Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 708/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-09-20

  Sygn. akt II C 708/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR A. M.

Protokolant: sekr. sąd. W. Ł.

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego M. M. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.:

a)  kwotę 10.187,80 zł (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy);

b)  kwotę 520,92 zł (pięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów;

2.  umarza postępowanie w pozostałej części;

3.  obciąża pozwanego M. M. na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotą 1.392,00 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem brakującej opłaty sądowej od pozwu.

Sygnatura akt II C 708/17

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 2 stycznia 2017 roku, (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od M. M. kwoty 37.187,80 zł, a także zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 34 zł oraz kosztów notarialnego uwierzytelnienia dokumentów przedłożonych do sprawy w kwocie 4,92 zł.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w dniu 10 października 2011 roku strona powodowa zawarła z pozwanym umowę kredytu. Strona pozwana nie wywiązała się z ciążącego na niej zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w umowie. Pozwany nie spłacił wymaganej wierzytelności do dnia sporządzenia pozwu. Wskazano, iż na wymagalne zadłużenie składa się kapitał
w kwocie 36.292,94 zł, odsetki umowne w kwocie 234,76 zł naliczane od dnia 16 kwietnia 2016 roku do 27 października 2016 roku i odsetki z tytułu opóźnienia
w kwocie 656,96 zł naliczane od 16 kwietnia 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku
i kwota 3,14 zł tytułem opłat i prowizji (pozew k. 2-4, pismo procesowe k. 11).

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 3 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu aby zapłacił powódce kwotę 37.187,80 złotych i kwotę 469,65 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciw (nakaz zapłaty k. 4 verte).

W dniu 27 marca 2017 roku pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty
z dnia 3 marca 2017 roku. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na swoja rzecz kosztów postępowania. Pozwany zakwestionował powództwo co do wysokości wskazując, iż dochodzona w pozwie kwota jest rażąco zawyżona w stosunku do zaciągniętego obowiązania i kwot dokonanych przez niego spłat rat kredytu (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 5-6).

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wobec skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, przekazał rozpoznanie sprawy tutejszemu Sądowi (postanowienie k. 9).

W odpowiedzi na sprzeciw pełnomocnik powoda podtrzymał żądanie pozwu w całości (odpowiedź na sprzeciw k. 34-35).

W piśmie z dnia 30 maja 2018 roku pełnomocnik powódki (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. złożył oświadczenie o cofnięciu ze zrzeczeniem się roszczenia powództwa w zakresie kwoty 27.000 złotych, w związku
z uiszczeniem wyżej wskazanej kwoty przez pozwanego. Tym samym łączna kwota zobowiązania objętego pozwem w zakresie, której powód popierał powództwo wynosiła 10.187,80 złotych (pismo procesowe k. 77).

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 października 2011 roku M. M. zawarł z (...) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę kredytu o numerze (...) przeznaczonego na refinansowanie kosztów zakupu pojazdu marki H. (...), rok produkcji 2008, w kwocie 60.000 zł; prowizji bankowej w kwocie 2.608,70 zł i kosztów objęcia kredytobiorcy ubezpieczeniem na wypadek zgonu w kwocie 2.608,70 zł. Zgodnie z § 1 pkt 1 powyższej umowy, bank udzielił kredytobiorcy pożyczki gotówkowej w kwocie 65.217,40 złotych na okres 96 miesięcy. Kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej wynoszącej w dniu podpisania umowy kredytu 12,70% w stosunku rocznym. M. M. został zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami do 16 dnia każdego miesiąca. Kwota miesięcznej raty kredytu wynosiła 1.085,21 zł. Zgodnie z § 9 umowy, w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu ustalonych w harmonogramie spłat, bank będzie pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki naliczone według stopy procentowej w wysokości średniego oprocentowania WIBOR dla 3-miesięcznych lokat na rynku międzybankowym z ostatnich 10 dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, powiększonej o 25 punktów procentowych. W dniu sporządzenia umowy stopa oprocentowania podwyższonego wynosiła 24% (kserokopia umowy kredytu k. 16-17).

W dniu 6 kwietnia 2012 roku M. M. zawarł z (...) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. aneks do umowy kredytu o numerze (...) w zakresie spłaty kwoty kredytu w wysokości 63.646,10 zł. W okresie od dnia sporządzenia aneksu do dnia zapadalności 13 raty wymienionej w harmonogramie spłat kredytu bank dokonał obniżenia oprocentowania podstawowego kredytu do 11,10% pod warunkiem posiadania aktywnego rachunku bieżącego prowadzonego w (...) Bank S.A. (kopia aneksu do umowy kredytu k. 18).

Zgodnie z § 7 ogólnych warunków umów w zakresie kredytowania pojazdów w (...) Banku S.A., bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu w razie zwłoki Klienta z zapłatą pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności, w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania oraz w przypadku niedotrzymania przez Klienta obowiązków wynikających z umowy (kserokopia umowy kredytu k. 16-17, kopia aneksu k. 18, kopia harmonogramu spłat k. 19, ogólne warunki umów k. 38, zeznania pozwanego – elektroniczny protokół rozprawy z dnia 25 czerwca 2018 roku czas elektroniczny 00:09:59 k. 81).

Pozwany przed zawarciem zarówno umowy kredytu z dnia 10 października 2011 roku jak i przed zawarciem aneksu do powyższej umowy z dnia 6 kwietnia 2012 roku zapoznawał się z treścią umów. M. M. nie spłacał w terminie raty kredytu. W okresie od listopada 2011 roku do października 2016 roku pozwany dokonywał nieregularnych spłat rat kredytu. Pozwany nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kredytu (rozliczenie umowy k. 39 -63, zeznania pozwanego – elektroniczny protokół rozprawy z dnia 25 czerwca 2018 roku czas elektroniczny 00:09:59 – 00:18:15, k. 81).

W piśmie z dnia 21 czerwca 2016 roku (...) Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wezwała M. M. do uregulowania zadłużenia, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania, w tym kwoty 2130,29 zł tytułem należności kapitałowej, kwoty 295,49 zł tytułem odsetek umownych, kwoty 8,80 zł tytułem odsetek za opóźnienie i kwoty 3,16 zł+3,16 zł tytułem opłat za czynności windykacyjne (wezwanie do zapłaty k. 20).

W piśmie z dnia 17 sierpnia 2016 roku, doręczonym w dniu 26 sierpnia 2016 roku, (...) Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wypowiedziała pozwanemu umowę kredytu z dnia 10 października 2011 roku, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy k. 23, dowód doręczenia k. 24).

W piśmie z dnia 27 października 2016 roku (...) Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wezwała M. M. do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma kwoty 36.292,94 zł tytułem należności kapitałowej, kwoty 234,76 zł tytułem odsetek umownych, kwoty 162,97 zł tytułem odsetek za opóźnienie i kwoty 3,14 tytułem opłat za czynności windykacyjne (wezwanie do zapłaty k. 27).

Na dzień 16 grudnia 2016 roku wysokość wymagalnego zobowiązania wynikającego z zawartej w dniu 10 października 2011 roku z (...) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowy kredytu o numerze (...), wynosiła 37.187,80 złotych, na co złożyły się następujące kwoty: 36.292,94 złotych tytułem kapitału, 234,76 złotych tytułem skapitalizowanych przez bank odsetek umownych za okres od 16 kwietnia 2016 roku do 27 października 2016 roku, kwota 656,96 złotych tytułem skapitalizowanych odsetek z tytułu opóźnienia za okres od 16 kwietnia 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku i kwota 3,14 złotych tytułem kosztów windykacji banku ( wyciąg z ksiąg rachunkowych k. 15, historia spłat kredytu k. 39 – 63, historia rachunku k. 64)

Po wytoczeniu powództwa w niniejszej sprawie pozwany uiścił na rzecz strony powodowej kwotę 27.000 złotych, która w całości została zaksięgowana na poczet częściowej spłaty kapitału objętego pozwem (bezsporne).

Poczynione ustalenia faktyczne Sąd oparł na kserokopiach dokumentów załączonych do akt sprawy, których prawdziwość nie została zakwestionowana przez strony i które Sąd ocenił mając na uwadze dyspozycję art. 308 kpc, oraz na zeznaniach pozwanego, które korelowały ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zważył, co następuje.

Powództwo jest zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

W przedmiotowej sprawie powód wywodzi swoje roszczenie z umowy kredytu zawartej w dniu 10 października 2011 roku pomiędzy M. M., a (...) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W..

W świetle przepisu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Wynikająca z treści art. 353 1 k.c. zasada swobody umów przewiduje, iż strony kontraktu uprawnione są do ułożenia stosunku prawnego według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W przypadku roszczenia wynikającego z kontraktu, każdorazowo pierwszeństwo mają, więc postanowienia umowne.

Zgodnie z treścią art. 353 § 1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Transponując powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż strona powodowa wywiązała się z zawartej umowy kredytu, bowiem przekazała pozwanemu środki pieniężne, co była poza sporem w niniejszej sprawie. Zawarta między stronami umowa kredytu o numerze (...) nakładała na pozwanego obowiązek spłaty zobowiązania w 96 miesięcznych ratach w wysokości 1.085,21 złotych każda z nich, na wskazany w umowie rachunek bankowy. Umowa określała wysokość oprocentowania, sposób rozliczania spłat należności głównych i należności przeterminowanych, wysokość odsetek umownych, oraz warunki wypowiedzenia umowy. Pozwany zawierając umowę kredytu z Bankiem przyjął na siebie zobowiązanie do spłaty udzielonej
i wykorzystanej kwoty kredytu wraz z określonymi odsetkami. Zatem strona powodowa wykazała istnienie i ważność tego stosunku zobowiązaniowego oraz jego treść. Natomiast pozwany nie kwestionował samego faktu zawarcia umowy kredytu, oraz faktu nie wywiązywania się z zaciągniętego umową zobowiązania uprawniającego kredytodawcę do wypowiedzenia umowy i żądania zwrotu kwoty kredytu, co wynika z treści złożonego sprzeciwu. Okoliczność, iż pozwany nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania znajduje swoje odzwierciedlenie także w zapłacie przez niego, już po wytoczeniu przeciwko niemu powództwa, kwoty 27.000 złotych na rzecz powódki. Kwestia wymagalności zobowiązania z tytułu spłaty zawartej w dniu 10 października 2011 r. umowy, pozostawała poza sporem. Po przedstawieniu przez powódkę rozliczeń wpłat dokonanych przez pozwanego na poczet umowy kredytu, pozwany nie kwestionował sposobu wyliczenia kwoty dochodzonej pozwem.

W świetle poczynionych ustaleń faktycznych, w tym łączących strony stosunków umownych, roszczenia te są zasadne. Analiza zestawień salda rachunku pozwanego i wysokości tych odsetek w poszczególnych datach wskazuje, że sposób ich wyliczenia odpowiada postanowieniom umowy oraz treści powyższych przepisów. Wysokość odsetek umownych zwykłych wyraźnie wynika z umowy kredytu. Nadto powódka naliczała zgodnie z umową odsetki za opóźnienie. Nie ma zatem powodów, aby kwestionować wyliczenie dokonane przez powódkę. Pozwany nie podnosił bowiem okoliczności, mogących choćby poddać w wątpliwość twierdzenia o istnieniu zobowiązania i jego wysokości.

W świetle powyższego uznać należało, że strona powodowa wykazała dochodzone roszczenie w zakresie kwoty objętej pozwem. Mając na uwadze powyższe Sąd uwzględnił powództwo w zakresie kwoty 10.187,80 zł. Tym samym pozwany przegrał niniejszy proces w całości. Zgodnie więc z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, pozwany jako strona przegrywająca sprawę winien zwrócić poniesione przez przeciwnika koszty wydatkowane celem dochodzenia praw i celowej obrony (art. 98 § 1 kpc). Na koszty procesu w kwocie 520,92 zł poniesione przez powódkę, złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 465 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 51 zł oraz koszty notarialnego uwierzytelnienia dokumentów przedłożonych do sprawy w kwocie 4,92 zł.

Z uwagi na fakt, iż powódka złożyła oświadczenie o cofnięciu powództwa w zakresie kwoty 27.000 złotych ze zrzeczeniem się roszczenia, Sąd, na podstawie art. 355 k.p.c., wyroku umorzył postępowanie w tym zakresie, co znalazło swój wyraz w punkcie drugim orzeczenia. W ocenie Sądu brak jest przy tym podstaw do stwierdzenia, iż cofnięcie powództwa jest w tym wypadku sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, czy też zmierza do obejścia prawa, dlatego Sąd uznał je za dopuszczalne w świetle treści art. 203 § 4 kpc.

O kosztach sądowych tymczasowo wyłożonych w toku procesu przez Skarb Państwa Sąd orzekł w punkcie trzecim orzeczenia. Na powyższe koszty złożyły się koszty brakującej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 1.392 zł, którą Sąd w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398) obciążył pozwanego stosownie do wyniku postępowania, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wrońska-Machnicka
Data wytworzenia informacji: