Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 130/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-08-23

Sygn. akt I C 130/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ilona Motylewska

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko P. S.A. z siedzibą

w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda K. S. na rzecz pozwanego P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 197,- ( sto dziewięćdziesiąt siedem ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nie obciąża powoda K. S. nieuiszczonymi kosztami sądowymi.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 130/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 23 sierpnia 2017r.

Powód K. S. wniósł pozew przeciwko P. S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty 1232,- złotych wraz z odsetkami od dnia 13 grudnia 2012r..

W uzasadnieniu pozwu podał, iż w dniu 7 lipca 2011r. uległ wypadkowi, na skutek, którego doznał urazu II palca oraz śródstopia lewej stopy. Z pozwanym związany był umową ubezpieczenia na podstawie, której pozwany zobowiązany był do zapłaty kwoty 176,- złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu powoda. W ocenie powoda uszczerbek, który odniósł w wyniku wypadku to 8%, natomiast pozwany wypłacił na jego rzecz jedynie odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności za skutki wypadku z dnia 7 lipca 2011r., jednakże w jego ocenie pozwany doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1%, dlatego też brak było podstaw do wypłacenia odszkodowania w kwocie wyższej niż 176,- złotych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód związany był z pozwanym umową ubezpieczenia na życie. Na podstawie przedmiotowej umowy pozwany zobowiązany był do wypłaty odszkodowania w wysokości 176,- złotych za 1% uszczerbku na zdrowiu. Wypadkiem skutkującym powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela zgodnie z umową było zdarzenie, w następstwie którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Zgodnie z łączącą strony umową wysokość uszczerbku na zdrowiu ustalana była w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) SA ( k. 63-65 ).

Okoliczności niesporne.

Powód idąc chodnikiem potknął się o wystającą płytę chodnikową i upadł. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za skutki wypadku powoda i po przeprowadzeniu postępowania odszkodowawczego wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 176,- złotych.

Okoliczności niesporne.

Powód w wyniku upadku doznał urazu palca II stopy lewej. Uraz palca powoda powikłany był stopą cukrzycową, ponieważ powód choruje na cukrzycę. Na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) SA uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 1%.

Dowód: opinia biegłego M. G. k. 167-169, częściowo opinia biegłego M. J. k. 96-99.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, opinii biegłego M. G. oraz częściowo opinii biegłego M. J.. Sąd ustalając stan faktyczny pominął twierdzenia biegłego M. J. w zakresie, w jakim biegły stwierdził u powoda uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5%. Biegły wysokość uszczerbku na zdrowiu ustalił na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.. W niniejszej sprawie zastosowanie znajduje tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A.. Zgodnie z tą tabelą uszczerbek za uszkodzenie jednego palca stopy nie może być wyższy niż uszczerbek za jego utratę, który wynosi 2%. W takiej sytuacji brak było podstaw do przyjęcia, iż rozpoznane przez biegłego uszkodzenie palca II skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu powoda w wysokości 5%. Ustalając wysokość uszczerbku na zdrowiu powoda Sąd oparł się na opinii biegłego M. G., która jest logiczna, wyważona oraz sporządzona zgodnie z zasadami rzetelności i fachowości. Biegły ustalił uszczerbek na zdrowiu w oparciu o znajdującą zastosowanie w niniejszej sprawie tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) SA. Ponadto biegły ustalając uszczerbek na zdrowiu powoda prawidłowo wskazał, iż stopa cukrzycowa nie stanowiła następstwa wypadku powoda. Normalnym następstwem upadku powoda było jedynie uszkodzenie tkanek miękkich palca stopy.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo jako bezzasadne podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 805 kc przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek wypadku z dnia 7 lipca 2011r.. Kwestionował on jedynie wysokość należnego powodowi odszkodowania. Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy stronami bezsporny był sposób ustalenia odszkodowania, które miało wynosić 176,- złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Bezspornym była również okoliczność, iż stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) S.A..

Zgodnie z łączącą strony umową pozwany ponosił odpowiedzialność za uszkodzenie ciała stanowiące następstwo wypadku, któremu uległ powód. W niniejszej sprawie powód doznał uszkodzenia tkanek miękkich palca stopy. Dalsze problemy zdrowotne powoda związane z pojawieniem się u powoda stopy cukrzycowej nie stanowiły normalnego następstwa jego wypadku, gdyż ich wystąpienie związane było z cukrzycą na którą choruje powód. Gdyby nie choroba cukrzycowa u powoda wskutek wypadku nie wystąpiłaby stopa cukrzycowa. W sytuacji, gdy dane powikłanie nie stanowi normalnego następstwa wypadku, a jest ściśle związane z uprzednimi schorzeniami powoda nie sposób uznać, iż pozwany ponosi za nie odpowiedzialność. W związku z powyższym Sąd uznając, iż pozwany ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową jedynie za uszkodzenie tkanek miękkich palca stopy powoda, podzielił twierdzenia biegłego M. G. i ustalił uszczerbek na zdrowiu powoda na 1%. Mając na względzie, iż w toku postepowania likwidacyjnego powód otrzymał od ubezpieczyciela kwotę 176,- złotych tytułem odszkodowania za 1 % uszczerbku na zdrowiu, jego roszczenie podlegało oddaleniu jako bezzasadne.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 kpc mając na względzie wynik procesu. Na koszty procesu poniesione przez pozwanego składają się: opłata skarbowa w kwocie 17,- złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo oraz kwota 180,- złotych stanowiąca wynagrodzenie pełnomocnika ustalone na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych W związku z powyższym w pkt 2 wyroku zobowiązano powoda do zapłaty na rzecz pozwanego kwoty 197,- złotych.

Stosownie do art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w wypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może odstąpić od obciążania strony nieuiszczonymi kosztami sądowym. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze szczególnie uzasadnioną sytuacją, która uzasadnia nieobciążanie powoda kosztami procesu. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż powód jest osoba w podeszłym wieku, ponosi znaczne koszty leczenia i wymaga opieki osób trzecich. Ponadto po wypadku z dnia 11 lipca 2011 roku stan zdrowia powoda uległ pogorszeniu co mogło u niego wywołać przeświadczenie, iż wypłacone przez powoda odszkodowanie jest zbyt niskie, skutkując powstanie subiektywnego przeświadczenia o zasadności dochodzonego roszczenia. Mając powyższe na względzie Sąd uznał, iż zasadnym będzie nieobciążanie powoda nieuiszczonymi kosztami procesu, o czym orzeczono w pkt 3 wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: