Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 377/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-05-11

Sygn. akt I C 377/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SR Joanna Rezler – Wiśniewska

Protokolant : st. sekr. sąd. Halina Barjasz

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 roku w Brzezinach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. D. kwotę 2.390,75 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 2.231,40 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Powód M. D. wniósł w dniu 31 sierpnia 2016r. o zasądzenie od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. kwoty 2490,75zł. tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu T. o nr rej (...) w wypadku z dnia 7 grudnia 2015r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty.

Powód wskazał, że w ramach postępowania likwidacyjnego pozwany sporządził kalkulację naprawy, na podstawie której pozwany ustalił, iż w pojeździe wystąpiła szkoda całkowita oszacowana na kwotę 6916,75 zł. stanowiąca różnicę między wartością rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym (12.500zł.) a wartością pozostałości (5583,25zł.) W ocenie powoda kwota należnego odszkodowania została zdecydowanie zaniżona, o co najmniej kwotę 2183,25zł. Powód podniósł, że kalkulacji sporządzonej na jego zlecenie przez niezależnego rzeczoznawcę wynika, iż szkoda całkowita wyniosła 9100zł.

Powód wniósł o zasądzenie kosztów sporządzonej kalkulacji w wysokości 307,50 zł.

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych.

/pozew - k.3 - 5/

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany wskazał, ze na postawie sporządzonej przez niego kalkulacji koszt naprawy wyniósłby 16512,68zł., co przekroczyłoby wartość samochodu i dlatego, też uznał iż nastąpiła szkoda całkowita. Dokonał wystawienia na platformie internetowej uszkodzonego pojazdu i najwyższa oferta zakupu wpłynęła na kwotę 5583,25zł. Wobec tego przy wyliczeniu wartości samochodu brutto w stanie nieuszkodzonym na kwotę 12500zł. wysokość odszkodowania została ustalona na kwotę 6916,75zł. W ocenie pozwanego wypłacone powodowi odszkodowanie w pełni rekompensuje doznaną szkodę a powód nie wykazał, aby poniósł wydatki wyższe od wypłaconego odszkodowania. Powód podniósł, że szkodą nie są odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania żądane od dnia 23 września 2015r. w sytuacji, gdy cesja miała miejsce 7 stycznia 2016r. i dotyczyła tylko odszkodowania.

/odpowiedź na pozew –k. 42 - k. 43/

W piśmie z dnia 18 października 2016r. powód wskazał iż nie jest sporną wystąpienie szkody całkowitej. Zaniżona w ocenie powoda została wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, zawyżona zaś wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Powód podniósł, że oferty składane na aukcjach internetowych nie mogą stanowić podstawy do oszacowania wartości uszkodzonego pojazdu. Oferty składane na aukcjach nie są bowiem wiążące i nie ma żadnej gwarancji, iż wskazana w aukcji kwota zostanie faktycznie wypłacona.

/pismo – k. 55 – 56/

W piśmie z dnia 13 lutego 2017r. pozwany zakwestionował ustaloną przez biegłego wartość uszkodzonego pojazdu i podniósł, że wyliczona wartość uszkodzonego samochodu na drodze aukcji internetowej jest bardziej obiektywna i najbardziej zbliżona do rzeczywistej wartości pozostałości.

/pismo – k. 91/

Pełnomocnik powoda poparł powództwo.

/protokół z rozprawy – k. 97/

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 7 grudnia 2015r. doszło do szkody całkowitej w pojeździe T. nr rej (...), za którą odpowiedzialność przyjął pozwany, z którym sprawca wypadku związany był umową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

/bezsporne/

W ramach postępowania likwidacyjnego wypłacono powodowi kwotę 6916,75zł. stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym (12500zł.) a wartością pozostałości wg najwyższej oferty zakupu (5583,25zł.) na aukcji internetowej. Pozwany w związku ze zgłoszeniem szkody uznał swą odpowiedzialność za szkodę. W toku postępowania likwidacyjnego, po przyjęciu, że doszło do szkody całkowitej w pojeździe powodowi zostało przyznane odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wysokości 6916,75zł.

/dowód: akta szkody (...) , decyzja – k. 9/

Powód poniósł koszt kalkulacji naprawy dokonanej przez rzeczoznawcę w wysokości 307,50 zł.

/dowód: faktura Vat nr (...) – k. 19/

Na dzień szkody tj. 7 grudnia 2015r. przedmiotowy pojazd miał wartość 13400zł. Wartość pozostałości to kwota 4400zł. Różnica pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym wynosi 9000zł.

/dowód: opinia biegłego – k. 68 -77/

Umowa przelewu wierzytelności nr (...) zawarta w dniu 31 stycznia 2016r. pomiędzy powodem a I. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą (...)z siedzibą w K. nie dotyczyła wierzytelności dochodzonej niniejszym postępowaniem (faktura Vat nr (...) z dnia 31 stycznia 2016r. – wynajem samochodu zastępczego)

/dowód: umowa przelewu – akta szkodowe str. 53/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 436 par. 1 k.c. i art. 415 k.c. w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych poruszanych za pomocą sił przyrody za szkodę stąd powstałą odpowiada ten, kto z winy swojej ją wyrządził. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych [ Dz. U. Nr 124 poz. 1152 ze zm.] zwanej dalej ustawą, od szkód tego rodzaju posiadacz pojazdu obowiązany jest się ubezpieczyć. W przypadku zaś zawarcia takiej umowy ubezpieczenia stosownie do art. 822 k.c. i art. 34 ust 1 ustawy ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia szkody polegającej na uszkodzeniu mienia wyrządzonej ruchem pojazdu, jeśli kierujący pojazdem ubezpieczonym obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych uprawniony może w takim wypadku dochodzić tego odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W powyższej sprawie spór dotyczy wysokości szkody. Bezspornym jest że doszło do szkody całkowitej w pojeździe, dlatego też bezprzedmiotowe było przesłuchiwanie powoda na okoliczność naprawy przedmiotowego pojazdu.

Zgodnie z treścią art. 361§1 i §2 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy obejmują straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda obejmuje wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydani poniesione przez poszkodowanego w celu jej naprawienia.

Uwzględniając żądanie powoda w zakresie kwoty 2390,75zł. tytułem dopłaty do poniesionej szkody Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego, który określił jej wartość wskazując różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością jego pozostałości tj. 9000zł.

Sąd stoi na stanowisku, iż określenie wartości pozostałości podczas aukcji internetowej nie jest prawidłowe. Aukcja internetowa może dostarczyć jedynie danych hipotetycznych , nie można ich utożsamiać z wartością rynkową samochodu. Powód nie ma bowiem obowiązku przyjęcia oferty internetowej a pozwany nie udowodnił z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że cena wylicytowana w najkorzystniejszej ofercie aukcyjnej zostałaby faktycznie zapłacona. Poza tym należy zwrócić uwagę na to, że wystawcą w aukcji był powód ale pozwany. Tym bardziej wydaje się niepewna i abstrakcyjna perspektywa uzyskania oferty na której bazował pozwany oceniając wysokość odszkodowania.

Oprócz dopłaty w wysokości 2183,25zł. powodowi należy zwrócić kwotę 307,50 zł. poniesioną tytułem wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego sporządzającemu kalkulację szkody. Koszty te są celowe i wchodzą w skład poniesionej szkody, nie stanowią wprawdzie następstwa wypadku komunikacyjnego ale pozostają w związku przyczynowym ze szkodą, jaką poniósł powód i znajduje do nich zastosowanie art. 361 k.c. Działanie powoda i poniesione w związku z tym wypadku są spowodowane wyrządzoną mu szkodą i zmierzają bezpośrednio do jej naprawienia. A powód miał prawo skalkulować szkodę przed wytoczeniem powództwa, aby prawidłowo wskazać dochodzoną kwotę
(podobnie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 roku III CZP 24/04 , MP nr 15/04 str.720).

Mając powyższe na względzie Sąd zasądził od pozwanego kwotę 2390,75zł. oddalając powództwo w pozostałej części, tj. co do kwoty 100zł.

Bez znaczenia pozostaje podnoszona przez pozwanego kwestia przelewu wierzytelności, gdyż dotyczyła odszkodowania w związku z wynajmem samochodu zastępczego przez powoda.

O należnych odsetkach Sąd orzekł na zasadzie art. 481§1 k.c. Powód wniósł pozew dnia 31 sierpnia 2016r. i od tego dnia naliczone zostały odsetki ustawowe za opóźnienie, bo roszczenie było już wymagalne (minęło 30 dni od zgłoszenia szkody i powód przedsądowo wezwał pozwanego do zapłaty kosztów ekspertyzy).

Strony reprezentowane były przez profesjonalnych pełnomocników.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 k.p.c. mając na względzie, iż powód wygrał sprawę w zasadzie w całości, oddalenie dotyczy 100zł. Na koszty poniesione przez powoda w łącznej wysokości 2231,40 zł. złożyły się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w wysokości 1200zł. ustalone na podstawie § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800), opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17zł., kwota 125zł. tytułem opłaty od pozwu oraz wydatki na biegłego w wysokości 889,40zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rezler – Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: