Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1665/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-03-03

Sygn. akt I ACa 1665/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Struzik

Sędziowie:

SSA Zbigniew Ducki

SSA Grzegorz Krężołek (spr.)

Protokolant:

st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi (...)

w M.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt IX GC 710/14

1. usuwa z oznaczenia zaskarżonego wyroku określenie „częściowy” oraz wskazanie jako strony pozwanej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K.”;

2. oddala apelację;

3. zasądza od strony pozwanej Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)w M. na rzecz strony powodowej kwotę 5 400zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Zbigniew Ducki SSA Andrzej Struzik SSA Grzegorz Krężołek

Sygn. akt I ACa 1665 / 15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., w pozwie skierowanym m przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi (...)w M. , domagała się solidarnego zasądzenia sumy 535 050 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 3 marca 2014r. Ponadto wniosła o obciążenie przeciwników procesowych kosztami postępowania.

Uzasadniając zgłoszone żądanie wskazała , iż pozwanych łączyła umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją obiektów szpitalnych o pawilon diagnostyczno – zabiegowy wraz z bazą łóżkową w M..

Powódka była podwykonawcą spółki (...), w zakresie przygotowania projektu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz ich realizacji. Zamawiająca dokonała wobec inwestora - (...) w M. zgłoszenia spółki z K. w tej roli.

Część prac została przez powódkę wykonana , co zostało potwierdzone w podpisanym przez zamawiającą i wykonawcę protokole odbioru z daty 31 stycznia 2014r .

Wartość zrealizowanych przez (...) prac - niekwestionowana prze zamawiającą zamknęła się w kwocie brutto odpowiadającej sumie żądania głównego dochodzonego pozwem. Kwota ta , mimo wezwania ze strony wykonawcy nie została przez (...) zapłacona , co było m. in. przyczyną odstąpienia od umowy przez powódkę w zakresie pozostałej , dotąd nie zrealizowanej jej części.

Powódka podkreślała przy tym , że inwestor, (...)w M. nie kwestionował ani jej statusu w ramach realizacji inwestycji ani też faktu wykonania prac za które dochodzi ona wynagrodzenia jak również ich jakości.

Podstawy solidarnej odpowiedzialności n obu pozwanych za spełnienie tego świadczenia upatrywała w brzmieniu art. 647 1 §5 kc.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dnia 12 czerwca 2014r, Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił żądanie pozwu w całości.

Postępowanie wobec spółki (...) zostało postanowieniem z dnia 9 października 2014r zawieszone , wobec ogłoszenia wobec niej upadłości , obejmującej likwidację majątku.

W sprzeciwie od nakazu drugi z pozwanych (...) w M. , kwestionując to orzeczenie w całości , w pierwszej kolejności podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej i rzeczowej Sądu Okręgowego do rozstrzygnięcia sprawy.

Poza tym domagał się oddalenia powództwa i powołując się na przepis art. 371 kc , wskazywał , że za prace zrealizowane przez (...) , których co faktu realizacji , zakresu i jakości nie kwestionował, zapłacił spółce (...) . To , jego zdaniem czyni żądanie podwykonawcy niezasadnym.

Postanowieniem z dnia 9 października 2014r , Sąd I instancji nie uwzględnił zarzutu niewłaściwości dla rozpoznania sprawy, które uzyskało walor prawomocności.

Ponadto w toku sporu (...)podniósł zarzut niewłaściwego wykonania zobowiżania przez powódkę , co miało polegać na dostawie urządzeń w stanie niekompletnym , dotycząc elementów wyposażenia instalacji - filtrów i maskownic. Twierdził przy tym , iż nie można było tej wady wykryć wcześniej albowiem urządzenia były uprzednio zapakowane.

Wyrokiem , określonym jako częściowy, z dnia 26 sierpnia 2015r, Sąd Okręgowy w Krakowie :

- zasądził od Samodzielnego Publicznego Zakładu(...)w M. na rzecz strony powodowej kwotę 535 050 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 3 kwietnia 2014r , przy czym wskazał , iż odpowiedzialność tego pozwanego jest w zakresie tego obowiązku odpowiedzialnością solidarną z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. - w upadłości likwidacyjnej [ pkt I ] ,

- w pozostałym zakresie powództwo wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)w M. oddalił [ pkt II ],

- zasądził od tego pozwanego na rzecz powódki kwotę 33 970 złotych , tytułem kosztów procesu , także wskazując , iż w zakresie tego obowiązku jest to odpowiedzialność solidarna z odpowiedzialnością spółki (...) w K. - w upadłości likwidacyjnej [ pkt III sentencji wyroku ].

Sąd I instancji ustalił następujące fakty istotne dla rozstrzygnięcia ,[ które nie były pomiędzy stronami sporne].

W ramach inwestycji pod nazwą „ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych (...) M. o pawilon diagnostyczno – zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia „ ; została zawarta w dniu 12 października 2012r, umowa o roboty budowlane pomiędzy (...)w M. jako inwestorem, a (...) spółką z o. o. we K. i (...)- spółka z o. o. jako generalnymi jej wykonawcami.

W ramach realizacji tej umowy pozwana (...) spółka z o. o. , w dniu 8 sierpnia 2013r , zawarła z powódką umowę w ramach której (...) miała przygotować projekt oraz zrealizować prace związane z instalacjami : mechaniczną, chłodu, oraz automatyki wraz z dostawą niezbędnych urządzeń.

Strony ustaliły za wykonanie całości prac wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1 750 000 złotych / netto / Inwestor - (...)w M. wyraził zgodę na zawarcie tej umowy oraz aprobował status powódki jako podmiotu podwykonawczego, w ramach procesu budowlanego.

W dniu 31 stycznia 2014r powódka i pozwana (...) podpisały protokół odbioru części prac zrealizowanych przez (...), w okresie pomiędzy 7 a 31 stycznia tego roku. Protokół ten potwierdzał sam fakt wykonania oraz właściwą jakość prac. Na jego podstawie wykonawca wystawił zamawiającej fakturę obejmującą należne mu wynagrodzenie , w kwocie podpowiadającej dochodzonemu w sporze roszczeniu, określając termin końcowy jego zapłaty na 2 marca 2014r (...) należności tej nie zapłaciła.

Pismem datowanym na 17 marca tego roku powódka wezwała (...) do zapłaty należności w terminie do 3 kwietnia 2014r , a równocześnie poinformowała inwestora , iż w sytuacji nie spełnienia tego świadczenia przez zamawiającą zwróci się do niego o jego wykonanie.

W dniu 21 marca 2014r (...) powiadomiła powódkę o ograniczeniu zleconych prac do robót dotąd wykonanych, a nadto o wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za nie wobec , jak podnosiła , wadliwego ich wykonania.

Odpowiedzią powódki na to stanowisko było oświadczenie z daty 26 marca 2014r o odstąpieniu pod umowy zawartej przez strony w dniu 8 sierpnia 2013r.

Inwestor mimo , że w dniu 25 marca 2014r potwierdził wykonawstwo prac przez spółkę z K. oraz ich dobrą jakość , w toku dalszej korespondencji pomiędzy stronami, odmówił zapłaty należnego jej wynagrodzenia argumentując , iż zostało ono przekazane, wraz z pozostałą należnością za wykonane prace , w łącznej kwocie 821 254,58 zł spółce (...) z którą wiązała go umowa.

Upadłość pozwanej (...) spółki z o. o. w K. , obejmująca likwidację jej majątku została ogłoszona w dniu 13 sierpnia 2014r.

W rozważaniach prawnych Sąd I instancji ocenił roszczenie powódki skierowane wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)w M. za usprawiedliwione co do żądania głównego zapłaty kwoty 535 050 złotych .

Jego zdaniem bez znaczenia dla przypisania odpowiedzialności (...)za spełnienie świadczenia dochodzonego pozwem jest to, czy umowę na podstawie której powódka zrealizowała swoje świadczenia na rzecz zamawiającej należy zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane czy umowę o dzieło. Niezależnie bowiem od tej kwalifikacji , w sytuacji gdy jej przedmiot wchodził w skład świadczenia generalnego wykonawcy jakim była , w relacji do inwestora spółka (...) , (...)w M. jest odpowiedzialny solidarnie z zamawiającą spółką z K. za wykonanie świadczenia w postaci zapłaty na rzecz (...) należnego jej wynagrodzenia , tym bardziej , gdy nie negował on ani statusu powódki jako podwykonawcy w ramach inwestycji , tego , i z roboty zostały wykonane ani też ich jakości.

W ramach oceny prawnej roszczenia zgłoszonego w pozwie, Sąd Okręgowy uznał za nietrafny , wywodzony z art. 371 kc , zarzut tego pozwanego , który wskazywał , iż jego odpowiedzialność jest wyłączona albowiem zapłacił należne wynagrodzenie za wykonane prace podmiotowi z którym wiązała go umowa o realizację inwestycji.

Zdaniem Sądu norma art. 371 kc nie ma w sprawie zastosowania albowiem wyprzedza ją przepis szczególny , norma art. 647 1§5 kc , będąca instrumentem szczególnej ochrony podwykonawcy nie uzyskującego wynagrodzenia od zamawiającego.

Dalszą część pisemnych motywów orzeczenia poświęcił Sąd I instancji ocenie zarzutu (...)opierającego się na twierdzeniu o wadliwości [ niekompletności ] dostarczonego przez (...) wyposażenia instalacji [ filtrów i maskownic. ] . Ocenił ten zarzut , kwalifikując go jako oparty na przepisach o rękojmi , jako chybiony wobec jego spóźnienia dla braku dokonania uprzednio przez inwestora - w określonym ustawowo terminie - aktów staranności w zakresie wykrycia twierdzonych wad i ich notyfikacji wobec powódki.

W tym zaniechaniu po stronie pozwanej upatrywał Sąd Okręgowy także uzasadnienia dla odmowy uwzględnienia wniosków dowodowych (...)w M. za pomocą których zmierzał on do wykazywania zasadności tego zarzutu.

W konkluzji stanowiska prawnego, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku , że żądanie zapłaty przez tego z pozwanych wobec którego postępowanie było kontynuowane , świadczenia dochodzonego pozwem za uzasadnione , równocześnie wskazując , iż odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością solidarną z drugim z pozwanych podmiotów.

Oddalając w części żądanie przyznania odsetek od zasadzonej kwoty, Sąd uznał , że świadczenie uboczne jest (...) należne dopiero od 3 kwietnia 2014r albowiem w wezwaniu do dobrowolnego spełnienia świadczenia przez inwestora sama oznaczyła ten termin jako ten , od którego będzie on uznawany za pozostającego w opóźnieniu w jego spełnieniu. Zaznaczył przy tym , że inwestor w ramach solidarnej odpowiedzialności z zamawiającym za spełnienie świadczenia na rzecz podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia , odpowiada jedynie za własne opóźnienie i bez znaczenia dla stwierdzenia tego stanu po jego stronie pozostaje późnienie zamawiającego.

Rozważając wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej wobec spółki (...) na dalszy bieg postępowania oraz charakter wyroku rozstrzygającego o roszczeniu zgłoszonym w pozwie, Sąd Okręgowy ocenił , że sytuacja taka nie uniemożliwia kontynuację postępowania tylko wobec (...)w M. jako drugiego z pozwanych ale równocześnie implikuje konieczność uznawania orzeczenia kończącego postępowanie rozpoznawcze jako wyroku częściowego w rozumieniu art. 317 §1 kpc, skoro , jak wskazał , w zaistniałej sytuacji rozstrzygnięciem zostało objęte tylko jedno z żądań sformułowanych przez powodową spółkę.

Nie podzielił przy tym reprezentowanego przez orzecznictwo Sądu Najwyższego poglądu zgodnie z którym w takiej sytuacji , gdy pozwanymi są współdłużnicy solidarni brak jest n podstaw do wydawania takiego rodzajowo orzeczenia w stosunku do jednego z nich.

Mimo , że wydany został określony jako częściowy, Sąd I instancji rozstrzygnął o kosztach procesu pomiędzy powódką i SP ZOZ w M. , kosztami tymi obciążając stronę pozwaną, którą uznał za przegrywającą spór niemal w całości.

Apelację od tego wyroku złożył tylko Samodzielny Publiczny Zakład (...)w M. i zaskarżając go w całości domagał się wydania przez Sąd II instancji rozstrzygnięcia kasatoryjnego i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Środek odwoławczy został oparty jedynie na zarzutach procesowych , a to naruszenia:

a/ art. 317 §1 kpc wobec wydania przez Sąd Okręgowy wyroku częściowego , mimo braku ku takiej formie rozstrzygnięcia dostatecznych podstaw ,

b/ art. 72 §2 i 73 §2 kpc jako następstwa wyrażenia nietrafnej oceny , iż pomiędzy obydwoma podmiotami pozwanymi nie zachodzi współuczestnictwo tak konieczne jak i jednolite i w konsekwencji wydania w sprawie wyroku częściowego ,

c/ art 108 §1 kpc wobec wydania rozstrzygnięcia o kosztach procesu pomiędzy skarżącym a powódką mimo , że wyrok z dnia 26 sierpnia 2015r miał charakter wyroku częściowego , co wykluczało taką możliwość.

Odpowiadając na apelację strona powodowa domagała się jej oddalenia , jako pozbawionej usprawiedliwionych podstaw oraz obciążenia przeciwnika procesowego kosztami postępowania przed Sądem II instancji.

Rozpoznając apelację, Sad Apelacyjny rozważył ;

Środek odwoławczy Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)w M. nie jest uzasadniony i podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy , że w ramach apelacji pozwany nie kwestionuje ani oceny zgromadzonych w sprawie dowodów przeprowadzonej przez Sąd I instancji ani też ustaleń , które oparte na niej , Sąd Okręgowy uczynił podstawą faktyczną wydanego rozstrzygnięcia.

Skoro tak , to ustalenia te , jako poprawne i kompletne, Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne .

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego , które Sąd Apelacyjny, w składzie rozstrzygającym sprawę podziela , zarzuty procesowe [ a tylko takie stawia strona apelująca ] są wiążące dla Sądu dokonującego instancyjnej kontroli orzeczenia Sądu niższej instancji , a ponadto mogą one być uznane za usprawiedliwione jedynie wówczas, gdy naruszenie opisanych w ich ramach norm procesowych miało istotny wpływ na wynik sprawy , wynik wyrażony przez treść kwestionowanego wyroku.

Oceniając zarzuty jakie postawił apelujący wyrokowi z dnia 26 sierpnia 2015r , powiedzieć należy , że autor środka odwoławczego formułując je czyni to sposób nieuzasadniony albowiem jakkolwiek Sąd Okręgowy wydając zaskarżone orzeczenie nie ustrzegł się nieprawidłowości formalnych, tym nie niej nie są one takimi , które były istotne z punktu widzenia treści rozstrzygnięcia o roszczeniu powódki , decydując o ich treści. Potwierdzenie istnienia tych nieprawidłowości nie podważa skutecznie merytorycznej trafności wyroku. Tym bardziej nie mogą one prowadzić do podzielenia postulowanego przez pozwany (...)w środku odwoławczym wniosku o wydanie wyroku kasatoryjnego.

Wobec ogłoszenia wobec jednego z pozwanych - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w K. , upadłości obejmującej likwidację jej majątku , postępowanie wobec tego podmiotu zostało zawieszone postanowieniem z dnia 9 października 2014r.

Było ono od tej daty prowadzone wyłącznie z udziałem dwóch stron ; powódki oraz Publicznego (...) Zakładu (...)w M.. Zatem pierwszym błędem Sądu I instancji , który w ramach kontroli instancyjnej należało skorygować , był ten, polegający na ujęciu w treści komparycji orzeczenia z dnia 26 sierpnia 2015r spółki (...) jako strony pozwanej wobec której orzeczenie to zostało wydane , skoro jedynym podmiotem po stronie biernej był naówczas (...)w M..

Kolejnym błędem Sądu I instancji , na co trafnie zawraca uwagę skarżący, formułując zarzut naruszenia art. 317 §1 kpc, oraz powódka w odpowiedzi na apelację było uznanie , że wydany wyrok miał charakter wyroku częściowego w rozumieniu tej normy.

Taką ocenę jego charakteru Sąd I instancji wyprowadził z rodzaju odpowiedzialności wobec powódki tak spółki z K. jak i (...)w M. za wykonanie obowiązku zapłaty wynagrodzenia , która będąc odpowiedzialnością solidarną , decyduje o tym , iż współuczestnictwo ich w sporze ma charakter materialny , skoro spełnienie świadczenia wobec powódki było ich obowiązkiem wspólnym.

Ta kwalifikacja uczestnictwa dawała Sądowi I instancji , jego zdaniem , podstawę do wydania tego rodzaju wyroku albowiem oceniając roszczenie zgłoszone w pozwie tylko w odniesieniu do inwestora , wydał rozstrzygniecie tylko , jak wskazuje na stronie 8 uzasadnienia, co do jednego z żądań.

Stanowisko to trafnie kwestionują obydwie strony albowiem w rozstrzyganej sprawie brak było podstaw do wydania tego rodzaju wyroku

Zgodnie z art. 317 §1 kpc wyrok częściowy można wydać wówczas., gdy do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania albo też niektóre spośród żądań pozwu. Tego rodzaju sytuacja nie miała w rozstrzyganej sprawie miejsca skoro rozstrzygnięciem objęta została całość żadania tyle tylko , że skierowanego wobec jednego z dłużników solidarnych , w warunkach uprzedniego zawieszenia postępowania wobec drugiego z nich.

Nie ma wówczas , wbrew stanowisku Sądu I instancji, podstawy do wydania wyroku częściowego [ wobec jednego ze współdłużników solidarnych ] nie można bowiem wówczas w sposób usprawiedliwiony twierdzić , iż Sąd orzekł o części żądania- skoro rozstrzygnął o jego całości , co jednoznacznie wynika z treści sentencji wyroku. Tym bardziej nie orzekał o jednym z kilku skumulowanych żądań skoro z woli inicjatora procesu przedmiotem sporu było tylko jedno żądanie.

Wobec tego podzielając wskazany wyżej zarzut apelacyjny skarżącego, Sąd II instancji skorygował ten błąd eliminując z oznaczenia kontrolowanego instancyjnie wyroku jego określenie jako wyroku częściowego.

Rozstrzygniecie to bowiem , w relacji pomiędzy powódką a apelującym miało charakter wyroku zwykłego, w całości rozstrzygając o roszczeniu skierowanym przeciwko(...)w M..

/ por. także judykat Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2012r , sygn. V CSK 204/11, powołany za zbiorem Lex nr 1211178/

Błąd ten , stanowiąc naruszenie art. 317 §1 kpc , nie miał jednak żadnego wpływu na merytoryczną poprawność rozstrzygnięcia jako takiego , w ramach którego roszczenie skierowane przez powódkę wobec (...) w M. zostało trafnie uznane w zdecydowanej części za usprawiedliwione. Zatem podzielenie zarzutu pozwanej nie może zdecydować o ocenie apelacji jako zasadnej.

Ocena , że w istocie wyrok objęty kontrolą instancyjną nie był wyrokiem częściowym dla braku podstaw do jego wydania, czyni nietrafnym zarzut apelacyjny naruszenia art. 108 §1 kpc, sprowadzający się kwestionowania zawarcia w wyroku z dnia 26 sierpnia 2015r rozstrzygnięcia o kosztach procesu pomiędzy powódka a skarżącym (...)w M..

Ma on rację , co do samej reguły zgodnie z którą rozstrzygnięciom w tym przedmiocie nie zawiera się w wyroku częściowym. Tym nie mniej ponieważ rozstrzygniecie Sądu Okręgowego nie miało takiego charakteru , będąc rozstrzygnięciem w całości orzekającym o roszczeniu powódki sformułowanym wobec inwestora, wskazanie kto i w jakiej wysokości koszty procesu ponosi , trafnie zostało w wyroku zawarte.

Wobec faktu , że w ramach tego zarzutu apelująca nie podniosła żadnych argumentów zmierzających do podważenia sposobu w jaki obowiązek z tego tytułu został rozłożony pomiędzy powódką a inwestorem jego ocenę należy w tym miejscu zakończyć.

Jako nietrafny uznać należy zarzut naruszenia art. 72 §2 i 73 §2 kpc.

Jak wynika z motywów za pomocą których apelujący zarzut ten uzasadnia , w jego ocenie współuczestnictwo jakie zachodzi pomiędzy obydwoma pozwanymi podmiotami ma charakter współuczestnictwa o charakterze koniecznym , będąc równocześnie współuczestnictwem jednolitym.

Wobec tego Sąd nie był , zdaniem skarżącego , uprawniony do wydawania rozstrzygnięcia jedynie wobec pozwanego Samodzielnego Publicznego Zakładu (...)w M..

To stanowisko nie jest usprawiedliwione.

Zgodnie z normą art. 366 kc , wyrażającą istotę odpowiedzialności solidarnej dłużników , a takimi byli wobec powódki zarówno spółka z o. o. (...) jako zmawiający jak i (...)w M. jako inwestor , w warunkach nie spełnienia przez zamawiającą na jej rzecz świadczenia z tytułu wynagrodzenia za zrealizowane roboty , mogła ona wystąpić o jego wykonanie wobec obu tych podmiotów łącznie bądź też do każdego z osobna obejmując swoim żądaniem tak całość jak i część tegoż.

Skoro tak, to współuczestnictwo jakie zachodzi pomiędzy współdłużnikami solidarnymi nie ma charakteru ani współuczestnictwa koniecznego w rozumienia tego pojęcia wskazanym w art. 72 §2 kc , w ramach definicji ustawowej którego proces może toczyć się przeciwko takim podmiotom tylko łącznie

Ze względu na możliwość wyboru sposobu dochodzenia swojego roszczenia przez wierzyciela wobec nich nie jest to tym bardziej współuczestnictwo jednolite, w rozumieniu art. 73 §2 kpc skoro wynik procesu nie oddziałuje w sposób niepodzielny na sferę prawną takich dłużników.

/ por . także wypowiadające podobną ocenę : wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2007r , sygn. II CSK 478/06 , publ. z biór Lex nr 278675 i postanowienie z dnia 23 marca 2006r , sygn. II CZ 17/06 , powołane za zbiorem Lex nr 515422/

Tym samym omawiany zarzut, oparty na ocenie przeciwnej nie może zostać uznany za trafny.

Wobec nie odwoływania się w apelacji przez stronę skarżącą do zarzutów naruszenia prawa materialnego, Sąd II instancji może poprzestać na stwierdzeniu , że sposób zastosowania przez Sąd Okręgowy tych norm , relewantnych z punktu widzenia oceny zgłoszonego roszczenia a był poprawny , co każe uznać sam wyrok, uwzględniający żądanie w zdecydowanej części , za rozstrzygnięcie odpowiadające prawu. Przytaczanie argumentacji mającej wspierać taką ocenę , która byłaby bardzo zbieżna czy wręcz powtarzająca motywy prawne , które sformułował Sąd I instancji nie byłoby celowe.

Z podanych wyżej przyczyn , w uznaniu apelacji za bezzasadną , Sąd Apelacyjny orzekł o jej oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

O kosztach postępowania apelacyjnego , Sąd II instancji orzekł na podstawie art. 98 §1 i 3 kpc w zw z art. 108 §1 i 391 §1 kpc i wynikającej z niej , dla wzajemnego rozliczenia stron z tego tytułu, zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy.

Kwota należna z tego tytułu powódce od przeciwnika procesowego , przy uwzględnieniu wartości przedmiotu zaskarżenia oraz tego , że wyczerpywały się one w wynagrodzeniu profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym , została ustalona na podstawie §6 pkt 6 w zw z §12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MS w sprawie opłat za czynności radców prawnych [ …] z dnia 28 września 2002r [ jedn. tekst DzU z 2013 poz. 490]

SSA Grzegorz Krężołek SSA Andrzej Struzik SSA Zbigniew Ducki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Struzik,  Zbigniew Ducki
Data wytworzenia informacji: