Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 58/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-06-21

Sygn. akt: I C 58/16 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Magdalena Tyrakowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Anna Wlazik

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Jarocinie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą

w W.

przeciwko

R. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego R. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1 792,64 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 64/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 24 czerwca 2015r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 647,38 zł (sześćset czterdzieści siedem złotych 38/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania

SSR Magdalena Tyrakowska

Sygn. akt I C 58/16 upr

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24.06.2015r. powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. S. kwoty 1792,64zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.06.2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podniósł, że w dniu 26.05.2014r. pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. umowę pożyczki nr (...), w ramach której pozwany otrzymał pożyczkę w wysokości 1000,00zł. Pozwany był zobowiązany do spłaty pożyczki w dniu 25.06.2014r. na podstawie zawartej umowy. Dnia 09.02.2015r. umową cesji wierzyciel pierwotny przeniósł wierzytelność na powoda. Pomimo wezwań i monitów pozwany nie wywiązał się z obowiązku spłaty. W związku z czym po upływie terminu, do którego pozwany był zobowiązany uregulować zadłużenie, całość zadłużenia stała się wymagalna. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową powód wezwał pozwanego do zapłaty. Powód dochodzi należności objętych pozwem, na którą składają się należność główna w kwocie 1710,00zł, odsetki w kwocie 82,64zł za okres od dnia 30.09.2014r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu (k.2-5).

Sąd Rejonowy w Lublinie nakazem zapłaty z dnia 30 czerwca 2015r. uwzględnił żądanie pozwu w całości (k.6).

Pozwany R. S. w sprzeciwie od nakazu zapłaty oświadczył, że nie podpisywał z powodem żadnej umowy pożyczki, wniósł o oddalenie powództwa w całości (k.7-9).

Postanowieniem z dnia 10 września 2015r. Sąd Rejonowy w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Jarocinie (k.13).

Pozwany R. S. na rozprawie w dniu 21 czerwca 2016r. oświadczył, że był bez pracy, zgłosił upadłość konsumencką, ale przegrał sprawę, obecnie pracuje, ma zajęcia komornicze, mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Jego miesięczny dochód wynosi 1350,00zł netto, kwotę 1000,00zł przeznacza na opłaty. Potwierdził fakt niespłacenia pożyczki (k.60, 00:01:33 - 00:04:32).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. na podstawie umowy cesji z dnia 09.02.2015r. przejął od firmy z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu umowy pożyczki.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności k.27-31)

Wierzyciel pierwotny zawiadomił pozwanego o cesji wierzytelności pismem z dnia 13.02.2015r.

(dowód: zawiadomienie k.50)

Pozwany i wierzyciel pierwotny w dniu 26.05.2014r. zawarli umowę pożyczki gotówkowej nr (...).

(dowód: umowa k.51-53)

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie w/w dowodów.

Sąd zważył, co następuje:

Powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 09.02.2015r. przejął od firmy z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu umowy pożyczki, jako bezsporną i wymagalną. Zgodnie z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią.

Ustalenia faktyczne wskazują, iż pozwanego i wierzyciela pierwotnego łączyła umowa pożyczki. Stosownie do treści art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący pożyczkę zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Powód na poparcie istnienia i wysokość zobowiązania pozwanego przedłożył dokument w postaci umowy pożyczki. Pozwany nie zakwestionował dochodzonej pozwem należności ani co do zasady, ani co do wysokości.

W świetle powyższego uznać należało, że strona powodowa wykazała dochodzone roszczenie w zakresie kwoty objętej pozwem i orzec jak w punkcie 1 wyroku.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z art. 98§ 1 i 3 k.p.c. Na należne powodowi koszty złożyła się opłata od pozwu w wysokości 30,00zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00zł, kwota 0,38zł opłaty manipulacyjnej oraz wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 600,00zł ustalone na podstawie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 490 ze zm.)

/-/ M.Tyrakowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Jóźwiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: