Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 1171/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-08-17

XVIII C 1171/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

protokolant: Michał Frajtak

rozpoznawszy w dniu: 17 sierpnia 2016 roku

w Ł. na rozprawie

sprawę z powództwa: S-C. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko: M. S.

o: zapłatę

na skutek: zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Strzelinie z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie I Nc upr 722/09

(1)  uchyla zaskarżony nakaz zapłaty;

(2)  oddala powództwo;

(3)  zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda S-C. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. 1.265 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Pozwem z 21 kwietnia 2009 roku1, wniesionym do Sądu Rejonowego w Strzelinie, powód S-C. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W., reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanego M. S. 5.958,17 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, nadto kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że dochodzona kwota to wartość wierzytelności nabytej przez powoda od (...) Banku (...) spółki akcyjnej w W.. (k. 8 – 9)

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Strzelinie z 29 kwietnia 2009 roku w sprawie I Nc upr 722/09 orzeczono zgodnie z żądaniem i rozstrzygnięto o kosztach procesu. (k. 19)

W zarzutach od nakazu zapłaty pozwany, reprezentowany przez radcę prawnego, zaskarżył nakaz w całości, wniósł o oddalenie powództwa w całości, nadto o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, przy uwzględnieniu kosztów korespondencji 4,20 zł. W uzasadnieniu wskazano, że powód nie wykazał zobowiązania, nie wiadomo jak została wyliczona kwota dochodzonego świadczenia, zgłoszono nadto zarzut przedawnienia. Podniesiono również zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Strzelinie. (k. 36 – 37)

Postanowieniem z 5 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Strzelinie przekazał sprawę tutejszemu Sądowi. (k. 46)

Do zamknięcia rozprawy 17 sierpnia 2016 roku strony nie zmieniły swoich stanowisk odnośnie przedmiotu sporu. (k. 53)

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

W sprawie nie sposób poczynić żadnych ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia. Jedynym przedstawionym przez powoda dowodem jest wyciąg z jego ksiąg rachunkowych. Jest to jednak co najwyżej dowód na to, że powód twierdzi iż przysługuje mu wierzytelność wskazana w treści wyciągu. Tyle jednak można ustalić na podstawie samego uzasadnienia pozwu. Nie ma to jednak wartości dowodowej pozwalającej obalić zaprzeczenie pozwanego.

III.  Ocena roszczenia.

Powód nie wykazał w żaden sposób istnienia twierdzonej przez siebie wierzytelności, zaś pozwany przeczy twierdzeniom pozwu.

W tej sytuacji powództwo podlega oddaleniu w całości.

IV.  Koszty.

Powód przegrał sprawę w całości.

Na koszty procesu pozwanego złożyło się: 1.200 zł wynagrodzenia pełnomocnika według stawek minimalnych, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 48 zł opłaty od zarzutów (art. 98 § 3 w związku z art. 99 k.p.c.). Wysokość żądanej opłaty pocztowej nie została w żaden sposób wykazana, a nie wynika z treści skasowanego znaczka pocztowego.

Powód obowiązany jest zwrócić pozwanemu całość poniesionych kosztów procesu (art. 98 § 1 k.p.c.). Wskutek omyłki pisarskiej doszło do nieprawidłowości w sformułowaniu treści dokumentu obejmującego sentencję wyroku. Jest to jednak kwestia merytorycznie doniosła, w związku z tym brak podstaw do jej sprostowania z urzędu.

1 Jeżeli inaczej nie zaznaczono, daty pism według prezentaty Sądu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: