Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1079/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2019-05-30

Sygn. akt III C 1079/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. M. K.

Protokolant: Marcin Błaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa U. G.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. (poprzednio: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we W.)

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

1.  tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie o sygn. akt XVIII Nc 4975/10, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 7 stycznia 2011 roku, pozbawia wykonalności w części – tj. w zakresie odsetek ustawowych liczonych od kwoty 1.426,88 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć 88/100) złotych za okres od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 27 czerwca 2015 roku oraz od kwoty 821,39 (osiemset dwadzieścia jeden 39/100) złotych za okres od dnia
18 marca 2010 roku do dnia 27 czerwca 2015 roku;

2.  przyznaje i nakazu pobrać od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 30 sierpnia 2018 r. U. G. wniosła o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
z dnia 9 czerwca 2010 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, zaopatrzonego w klauzulą wykonalności wydaną postanowieniem z dnia 7 stycznia 2011 r., w zakresie odsetek ustawowych liczonych od kwot: 1.426,88 zł od dnia 19 czerwca 2008 r. do
27 czerwca 2015 r., 821,39 zł od dnia 18 marca 2010 r. do 27 czerwca 2015 r.; obciążenie pozwanego kosztami postępowania sądowego.

W uzasadnieniu wskazano, że nakazem zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r., w sprawie XVIII Nc 4975/10, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności w dniu 7 stycznia 2011 r. zasądzona została od U. G. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. kwota 2.293,27 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 1.426,88 zł od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty, 821,39 zł od dnia 18 marca 2010 r. do dnia zapłaty. Na podstawie wyżej wskazanego tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął egzekucję, która została umorzona w trybie art. 824 § 1 pkt. 3 k.p.c. w dniu 29 grudnia 2011 r. Ponowna egzekucja na podstawie nakazu zapłaty z dnia 9 czerwca 2010 r. została wszczęta przez wierzyciela (...) sp. z o.o. we W. w dniu 27 czerwca 2018 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Lodzi T. G. prowadzi za sygnaturą akt Km 523/18 postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego przeciwko powódce. Odnośnie żądania odsetek od należności głównych zasądzonych nakazem zapłaty, w ocenie powódki uległy one przedawnieniu za okres: licząc od kwoty 1.426,88 zł od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia 27 czerwca 2015 r.; licząc od kwoty 821,39 zł od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 27 czerwca 2015 r., (pozew, k. 5 – 8).

Postanowieniem z dnia 2 października 2018 r., na wniosek powódki, Sąd zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 523/18,
w zakresie egzekucji odsetek ustawowych zasądzonych nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 czerwca 2010 r., do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania, (postanowienie, k. 20 – 20odw.). Strona pozwana nie zaskarżyła zażaleniem opisanego postanowienia.

Postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. Sąd zwolnił powódkę od kosztów sądowych w sprawie, (postanowienie, k. 21).

Pozwany w odpowiedzi na pozew z dnia 22 listopada 2018 r. wniósł o oddalenie powództwa, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Wskazano, że zarzut przedawnienia powinien być odniesiony w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem, który wydał tytuł egzekucyjny, (odpowiedź na pozew, k. 23 – 24).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie o sygn. akt XVIII Nc 4975/10 zasądził od U. G. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. kwotę 2.293,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi od powyższej kwoty liczonymi: od kwoty 1.426,88 zł od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 821,39 zł od dnia 18 marca 2010 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 647 zł tytułem kosztów postępowania, (dowód: nakaz zapłaty, k. 9; k. 2 załączonych akt Km 523/18).

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Ł. nadał klauzulę wykonalności opisanemu nakazowi zapłaty, (dowód: postanowienie, k. 11, k. 34 załączonych akt XVIII Nc 4975/10). Przedmiotowy tytuł wykonawczy został doręczony pełnomocnikowi wierzyciela w dniu 17 stycznia 2011 r., (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 35 załączonych akt XVIII Nc 4975/10).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. prowadziła egzekucję na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia
9 czerwca 2010 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, (sygn. akt XVIII Nc 4975/10), przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Ł. T. G. w sprawie o sygn. akt Km 289/11.

Postępowanie egzekucyjne Km 289/11 zostało prawomocnie umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., bez wyegzekwowania żadnej należności, (dowód: treść informacji Komornika Sądowego na postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności, k. 4, k. 2 załączonych akt Km 523/18).

W dniu 14 lipca 2016 r. wierzyciel (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. zmienił nazwę na: A. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., (dowód: odpis KRS, k. 4 – 6 załączonych akt Km 523/18).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. w dniu 27 czerwca 2018 r. złożyła ponowny wniosek egzekucyjny przeciwko U. G. celem wyegzekwowania należności wynikających z nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym z dnia 9 czerwca 2010 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, (sygn. akt XVIII Nc 4975/10). Postępowanie egzekucyjne toczy się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi T. G. w sprawie o sygn. akt Km 523/18, (dowód: wniosek egzekucyjny, k. 1 załączonych akt Km 523/18).

Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny sprawy na podstawie dokumentów urzędowych
i prywatnych złożonych przez stronę powodową, a nie kwestionowanych przez strony.
W świetle art. 233 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy ocenił dowody, jako w pełni wiarygodne.
Przy czym, trzeba podkreślić, że stan faktyczny sprawy nie był pomiędzy stronami sporny.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu
w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Nie budzi wątpliwości, że aktualne brzmienie wskazanej regulacji pozwala na wyróżnienie dwóch grup zdarzeń, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia wykonalności tytułu będącego orzeczeniem sądowym. Pierwsza obejmuje zdarzenia skutkujące wygaśnięciem zobowiązania: na skutek potrącenia – art. 498 k.c., zwolnienia z długu – art. 508 k.c., odnowienia – art. 506 k.c. czy też świadczenia w miejsce wypełnienia – art. 453 k.c. lub niemożnością jego egzekwowania –
np. przedawnienie. Takie zdarzenia muszą zaistnieć po zamknięciu rozprawy.

Powódka jako podstawę żądania podała okoliczność przedawnienia roszczenia
o odsetki ustawowe od kwoty 1.426,88 zł od dnia 19 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2015 r. oraz od kwoty 821,39 zł od dnia 18 marca 2010 r. do 27 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 117 § 1 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (art. 117 § 2 1 k.c.). Jedynie w wyjątkowych przypadkach Sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności (art. 117 1 § 1 k.c.). Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 k.c.). Natomiast zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się
z upływem trzech lat.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1104) roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 9 lipca 2018 r.) nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w Kodeksie cywilnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jak już wcześniej podano, zgodnie z art. 125 § 1 k.c., jeżeli stwierdzone roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. Regulacja ta dotyczy odsetek należnych i wymagalnych po dniu uprawomocnienia się wyroku (zob. wyrok SN z dnia 15 stycznia 2014 r., I CSK 197/13, OSNC 2014, nr 10, poz. 106).

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 k.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Inaczej, bieg terminu przedawnienia roszczenia wynikającego ze zobowiązania rozpoczyna się w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione.

W niniejszej sprawie wierzyciel najpierw złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, a następnie wniosek egzekucyjny w 2011 r., co doprowadziło do przerwy biegu przedawnienia, stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 289/11 prowadzone przez Komornika Sądowego T. G. zostało umorzone postanowieniem w 2011 r. na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zarówno złożenie wniosku
o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, jak i wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu egzekwowania roszczeń (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 58, oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., IV CSK 156/11, OSNC-ZD 2013, nr A, poz. 7, z dnia 12 stycznia 2012 r., II CSK 203/11, OSP 2014, nr 6, poz. 60, z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04, nie publ., z dnia 22 stycznia 2008 r., V CSK 386/07, nie publ., z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 614/09, "Izba Cywilna" i z dnia 4 października 2012 r., 2011, nr 5,
s. 26, I CSK 90/12, nie publ.).

Przedawnienie przerwane wszczęciem egzekucji zaczyna biec na nowo z chwilą prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego (zob. postanowienie SN z dnia
5 października 2016 r., III CZP 52/16). Wobec tego, w niniejszej sprawie przedawnienie odsetek ustawowych od kwot 1.426,88 zł i 821,39 zł zaczęło biec od początku od 2012 r.,
tj. po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 289/11.

Pozwany złożył ponowny wniosek egzekucyjny obejmujący roszczenie o odsetki ustawowe od kwot 1.426,88 zł i 821,39 zł, dopiero w dniu 27 czerwca 2018 r. (Km 523/18).

Trzyletni termin przedawnienia odsetek ustawowych liczony wstecz od złożenia ponownego wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela w dniu 27 czerwca 2018 r., oznaczana, że nastąpiło przedawnienie odsetek ustawowych licznych od kwoty 1.426,88 zł za okres od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia 27 czerwca 2015 r. oraz liczonych od kwoty 821,39 zł za okres od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 27 czerwca 2015 r.

Należy dodać, że powódka mogła w sprawie niniejszej powołać w ramach podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zarzut przedawnienia roszczenia, które nastąpiło po wydaniu przedmiotowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Można zauważyć, że w dacie orzekania, tj. w dacie nakazu zapłaty –
9 czerwca 2010 r., roszczenie o odsetki ustawowe od wskazanych kwot, było roszczeniem nieprzedawnionym.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. (zasada odpowiedzialności za wynik procesu), Sąd Rejonowy przyznał i nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa, kwotę 90 zł tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu, od której uiszczenia powódka została zwolniona mocą postanowienia Sądu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szadkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Krakowiak
Data wytworzenia informacji: