) Bank S.A w W., które to postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn.akt KM 1876/12 postanowieniem z dnia 06.05.2013 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu A. Jordan umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela, z uwagi na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie spowodowało, że termin przedawnienia zaczął biec na nowo od daty uprawomocnienia się tego postanowienia.

Podkreślić należy, iż już poprzedni wierzyciel uznał powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 (...) wykonalności uznając za zasadny zarzut przedawnienia roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym z dnia 23.06.2008 – (...). Wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie sygn.akt I C 1011/12 Sąd Rejonowy w Sieradzu pozbawił w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) wystawiony przez (...) Bank Spółkę Akcyjną w K. w dniu 23.06.2008 roku, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie sygn.akt I Co 642/08, któremu Sąd Rejonowy w Bełchatowie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie sygn.akt I Co 2494/11 na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej w W., na którego przeszło uprawnienie (...) Banku S.A z siedzibą w K..

Stosownie do art. 117 § 1 kc z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, co - w myśl § 2 tego przepisu wywiera taki skutek, iż po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Nieważne jest jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu.

Czyli przedawnienie następuje zawsze, co potwierdza redakcja przepisu § 2 art. 117 kc, natomiast skutki z tym związane nie następują tylko wówczas, gdy zobowiązany (dłużnik) zrzeka się korzystania z przedawnienia. Zrzeczenie się przedawnienia może być dokonane w różny sposób (może nastąpić przed sądem - na rozprawie, lub też poza rozprawą) bowiem art. 117 § 2 kc nie zastrzega specjalnej formy dla tego zrzeczenia się. Takich czynności nie dokonała strona pozwana. Nie wskazał nawet pozwany takiego zachowania się dłużnika, które by mogło wyrażać zewnętrzną postać zrzeczenia się omawianego zarzutu lub w drodze wykładni - z zachowania się dłużnika - można byłoby dopatrzeć się dorozumianego zrzeczenia się zarzutu przedawnienia.

W szczególności żadne z pism o których pisze powód w piśmie z dnia 21.11.2014 roku (mających dowodzić przerwy biegu przedawnienia) kierowanych przez pozwanego do komornika w aktach sprawy Komornika przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie P. Ś. sygn.akt KM 986/08 nie zawiera oświadczenia pozwanego o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia. Nie można też z ich treści wywieść w sposób dorozumiany oświadczenia pozwanego o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia. Pozwany w piśmie z dnia 30.10.2008 roku prosi Komornika o umorzenie egzekucji, ale wobec treści nieco późniejszych pism, wobec wniesienia pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, wobec 9 toczących się przeciwko pozwanemu wówczas postępowań egzekucyjnych , braku fachowej wiedzy prawniczej absolutnie nie można przyjąć, że pozwany w sposób dorozumiany rzekł się zarzutu przedawnienia.

W dwóch kolejnych pismach pozwany powtarza, że nie ma żadnego zadłużenia wobec (...) Banku S.A. w K..

W związku z powyższym zarzut przedawnienia pozwanego uznać należy za zasadny.

Mając powyższe ustalenia i rozważania na uwadze Sąd oddalił powództwo w całości.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 2 kpc, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy. Powód przegrał proces w związku z czym Sąd obciążył powoda obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez pozwanego i zasądził na rzecz pozwanego łączną kwotę 7.217 złotych na którą składają się: wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 7.200 złotych wyliczone w oparciu o przepisy § 2 ustęp 1 w związku z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz U z 2002 , nr 163 , poz. 1349 z późniejszymi zmianami), opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Libiszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: