Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 1943/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-10-25

Sygn. akt VIII U 1943/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dn. 11.08.2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że P. Z. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu w okresie od 2.01.2013r. do 10.01.2017 r. jako wspólnik spółki jawnej, nie mający ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z wymienionego tytułu, miesięczna podstawa wymiaru składek wynosi:

1)  na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe za następujące okresy:

-

styczeń – grudzień 2013 r. – 2227,80 zł,

-

styczeń – grudzień 2014 r. – 2247,60 zł,

-

styczeń – grudzień 2015 r.– 2375,40 zł,

-

styczeń – grudzień 2016 r.– 2433 zł,

-

styczeń 2017 r.– 825,10 zł,

2)  na ubezpieczenie zdrowotne:

-

styczeń – grudzień 2013 r. – 2908,13 zł,

-

styczeń – grudzień 2014 r. – 3004,48 zł,

-

styczeń – grudzień 2015 r.– 3104,57 zł,

-

styczeń – grudzień 2016 r.– 3210,60 zł,

-

styczeń 2017 r.– 3303,13 zł.

W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że z danych uzyskanych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS wynika, że P. Z. złożył druk zgłoszeniowy ZUS ZZA z datą przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego od 2.01.2013 r. do nadal, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako (...) spółka jawna. Zakład podał, że 9.06.2017 r. P. Z. poinformował pisemnie, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi po rozpoznaniu w dniu 10.01.2017 r. postanowił wykreślić podmiot (...) spółka jawna P. Z. i Ł. K., twierdząc, że ww. spółka zakończyła działalność 30.06.2014 r. ponieważ Sąd wydał decyzję na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30.06.2014 r., jednakże w KRS widnieje data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców 10.01.2017 r., a data uprawomocnienia się wykreślenia z KRS to 24.01.2017 r. Zakład z powyższego wywiódł, że P. Z. w okresie 2.01.2013 r. do 10.01.2017 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik spółki jawnej był zobowiązany do podlegania ubezpieczeniom społecznym.

P. Z., będąc reprezentowanym przez zawodowego pełnomocnika złożył odwołanie od ww. decyzji wnosząc o jej zmianę i ustalenie, że od 1.07.2014 r. do 10.01.2017 r. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, argumentując, że ubezpieczeniom tym podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale jedynie w przypadku jej rzeczywistego prowadzenia, natomiast faktyczne nieprowadzenie tej działalności decyduje o wyłączeniu z tych ubezpieczeń. Skarżący wywodził na poparcie swojego żądania, że nie prowadził jako wspólnik spółki jawnej działalności gospodarczej od końca czerwca 2014 roku, dodając, że w uchwale nr 1 z 30.06.2014 r. wspólnicy podjęli decyzję o rozwiązaniu przedmiotowej spółki.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł., w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie w dn. 26.09.2018r. – bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku w n/n sprawie - pełnomocnik wnioskodawcy poparł odwołanie, a pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie /e-prot. z 26.09.2018r.: 00:01:13, 00:15:18/.

S ąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Wnioskodawca - P. Z. i Ł. K. utworzyli umową z dnia 1 października 2012 r. spółkę jawną działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe (...) spółka jawna Ł. K. i P. Z. z siedzibą w G.. Była to spółka transportowa. Spółka została zarejestrowana w dn. 16.11.2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (...).

Jedynym składnikiem majątkowym spółki był (...) stanowiący współwłasność obu wspólników rzeczonej spółki jawnej. Sprawami związanymi wykonywaniem transportu zajmował się Ł. K., a wnioskodawca przejął obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji spółki, natomiast prowadzenie księgowości spółki wspólnicy powierzyli zewnętrznemu biuru rachunkowemu. (okoliczności bezsporne, wpis do KRS, zeznania świadka Ł. K. e-prot. z 18.07.2018 r.: 00:02:28-00:08:41, pismo Biura Usług (...) k. 55)

Wnioskodawca - P. Z. złożył do ZUS druk zgłoszeniowy (...) z datą przystąpienia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 2.01.2013 r. do nadal z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik ww. spółki jawnej. (niesporne)

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wnioskodawca składał do organu rentowego deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, a od lipca 2013 r. tworzyły się deklaracje systemowe. (niesporne)

P. Z. i Ł. K., jako (...) spółki jawnej (...) prowadzili działalność gospodarczą jedynie do końca czerwca 2014 r., gdyż firma ma mało klientów i dalsze prowadzenie działalności było nieopłacalne. (podsumowanie (...) za lata 2014-2016 k. 5-7, zeznania wnioskodawcy e-prot. z 26.09.2018 r.: 00:02:05- 00:07:31, zeznania świadka Ł. K. e-prot. z 18.07.2018 r.: 00:02:28-00:08:41)

Od 1 lipca 2014 r. wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej i nie miał żadnego innego tytułu do objęcia go ubezpieczeniami społecznymi. (zeznania wnioskodawcy e-prot. z 26.09.2018 r.: 00:02:05- 00:07:31)

W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej pismem z dnia 26.05.2014r. wnioskodawca i Ł. K. wypowiedzieli w imieniu rzeczonej spółki umowę najmu z 2.01.2013 r. łączącą ich z M. K. (ojcem Ł. K.) dotyczącą najmu lokalu użytkowego w L. nr 2 z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 30.06.2014 r. (wypowiedzenie k. 4, zeznania świadka Ł. K. e-prot. z 18.07.2018 r.: 00:02:28-00:08:41)

W dniu 30.06.2014r. obaj wspólnicy podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników podjęli uchwałę z tego samego dnia o rozwiązaniu spółki i zakończeniu prowadzenia przedsiębiorstwa (...) spółka jawna w G., a także o zatwierdzeniu zestawienia obrotów z 30.06.2014 r., zestawienia przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2014 r., wykaz środków trwałych na dzień 30.06.2014 r. Ponadto wspólnicy postanowili, że ww. dokumenty stanowią załącznik do przedmiotowej uchwały, kwotę pozostającą w kasie spółki przeznaczyli na pokrycie strat, pozostałą kwotę po pokryciu strat postanowili, że obejmą wspólnicy w kwotach równych, księgi i dokumenty spółki oddane zostaną na przechowanie P. Z., obowiązek zgłoszenia rozwiązania spółki do rejestru sądowego ciąży na P. Z.. (postanowieniem k. 8, uchwała w aktach ZUS, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w aktach ZUS, lista obecności w aktach ZUS)

Od lipca 2014 r. w przekazywanych do biura rachunkowego dokumentach księgowych (...) spółki jawnej Ł. K. i P. Z. nie było żadnych faktur sprzedażowych, zakupowych ani innych dokumentów świadczących o faktycznym prowadzeniu działalności przez wspólników rzeczonej spółki jawnej. Na prośbę wspólników, którzy otrzymali pismo z Urzędu Skarbowego o wykonanie i dostarczenie deklaracji VAT od lipca 2014 r. biuro rachunkowe dla (...) spółki jawnej Ł. K. i P. Z. sporządzało zerowe deklaracje VAT w marcu 2015 r. (pismo biura rachunkowego k. 55)

Na dzień 8.06.2017 r. wnioskodawca figurował w rejestrze podatników. Odnotowano w przypadku wnioskodawcy niezamknięte powiązania z działalnością gospodarczą za okres 2005 -2017: powiązanie z (...) P Spółka cywilna P. Z., T. K. w P., jako wspólnik powiązanie od 16.11.2012 r. z Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe (...) spółka w jawna Ł. K. i P. Z. w G., jako wspólnik, a także, że wnioskodawca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2013 r. wykazał przychód i stratę, a za lata 2014 r. – 2016 r. wykazał przychód i dochód.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nie odnotowano w przypadku wnioskodawcy informacji o zawieszeniu, wznowieniu działalności gospodarczej. (informacja z Urzędu Skarbowego w aktach ZUS)

P. Z. złożył do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wniosek o wykreślenie (...) spółki jawnej Ł. K. i P. Z. z rejestru przedsiębiorców w KRS w dniu 16.11.2016 r. (pismo przewodnie z 20.08.2018 r. k. 59, wniosek k. 60-61, zeznania wnioskodawcy e-prot. z 26.09.2018 r.: 00:02:05- 00:07:31)

Wnioskodawca dowiedział się, że spółka nadal nie jest wykreślona z KRS kiedy otrzymał z ZUS pisma wzywające go do opłacenia składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako wspólnik spółki jawnej. (zeznania wnioskodawcy e-prot. z 26.09.2018 r.: 00:02:05- 00:07:31)

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 10.01.2017 r. ww. spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z dniem 24.01.2017 r. (kopia postanowienia – k. 8)

Odwołujący poinformował pismem z 5.06.2017 r. ZUS o tym, że faktycznie od czerwca 2014 r. nie prowadzi już działalności gospodarczej jako wspólnik spółki jawnej, załączając dokument z Urzędu Skarbowego oraz uchwałę o rozwiązaniu spółki z 30.06.2014 r. a także ww. postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 10.01.2017 r. (niesporne, a nadto pismo wnioskodawcy z 5.06.2017 r. w aktach ZUS, uchwała z 30.06.2014 r. w aktach ZUS, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (...) spółki jawnej Ł. K. i P. Z. w aktach ZUS, lista obecności w aktach ZUS, postanowienie w aktach ZUS)

W efekcie powyższego ZUS przeprowadził postępowanie w sprawie podlegania i podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej przez P. Z. od 2.01.2013 r. do 10.01.2017 r., po zakończeniu którego wydał zaskarżoną decyzję z dnia 11.08.2017 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania w aktach ZUS, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w aktach ZUS, zaskarżona decyzja w aktach ZUS)

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny między stronami. Został ustalony w oparciu o ww. dowody z dokumentów, a także zeznania świadka Ł. K. i wnioskodawcy. Sąd uznał za wiarygodne zeznania odwołującego i świadka, które korelowały z pozostałymi dowodami w postaci dokumentów. Na obdarzenie wiarą zasługiwały w szczególności te zeznania, w których wskazane zostały okoliczności i przyczyny podjęcia przez wspólników uchwały o likwidacji spółki jawnej oraz daty z jaką wspólnicy podjęli decyzję o jej likwidacji i w efekcie zaprzestania prowadzenia przez spółkę jawną działalności gospodarczej. W tym zakresie zeznania wnioskodawcy znajdują potwierdzenie w złożonych dokumentach w postaci samej uchwały o rozwiązaniu spółki, zestawieniu przychodów spółki, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu, w którym mieściła się siedziba spółki, a także piśmie z Urzędu Skarbowego, jak również piśmie zewnętrznego biura rachunkowego, które prowadziło dokumentację księgową spółki jawnej. Sąd uznał, iż zeznania wnioskodawcy są logiczne i wewnętrznie spójne, znajdują potwierdzenie w obiektywnych dowodach z dokumentów, jak również w zeznaniach w charakterze świadka drugiego wspólnika Ł. K.. Te zaś nie budzą żadnych wątpliwości co do swej wiarygodności. Odnosząc się do wiarygodności i mocy dowodowej dowodów ze zgromadzonych dokumentów wskazać wypada, że co do zasady stanowiły one wiarygodny materiał dowodowy, ich autentyczność i prawdziwość nie została podważona w toku postępowania i nie wzbudziła wątpliwości Sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Odwołanie okazało się zasadne.

Dokonując oceny prawnej, na wstępie należy podnieść, że okoliczności faktyczne nie były sporne w sprawie. Istota sporu sprowadzała się do kwestii czy podjęta w okolicznościach faktycznych sprawy przez wspólników uchwała o rozwiązaniu z dniem 30.06.2014 r. spółki jawnej spowodowała ustanie tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym dla wnioskodawcy w rozumieniu art.8 ust.6 punkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1778) oraz treści normatywnej wskazanego przepisu i odpowiedzi na pytanie czy status wspólnika spółki jawnej wypełnia dysponuję powołanej normy rodząc tym samym tytuł ubezpieczeniowy.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy odwołać należy się do przepisów art.6 ust.1 punkt 5 oraz art.8 ust.6 punkt 4, art.12 ust.1, art.13 punkt 4 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, regulujących zakres podmiotowy i przedmiotowy w tym okres obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. W myśl art.13 punkt 4 ww. ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności (z wyłączeniem - od dnia 20 września 2008 roku - okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Przytoczony stan prawny wymaga zatem dokonania analizy źródła obowiązku ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki jawnej. W świetle utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych nie budzi wątpliwości, że obowiązek ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki jawnej wynika wyłącznie z członkostwa w spółce jawnej prowadzącej faktycznie działalność gospodarczą (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22 lutego 2006 r. I UZP 4/05, wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2010 r. II UK 82/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2017 r. III AUa 1822/15 LEX nr 2381500, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 lipca 2016 r. III AUa 425/16 LEX nr 2123029).

Zgodnie z art.22§1 kodeksu spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art.8§1 k.s.h.) i prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (art.8§2 k.s.h.).

Z kolei w myśl art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 r. poz. 2168 jednolity tekst ze zm.) przedsiębiorcą w jej rozumieniu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (ust.1), zdefiniowaną w art.2 jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów spółka jawna posiada zdolność prawną i prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i pod własną firmą, a tym samym to ona posiada status przedsiębiorcy podejmującego i wykonującego działalność gospodarczą, a nie jej wspólnicy (Komentarz KSH A.K. art. 22 teza 1, L.). Inaczej mówiąc, członkostwo w spółce jawnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, a jej wspólnicy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia takiej działalności, jak to ma miejsce w przypadku wspólników spółki cywilnej, będących przedsiębiorcami w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art.4 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Z tego względu w odniesieniu do tych ostatnich w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażany jest pogląd, że skoro nieodzownym atrybutem działalności gospodarczej jest jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, to sam udział w spółce cywilnej, niepołączony z uczestnictwem w działalności tej spółki, nie stanowi wystarczającej podstawy do zaistnienia obowiązkowego ubezpieczenia, o którym stanowi art.13 ust.4 ustawy systemowej (wyroki z dnia 12 maja 2005 roku, I UK 275/04 i z dnia 21 maja 2008 roku, III UK 112/07, LEX nr 491466). Stanowiska tego nie można jednak wprost przenosić na wspólników spółki jawnej, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (działalność tę prowadzi spółka), a tytułem podlegania przez nich obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jest pozostawanie wspólnikami takiej spółki, tj. spółki, która prowadzi faktycznie działalność gospodarczą.

Z treści art.8 ust.1 punkt 4 w związku z art.6 ust.1 punkt 5 ustawy systemowej wynika, że dla potrzeb podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wspólnik spółki jawnej uważany jest za osobę prowadzącą działalność pozarolniczą. Pozostawanie wspólnikiem takiej spółki stanowi zatem prowadzenie pozarolniczej działalności w rozumieniu art.8 ust.1 punkt 4 ustawy. W rezultacie, skoro zgodnie z art.22 k.s.h. spółką jawna jest spółka osobową mająca na celu prowadzenie pod własną firmą przedsiębiorstwa (zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej - art.55 1 k.c.), to obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega każdy będący osobą fizyczną wspólnik spółki jawnej zawiązanej w celu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej i prowadzącej taką działalność. Powyższe należy wiązać z treścią art.13 ust.4 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wprost stanowi o ramach czasowych istnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym wiążąc je do ram czasowych faktycznego prowadzenia działalność gospodarczej. Z tego względu wykonywanie pozarolniczej działalności, o którym stanowi art.13 ust.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to nic innego jak posiadanie statusu wspólnika spółki jawnej, prowadzącej działalność gospodarczą. Podleganie przez wspólnika takiej spółki obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym istnieje zatem w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej do dnia zaprzestania jej wykonywania przez spółkę w powiązaniu z okresem posiadania statusu przez daną osobę fizyczną wspólnika w spółce jawnej prowadzącej (wykonującej) działalność gospodarczą. Natomiast sam fakt bycia wspólnikiem spółki jawnej, która nie prowadzi faktycznie działalności gospodarczej nie spowoduje powstania tytułu ubezpieczeniowego w omawianym zakresie.

Dodać należy, że zgodnie z art.66 ust.1 punkt 1c ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które prowadzą działalność pozarolniczą (art.82 ust.5 punkt 3). Zgodnie z art.84 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z zastrzeżeniem art.85 i 86 (które nie dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność). A skoro tak, to płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne wspólników spółki jawnej są ci wspólnicy, a nie spółka jawna (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 10 kwietnia 2015 roku, III AUa 1455/14, Lex nr 1711394). Obowiązek taki, stosownie do art.69 ust.1 ustawy o świadczeniach, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Zatem to na skutek prowadzenia pozarolniczej działalności (a nie jej formalnego zgłoszenia) powstaje obowiązek w postaci podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek ten również powstaje z mocy prawa i trwa przez cały czas spełniania warunków objętych dyspozycją tej normy prawnej. Moment zarówno powstania, jak i ustania obowiązku ubezpieczenia został bowiem określony w sposób ścisły w przepisach prawa i jest on niezależny od woli lub świadomości stron.

Sąd zważył, że warunek konieczny faktycznego prowadzenia działalności przez wspólnika spółki jawnej zwrócił także trafnie uwagę Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 12 lipca 2018 roku w sprawie III AUa 524/18 (Lex nr 2535594), akcentując, że sam fakt pozostawania wspólnikiem spółki jawnej, która jednak w rzeczywistości nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej nie pociąga za sobą obowiązku ubezpieczeniowego dla wspólników, skoro spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Sam wpis do rejestru czy ewidencji przedsiębiorców ma jedynie znaczenie legalizacyjne dla prowadzenia działalności, natomiast nie jest ani zdarzeniem, ani czynnością utożsamianą z podjęciem i wykonywaniem takiej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2001 roku, II UKN 428/00, wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2005 roku, I UK 80/05). Z tego powodu wpis do rejestru przedsiębiorców ma jedynie charakter deklaratoryjny, nie zaś konstytutywny. Na podstawie takiego wpisu powstaje jedynie domniemanie faktyczne, że z datą wpisu działalność została podjęta i że była wykonywana do daty wykreślenia. Sąd pragnie podkreślić, że domniemanie faktyczne ma jedynie znaczenie dowodowe i może zostać obalone (wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 października 2006 roku, (...) 179/106), co oznacza, że okres prowadzenia działalności gospodarczej wynikający z wpisu w stosownym rejestrze może być korygowany na podstawie wyników postępowania dowodowego, a ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne (art.6 k.c.), czemu odwołujący w świetle całokształtu materiału dowodowego niewątpliwie w toku niniejszego postępowania odwoławczego sprostał. Sąd podziela bowiem w całości pogląd Sądu Najwyższego wyrażony m.in. w wyroku z 22 lutego 2010 roku, I UK 240/09 i postanowieniu z 18 października 2011 roku (III UK 43/11), że ocena czy działalność gospodarcza rzeczywiście była wykonywana należy do sfery ustaleń faktycznych, a samo istnienie wpisu do rejestru czy ewidencji przedsiębiorców nie przesądza automatycznie, że faktycznie takowa działalność była prowadzona.

Należy bowiem podnieść, że wspólnicy spółki jawnej w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki jawnej z dniem 30 czerwca 2014 roku Okoliczność tę należy poddać ocenie prawnej przez pryzmat art.58§1 punkt 2 k.s.h., który stanowi, że rozwiązanie spółki powoduje jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Wnioskodawca i drugi wspólnik podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki z dniem 30 czerwca 2014 roku i przeprowadzili jej likwidację poprzez rozdysponowanie majątkiem spółki, a także zakończyli najem lokalu użytkowego z dniem 30 czerwca 2014 roku, w którym prowadzili swoją działalność, a nadto nie powstała żadna dokumentacja księgowa po 30 czerwca 2014 roku, która świadczyłaby o tym, że mimo ww. uchwały spółka jawna dalej faktycznie działała. Wobec podjętej uchwały spółka jawna utraciła swój byt prawny (wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2009 roku II CSK 134/09 Lex nr 528221). Wykreślenie z KRS, nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 roku, ale ta okoliczność nie może mieć decydującego znaczenia dla istnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika spółki jawnej, która w rzeczywistości zaprzestała faktycznie prowadzenia swej działalności gospodarczej z dniem 30 czerwca 2014 roku. Prowadzenie działalności gospodarczej o tyle stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom, o ile faktycznie dany podmiot (in concreto spółka jawna) działalność gospodarczą wykonuje, co wynika wprost z art.13 ust.4 ustawy systemowej (wyroki Sądu Najwyższego z 13 września 2016 roku, I UK 455/15 Lex nr 2122404, z 19 lutego 2010 roku, II U K 186/09, Lex nr 590235; z 22 lutego 2010 roku I UK 240/09, Lex nr 585723; z 18 listopada 2011 roku I UK 156/11, LEX nr 1102533). Skoro z ustalonego stanu faktycznego wynika, że faktycznie spółka jawna zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 30 czerwca 2014 roku (uległa rozwiązaniu) to w okresie spornym w sprawie nie może wnioskodawca podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytuły bycia wspólnikiem spółki jawnej jedynie z tej przyczyny, że spółka z rejestru przedsiębiorców została wykreślona dopiero postanowieniem z 10 stycznia 2017 roku, jak błędnie wywodził ZUS w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie powołanych przepisów i na mocy art. 477 14 §2 k.p.c. Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji wyroku i zmienił decyzję w zaskarżonej części ustalając, że P. Z. niepodległa obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w okresie od 1 lipca 2014 roku do 10 stycznia 2017 roku.

A.P.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi ZUS wypożyczając akta rentowe i jednocześnie zobowiązując do ich zwrotu na wypadek wniesienia apelacji.

25 października 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Łuczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  I. Matyjas
Data wytworzenia informacji: