Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ka 1453/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-11-21

Sygn. akt IX Ka 1453/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Kielcach IX Wydział Karny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Klaudiusz Senator

Protokolant: protokolant sądowy A. P.

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu /del./ J. R.

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 roku

sprawy M. S.

oskarżonego o przestępstwo z art.209 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sandomierzu

z dnia 16 lipca 2013 roku sygn. akt II K 324/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. S. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 4 (czterech) lat próby;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych za II instancję.

sygn. akt IXKa 1453/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Sandomierzu wyrokiem z dnia 16 lipca 2013r. uznał oskarżonego M. S. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 209§1 kk i wymierzył mu za nie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

Apelację od tego wyroku wniósł oskarżony, który powołując się na przepis art. 438 pkt 4 kpk zarzucił zaskarżonemu wyrokowi rażącą niewspółmierność wymierzonej mu kary pozbawienia wolności i wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku co do kary przez wymierzenie mu kary 10 miesięcy ograniczenia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja oskarżonego jedynie częściowo jest zasadna, a to w zakresie w jakim wskazuje na rażącą surowość wymierzonej oskarżonemu kary bezwzględnej pozbawienia wolności.

Nie można się zgodzić z oceną Sądu Rejonowego, że oskarżony wymaga przykładnego ukarania (str. 6 uzasadnienia). Lakoniczne wywody Sądu w tej kwestii nie znajdują oparcia w ustalonych w sprawie okolicznościach.

Oskarżony istotnie dopuścił się takiego samego przestępstwa w okresie próby, ale zwrócić należy uwagę, że czyn uporczywego uchylania się od alimentacji przez oskarżonego będący przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie został popełniony w okresie zaraz po uprawomocnieniu się wyroku wydanego w sprawie IIK 912/12, który to okres był w zasadzie kontynuacją zachowań M. S. z tej sprawy.

Poza skazaniem za przestępstwo z art. 209§1 kk oskarżony był karany 7 lat wcześniej za innego rodzaju czyn, albowiem z art. 178§2 kk.

Nadto uwzględnić należało istotną okoliczność ujawnioną dopiero przed Sądem Odwoławczym w postaci wpłacenia przez oskarżonego kwoty 2000 zł. na poczet alimentów. Okoliczność ta dowodzi zmiany postawy oskarżonego.

W świetle powyższego uznać należy, że w stosunku do oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza i zasługuje on na to, żeby dać mu szansę poprzez warunkowe zawieszenie wymierzonej mu kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania spowoduje na tyle pożądaną zmianę w zachowaniu oskarżonego, że zrozumie on naganność i szkodliwość społeczną swojego postępowania, będzie przestrzegać porządku prawnego i nie powróci do przestępstwa. W przypadku oskarżonego w okolicznościach niniejszej sprawy wykonanie wymierzonej mu kary nie jest konieczne. Niewykonanie wymierzonej mu w wyroku kary pozbawienia wolności, nie spowoduje, że cele kary nie zostaną osiągnięte.

Natomiast nie jest zasadny wniosek oskarżonego zmierzający do wymierzenia mu kary ograniczenia wolności. Oskarżony był już karany na karę surowszą – pozbawienia wolności i wątpliwe jest, żeby orzeczenie w stosunku do jego osoby kary łagodniejszego rodzaju spowodowało pożądana zmianę w jego zachowaniu.

Wobec stwierdzenia rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonemu należało na podstawie art. 437§1 kpk orzec, jak w punkcie I wyroku.

Z uwagi na to, że oskarżony nie posiada stałej pracy, a ma na utrzymaniu dziecko, Sąd Okręgowy na podstawie art. 624§1 kpk w zw. z art. 634 kpk zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów za postępowanie odwoławcze uznając, że uiszczenie tych kosztów byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

SSO /K. S./

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Pęczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Klaudiusz Senator
Data wytworzenia informacji: