Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 1182/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-12-11

Sygnatura akt II Ns 1182/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący sędzia K. T.

Protokolant: st. sekr. sąd. M. R.

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. K. (1)

z udziałem S. K. (1), W. K., K. K. (1), M. K. (2) i S. K. (2)

o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego i dział spadku

postanawia

1.  ustalić, że w skład majątku wspólnego M. K. (1) i M. K. (3) wchodził udział 1/3 (jedna trzecia) w nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy (...), działka numer (...) obręb (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...), o wartości 148827 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) złotych;

2.  ustalić, że w skład spadku po M. K. (3) wchodzi udział 1/6 (jedna szósta) w nieruchomości opisanej w punkcie 1. o wartości (...) (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) złotych;

3.  dokonać podziału majątku wspólnego M. K. (1) i M. K. (3), działu spadku po M. K. (3) oraz zniesienia współwłasności nieruchomości opisanej w punkcie 1. w ten sposób, że przyznać:

a)  M. K. (1) prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki (...) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykonanej przez biegłego sądowego K. A. w dniu 29 maja 2019 roku i zarejestrowanej w (...) Ośrodku Geodezji w Ł. pod numerem P. (...).(...)o wartości (...),50 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt 50/100) złotych;

b)  małżonkom S. K. (1) i W. K. do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej udział w wysokości 6/14 (sześć czternastych) części, K. K. (1) udział w wysokości 6/14 (sześć czternastych) części oraz M. K. (2) i S. K. (2) udziały po 1/14 (jednej czternastej) części w prawie własności nieruchomości oznaczonej numerem działki (...) na mapie z projektem podziału nieruchomości wykonanej przez biegłego sądowego K. A. w dniu 29 maja 2019 roku i zarejestrowanej w (...) Ośrodku Geodezji w Ł. pod numerem P. (...).(...)o wartości (...) (czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) złotych;

4.  zasądzić tytułem dopłaty na rzecz wnioskodawcy od uczestników:

a)  K. K. (1) kwotę (...),75 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden 50/100) złotych płatną w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności tej kwoty;

b)  M. K. (2) i S. K. (2) kwoty po 247 (dwieście czterdzieści siedem) złotych płatne w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności tych kwot;

5.  zasądzić od wnioskodawcy na rzecz S. K. (1) i W. K. solidarnie tytułem rozliczenia dopłaty oraz nakładów i wydatków kwotę (...),93 (trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem 93/100) złotych płatną w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności tej kwoty;

6.  obciążyć, tytułem tymczasowo wyłożonych wydatków, na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi:

a)  M. K. (1) kwotą 1600 (tysiąc sześćset) złotych;

b)  S. K. (1) i W. K. solidarnie kwotą 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych;

c)  M. K. (2) i S. K. (2) kwotami po 400 (czterysta) złotych;

7.  ustalić, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygnatura akt II Ns 1182/16

UZASADNIENIE

We wniosku złożonym 16 maja 2016 roku M. K. (1) reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata wniósł o ustalenie, że w skład spadku po M. K. (3) wchodzi udział 1/6 w nieruchomości przy ul. (...) w Ł. oraz o dokonanie działu spadku i zniesienia współwłasności poprzez przyznanie nieruchomości uczestnikom ze spłatą na rzecz wnioskodawcy 110000 zł.

(wniosek k. 2- 4, pełnomocnictwo k. 5)

W odpowiedzi na wniosek uczestnik S. K. (1) reprezentowany przez adwokata wniósł o oddalenie wniosku (z uwagi na brak wniosku o podział majątku wspólnego co do udziału przysługującego M. i M. małż. K.) ewentualnie o podział fizyczny nieruchomości wskazując, że w świetle art. 211 kc taki podział jest uzasadniony a nadto z uwagi na brak środków po stronie uczestników na spłatę wnioskodawcy.

(odpowiedź na wniosek k. 50, 51, pełnomocnictwo k. 52)

W piśmie wniesionym 30 stycznia 2017 roku pełnomocnik wnioskodawcy wniósł dodatkowo o ustalenie, że w skład majątku wspólnego M. i M. małż. K. wchodził udział 1/3 we wskazanej wyżej nieruchomości, oraz że ich udziały w tym majątku są równe, a także o podział majątku wspólnego. Co do podziału fizycznego wskazał, że jedna z powstałych działek nie mogłaby zostać zabudowana ze względu na swoją szerokość, nie przedstawiałaby także wartości użytkowej i majątkowej, wreszcie podziałowi fizycznemu sprzeciwiałyby się stosunki sąsiedzkie między wnioskodawcą a uczestnikami.

(pismo k. 60- 62)

Na rozprawie 22 lutego 2017 roku uczestnicy W., K., M. K. (2) oraz S. K. (2) zajęli stanowisko jak S. K. (1).

(protokół rozprawy k. 69)

W piśmie złożonym 9 stycznia 2018 roku pełnomocnik uczestnika S. K. (1) wniósł o zasądzenie od M. K. (1) solidarnie na rzecz S. i W. małż. K. kwoty 4719,68 zł tytułem poniesionych nakładów i wydatków. W dniu 13 lutego 2018 roku adwokat działający do tej pory wyłącznie jako pełnomocnik S. K. (1) złożył pełnomocnictwo od W. K..

(pisma: k. 134 oraz 188, pełnomocnictwo k. 189)

Na rozprawie 4 kwietnia 2018 roku pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, że nie kwestionuje powyższego żądania tak co do zasady jak i wysokości.

(protokół rozprawy k. 218)

Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny:

Współwłaścicielami nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...), działka nr (...) obręb (...)dla której jest prowadzona kw (...) byli: S. i W. małż. K. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 1/3 części, K. K. (1) w 1/3 części oraz M. i M. małż. K. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 1/3 części. M. K. (3) zmarła 8 czerwca 2014 roku i spadek po niej nabyli: mąż M. K. (1), syn M. K. (2) i córka S. K. (2) po 1/3 części.

(odpis kw k. 15, 16, akt poświadczenia dziedziczenia k. 6, 7)

Jest możliwy podział fizyczny nieruchomości na 2 działki: o pow. 1584 m2 i 454 m2 (wariant I) oraz o pow. 1432 m2 i 606 m2 (wariant II), przy czym ta ostatnia działka miałaby szerokość 10,5 m, zaś przy podziałach nieruchomości zabudowanych powinny być zachowane odległości istniejących budynków od projektowanej linii podziału 3 m (jeżeli budynek jest zwrócony ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy) lub 4 m (jeżeli budynek jest zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy). Nowopowstałe działki miałaby dostęp do drogi publicznej.

(opinia biegłego geodety k. 83- 92 oraz uzupełniająca k. 106- 108)

W decyzjach o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ustalono, że działka o powierzchni 454 m2 może być zabudowana na powierzchni 40,9- 45,4 m2 (od 9- 10% powierzchni działki), przy szerokości elewacji frontowej budynku mieszkalnego od 4 m2 do pełnej szerokości działki, a działka o powierzchni 606 m2 może być zabudowana na powierzchni 54,5- 60,6 m2 (od 9- 10% powierzchni działki), przy szerokości elewacji frontowej budynku mieszkalnego od 4 m2 do pełnej szerokości działki

(decyzje k. 194- 203)

Nieruchomość może zostać podzielona na 2 działki: 41/3 o pow. 607 m2 i 41/4 o pow 1432 m2.

(mapa do celów prawnych k. 371)

Wartość działki nr (...) wynosi 110170,50 zł, udziału 1/3 w działce wynosi 36723,50 zł, zaś udziału 1/6 18361,75 zł. Wartość działki (...) wynosi 401155 zł, udziału 1/3 w działce wynosi 133718 zł, zaś udziału 1/6 wynosi 66859 zł. Wartość nieruchomości przed podziałem wynosi 446482 zł, udziału 1/3 w działce 148827 zł, zaś udziału 1/6 wynosi 74413 zł.

(zgodne oświadczenia wnioskodawcy i uczestników na rozprawie k. 390 i 390)

Małżonkowie S. i W. K. ponieśli na nieruchomość nakłady i wydatki, w których udział wnioskodawcy stosownie do jego udziału w nieruchomości stanowi 4719,68 zł.

(niesporne)

M. K. (1) nie korzysta z nieruchomości, korzystał do 2015 roku. Uzyskiwany dochód z pracy w całości wydaje, nie ma oszczędności, prowadzi sam gospodarstwo domowe. Spłaca miesięcznie 1000 zł tytułem pożyczki. Małżonkowie S. i W. K. utrzymują się z emerytur w łącznej kwocie 3500 zł, nie mają innych źródeł dochodu ani oszczędności, nie mają innego majątku poza udziałem w nieruchomości, nie mają zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów. M. K. (2) pracuje z wynagrodzeniem netto 3500 zł, nie ma oszczędności i innego majątku poza udziałem w nieruchomości. K. K. (1) utrzymuje się wraz z niepełnosprawną córką zasiłku pielęgnacyjnego 1750 zł i alimentów 700 zł. Nie pracuje z uwagi na opiekę nad córką, nie ma oszczędności i innego majątku poza udziałem w nieruchomości. S. K. (2) jest na urlopie wychowawczym ze świadczeniem 590 zł. Mąż pracuje, mają 2 dzieci. S., W., M. i K. K. (1) mieszkają na przedmiotowej nieruchomości.

(przesłuchanie wnioskodawcy i uczestników k. 391- 393)

Sąd Rejonowy zważył:

Jak stanowi art. 211 kc, zniesienie współwłasności następuje w pierwszej kolejności przez podział rzeczy, chyba że byłby on sprzeczny z przepisami ustawy, społeczno- gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

W decyzjach o warunkach zabudowy wskazano, że szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego mieści się w przedziale od 4 m do szerokości działki (wynika to stąd, że sąsiednie działki nie są zabudowane przy granicy z przedmiotową działką, zatem nie wchodzi w rachubę). Może być wybudowany dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy około 60 m2.

Udziały w nieruchomości kształtują się następująco: S. i W. małż. K. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 6/18 części, K. K. (1) 6/18 części, M. K. (1) 4/18 części, M. K. (2) 1/18 i S. K. (2) 1/18 części. W przypadku natomiast podziału fizycznego udziały uczestników w nowopowstałej, przypadającej im nieruchomości wynosiłyby: S. i W. małż. K. we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w 6/14 części, K. K. (1) 6/14 części, M. K. (2) 1/14 części i S. K. (2) 1/14 części.

Biorąc pod uwagę, że podział nieruchomości nie narusza warunków określonych w art. 211 kc (jak wynika z załączonych decyzji o zabudowie, działka przyznana wnioskodawcy może być zabudowana domem jednorodzinnym), wartość powstałych działek jest taka, że działka przypadająca wnioskodawcy odpowiada niemal idealnie wartości jego udziału w sumie wartości obu nowopowstałych działek a uczestnicy nie mają środków na spłatę (trzeba wziąć pod uwagę, że wysokość spłat musiałaby być adekwatna do udziałów spłacających współwłaścicieli, a największe udziały- bo po 6/14 w nowopowstałej działce- mają małżonkowie K. i K. K. (1), a więc te osoby, których sytuacja materialna jest najbardziej niekorzystna, wreszcie działki powstałe po podziale mają łączną wartość znacznie wyższą niż nieruchomość po podziale, wskazany był podział fizyczny.

W związku z przyznaniem działki (...) wnioskodawcy a (...) uczestnikom do współwłasności, rozliczenia przedstawiają się następująco. Wartość działki (...) to 110170,50 zł, zaś działki (...) to 401155 zł, suma wartości obu działek to zatem 511325,50 zł. Wnioskodawca otrzymuje w naturze działkę o wartości 110170,50 zł, a jego udział wynosi 2/9, zatem wartość jego udziału w sumie wartości działek nowopowstałych to 113628 zł, a więc o 3457,50 zł więcej, niż otrzymuje w naturze; ta kwota stanowi wysokość dopłaty należnej od uczestników. Dopłatą należy obciążyć uczestników proporcjonalnie do ich udziałów w nowopowstałej, przyznanej im działce (wskazano je wyżej), zatem z kwoty 3457,50 zł uczestnicy winni ponieść następujące jej części na rzecz wnioskodawcy: M. K. (2) i S. K. (2) po 247 zł (1/14 x 3457,50 zł), K. K. (1) i małżonkowie S. i W. K. (przy czym małżonkowie łącznie) po 1481,75 zł. Jednocześnie małżonkowie S. i W. K. wnieśli o zasądzenie od wnioskodawcy kwoty 4719,68 zł, stąd po skompensowaniu tej kwoty z kwotą dopłaty to wnioskodawca winien zapłacić małż. K. kwotę 3237,93 zł.

O kosztach postępowania wyłożonych przez wnioskodawcę i uczestników orzeczono na podstawie art. 520§1 kpc uznając, że winni je ponieść we własnym zakresie.

Co do kosztów sądowych, Skarb Państwa poniósł łącznie koszty 7200,57 zł (870,64 zł, 267,19 zł i (...),29 opinie geodety, 4034,07 zł i 243,38 zł opinie biegłego z zakresu wyceny nieruchomości). M. K. (1) winien ponieść 4/18 tej kwoty (1600 zł), S. i W. małż. K., a także K. K. (1) po 6/18 (2400 zł), a M. K. (2) i S. K. (2) po 1/18 (400 zł). K. K. (1) została zwolniona z kosztów obu opinii, stąd należało obciążyć wskazanymi kosztami wnioskodawcę i pozostałych uczestników.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Krzysztof Turbiński
Data wytworzenia informacji: