Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 958/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-01-18

Sygn. I C 958/17

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2017 roku powód J. B. wniósł pozew o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. w dniu 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w statucie SM (...).

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że zmiany wprowadzone w podjętej uchwale w:

- pkt 1 i 2 są niepotrzebne,

- pkt 3 należy wykreślić w § 61 p.2 ust.2, gdyż spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej i została powołana do administrowania i zarządzania powierzonym jej mieniem,

- pkt 4 są nieuzasadnione i sprzeczne ze statutem, który zobowiązuje powiadamiać na piśmie, a proponowane rozwiązanie nie dokumentuje dostarczenia zawiadomienia o WZCz członkom spółdzielni,

- pkt 5 w § 81 należy dodać w pkt 16 drugie zdanie: Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe WZCz,

- pkt 6 zmierzają do ograniczania uprawnień członka do czynnego udziału w życiu spółdzielni przewidzianego w § 11 ust.2 statutu, do uzyskania informacji o spółdzielni,

- pkt 8 są niepotrzebne z uwagi na powtórzenie treści w § 100 ust.2,

- pkt 9 jest nieuzasadniona,

- pkt10 jest sprzeczna ze statutem w § 100 ust.2 i nie ma funduszu na działalność społeczno-wychowawczą.

Zdaniem powoda wprowadzone zmiany są niekonstytucyjne, powodują niekorzystne skutki finansowo-gospodarcze dla powoda i innych członków oraz stwarzają zagrożenie dla spółdzielni. Powód zaznaczył, iż zgłosił do spółdzielni wnioski na piśmie i próbował zainicjować dyskusję na WZCz, ale bezskutecznie.

(pozew k.2-3)

W odpowiedzi na pozew pozwana Spółdzielnia wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych. Zdaniem pozwanej skarżona uchwała nie narusza żadnych przepisów ustawowych, nie jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami, nie godzi w interesy spółdzielni ani nie ma na celu pokrzywdzenia członków. Dokonane zmiany w § 1 pkt 2,3,5,8,9 i 10 wynikają z protokołu polustracyjnego, którym nałożono na spółdzielnię obowiązek dostosowania statutu do obowiązującego porządku prawnego, a pozostałe trzy zapisy mają charakter redakcyjny i użyty przez powoda argument o braku ich potrzeby nie uzasadnia nieważności uchwały.

( odpowiedź na pozew k.12)

Na rozprawie w dniu 2 października 2017 roku powód złożył pismo uzupełniające uzasadnienie pozwu wskazując w nim, że zmiana w pkt 2 stanowi dowolną interpretację art. 21 prawa spółdzielczego, w pkt 3 dokonano zmiany kompetencji Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie, które taką kompetencję ma w statucie w § 71 pkt3, w pkt 5 nie uwzględnia, że lustrator wskazał jedynie rozwiązanie alternatywne, pkt 8 stanowi nadinterpretację i jest zabiegiem szkodliwym, wykraczającym poza regulacje ustawowe art. 6 ust.3 uosm, pkt 9 nie uwzględnia tego, że lustrator nie wskazał na czym polega niezgodność z art. 6 ust.1 uosm, pkt 10 nie jest propozycją lustratora, jest ona nieustawowa. Nadto powód dodatkowo zakwestionował zmianę statutu w pkt 7 uchwały stwierdzając, że członkowie chcieliby mieć wpływ na treść regulaminów i dlatego należałoby dodać, że będą one uchwalane po dokonaniu uzgodnień na Zebraniach Grup Członkowskich.

(pismo procesowe k. 51, protokół rozprawy z dnia 02.10.2017r. k.52v)

W piśmie z dnia 4 grudnia 2017 roku powód podniósł również, że w zebraniu nie uczestniczyła wymagana większość członków spółdzielni, zebranie było przeprowadzone nieprawidłowo i w związku z tym nad skarżoną uchwałą głosowała niewystarczająca większość członków.

(pismo k.89-90)

Na rozprawie w dniu 18 grudnia 2017 roku powód poparł powództwo, podnosząc że nie zapoznawał się z projektami uchwał, bo takich nie było, wystąpił do Spółdzielni z uwagami przed zebraniem, nie było dyskusji na zebraniu. Pełnomocnik strony pozwanej wnosił o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów wg norm przepisanych prawem.

(stanowiska procesowe stron - protokół rozprawy z dnia 18.12.2017r. czas nagrania 00:01:21-00:26:46,00:49:27-00:50:11)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. B. jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł..

(okoliczność niesporna)

W Spółdzielni nie ma lokali typu lokatorskiego i Spółdzielnia nie uczestniczy w zamianie mieszkań. Właściciele odrębnych lokali dokonują sprzedaży mieszkań w drodze aktów notarialnych.

(okoliczność bezsporna)

W Spółdzielni obowiązuje statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM (...) w dniu 17 czerwca 2004 roku zarejestrowany w dniu 29 października 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który był zmieniany przez Zebranie Przedstawicieli Członków (w 2006 i 2011 roku) oraz przez Walne Zebranie (w 2012 roku, 2013 roku, 2014 roku i w 2015 roku).

Statut reguluje m.in. zasady przyjęcia na członka spółdzielni. W ust. 3 § 10 wskazano, że w poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyjmowania członków i zamiany mieszkań uchwalonym przez Radę Nadzorczą. W § 14 uregulowano wpisowe i udział członkowski, w § 61 ust. 2 zawarto zapis, że pożytki i przychody z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć stosownie do uchwały Rady Nadzorczej na 1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni 2) działalność społeczno-wychowawczą. Zgodnie ze statutem o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, do którego Spółdzielnia należy oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (§ 73 ust.1). Zakres działania Rady Nadzorczej został uregulowany w § 81, zebrania grup członkowskich w § 92 , koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w § 100, fundusze spółdzielni w § 101, straty bilansowe w § 105. Zgodnie ze statutem Spółdzielnia dla realizacji działań określonych w statucie prowadzi działalność eksploatacyjną, inwestorską, społeczno-wychowawczą, polegającą na nabywaniu na własność lub w użytkowanie wieczyste gruntów (§7).

W dniach od 19 września 2016 roku do 12 grudnia 2016 roku została przeprowadzona w SM (...) lustracja jej działalności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku. W protokole z lustracji odnośnie zapisów statutowych wskazano na:

1) brak regulacji w zakresie:

• zwrotu udziału członkowskiego, do czego obliguje art. 5 §1 pkt 3 i art. 21 uPs,

• zasad podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego), do czego obliguje art. 5 § 1 pkt 8 uPs,

2) § 61 ust. 2 - w zakresie podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą jest niezgodny z art. 38§1 pkt 4 uPs,

3) § 81 ust. 1 - brak wskazania w kompetencjach Rady Nadzorczej dot. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego; w przypadku braku takiej regulacji, obowiązują postanowienia art. 66 ust. 4 uor,

4) § 100 ust. 2 - niezgodny z art. 6 ust. 1 uosm,

5) § 101 ust. 2 - niezgodny z art. 6 ust. 3 uosm,

(statut k. 16-44,wyciąg z protokołu k.13-15)

Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 roku powód został zawiadomiony o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. w dniu 23 czerwca 2017 roku oraz poinformowany, że każdy z Członków Spółdzielni ma prawo zapoznania się z treścią wyszczególnionych w projekcie porządku obrad sprawozdań organów spółdzielni oraz z treścią projektów uchwał w tym zakresie i że niniejsze dokumenty wyłożone będą na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr (...)) i na stronie internetowej (...) W proponowanym porządku obrad przewidziano w pkt 12 rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podjęcie uchwały w tym zakresie, a w pkt 13 rozpatrzenie projektu zmian Statutu Spółdzielni - podjęcie uchwały, w pkt 14 rozpatrzenie wniosków złożonych na zebraniu.

(okoliczność niesporna, zawiadomienie k. 5)

Zawiadomienia o terminie i miejscu obrad oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) byli zawiadamiani na piśmie, co potwierdzali osobiście swoim podpisem. Pisma z zawiadomieniami doręczali członkom Spółdzielni pracownicy Spółdzielni lub dozorcy, którzy byli dodatkowo zatrudniani i otrzymywali za to wynagrodzenie. Pozostałe, niedoręczone członkom zawiadomienia, Spółdzielnia doręczała listownie za potwierdzeniem odbioru, co wymagało dodatkowych kosztów opłat pocztowych.

(okoliczności bezsporne)

Proponowane zmiany do statutu Spółdzielni wynikały z protokołu polustracyjnego, z wniosków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

(okoliczność bezsporna)

Członkowie Spółdzielni mogli zapoznać się przed zebraniem z projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...).

(zeznania świadka K. W. (1)- protokół rozprawy z dnia 02.10.2017r.czas nagrania 00:11:15-00:42:00)

Członkowie Spółdzielni mogli zgłaszać na piśmie poprawki do projektów uchwał w terminie do 3 dni przed terminem zebrania. Do Spółdzielni nie wpłynęły żadne wnioski członków w zakresie proponowanych poprawek do projektów uchwał.

(okoliczności bezsporne)

W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM (...). Udział wzięło około 60 członków. Członkowie biorący udział z zebraniu mieli prawo zabierania głosu. Nie był przewidziany czas trwania przemówienia członków i zdarzało się, że wypowiedź członka była przerywana przez Przewodniczącego zebrania.

Radca prawny, obecny na zebraniu, zreferował proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni. K. W. (1) zgłosił zastrzeżenia do § 92. Powód J. B. zadawał pytania w sprawie statutu, na które odpowiedzi udzielał radca prawny. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w Statucie SM (...). Uchwała została przegłosowana – 44 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Wobec tego, że do uchwały nr 9 dotyczącej zmian w statucie SM (...) nie zgłoszono na piśmie żadnych poprawek została ona uchwalona zgodnie z treścią projektu.

W treści uchwały nr 9 uchwalono zmiany m.in. w :

1) w § 10 w ust. 3 po wyrazie Zarząd postawiono kropkę, a pozostałą treść skreślono,

2) dodano ust. 5 w § 14 w brzmieniu:

„.5. Udział byłego członka wypłaca się w terminie 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni na podany przez byłego członka rachunek bankowy.”,

3) w § 61 ust. 2 wyrazy „Rady Nadzorczej” zastąpiono wyrazami ..Walnego Zgromadzenia”,

4) w § 73 w ust. 1 dodano zdanie drugie w brzmieniu:

„Członkom zamieszkałym w zasobach Spółdzielni zawiadomienia doręcza się przez wrzucenie pisma do skrzynki oddawczej - natomiast zamieszkałym poza zasobami Spółdzielni listami poleconymi chyba że członek wskaże inny sposób doręczenia.”,

5) w § 81 ust. 1 dodano pkt 18 w brzmieniu:

„18) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego.”,

6) w § 92 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w swoim Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos, z tym że w Zebraniu uczestniczą również członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszeni goście, jednak bez prawa głosowania, jeżeli jednocześnie nie są członkami należącymi do danej grupy członkowskiej.”,

7) dodano § 98 w brzmieniu: „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej i Rady (...) uchwala Rada Nadzorcza.”,

8) w § 100 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„.2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 53 ust 1-3 i § 55 ust, 1, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.”,

9) w § 101 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazie „mieszkaniowymi” postawiono kropkę a pozostałą treść skreślono,

10 ) w § 105 dotychczasową treść oznaczono jako ustęp drugi i dodano ustęp pierwszy w brzmieniu:

„1. Uchwałę w sprawce podziału nadwyżki bilansowej podejmuje Walne Zgromadzenie. Nadwyżka może być przeznaczona w całości lub w części na:

- finansowanie kosztów eksploatacji ponoszonych przez członków

- fundusz remontowy

- fundusz zasobowy

- działalność społeczno- wychowawczą.”

(uchwała k.48-49, wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 23.06.2017r. k. 45-47, zeznania świadka K. W. (1) - protokół rozprawy z dnia 02.10.2017r.czas nagrania 00:11:15-00:42:00)

Następnie zrealizowano kolejny punkt porządku obrad i m.in. rozpoznano wnioski złożone na zebraniu.

Na zebraniu został złożony 1 wniosek przez K. W. (1) w imieniu grupy 7 osób, w której był także powód J. B.. Wniosek dotyczył zwrotu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu pieniędzy wypłaconych tytułem ustalenia przedpłat na centralne ogrzewanie z funduszu bezosobowego pracownikowi Spółdzielni. Przeciw wnioskowi głosowało 44 członków, za 3 członkowie i 1 członek wstrzymał się z głosem.

(zawiadomienie k.5, protokół komisji wnioskowej k.85-87)

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów.

Sąd nie uwzględnił jako dowodów załączonych przez powoda do pisma z dnia 12 października 2017 roku wydruków artykułów dotyczących (...) spółdzielczości (k.64-75) oraz pism powoda dotyczące spornych zagadnień pomiędzy Radą (...) budynku nr (...), a Zarządem SM z 2014 roku oraz pomiędzy powodem, a Radą Nadzorczą z 2016 roku (załączone do pisma z dnia 24 października 2017 roku - k. 81-83), gdyż nie miały one żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, której przedmiotem jest uchwała Walnego Zgromadzenia SM (...) w Ł. z dnia 23 czerwca 2017 roku.

Strony nie zgłaszały żadnych innych wniosków dowodowych i w związku z tym Sąd uznał, że sprawa nadaje się do merytorycznego rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione jedynie w zakresie zarzutu dotyczącego zmiany § 73 statutu dotyczącego sposobu zawiadamiania członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i w tej części skarżona uchwała podlegała uchyleniu. W pozostałej części zarzuty powoda skierowane wobec skarżonych zmian w statucie SM (...) okazały się nieuzasadnione i powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Każdy członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna, a uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia (art. 42 prawa spółdzielczego). Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów (art. 42 § 9 prawa spółdzielczego). Sąd Najwyższy przekonywająco wyjaśnił w wyr. z 15.7.2010 r., IV CSK 24/10 (OSNC 2011, Nr 3, poz. 30), że każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma interes prawny we wniesieniu powództwa o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały walnego zgromadzenia (art. 42 § 2 PrSpółdz), zaś źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 189 KPC jest stosunek członkostwa w spółdzielni, z którego wynika m.in. uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu. Konsekwentnie też przyjął w wyr. z 14.3.2013 r., I CSK 382/12 (OSNC-ZD 2013, Nr D, poz. 80), że każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma interes prawny we wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieistnienia uchwały walnego zgromadzenia.

Powód wniósł pozew o stwierdzenie nieważności uchwały lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 9 podjętej przez Walne Zgromadzenie SM (...) w Ł. w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Wskazać należy, że większość zarzutów sformułowanych w pozwie miało charakter merytoryczny. Jedynie formalnymi zarzutami był brak rozpoznania wniosku powoda zawierającego poprawki do projektu uchwały oraz brak dyskusji podczas zebrania nad proponowanymi zmianami w statucie. W kolejnych pismach procesowych powód dodatkowo kwestionował pkt 7 skarżonej uchwały dotyczący uchwalania przez Radę Nadzorczą regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej i Rady (...) oraz prawidłowość głosowania uznając, że nie było na zebraniu wymaganej liczby członków spółdzielni.

W pierwszej kolejności odnosząc się do zarzutów formalnych należy stwierdzić, że są one bezzasadne. Przede wszystkim przeprowadzone postępowanie dowodowe nie wykazało aby powód J. B. złożył pisemny wniosek z poprawkami do projektu uchwały o zmianie statutu. Twierdzenia powoda, iż złożył go za pośrednictwem maila, a jego wpływ został potwierdzony przez Spółdzielnię, są zupełnie gołosłowne. Powód nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń, a na nim - zgodnie z art. 6 k.c. - spoczywał obowiązek wykazania tych okoliczności, czemu jednak nie sprostał. Również twierdzenie powoda, że nie miał możliwości zapoznania się z projektem uchwały jest sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. Z zeznań świadka K. W. wynika, że członkowie mieli możliwość zapoznania się z projektem, a nadto z treści zawiadomienia otrzymanego przez powoda wynika, że projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad były dostępne w siedzibie Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej. Powód w żaden sposób nie wykazał, że był pozbawiony możliwości zapoznania się z projektem uchwały w zakresie zmian statutu. Nie wskazał przyczyn dlaczego nie podjął próby zapoznania się z projektem uchwały. To, że nie udał się do siedziby Spółdzielni aby zapoznać się z projektem uchwały lub nie zapoznał się z projektem umieszczonym na stronie internetowej w odpowiednim czasie aby złożyć poprawki na piśmie, pomimo pouczeń w tym zakresie, było wyłącznie decyzją powoda i nie może skutkować postawieniem zarzutu Spółdzielni, iż pozbawiła powoda takiej możliwości, a tym samym stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały ewentualnie do jej uchylenia.

Powód niesłusznie zarzuca brak dyskusji na zebraniu, bowiem zgodnie z wyciągiem protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków wynika, iż powód zadawał pytania i odpowiedzi udzielał mu radca prawny. Nadto świadek K. W. potwierdził możliwość zabierania głosu przez członków zebrania i wyraźnie wskazał, że powód również zabierał głos na tym zebraniu. Jeżeli więc powód w swojej wypowiedzi zawierał wnioski mające na celu poprawę projektowanych zmian statutu, to ich nieuwzględnienie nie było sprzeczne z przepisami prawa i statutem, gdyż powód miał możliwość zgłoszenia poprawek nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia (§ 73ust.4 statutu).

Ważność głosowania na Walnym Zgromadzeniu nie może budzić wątpliwości, bowiem zgodnie z § 74 statutu Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków i uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że ustawa lub Statut stanowi inaczej. Art. 12a § 1 ustawy prawo spółdzielcze stanowi, że zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. W związku z tym należało stwierdzić, że skarżona uchwała została podjęta zgodnie z w/ w przepisami.

Przechodząc zaś do oceny zarzutów merytorycznych wskazać należy, że zmiany w statucie pozwanej Spółdzielni dokonane skarżoną uchwałą nie są sprzeczne z ustawą (o czym będzie mowa w dalszej części rozważań) i z tego powodu nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały.

W ocenie Sądu jedynie zmiana statutu w § 73 ust.1 stanowi pokrzywdzenie członka spółdzielni i w tej części podlegała uchyleniu. Statut stanowił, że o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (§ 73 ust.1). Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że zawiadomienia były doręczane osobiście członkom przez doręczycieli, pracowników Spółdzielni lub listownie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) , którzy podpisem potwierdzali ich odbiór. Proponowana zmiana, przyjęta zaskarżoną uchwałą, zasadniczo zmienienia sposób doręczenia członkom zawiadomień poprzez wrzucanie zawiadomień do skrzynki oddawczej członkom zamieszkałym w zasobach Spółdzielni, zaś członkom zamieszkałym poza zasobami Spółdzielni listami poleconymi, chyba że członek wskaże inny sposób doręczenia. Wskazany powyżej sposób doręczenia członkom zamieszkałym w zasobach Spółdzielni niewątpliwie uniemożliwia weryfikację daty doręczenia członkowi takiego zawiadomienia. Okoliczność ta ma jednak znaczenie dla członka w sytuacji gdy zaskarża uchwałę. Termin doręczenia zawiadomienia istotny jest dla ustalenia prawidłowości zawiadomienia o terminie walnego zebrania, o czym stanowi § § 73 ust. 1 w zdaniu pierwszym (21 dni przed terminem walnego zgromadzenia). W związku z tym wrzucenie zawiadomienia bez potwierdzenia odbioru będzie stwarzało członkowi trudności dowodowe w postepowaniu sądowych wywołanym zaskarżeniem uchwały w zakresie nieprawidłowości zawiadomienia o walnym zgromadzeniu. Przyczyna leżąca u podstawy zmiany dotychczasowego sposobu doręczenia zawiadomień (zmniejszenie kosztów finansowych), nie uzasadnia w żaden sposób zmiany, a jak wykazano powyżej, prowadzi do pokrzywdzenia członka.

Kolejne zarzuty powoda wobec zmian w statucie były przez niego argumentowane ich zbędnością (pkt 1,2,8,3), brakiem zasadności (pkt 4,9), ograniczenia uprawnień członków (pkt 6) oraz sprzecznością z innymi postanowieniami statutu (pkt 10) lub też koniecznością ich uzupełnienia (pkt 5,7).

Proponowane wykreślenie części zapisu ust.3 § 10 statutu (pkt 1) podyktowane jest zmianą obecnego stanu prawnego, bowiem w Spółdzielni nie ma lokali typu lokatorskiego i nie ma zamiany mieszkań. W związku z tym należy uznać za zasadne samo określenie, że w poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd i wykreślenie zapisu, iż następuje to w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyjmowania członków i zamiany mieszkań uchwalonych prze Radę Nadzorczą za dostostosowane zapisu do obecnego stanu prawnego.

Wprowadzenie do statutu zapisu regulującego tryb wypłaty udziałów byłemu członkowi wynika z zalecenia lustratora, który wskazał, że taki obowiązek wynika z § 5 pkt 3 (stanowiący, ze statut spółdzielni powinien określać wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować , terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie) i § 21 prawa spółdzielczego (zgodnie z którym członek spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały po ustaniu członkostwa i sposób i termin zwrotu określa statut). Wobec tego uchwała w tym zakresie jest zgodna z przepisami prawa i wypełnia zalecenia lustracji.

Zmiana kompetencji organu, który decyduje o przeznaczeniu pożytków i przychodów z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej m.in na działalność społeczno-wychowawczą, z Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie jest również spełnieniem zalecenia lustracyjnego i dostosowaniem do przepisów prawa. Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 4 prawa spółdzielczego do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat. W związku z tym dotychczasowa regulacja przyznająca takie uprawnienie Radzie Nadzorczej była sprzeczna z w/w przepisem. Zarzut powoda, iż Spółdzielnia nie prowadzi działalności społeczno-wychowawczej jest całkowicie niezasadny, gdyż o tym stanowi § 7 statutu.

Dotychczasowy statut nie uprawniał Rady Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, na co zwrócił uwagę lustrator. W związku z tym dodanie zapisu o tym uprawnieniu nie jest sprzeczne z prawem. Zauważyć należy, że zarzut powoda dotyczący zmiany § 81 jest faktycznie jego propozycją o uzupełnienie zapisu odnośnie zatwierdzania regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą przez najbliższe WZCz. Jednakże taką formę poprawki do uchwały powód mógł złożyć w terminie do 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, czego nie uczynił.

Uczestnictwo członków w Zebraniu Grupy Członkowskiej doprecyzowane w ust.3 § 92 w ocenie Sądu nie ogranicza uprawnień członków, a jedynie stworzyła możliwość uczestniczenia w nim członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym gościom, którym nie przyznano prawa głosu. Nie ma żadnych podstaw aby odmawiać tym osobom udziału w zebraniu, które chcą zapoznać się z tematyka zebrania, poruszanych problemów dotyczących Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni mogą przecież nadal uczestniczyć w swoim Zebraniu Grupy Członkowskiej, a ograniczenie ich uczestnictwa tylko w swoim zebraniu zapobiega możliwości uczestniczenia w nim członków spoza tej grupy i możliwości podejmowania przez nich głosowania.

Powód nie zakwestionował dodania § 98 stanowiącego, że regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej i Rady (...) uchwala Rada Nadzorcza, a jedynie wskazał na konieczność uzupełnienia zapisu o uzgodnieniach tych regulaminów na Zebraniach Grup Członkowskich. W związku z tym należy przyjąć, że nie jest on sprzeczny z prawem, statutem czy dobrymi obyczajami a zarzut potraktować jako propozycję poprawki projektu uchwały, która mogła być z\głoszona przez powoda w przewidzianym do tego terminie.

Wbrew twierdzeniom powoda o zbędności nowego zapisu w § 100 ust.2 z uwagi na to, że był już taki zapis, należy wskazać, że istnieje różnica. W dotychczasowym brzmieniu zapis odnosił się do zasobów mieszkaniowych, zaś nowy odnosi się do kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości. Takie unormowanie zgodne jest z treścią art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na niezgodność dotychczasowego zapisu statutowego z powyższym przepisem wskazywał lustrator, a więc zmiana statutu w tym zakresie wynikała z zaleceń lustratora.

Nie można było także podzielić zdania powoda, iż zapis o usunięciu dalszej części § 101 ust. 2 był nieuzasadniony w świetle zaleceń lustratora oraz przepisu art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z treścią tego przepisu Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Dotychczasowa treść dotyczyła zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Spółdzielni, które w obecnym stanie prawnym z uwagi na odrębną własność lokali nie występuje.

Brak zasad podziału nadwyżki bilansowej został wskazany w protokole z lustracji. Obowiązek określenia tych zasad wynika z art. 5 § 1 pkt prawa spółdzielczego (statut spółdzielni powinien określać zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni). W związku z tym dodanie ust. 2 do § 105 statutu odnoszącego się do ustalenia tych zasad jest zgodne z prawem. Argumentacja powoda o sprzeczności tego zapisu z § 100 ust.2 nie może być zaakceptowana. § 100 ust. 2 odnosi się do różnicy między kosztami i przychodami i nie wskazuje celu jej przeznaczenia, zaś zmiana dotyczy nadwyżki bilansowej i wskazania celu jej przeznaczenia. Przeznaczenie części nadwyżki na działalność społeczno-wychowawczą, nie jest sprzeczne z prawem, nie stanowi o nieprawidłowym zarządzaniu przez Spółdzielnię, w tym zarządzaniu finansowym, bowiem taka działalność jest przewidziana w statucie (§7).

Reasumując uznać należy, że powód nie zgadza się z prowadzoną działalnością pozwanej Spółdzielni, jednakże stawiane przez niego zarzuty muszą mieć uzasadnienie prawne. Fakt, że pozwany kwestionuje protokół lustracyjny i że Zarząd nie powinien go podpisywać oraz to, że kwestionuje zapisy statutowe nie może być uwzględniony w ramach niniejszego powództwa. Powód nie zaskarżył uchwały nr 8 dotyczącej rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego, ani też nie zaskarżał wcześniejszych zmian statutu w odpowiednim czasie i trybie.

W sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni opartej na regulacji art. 42 § 2 i § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.), to na stronie powodowej spoczywa obowiązek udowodnienia istnienia przesłanek w przepisie tym wymienionych, a uzasadniających zaskarżenie uchwały. Jeżeli zarzuca ona, że dana uchwała jest nieważna, bo jest sprzeczna z ustawą, albo należy ją uchylić, jako sprzeczną z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka, to winna ową sprzeczność udowodnić (por wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi - I Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca 2015 r., I ACa 299/15, Legalis nr 1326310).

Mając na uwadze powyższe Sąd uchylił uchwałę Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie SM (...) w części, tj. w zakresie § 1 pkt 4) (pkt 1 wyroku) i oddalił powództwo w pozostałej części jako nieuzasadnione (pkt 2 wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. kierując się zasadą słuszności która przewiduje wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Zgodnie z treścią powyższego przepisu w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Dopuszczalność zastosowania normy wynikającej z art. 102 k.p.c. sąd powinien ocenić, biorąc pod uwagę okoliczności, które by uzasadniały odstępstwo od podstawowych zasad decydujących o rozstrzygnięciu w przedmiocie zwrotu kosztów procesu. Na podstawie całokształtu okoliczności przedmiotowej sprawy, a w szczególności mając na uwadze charakter tej sprawy i konieczność oceny zarzutów powoda, Sąd Okręgowy – przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego – nie obciążył powoda kosztami procesu.

z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć powodowi z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Marzena Kluba
Data wytworzenia informacji: