Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 71/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-10-19

Sygnatura akt II C 71/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR K. T.

Protokolant sekr. sąd. M. P.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 roku w Ł.

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W.

przeciwko D. M.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygnatura akt II C 71/18

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 16 października 2017 roku (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego domagał się zasądzenia od D. M. kwoty 20000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 461,63 zł i z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP nieprzekraczającej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 19538,37 zł, od dnia wniesienie pozwu do dnia zapłaty.

(pozew k. 4- 6, pełnomocnictwo k. 12)

Zarządzeniem z 8 stycznia 2018 roku pozew zwrócono z uwagi na niewniesienie opłaty sądowej w prawidłowej wysokości. W terminie tygodniowym od doręczenia odpisu zarządzenia brakująca część opłaty została uiszczona.

(zarządzenie k. 48, epo odpisu zarządzenia k. 51, kwit k. 48 odw.)

Pozwany, pomimo zobowiązania przez Sąd, nie złożył odpowiedzi na pozew, nie stawił się na rozprawie i nie wniósł o jej przeprowadzenie pod swoją nieobecność, nie złożył także wyjaśnień ustnie lub na piśmie; w szczególności pozwany nie podniósł zarzutu przedawnienia.

(zarządzenie k. 56, protokół rozprawy k. 63)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 grudnia 2011 roku powód jako cesjonariusz, zawarł z (...) Bank (...) i Spółką Akcyjną w W. jako cedentem umowę sprzedaży wierzytelności, obejmującą m.in. wymagalną wobec pozwanego wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki zawartej pomiędzy cedentem a pozwanym (konsumentem) w dniu 3 listopada 2008 roku nr (...).

(wyciąg z umowy wraz z aneksem k. 18- 22, umowa pożyczki k. 30- 31)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu. Zgodnie z art. 117§2 1 kc, który wszedł w życie 9 lipca 2018 roku, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Jak z kolei stanowi art. 5 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy- kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 13 kwietnia 2018 roku Dz. z 2018 roku poz. 1104, która wprowadziła powyższy przepis, roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1 (tj. w kodeksie cywilnym), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Z powyżej poczynionych ustaleń wynika, że roszczenie objęte pozwem jest skierowane przeciwko konsumentowi, który nie podniósł zarzutu przedawnienia. Z okoliczności zaś, że 9 grudnia 2011 roku zawarto umowę przelewu wierzytelności wynika, że stała się ona wymagalna nie później, niż w tej dacie. Biorąc nadto pod uwagę, że zgodnie z art. 118 kc roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnia się z upływem terminu 3 lat, a zatem roszczenie objęte pozwem przedawniło się najpóźniej 10 grudnia 2014 roku.

W świetle art. 117§2 1 kc, który znajduje zgodnie z art. 5 ust. 4 cyt. wyżej ustawy nowelizującej zastosowanie w tej sprawie, powództwo podlegało oddaleniu, gdyż dochodzenie roszczenia nie jest możliwe.

Wobec zaistnienia przesłanek wydania wyroku zaocznego, sąd orzekł wyrokiem zaocznym (art. 339§1 i 340 kpc)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Turbiński
Data wytworzenia informacji: