Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 1422/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-11-06

Sygnatura akt II Ns 1422/14

POSTANOWIENIE

Dnia 6 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi– Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR K. T.

Protokolant staż. M. P.

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Ł.

z udziałem Z. T. (1), D. W., E. P., R. O. (1), K. K. (1), A. K. (1), E. A. (1), M. A. (1) i M. A. (2)

o stwierdzenie nabycia spadku po B. K. (1)

postanawia

1.  stwierdzić, że spadek po B. K. (1) z domu S., córce K. i Z., zmarłej w dniu 30 sierpnia 2006 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł., na podstawie ustawy nabyli: córki: Z. T. (1) z domu K. (córka J.) i S. W. (1) z domu K. (córka J.) oraz wnuki: A. K. (1), syn H. i A. G. i K. K. (1), syn K. N. i W. po ¼ (jednej czwartej) części każde z nich;

2.  przyznać I. Ł.- kuratorowi ustanowionemu dla uczestników postępowania, których miejsce pobytu nie było znane: E. P. i K. K. (1), wynagrodzenie w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych, którą wypłacić tymczasowo z środków Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi;

3.  obciążyć wnioskodawczynię na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi kwotą 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem tymczasowo wyłożonych wydatków;

4.  ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygnatura akt II Ns 1422/14

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 roku wnioskodawczyni (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ł., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika w osobie adwokata, wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po B. K. (1) i stwierdzenie, że zgodnie z ustawą spadek nabyła córka zmarłej - Z. T. (1).

W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że zmarła wraz z mężem J. K. posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w Ł. przy ul. (...). Wnioskodawczyni oświadczyła, że spadek po J. K. nabyła jego wnuczka - B. T.. Wnioskodawczyni wskazała, że powyższy lokal jest zadłużony na kwotę 57.994,68 zł, a dotychczas prowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna, z uwagi na co koniecznym stało się ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych i odpowiedzialnych za lokal.

(wniosek k. 3 – 6, pełnomocnictwo k.8)

Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie, w charakterze uczestników postępowania: A. K. (1), E. A. (1), R. O. (1), K. K. (1), E. W., D. W..

(postanowienie – protokół posiedzenia k. 32)

Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2015 r. uczestniczka R. O. (1) oświadczyła, że o śmierci spadkodawczyni dowiedziała się z pisma sądowego z dnia 14 listopada 2014 r.

(protokół posiedzenia – stanowisko uczestniczki k.65)

Postanowieniem wydanym na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2015 r., Sąd ustanowił kuratora w osobie pracownika sądu - I. Ł., dla uczestniczki E. W., nieznanej z miejsca pobytu.

(protokół posiedzenia – postanowienie k. 66)

W dniu 26 stycznia 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo E. P., która wskazała, że jest uczestniczką niniejszego postępowania, oznaczaną dotychczas nieaktualnym nazwiskiem - jako E. W..

(pismo uczestniczki k. 71)

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd zwolnił kuratora ustanowionego dla uczestniczki E. P. oraz ustanowił kuratora dla uczestnika K. K. (1), którego miejsce pobytu nie było znane.

(protokół posiedzenia – postanowienie k. 87)

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2015 r. uczestniczka E. A. (1) oświadczyła, że o śmierci spadkodawczyni dowiedziała się dopiero z pisma z Sądu, w dniu 21 kwietnia 2015 r.

(pismo uczestniczki k. 89)

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 r. uczestniczka E. A. (1) przyłączyła się do wniosku.

(stanowisko uczestniczki – protokół posiedzenia k.114)

Postanowieniem wydanym na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 r. Sąd zwolnił kuratora ustanowionego dla uczestnika K. K. (1) oraz wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania M. A. (1) i M. A. (2).

(postanowienie – protokół posiedzenia k. 115)

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2015 r. uczestnik M. A. (1) wniósł o oddalenie wniosku.

(stanowisko uczestnika – protokół posiedzenia k. 130)

Postanowieniem z dnia 2 września 2015 r. Sąd ponownie ustanowił kuratora dla uczestnika K. K. (1), nieznanego z miejsca pobytu.

(postanowienie – protokół posiedzenia k. 132)

Uczestnik K. K. (1)został wymeldowany z mieszkania przy ul. (...), a także z mieszkania przy ul. (...). P. (...)w Ł.wskazał na adres do korespondencji podany przez uczestnika i pozostający w bazie PUP – jako ul. (...). Przesyłka wysłana na powyższy adres wróciła z adnotacją „błędne dane adresowe, brak budynku mieszkalnego”. W kolejnym piśmie PUP w Ł.poinformował, że doszło do pomyłki, a adres uczestnika, który widnieje w ich zbiorach to: „ul. (...)”. Kurator ustanowiony (ponownie) dla tego uczestnika, nawiązał z nim kontakt telefoniczny oraz uzyskał potwierdzenie adresu do korespondencji- ul. (...)(na który zawiadomiono uczestnika), a także poinformował uczestnika o terminie rozprawy.

(informacja z systemu PESEL SAD k. 78-78v, pismo z PUP w Ł. k. 95, przesyłka k. 126, pismo z PUP w Ł. k. 138; notatka urzędowa- k. 141)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

B. K. (1) z domu S. zmarła w dniu 30 sierpnia 2006 r., w Ł. jako wdowa. Miała czworo dzieci – córki: Z. T. (1) oraz S. W. (1) (która zmarła 8 lutego 2009 r. jako wdowa, pozostawiając dwie córki: D. W. oraz E. W.) i synów: K. K. (3) oraz H. K. (1), którzy zmarli przed spadkodawczynią; H. K. (1) zmarł w dniu 3 września 1989 r. i pozostawił dwoje dzieci: A. K. (1) i E. A. (1), zaś K. K. (3) zmarł w dniu 28 września 1999 r. i pozostawił dwoje dzieci: R. O. (1) i K. K. (1). Spadkodawczyni nie miała innych dzieci, w tym przysposobionych i pozamałżeńskich. Również dzieci spadkodawczyni nie miały innych dzieci poza wskazanymi powyżej. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Nikt z uprawnionych nie zrzekł się dziedziczenia. Nikt nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. S. W. (1) i Z. T. (1) dowiedziały się o śmierci matki w dniu, w którym spadkodawczyni zmarła.

(zapewnienie spadkowe złożone przez Z. T. (1) k. 31, odpis skrócony aktu zgonu B. K. k. 12, odpis skrócony aktu urodzenia Z. T. k. 15, odpis skrócony aktu małżeństwa Z. T. k. 13, odpis skrócony aktu zgonu K. K. k. 14, odpis aktów małżeństwa: R. O. k. 37 i E. A.. k 38, odpisy aktów urodzenia: K. K. k. 39 i A. K. k.40, odpis aktu zgonu S. W. k. 41, odpis skrócony aktu małżeństwa S. K. z F. W. k. 5 – załączonych akt IV Ns II 2853/00, odpis skrócony aktu małżeństwa Z. K. z domu K. z M. T. k.6 załączonych akt IV Ns II 2853/00,odpis skrócony aktu zgonu H. K. k. 76 załączonych akt IV Ns II 2853/00; odpis skrócony aktu zgonu k. 3, odpis skrócony aktu małżeństwa k. 4 – załączone akta IV Ns II 2853/00)

W dniu 7 stycznia 2014 r. R. O. (1) złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po B. K. (1). Uczestniczka nie posiada dzieci.

(oświadczenie – protokół posiedzenia k. 65)

W dniu 1 lipca 2015 r. E. A. (1) złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po B. K. (1). Uczestniczka ma dwoje dzieci: M. A. (1) oraz M. A. (2).

(oświadczenie – protokół posiedzenia k. 114)

M. A. (1) i M. A. (2) nie posiadają dzieci .

(oświadczenia – protokół posiedzenia k. 132)

W dniu 2 września 2015 r. E. A. (1) – działając w imieniu uczestnika M. A. (2) oraz M. A. (1) złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku po B. K. (1).

(oświadczenia - protokół posiedzenia k. 130-131)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes (art. 1025 §1 k.c.), a więc także wierzyciel osoby zmarłej.

Sąd z urzędu, a więc niezależnie od treści wniosku, ustala krąg spadkobierców (art. 670 kpc).

W myśl art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku może wynikać z ustawy lub testamentu. Dziedziczenie ustawowe do całości spadku następuje dopiero wtedy, gdy spadkodawca nie powołał żadnego spadkobiercy albo, gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 2 k.c.). W niniejszej sprawie spadkodawczyni nie sporządziła testamentu, a zatem ma miejsce nabycie spadku z mocy ustawy.

Uczestniczki R. O. (1) i E. A. (1) złożyły oświadczenia o odrzuceniu spadku po B. K. (1), odpowiednio w dniach 7 stycznia 2015 r. i 1 lipca 2015 r. Mając na względzie, że obie uczestniczki o śmierci spadkodawczyni dowiedziały się dopiero w ramach niniejszego postępowania: R. O. (1) w listopadzie 2014 r., a E. A. (1) w kwietniu 2015 r., uznać należało, że oświadczenia te złożone zostały w terminie. To samo należy stwierdzić w odniesieniu do dzieci uczestniczki E. A. (1), przy czym termin do złożenia oświadczenia w ich przypadku nie mógł rozpocząć biegu wcześniej, niż w dniu dowiedzenia się o odrzuceniu spadku przez E. A. (1). Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może być bowiem złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 §1 k.c.).

Zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą, stosownie do art. 925 k.c., spadkobierca nabywa spadek. Przepis art. 931 § 1 k.c. stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli zaś dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (§2).

Skoro zatem w chwili śmierci spadkodawczyni żyły jej obie córki Z. T. (1) oraz S. W. (1) i nie złożyły one w terminie oświadczeń w przedmiocie spadku i nie zachodziły wobec nich inne okoliczności wyłączające je od dziedziczenia nabyły one po ¼ części spadku każda. W pozostałym zakresie do dziedziczenia doszły wnuki spadkodawczyni, które nie odrzuciły spadku, i co do których nie zachodziły inne okoliczności wyłączające od dziedziczenia, tj. dzieci nieżyjących synów B. K. (1): A. K. (1) i K. K. (1), dziedzicząc także w ¼ części spadku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

W punkcie 2. postanowienia Sąd przyznał wynagrodzenie kuratorowi ustanowionemu dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników E. P. i K. K. (1). W obu przypadkach kurator podjął czynności zmierzające do ustalenia miejsc zamieszkania uczestników. Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U.2013.1476) w zw. z § 9 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348), Sąd przyznał kuratorowi I. Ł. wynagrodzenie w kwocie 120 zł za wykonane czynności kuratora dwóch uczestników nieznanych z miejsca pobytu i nakazał wypłacenie tej kwoty tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi.

W punkcie 3 postanowienia, Sąd nakazał pobrać od wnioskodawczyni na rzecz Skarbu Państwa wyżej wskazaną kwotę na podstawie art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 520 § 1 k.p.c.

O pozostałych kosztach postępowania Sąd orzekł także w oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., nie znajdując podstaw do zastosowania § 2 i 3 powyższego artykułu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  K. Turbiński
Data wytworzenia informacji: