Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 194/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2020-12-11

Sygn. akt VU 194/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec

Sędziowie/Ławnicy: -/-

Protokolant : sekr. sądowy Izabela Niedobecka-Kępa

po rozpoznaniu 11 grudnia 2020 roku w Rybniku

na rozprawie

sprawy G. K.

przy udziale zainteresowanego ./.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o zasiłek opiekuńczy

na skutek odwołania G. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

sygn. (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej G. K. prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 6 lipca 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

Sygn. akt V U 194/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21.08.2020 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił G. K. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 6.07. do 20.07.2020 r. W uzasadnieniu organ podał, iż na ubezpieczoną nie było wystawione zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym wnukiem A. K. (1), a nie jest to dziecko ubezpieczonej ani nie został przez nią przyjęty na wychowanie i utrzymanie aby mogła otrzymać zasiłek tytułem opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 .

W odwołaniu od decyzji ubezpieczona wskazała, iż zgodnie z postanowieniem z dnia 6.07.2020 r. pełni obowiązki opiekuna prawnego nad małoletnim A. K. (1), i wraz z jego niepełnoletnią matką- A. K. (2) zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym i są na jej utrzymaniu. Córka po ciąży zakończonej cesarskim cięciem nie była w stanie opiekować się ww. noworodkiem, a jest samotną matką.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując wcześniejsze twierdzenia.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona G. K. jest zatrudniona w Publicznym Przedszkolu nr (...) w W. i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

W dniu 30.06.2020 r. jej 17-letnia córka (A. K. (2)) urodziła przez cesarskie cięcie A. K. (1).

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Wydział III Rodziny i Nieletnich z dnia 6.07.2020 r. (sygn. akt III Nsm 463/20) (prawomocne z dniem 14.07.2020 r. ) ubezpieczona została ustanowiona opiekunem prawnym dla A. K. (1).

A. K. (2) była niepełnoletnią, samotną matką wspólnie prowadzącą gospodarstwo domowe z ubezpieczoną i będącą wraz synem na jej utrzymaniu. M. R. (lekarz prowadzący córkę ubezpieczonej) wskazał, że z uwagi na stan zdrowia A. K. (2) nie może opiekować się swym dzieckiem. Córka ubezpieczonej nie mogła schylać się, podnosić dziecka. Ubezpieczona zajmowała się całodobowo opieką nad wnukiem i swoją córką. W okresie tym brak było rodzica mogącego zapewnić opiekę nad noworodkiem A. K. (1). Ubezpieczona najpierw (8.07.2020 r.) złożyła wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego na córkę ale pracownik ZUS polecił zmienić wniosek i wskazać, że występuje o zasiłek na wnuka. Ubezpieczona złożyła taki wniosek 18.08.2020 r. Ten sam pracownik poinformował ją, że gdy ubezpieczona przyniesie orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego ją opiekunem prawnym wnuka to sprawa będzie rozstrzygnięta na jej korzyść. Ubezpieczona złożyła odpis takiego postanowienia w ZUS.

Decyzją z dnia 21.08.2020 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił G. K. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 6.07. do 20.07.2020 r. W uzasadnieniu organ podał, iż na ubezpieczoną nie było wystawione zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, a A. K. (1) nie jest jej dzieckiem ani nie został przez nią przyjęty na wychowanie i utrzymanie aby mogła otrzymać zasiłek tytułem opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 .

dowody: z akt organu- zaświadczenia płatnika, wniosek o zasiłek opiekuńczy na córkę A. i wnuka A., zaświadczenie dr n.med. M. R., odpis aktu urodzenia A., oświadczenie A. K. (2), decyzja z dnia 21.08.2020 r.

postanowienie SR w Wodzisławiu Śl. z dnia 6.07.2020 r. (sygn. akt III Nsm 463/20) k. 18 , przesłuchanie ubezpieczonej k.22v

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci ww. dokumentów, które Sąd uznał za wiarygodne, wzajemnie ze sobą korelujące i rzeczowe, a także w oparciu o dowód z przesłuchania ubezpieczonej, które wraz z dowodami z dokumentów wzajemnie się uzupełniają tworząc wyrazisty obraz całości sprawy. Podkreślić należy, iż organ rentowy w niniejszym postępowaniu nie wykazał żadnej inicjatywy dowodowej, pełnomocnik nie składał żadnych wniosków dowodowych, nie stawił się na posiedzeniu i nie ustosunkował się do złożonego przez ubezpieczona orzeczenia sądu rodzinnego.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Organ rentowy kwestionował prawo ubezpieczonej do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, podnosząc że nie jest to dziecko ubezpieczonej i nie przyjęła go na wychowanie i utrzymanie. Takie twierdzenie jest sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. Organ otrzymał bowiem odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rodzinnego w Wodzisławiu Śl. z dnia 6.07.2020 r. (sygn. akt III Nsm 463/20) w którym ustalono, że ubezpieczona zostaje ustanowiona opiekunem prawnym urodzonego w dniu 30.06.2020 r. A. K. (1).

Jak stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Z kolei stosownie do art. 155 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku opieki nad dzieckiem ( które nie było oddane do pieczy zastępczej), opiekun skupia wszystkie prawa i obowiązki przysługujące rodzicom. Opiekun prawny ma nie tylko obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, ale również wychowania go ( art. 95 § 1 w zw. z art. 155 § 2 k.r.o.), a także kierowania nim ( art. 96 § 1 w zw. z art. 155 § 2 k.r.o.). Piecza nad osobą dziecka obejmuje także zapewnienie środków utrzymania.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż spełnione zostały przesłanki nabycia przez ubezpieczoną prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 6.07. do 20.07.2020 r. Ubezpieczona jako ustanowiony przez Sąd Rodziny od 6.07.2020 r. opiekun prawny A. K. (1) rzeczywiście od tego dnia objęła nad nim swoją opiekę, przyjęła go na swoje utrzymanie i wychowanie. Ubezpieczona w tym czasie nie mogła wykonywać pracy zawodowej. Matka dziecka z uwagi na swoją niepełnoletność i stan zdrowia nie mogła sprawować bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Nie było innej osoby która mogłaby zająć się w tym czasie noworodkiem A. K. (1).

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne, działając na podstawie przywołanych przepisów oraz art. 477 14 § 2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję, w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonej prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 6.07. do 20.07.2020 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Tytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wiesław Jakubiec,  Ławnicy-/
Data wytworzenia informacji: