Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1108/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-11-13

Sygn. akt II Ca 1108/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Ciesielska

Sędziowie: SO Ewa Piątkowska-Bidas

SO Teresa Strojnowska (spr.)

Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Baran

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2013 r. w Kielcach

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko (...) S.A. w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 9 maja 2013 r., sygn. VIII C 1911/12

oddala apelację i przyznaje od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kielcach) na rzecz adwokat P. K. kwotę 110,70 (sto dziesięć 70/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt II Ca 1108/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 maja 2013 r. sygn. akt VIIIC 1911/12 w sprawie z powództwa W. P.przeciwko (...) S.A.w W.o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił powództwo, oraz orzekł o kosztach procesu.

Sąd Rejonowy ustalił, że W. P.domagał się w pozwie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn.. akt I ACa 561/09 w zakresie kosztów postępowania apelacyjnego, zasądzonych od W. P.na rzecz (...) S.A.w W.w kwocie 1 000,00 zł, ponieważ zdaniem powoda, po powstaniu tego tytułu wykonawczego, po stronie powoda ujawniły się zdarzenia, które w jego ocenie, powodują, że zobowiązanie nie może zostać wyegzekwowane. Ponadto domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu. Jako podstawę swojego roszczenia powód podał przepis art.840 § 1 pkt 2 kpc w związku z art.5 kc, lecz nie wskazał ani w pozwie ani w toku postępowania jakie to zdarzenia.

Przesłuchany na rozprawie w dniu 9 maja 2013r. w charakterze strony W. P.zeznał, że domaga się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn.. akt I ACa 561/09 z tego powodu, „że pracodawca w dniu 21 marca 2003r. powinien powołać zespół powypadkowy,….komornik niesłusznie wziął pieniądze, bo od (...)należy się odszkodowanie za rozstrój zdrowia”.

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 9 lipca 2009r. sygn.. akt I ACa 561/09 oddalił apelację powoda W. P.od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23 marca 2009r. sygn. akt IC 727/08 i zasądził od W. P.na rzecz (...) S.A.w W.kwotę 1 000,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Pismem z dnia 31 maja 2010r. (...) S.A.w W.wezwał W. P.do zapłaty zasądzonych kosztów w kwocie 1 000,00 zł, lecz W. P.odmówił zapłaty tej kwoty. Dlatego też (...) S.A.w W.wystąpił z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek złożył do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach J. P., która prowadziła postępowanie pod sygn. Km 57/11. Cała należność objęta tytułem wykonawczym, w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn. akt I ACa 561/09 w zakresie kosztów postępowania apelacyjnego została wyegzekwowana w kilku ratach. Postanowieniem z dnia 25 maja 2011r. komornik zakończył postępowanie egzekucyjne sygn. akt Km 57/11, orzeczenie to jest prawomocne.

Pozwany w odpowiedzi na pozew nie uznał powództwa, wniósł o jego oddalenie, zasądzenie kosztów procesu i podniósł, że należne mu koszty procesu zasądzone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 lipca 2009r. sygn. akt I ACa 561/09 zostały w całości wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach J. P. sygn. akt Km 57/11. Postanowieniem z dnia 25 maja 2011r. komornik zakończył to postępowanie, orzeczenie to jest prawomocne.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, że powództwo W. P.przeciwko (...) S.A.w W.o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn. akt I ACa 561/09 jest w całości bezzasadne i powództwo oddalił,

Uznał, że przed wytoczeniem powództwa, należność przysługująca (...) S.A.w W.od W. P.na podstawie tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn. akt I ACa 561/09 została w całości wyegzekwowana, dlatego powództwo oddalił.

Dodatkowo sąd wskazał, że powód nie wykazał aby zostały spełnione przesłanki przewidziane w art.840 § 1 pkt 2 kpc, które powód podał jako podstawę swojego żądania.

Apelację od tego wyroku wywiódł powód, zaskarżając go w całości i zarzucił:

- sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym przez przyjęcie, że okoliczności przytoczone przez powoda podczas przesłuchania stron, nie stanowią zdarzenia uzasadniającego pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, która to sprzeczność ma wpływ na treść zaskarżonego wyroku.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja nie jest uzasadniona i nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy dokonał niewadliwej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, nie uchybiając przy tym ani zasadom logicznego rozumowania, ani zasadom doświadczenia życiowego, a tym samym nie naruszył dyspozycji art. 233 § 1 k.p.c. W konsekwencji ustalenia te uznać należy za prawidłowe i dlatego Sąd Okręgowy w całości je podziela i przyjmuje za własne.

Przepis art.840 § 1 ust.2 kpc stanowi, że dłużnik może w drodze powództwa, żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem sądowym jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Istotą powództwa egzekucyjnego jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. Jednak powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym. Ma ono na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego a nie podważenie treści orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Przedmiotem sporu w sprawach z powództwa art.840 kpc jest wykonalność tytułu wykonawczego. Zasadność roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądowym może być rozpatrywana tylko na podstawie zdarzeń, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia sądowego, nie może więc być oparte na zdarzeniach poprzedzających wydanie tytułu egzekucyjnego.

Powództwo przeciwegzekucyjne może być wytoczone dopiero po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, chociażby egzekucja nie została jeszcze wszczęta, ale przed wygaśnięciem wykonalności danego tytułu wykonawczego, przez zupełne zaspokojenie stwierdzonego w nim roszczenia.

Sąd pierwszej instancji szczegółowo uzasadnił (k.292-296), dlaczego ustalenia w sprawie poczynił na podstawie określonych dowodów.

Nie ma też racji skarżący, że sąd nieprawidłowo dokonał oceny zeznań powoda przesłuchanego w charakterze strony i aby podane w tych zeznaniach okoliczności uzasadniały uwzględnienie powództwa, w szczególności sformułowany zarzut, że pracodawca w dniu 21 marca 2003r. powinien powołać zespół powypadkowy,….komornik niesłusznie wziął pieniądze, bo od (...) należy się odszkodowanie za rozstrój zdrowia”.

Powództwo przeciwegzekucyjne nie może bowiem w żadnym wypadku kwestionować, ani też zmierzać do ponownej oceny merytorycznej prawomocnego orzeczenia, a do tego właśnie odnosiły się zeznania powoda w charakterze strony złożone na rozprawie w dniu 9 maja 2013r. To były jedyne zdarzenia jakie powód przytoczył dla poparcia żądań pozwu.

Należy podkreślić, że okoliczności faktyczne, istotne dla rozstrzygnięcia, były niemal w całości bezsporne i wynikały głównie z dokumentów: w postaci akt sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach J. P.Km 57/11, korespondencji stron dotyczącej zapłaty zasądzonych od powoda kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 1 000,00 zł (pismo z dnia 31 maja 20104r. zawierające wezwanie, skierowane do powoda do zapłaty tych kosztów, odmowa zapłaty przedstawiona w piśmie z dnia 10 czerwca 2010r.).

Jednak zasadnicze znaczenie dla niniejszej sprawy ma okoliczność daty wytoczenia powództwa, daty wydania orzeczenia i daty zakończenia postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekucyjnej Km 57/11, powadzonego na podstawie tytułu wykonawczego będącego przedmiotem żądania pozwu.

Jak wynika z akt sprawy, pismo zawierające żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności zostało złożone już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, lecz wydanie wyroku w niniejszej sprawie w dniu 9 maja 2013r., nastąpiło już po wyegzekwowaniu należności objętej spornym tytułem wykonawczym i zakończeniu postępowania egzekucyjnego Km 57/11 postanowieniem komornika wydanym w dniu 25 maja 2011r. To oznacza, że wygasła wykonalność powyższego tytułu wykonawczego i powództwo jako bezzasadne prawidłowo zostało oddalone.

Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności może być dochodzone dopóty, dopóki istnieje tytuł wykonawczy. Wygaśnięcie tytułu wykonawczego następuje przez zupełne zaspokojenie stwierdzone w tytułu wykonawczym roszczenia.

Roszczenie wynikające z tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2009r. sygn. akt I ACa 561/09 zostało w całości wyegzekwowane przed wydaniem wyroku w dniu 9 maja 2013t., tytuł wykonawczy wygasł, dlatego słusznie sąd I instancji powództwo oddalił.

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że apelacja powoda w rozpoznawanej sprawie, stanowi jedynie polemikę z prawidłową oceną dowodów, dokonaną przez Sąd pierwszej instancji i prezentację stanowiska powoda, wobec czego w żadnej mierze nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację powoda jako bezzasadną.

O kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sporu, wyrażoną w art. 98 kpc , zaś ich wysokość ustalono w oparciu o § 6 w zw. z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 490).

SSO Teresa Strojnowska SSO E. Piątkowska - Bidas SSO Magdalena Bajor-Nadolska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Kwiatkowska Tiesler
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Ciesielska,  Ewa Piątkowska-Bidas
Data wytworzenia informacji: