Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 504/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-03-19

Sygn. akt II Ns 504/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR A. M.

Protokolant: staż. W. Ł.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2018 roku w Ł.

sprawy z wniosku M. K., M. N.

z udziałem R. K., Z. K. (1)

o zniesienie współwłasności

postanawia:

zawiesić postepowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

Sygnatura akt II Ns 504/15

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 9 października 2013 roku T. K. wniósł o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) w Ł. o numerze księgi wieczystej (...), nabytej w drodze dziedziczenia po rodzicach A. i Z. K. (2), w ten sposób by przyznać nieruchomość we współwłasności po ½ R. K. i Z. K. (1) z obowiązkiem spłaty udziału wnioskodawcy w kwocie 167.000,00 zł łącznie, w przypadku braku zgody uczestników na taki sposób zniesienia współwłasności wniósł o sprzedaż nieruchomości w trybie licytacji publicznej /wniosek k. 2-5/.

W piśmie z dnia 24 lipca 2014 roku wnioskodawca T. K., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika sprecyzował wniosek, w ten sposób, że wniósł o działu spadku i zniesienia współwłasności po Z. K. (2) i A. K. /pismo k. 119/.

W dniu 30 października 2014 roku T. K. zmarł /akt zgonu k. 173/.

W dniu 26 stycznia 2016 roku na rozprawie wnioskodawca M. N. ustnie do protokołu sprecyzował wniosek inicjujący postępowanie w ten sposób, że wniósł o zniesienie współwłasności, dział spadku po A. K., dział spadku po Z. K. (2) oraz dział spadku po T. K.. Wniósł także o objęcie postępowaniem podziału majątku wspólnego Z. K. (2) i A. K. /oświadczenie wnioskodawcy M. N. k. 333/.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 roku przewodnicząca zobowiązała pełnomocnika wnioskodawcy M. N. do ostatecznego sprecyzowania wniosku poprzez wskazanie jego zakresu, przedmiotu postępowania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania w sprawie /e-protokół z dnia 3 kwietnia 2017 roku 03:32:11/.

Pełnomocnik wnioskodawcy nie wykonał powyższego zobowiązania /bezsporne/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Nieruchomość położona w Ł. przy ulicy (...), o obszarze 0,1198 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczysta o numerze (...), została nabyta do majątku wspólnego przez małżonków A. K. i Z. K. (2) ( okoliczność bezsporna).

A. K. zmarł w dniu 18 listopada 1979 roku. Na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie o sygnaturze IV Ns II 476/86, spadek po A. K. nabyła żona Z. K. (2) oraz synowie: T. K., Z. K. (1) oraz R. K. po ¼ części każdy z nich ( okoliczność bezsporna).

W dniu 3 lutego 1998 roku zmarła Z. K. (2). Na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie o sygnaturze IV Ns II 3565/98, spadek po Z. K. (2) nabyli synowie: T. K., Z. K. (1) oraz R. K. po 1/3 części każdy z nich ( okoliczność bezsporna).

Nie toczyło się postepowanie o podział majątku wspólnego Z. K. (2) i A. K. ( okoliczność bezsporna).

W dniu 30 października 2014 roku zmarł T. K. ( okoliczność bezsporna).

Spadek po T. K. nabyła żona M. K. oraz wnuk M. N. po ½ części spadku każdy z nich (akt poświadczenia dziedziczenia k. 184-18v).

Sąd zważył co następuje:

Na podstawie art. 177§1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13§2 kpc Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek niewykonania przez powoda zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Z kolei art. 193 §2 kpc Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Natomiast art. 193 § 2 1kpc z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym.

Zmiana wniosku nie została uregulowana przepisami ogólnymi o postępowaniu nieprocesowym (art. 506-525 kpc). Stosownie do art. 13 § 2 kpc ma zatem do niej odpowiednie zastosowanie art. 193 kpc, dotyczący zmiany powództwa (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2003 roku, sygn.. akt V CKN 104/01).

Transponując powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż pierwotnie wniosek inicjujący przedmiotowe postępowanie był wnioskiem o zniesienie współwłasności, następnie pismem procesowym z dnia 24 lipca 2014 roku został jego zakres rozszerzony na zniesienie współwłasności i dział spadku po A. K. oraz dział spadku po Z. K. (2). Od tego momentu wnioskodawca reprezentowany w toku postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika, mimo, iż w trakcie postępowania zmarł T. K., nie rozszerzył w drodze pisemnej wniosku, tym samym nie sprecyzował w sposób poprawny przedmiotu niniejszego postępowania, którym jest podział majątku małżonków A. K. i Z. K. (2), dział spadku po A. K., dział spadku po Z. K. (2) oraz dział spadku po T. K.. Zważyć przy tym należy, iż Sąd dwukrotnie zwracał uwagę pełnomocnikowi wnioskodawcy na konieczność zmodyfikowania wniosku, także poprzez rozszerzenie jego zakresu, co winno nastąpić w formie pisemnej. Stanowisko Sądu orzekającego w niniejszej sprawie znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1972 roku o sygnaturze III CZP 100/71.

Prawidłowa modyfikacja wniosku dokonana w piśmie procesowym umożliwi dalsze procedowanie a tym samym podjęcie postępowania w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, brak wykonania przez pełnomocnika wnioskodawcy zobowiązania nałożonego postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Sąd orzekł jak
w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wrońska – Machnicka
Data wytworzenia informacji: